G S)eC<24<i6e(Eou4cmt Ifalpa vreest tegenboycot niet GRAFSCHENNER WEER ACTIEF Haagse comazaak e leidt tot officiële 3 klacht echtgenoot Gevaarlijke passagiers weigeren Alitalia doet niet mee JAMIN 1 M Vrouw nu al 1 5 maanden bewusteloos Man misbruikt - met behulp van vrouw - dochter jff DANSEN THE BUFFOONS Nu in Venlo Onderzoek nog geen stap verder Helikopter neergestort: 21 doden Kans op alternatieve dienstplicht stijgt Jongeren mogen meepraten in studiecommissie NEDERLANDSE ZEELIEDEN IN GEVECHT MET ITALIANEN Bijbel lag ondersteboven kamsteeg PAPENGRACHT 32-L EIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 ea 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIR.: C, M. DRABBE J. F J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L, C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. I 4.45; p kwart 13.35; fr p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 15 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, morgen later plaatselijk buien, maar ook enkele op klaringen. Matige tot krachtige wind, in hoofd zaak tussen zuid en west. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.522 (Van een onzer verslaggevers) yj DEN HAAG. Bij de officier van justitie te Den Haag, mr. \V. J. Kolkert, is een klacht ingediend in verband met een narcosefout, die in maart van dit jaar tot gevolg had dat in de kraamkliniek „Frankcnslag" te Den Haag een 24-jarige vrouw, die een kleine operatie had ondergaan, niet meer tot bewustzijn kwam. In de toe stand van de vrouw is sindsdien nog steeds geen wijziging gekomen. De klacht is op 1 augustus ingediend door de echtgenoot van de vrouw, de heer IL D. Ouden broek uit Den Haag. Van de zijde van het parket van de officier werd medegedeeld dat de klacht in onderzoek is. Omtrent de vorderingen van dit onderzoek konden geen informaties worden gegeven. Naar gelang van de -overschrijding van die drie minuten wordt ook de coma van de patiënt erger. In de meeste gevallen heeft men het hart na een of twee minu- op de dui zenden operaties urt het wel enkele keer men hier niet slaagt. De vrouw van de heer Oudenbroek werd enige tijd na de operatie overge bracht naar het gemeentelijk ziekenhuis aan de Zuidwal, omdat men daar over een speciaal ingerichte afdeling beschikt, de „intensive care"-afdeling, waar der gelijke patiënten gedurende 24 uur per dag worden gecontroleerd en waar gro te aandacht aan de beademing van de patiënten kan worden geschonken. Op deze afdeling trad er echter geen ver betering in de toestand van de vrouw i korte tijd later werd zij op ver zoek van haar echtgenoot overgebracht het protestants-christelijk Streek ziekenhuis in Bennekom, waar ook nog steeds de bewusteloze Mia Versluys ligt. Zoals bekend hebben zich dit jaar in Den Haag twee van dergelijke gebeur- issen voorgedaan. Eind april overleed het Zuidwalziekenhuis een patiënte, die rond de kerstdagen vorig jaar was geopereerd en die niet meer bij bewust- was gekomen. De eerste moeilijk heden met de narcose worden geopen baard door een hartstilstand De herse- krijgen dan geen zuurstof, maar als de artsen binnen drie minuten het hart weer aan de gang kunnen krijgen is er niets aan de hand. Slaagt men hier niet in, dan worden de hersenen beschadigd. (Van i verslaggevers) GOUDERAK De rijkspolitie van Haastrecht heeft een echtpaar uit Gou derak gearresteerd, dat ontucht pleeg de met hun zeventien-jarige dochter. De man, de 43-jarige W. heeft geduren de anderhalf jaar zijn dochter regelma tig misbruikt. Zijn 44-jarige vrouw heeft daarbij het zich hevig verzettende kind onder bedwang gehouden. Het meisje was erg bang voor haar vader. Zij durfde aanvankelijk tegen niemand wat over de voorvallen te vertellen. Toen haar vader zich enkele dagen geleden wederom aan haar had vergrepen heeft het meisje het tenslotte verteld aan een bekende. Deze waarschuwde onmiddel lijk de politie, die het echtpaar arres teerde. De man en de vrouw zijn in twee verschillende politiebureaus opge- ADVERTENTIE) \WJt Sïjïs®" FRIESE STAART- EN STOELTJESKLOKKEN, ZAANSE- EN SCHIPPERT.TESKLOKKEN DIV. ANTIEKE STIJLKLOKKEN MODERNE SCHOORSTEEN- EN WANDKLOKKEN In ruime keuze en de beste merken HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 (ADVERTENTIE) in het dorpshuis te Oud-Ade. Kaarten vanaf 18.30 uur verkrijg baar aan de zaal. V.y correspondent) Kapelaan Paul Weir is door de aartsbisschop van Sowthwark (En geland), mgr. Cowdery, ontheven van zijn functies als parochie geestelijke. Kapelaan Weir is het niet eens met de encycliek Hu- manae Vitae. SCHIPHOL De Ifalpa internationale vereniging van ver keersvliegers is niet onder de indruk van de dreigementen van sommige Arabische landen, dat zij alle luchtvaartmaatschappijen zullen boycotten, die gevolg geven aan de boycotoproep van de Ifalpa tegen Algerije, waar nog steeds de Boeing van de Israëlische lucht vaartmaatschappij El Al met twaalf Israëlische inzittenden wordt vastgehouden. „Wij hebben met deze mogelijkheid rekening gehouden", aldus een woord voerder van de Ifalpa. „De Arabische Jenden vergeten dat elke gezagvoerder het onaantastbare recht heeft iedere passagier te weigeren die in zijn ogen een gevaar kan opleveren voor de vei ligheid tijdens de vlucht. Als de Ara bische landen overgaan tot een boycot van onze machines, zouden alle Ifalpa- vliegers alle Arabische passagiers wel eens gevaarlijk kunnen vinden. Dat be tekent, dat bijna nergens in de Wesjerse wereld Arabieren in vliegtuigen zouden Het is mei name de bond van Ara bische arbeiders, die met een tegenboy cot dreigt. Niet alleen tegen de lucht vaartmaatschappijen, die aan de boycot- oproep gevolg geven, maar ook tegen alle vervoersmiddelen "an l.i.id-, v - van de luchtvaartmaatschappijen aan de boycotactie meedoen. De Jordaanse re gering heeft laten weten, dat alle ver geldingsmaatregelen genomen zullen worden, die Algerije zal voorstellen. Li banon heeft een soortgelijke verklaring afgelegd. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia heeft b ekendgemaakt dat zij niet zal meedoen met de boycot van de Ifalpa en dat de wekelijkse vlucht naar Algerije gewoon zal doorgaan. Er werd niet bij gezegd hoe Alitalia de betrok ken toestellen wil bemannen, aangezien de Italiaanse pilotenvereniging wel mee doet aan de boycot. Israël zal niet marchanderen met Al gerije over het gekaapte vliegtuig van de El Al, zijn bemanning en passagiers. Israël zal alle politieke en diplomatieke druk blijven uitoefenen totdat alle mid delen zijn uitgeput om de gevangenen te bevrijden. „Of Algerije veel of weinig zal eisen voor de teruggave van het toestel doet niets ter zake. Het zou chantage zijn en de regering van Israël is daar niet toe bereid", aldus de verklaring. (ADVERTENTIE) ORA HOENSBROEK Nog EEN dagjen u weet het Kijk naar TV Hilversum 2 op vrijdag 16 aug. om 20.30 uur igiro 76oo76i correspondent) VENLO De langgezochte graf- schenner is woensdagmorgen vermoede lijk in de Ventose H. Hartkerk aan het werk geweest. Op twee plaatsen werden daar met rode viltstift de bekende leu zen, benevens een' aantal schuttingwoor den gekalkt. Kapelaan Serrarens ont dekte 's-middags de leuze „Satan Heil" op de altaardwaal van een zijaltaar. On der deze woorden waren SS-tekens aan gebracht. De kapelaan stelde zich onmiddellijk in verbinding met de Venlose recherche. Samen met de rechercheurs doorzocht hij de kerk verder. Op aanraden van een rechercheur werd ook de Mariakapel minutieus nageplozen, omdat de graf- schenner zich bijzonder graag in dit soort ruimten pleegt op te houden. De onbekende bleek inderdaad ook in deze kapel te zijn geweest. Op een der mu ren waren de leuze „Satan is onze God" en enkele schuttingwoorden geschreven. Kapelaan Serrarens vermoedt dat de onverlaat in de morgenuren tussen kwart over negen en half elf, toen de deuren werden afgeloten, de kerk heeft be zocht. De kapelaan zelf was om 9.15 uur nog in de kerk aanwezig. Het is ook mo gelijk, dat de onbekende via een sacris tiedeur is binnengekomen. De Venlose recherche heeft een sterk vermoeden, Op Schiphol arriveerde gisteren de Emir van Koeweit, Khalid-bin- Mohammed-al-Aasin, die een privé- bezoek aan ons land brengt. COMPTON (AP) Een helikopter, die op weg was naar Disneyland bij Compton in Californië is in de lucht ont ploft en in een park terecht gekomen. Alle 21 inzittenden zijn bij het ongeluk omgekomen. t was de tweede maal in drie maan den dat een helikopter, die bezoekers Disneyland bracht, is verongelukt. Op 22 mei kwamen 23 personen bij een soortgelijk ongeluk om het leven. Beide toestellen waren van dezelfde maatschap pij, die thans alle vluchten heeft opge schort. Tegen de middag waren 21 do den geborgen. De meeste slachtoffers zaten vastgesnoerd aan hun zetels. DEN HAAG Minister Den Toom van Defensie gaat uit van het principe, dat een alternatieve dienstplicht in de nabije toekomst mogelijk kan worden. Bovendien denkt hij erover de oudste zoon uit een groot of groter gezin vrij stelling van dienstplicht te geven. Een en ander kan waarschijnlijk al op korte termijn tot definitieve beslissingen lei den. De minister heeft hiertoe dezer da gen de commissie „dienstplicht-bcleid", onder voorzitterschap van oudstaatsse cretaris G. Pcijenburg van de land macht. ingesteld, die deze twee moge lijkheden moei bestuderen en zo spoe dig mogelijk rapport moet uitbrengen. De commissie dienstplichtbeleid komt in de plaats van de gelijktijdig opgehe ven commissie dienstplichtvoorzienin gen. Deze commissie had in 1966 in een rapport vastgelegd, dat als gevolg van een zeer groot aantal afkeuringen en een aantal genomen maatregelen in de eerstkomende jaren geen overschot van betekenis van dienstplichtigen meer te verwachten zou zijn. Thans blijkt echter, dat in de nabije toekomst zelfs een belangrijk over schot aan dienstplichtigen ontstaat. Mi nister Den Toom zegt in zijn besluit tot instelling van de nieuwe commissie dienstplichtbeleid zelfs, dat dit over schot van aanmerkelijke omvang is voor 1968 en „naar verwachting ook voor de daarna volgende lichtingen". Behalve over de alternatieve dienst plicht en de praktische toepassing er van en over de vrijstelling voor de oud ste zoon uit grote en grotere gezinnen moet! de nieuwe commissie eveneens rapport uitbrengen over „een zo ver antwoord mogelijke keuze tussen dege nen aan wie wel en degenen, aan wie niet de verplichting tot het vervullen van militaire dient wordt opgelegd", al dus de minister in zijn opdracht aan de In de nieuwe commissie hebben behal ve de voorzitter en enkele militairen zit ting gekregen vertegenwoordigers van de ministeries, die te maken hebben met jeugdzaken, onderwijs, arbeidsaangele- genheden, internationale aangelegenhe den en dergelijke. De minister heeft de voorzitter, oud staatssecretaris Peijenburg, de bevoegd heden gegeven ook andere leden in de commissie op te nemen en om even tueel subcommissies en werkgroepen voor de diverse studie-onderwerpen in het leven te roepen. Het ziet ernaar uit, dat de voorzitter hiervan gebruik zal maken, zeker ten aanzien van jonge ren vertegenwoordigers in de commis sie of in de eventuele subcommissies en waarschijnlijk ook ten aanzien van organisaties, die principiële standpunten innemen over dienstplicht en alterna tieve dienstplicht. De minister wil name lijk een duidelijk principiële uitspraak hebben over de mogelijkheden in Neder land voor deze dienstplicht naar keuze. op. .De schuttingwoorden zijn tegen de avond overgeschilderd. De overige leu zen zullen *n van de komende dagen door een grafoloog worden onderzocht. In specteur Van Osta verklaarde woensdag avond, dat de beschrijving, die de Ven lose recherche heeft gegeven inderdaad erop wijst, dat de grafschenner in de kerk heeft geopereerd. Hij heeft zich niet ter plaatse op de hoogte gesteld. „Venlo heeft ons overigens nog geen stap verder gebracht", aldus de Wecrter in specteur. ADVERTENTIE morgen voordeel pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79 niet duur wel heerlijk GELA-SICILI E(RTR) Nederland se en Italiaanse zeelieden hebben dins dagavond strijd geleverd om het wrak van de Italiaanse tanker Ugo Fiorelli, die het afgelopen weekeinde door een ontploffing voor dc Slclliaanse kust werd vernield. Door dc explosie, die plaats vond tijdens het schoonmaken van de tanks, kwamen acht mensen om het lc- De Siciliaanse justitie, die een onder zoek naar de ramp instelt, onderzoekt ook of het waar Is dat het Nederlandse schip Atlantide uit Groningen, dat 500 ton meet, gepoogd heeft de 1500 ton me tende Ugo Fiorelli, die thans in beslag genomen is hangende het onderzoek, weg te slepen. De kapitein van het Ne derlandse schip maakt aanspraak op bergingsrechten omdat de Atlantide het eerste had vastgemaakt nadat de Ita liaanse tanker door de bemanning was verlaten. De bemanning van de Italiaanse sleep boot Maroso heeft de politie verteld dat de Nederlanders de kabel gekapt hadden waarmee de sleepboot met de Italiaanse tanker verbonden was. Toen da man nen van De Maroso probeerden opnieuw vast te maken, werden zij met stokken aangevallen, aldus de lezing van de be manning van de Italiaanse sleepboot. De Italianen maakten gebruik van water stralen. Bij de grote vechtpartij die daar na tussen Nederlanders en Italianen ont stond, zouden de Nederlanders met pis tolen in de lucht geschoten hebben, maai de Italianen niet hebben kunnen verja gen. INDIANAPOLIS (AP) Bezoekers van het Christs Missions Building In In dianapolis hadden zich al dagenlang af gevraagd wat de Chinese karakters be tekenden die waren gekrabbeld op de glazen stolp, waaronder een Chlnecsta- lige bijbel lag. Een pientere man'heeft het eindelijk vertaald. Er stond: „De bijbel ligt on dersteboven.." Het prototype 001 van de Concorde, het Brits-Fra/tse supersonische' verkeersvliegtuig, gaat met ingang v< proefdraaien. Dat heeft plaats op een speciale startbaan van 3500 meter lengte. Voorlopig hebben de pi dm grond flZoo**

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1