S)c CeicLeGcm/tci/nt Beslissende opmars tegen Biafra NOG 25 KILOMETER VAN ABA Vliegstunt van leerling-pilote Perfecte noodlanding met Piper Cud in bietenveld FRANSEN VLIEGEN NOG OP ALGERIJE Politie arresteert verdachte moord op oude vrouw JAMIN MET TWEE KOLONNES ONDERWEG SMOKKELAAR MET 20.000 PARKIETEN GEPAKT Grool aantal arrestaties na aanslag Papadopoulos Wie stuurt Hans naar welke schpol? MAN ZEGT VAN NIÉTS TE WETEN VLIEGTUIG TEGEN TUI TV-TOREN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AFNEMEND BUITu De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Aanvankelijk veel bewolking met enkele regen- of onweersbuien, maar morgen, vooral later op de dag, ook zonnige perioden. Krachtige tot ma tige, langs de kust aanvankelijk nog harde noord westelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.521 LAGOS (A.P.). Terwijl in Addis Abeba de delegaties van Nigeria en Biafra hun vijftiende ontmoeting hebben, is het Nige- riaanse leger begonnen met wat de beslissende opmars tegen de rebellerende deelstaat moet wor den. Tenminste twee brigades bewegen /ach, in twee afzonder lijke kolonnes in noordelijke rich ting met als doel de zetel van de Biafraanse regering, Aba. Nige- riaanse troepen' zouden doende zijn de rivier de Theimo over te steken ter hoogte van Akwete, dat 25 km ten zuiden van Aba ligt. Oemoe Abaji, gelegen op de zuide lijke oever van de Imo, ligt onder zwaar mortiervuur; in deze streek zijn 35.000 burgers op de vlucht Het hoofd van de Californische publi citeitsfilms, die de publiciteit voor Biafra verzorgt, Robert S. Goldstein, is ermee gestopt. Hij beschuldigt Biafra ervan te beletten dat er voedsel naar de hon gerende bevolking wordt gezonden, met name door te weigeren dat een corridor voor hulpverlening tot stand komt. Nigeria heeft in Addis Abeba het door Biafra ingediende vredesplan als „vol komen onwezenlijk" van de hand ge wezen. Ieder voorstel dat niet uitgaat van ondeelbaarheid van Nigeria is, naar Nigeriaanse mening, onaanvaardbaar. President De Gaulle van Frankrijk heeft gisteren aangedrongen op een poli tieke regeling van de Nigeriaanse bur geroorlog waarbij „de persoonlijkheid van het Biafraanse volk" in aanmerking genomen wordt. Een woordvoerder van de Zwitserse Caritasorganisatie heeft gezegd, dat Caritas in nauwe samenwerking met liefdadigheidsorganisaties van de Zwit serse protestantse Kerken, met het Zwit serse Rode Kruis en „Terre des Hom mes", de laatste vier weken bijna vier miljoen Zwitserse frank bijeen heeft kunnen brengen voor aankoop van levensmiddelen en medicamenten ten behoeve van de slachtoffers van de oorlog in Biafra. SCHINVELD (ANP) De Duitse douane heeft bij Schinveld een Nederlander aangehouden, die met een vrachtwagen 20.00 parkieten over de grens probeerde te brengen. Toen een Duitse douanepatrouille de man ontdekte sloeg hij op de vlucht en liet de wagen aohter. Even later kon hij worden gegrepen. De parkieten ver tegenwoordigden in Nederland een waarde van ongeveer 50.000 gulden. In Duitsland zouden zij minstens het dubbele hebben opgebracht. (ADVERTENTIE) Zoekt U een gouden armband of collier voor 70.— en 100.— of 300.— en 800.— JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. onzer verslaggevers) bekwaamheid voor het brevet afleggen door het maken van een overlandvlucht. In de te pakken. Van het vliegveld eerst laag Amerikaanse krinS van sportvliegers is liet Teuge steeg bekend, dat het kleine vlieg- sportvlieger op om veld Teuge voor iemand die Weeks terug te loodsen er nog nooit is geland, lijk te vinden is. Mrs. Weeks- hoog (Van GELEEN De 22-jarige Carol Weeks-Norberg, echtge- kapitein van AFCENT en woonachtig te Geleen heeft menig ervaren sportvlieger verstomd doen staan door als leerlingpilotc, met haar sport- vliegtuig een perfecte nood landing te maken in een bietenveld nabü Markelo. De charmante tengere Ameri kaanse is de eerste AFCENT- vrouw die op de Zuidlimburg- en al spoedig kreeg men de Volkomen, rustig dook Carol Pipercub op het radarscherm "et vliegveld vrouwelijke uitgekozen noodveld buurt van Markelo, om daar na feilloos het vliegtuig neer Teuge. Via gebaren gaf zij te zetten in het bietenveld. i de lucht de Ameri- De Pipercub had geen schram- Norberg had haar vliegplan lcaanse te verstaan, dat zij metje opgelopen perfect uitgevoerd, dat zij recht boven het vliegveld Teuge zat, achter haar daardoor De kapiteinsvrouw ging op de juist het veld niet opmerkte, uitnodiging echter niet in; zij politie. De onfortuinlijke leer- Zij vloog door in noordelijke had bemerkt, dat de batterij lingpilote werd gastvrij ont haar radio bijna op de Ameri moest kaanse kapiteinsvrouw mocht zelfs een pluim in ontvangst de rijksluchtvaart- aakte het „spoor" haald in de naburige boer- volgt voor he sportvliegbre vet. Zij had de eerste solo vlucht achter de rug en nu moest zij de eerste proeve van" opleiding Via haar batterijradio stelde Zij stelde zich met haar i ook haar benzinevoorraad, derij. Mrs. Weeks betaalde de verbinding met structeur haar instructeur, die zich op deze adviseerde zijn leerlinge had toegebracht. Maandag PARIJS (Reuter - A.P.). Een Cara- velle van Air France is vanmorgen uit Parijs vertrokken voor een lijnvlucht naar Algiers, ondanks het feit dat de Ifalpa (het overkoepelend orgaan van de nationale verenigingen van verkeers vliegers) gisteren had besloten Algiers te boycotten totdat de Algerijnse rege ring de bemanning van het gekaapte toestel van de Israëlische maatschappij El Al heeft vrijgelaten. Een woordvoerder van Air France heeft meegedeeld, dat de Franse vliegers later op de dag een verklaring zullen afleggen na overleg met de voorzitter van de Ifalpa, Jan Bartelski. Zolang de piloten geen beslissing hebben genomen, zullen alle lijnvluchlen naar Algiers normaal doorgaan, aldus de woord voerder. De Vereniging van Italiaanse Piloten heeft gisteren als eerste gehoor ge' geven aan de boycotoproep tegen Algiers. De vliegers van de Zwitserse lucht vaartmaatschappij Swissair zouden van daag hun houding bepalen. De internationale transportarbeiders- federatie is bereid tot samenwerking met de internationale vereniging van verkeersvliegers ter verkrijging van de vrijlating van vliegers en passagiers van de Boeing van de Israëlische maat schappij El Al. Op do KLM heeft het besluit tot boycot van de vluchten op Algiers weinig of geen, invloed, waait zij onder houdt op dit land toch geen geregelde lijndiensten. Algerije heeft nog niet officieel ge reageerd op de beslissing van de inter nationale federatie van burgerluoht- vaartpiloten om niet meer op Algiers te vliegen, doch aangenomen wordt, dat de boycot de Algerijnse autoriteiten eerder zal stijven in hun standpunt dan dat deze hierin een verandering zullen brengen. Aangenomen wordt, dat de Algerijnse overheid van mening is, dat geen enkele vakbond sterk genoeg is om Algerije op de knieën te dwingen. ATHENE (AP De Griekse politie heeft vandaag een aantal arrestaties verricht na de aanslag die gisteren werd gedaan op de premier van het land George Papadopoulos. George Drossos. een journalist in Athene en een voorma- Bij het bezoek van een Antilliaanse regeringsdelegatie aan Suriname hebben, zich nogal een-s obstakels voorgedaan. Het gezelschap moest enkele malen de boot verlaten om een waterval te vermijden. Geheel rechts ivordt dr. J. Einaar, oud-gevolmachtigd minister van Suriname in Nederland, uit de boot geholpen. Rechts bieden de Antil liaanse minister mr. F. Manichand (op de rug gezien) en de heer B. Fijnje, hoofd van de Antilliaanse RVDt een van de dames de helpende Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z(jn gevestigd, ^vcnde^nen^zicb^ot^h^jigcnt^ Vader Boetes in conflict inet burgemeester (Van onze correspondent HEILOO. Een principieel me ningsverschil tussen burgemeester J. A. Pesman van Helloo en het Eerste-Kamerlld Otto M. Boetes, dat inmiddels is uitgegroeid tot een ware prestigekwestie, heeft ertoe geleid, dat het 9-jarig zoontje Hans Christiaan van de P.S.P.- senator niet naar de school kan gaan, die zijn ouders voor hem hebben uitgekozen. B. en W. van Hciloo weigeren Hansje langer toe te laten op de J. P. Hazebroeck- school omdat die school overbezet is en een aantal leerlingen moet worden overgeplaatst naar een onlangs opgerichte school in de voormalige r.-k. mulo aan de Ewls- laan. Omdat die overplaatsing is ge schied zonder zijn voorkennis heeft de heer Boetes de burge meester meegedeeld, dat zijn zoon de Hazebroeckschool gewoon zal blijven bezoeken. In een brief aan het college schrijven de heer en mevrouw Boetes, dat het naar hun mening onbegrijpelijk is dat in deze tijd nog een dergelijke regentenmenta liteit „bij overheidsfunctionarissen in een democratische staat aan wezig is". „U zult kunnen begrij pen, dat uw maatregel niet zo maar kan doorgaan", zo wordt in de brief gesteld. „Het gaat hier namelijk niet om het elders par keren van een auto of ander object. Vooralsnog houden wij vast aan het door onze zoon Hans bezoeken van de Hazebroeck school". Otto Boetes: „In een gesprek met de burgemeester zei hij, dat hij niets met ons te maken had". Ik kan toch moeilijk een grote ver gadering van alle ouders beleggen, zo zou de burgemeester hebben gezegd. De heer Boetes heeft het college naar zijn zeggen duidelijk gemaakt dat het hem en zijn vrouw om het principe ging. „Er is in Nederland een vrije school keuze. Wij beslissen tenslotte waar onze zoon naar school gaat en niet de burgemeester. Ik heb de heer Pesman erop gewezen dat hij in onze dienst is en niet omgekeerd". Gisteren zijn de scholen weèr be gonnen en Hansje Boetes ging 's morgens normaal naar de Haze broeckschool. Daar werd hem echter de toegang geweigerd door het hoofd van de school, in op dracht van B. en W. Wel kreeg de jongen een handtekening van het hoofd, waaruit moest blijken, dat hij zich niet schuldig had ge maakt aan schoolverzuim. Twee maal op een dag gaat Hansje nu naar school toe, hij speelt gewoon met de kinderen mee op het plein, maar als de school begint krijgt hij zijn handtekening en gaat naar Met dit speciaal ontworpen zeilbootje wil Bill King e<#i reis om de wereld makenDe „Galway Blazer II" is vervaardigd van mahoniehout en voert zeilen ongeveer gelijk aan die van een Chinese jonk. (Van verslaggevers) MILL - DEN BOSCH Dc politic heeft gisteravond om half negen de 21- jarige Marokkaan Ben Abdella Ben Mo hammed M. gearresteerd, die verdacht wordt van verkrachting van en van moord op de 72-jarige weduwe Truus Verstappen-Hendriks te Mill. De man kwam gisteren met de bus vanaf Grave. Hij stapte uit een eind voorbij het pension van mevrouw Vet- stappen, waar hij reeds twee jaar woon de en liep vervolgens terug naar zijn woning. Daar werd hij meteen gear resteerd. De man verklaarde van het voorgevallene niets te weten. Hij zal vandaag nader worden verhoord, even als zijn zwager in Amsterdam, die hij dinsdag vermoedelijk bezocht heeft. Gistermorgen omstreeks 8 uur is het slachtoffer door haar schoonzoon H. Keu- rentjes gewurgd op bed aangetroffen. Een dochter van de vermoorde weduwe (Advertentie) morgen voordeel waaier biscuits 300 gram van^9 niet duur weI heerlijk was de vorige avond tot acht uur nog in de woning aan de I,angenboomseweg ge- woest. Zij zouden gistermorgen gezamen lijk op vakantie naar het Duitsu Ober- hausen zijn gegaan. De districtsrecherche uit Den Bosch weet dat de jonge Marok kaan, die met zijn vader al twee jaar in de kost was bij de weduwe, gisteravond om half twaalf met een taxi naar Nij megen is gegaan. In de Slmca, waarmoe de voortvluchtige man is vervoerd, zijn bloedsporen aangetroffen. De patholoog-anatoom dr. J. Zeldon- rust heeft bij de sectio gistermiddag vastgesteld, dat een oorbel door een oor lelletje van de vrouw is getrokken. De Marokkaan en zijn vader waren de enige gastarbeiders, die in Mill woonden. Ze werkten op do Nederlandse radiato- renfabriek aldaar. DEN HAAG (A.N.P.). Tegen twaalf uur vanmlddug is een F100 „Super Sabrc"-strftaljagcr van dc Amerikaanse luchtmacht tegen een tul gevlogen van dc 302 m hoge televisietoren In Smilde. Dc straaljager Is om kwart over twaalf geland op dc vliegbasis Soesterberg. De vlieger Is ongedeerd. Volgens bij de centrale directie van dc PTT in Den Haag binnengekomen berichten is een tui van de televisietoren kapot en is er op 270 m hoogte een knik in de toren geconstateerd. De uitzendin gen via Smilde zullen normaal doorgang kunnen vinden. Men zal trachten een noodtui aan te brengen. lOhtei (ADVERTENTIE) betrouwbare ichten ORA HOENSBROEK Zij wilIenmOK werken en leven I I Kijk naar TV Hilversum 2 op vrijdag 16 aug. om 20.30 uur (GIRO 760076) Volgens Anastassios Peponis. voormailg direc teur-generaal van de Griekse radio, c door de politie zijn gearressteerd zijn overgebracht naar het hoofdkwar tier van de geheime politie. Zowel Dros sos als Peponis waren leden centrum unie partij van de voormalige premier George Papandreou en diens zoon Andreas. Gisteren ontsnapte de premier Papa dopoulos ternauwernood aan een bom aanslag. De bom ontplofte slechts 15 meter achter de auto waarin hij van zijn villa naar Athene werd vervoerd. Een 30-jarige oud-officier van het le ger werd gevangen genomen als de da der van de aanslag Een 500 meter lange bmg

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1