S)e &2idóeGotiAcmt VLIEGTUIG STORT OP AUTOBAHN g Toeristen en bemanning komen om: 57 doden car n NEDERLAND WIL 1 VAKCENTRALE Nederland wederom vrijgevig Zes miljoen voor hongerend Biafra 9 Nixon niet naar Moskou DANSEN DANSEN Man bekneld onder vallende ledikanten Oliewagon bij Haarlem uit rails gelopen Hotel DE BEURS ORANJEBAL ,Als ik één man nog eens op Broadway zie dan is het deze jongen' Nederlandse automobilist licht gewond Enquête wijst uit: 61% van NKV-leden voor fusie „ST. PIETER' JAMIN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w, 1.04; p. mnd. 4.45; p kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.0019.00 uur) ZATERDAG J0 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN DEZELFDE TEMPERATUREN wachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Op de meeste plaatsen droog weer met flinke zonnige perioden. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Viererttwintigste jaargang, no. 7073 MIAMI BEACH (Reuter) De Repu blikeinse kandidaat voor het Amerikaan se presidentschap gaat niet naar Moskou, zoals hij voor zijn verkiezing had aan gekondigd. Nixon, die vandaag in Texas is voor een gesprek met president Johnson, zei dat hij gehoopt had tijdens zijn reis naar de Russische hoofdstad een aantal West- europese landen te bezoeken, maar dat de tijd daarvoor hem ontbreekt. Hij ge looft niet dat hij dit plan nog voor de presidentsverkiezing in november kan uitvoeren. ADVERTENTIE A.S. ZONDAG THE SPIDERS I Aanvang 8 uur toegang op vertoon legitimatiekaart. (ADVERTENTIE) DE STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG 2 UUR THESHOES ZONDAGAVOND 8 UUR THE FUTURES r ADVERTENTIE I Centrale verwarming ook als bouwpakket BERGEN OP ZOOM (ANP) Door lat een lading ledikanten op een vracht auto in een bocht ging schuiven en ver volgens eraf viel is de 45-jarige F. C. Quick uit Bergen op Zoom ernstig ge wond geraakt en na aankomst in het ziekenhuis overleden. Het ongeval ge beurde in de legerplaats Ossendrecht, waar burgerpersoneel bezig was de ledi kanten van het ene gebouw naar het an dere te brengen. UTRECHT (ANP) Een tankwagen van een olietrein is vannacht door nog on bekende oorzaak op het emplacement in Haarlem ontspoord en gekanteld. Een andere wagon kwam dwars op de baan te staan. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De olietrein was op weg van Amsterdam naar Rotterdam. Een lege tankwagen (de vierde na de locomotief) ontspoorde aan de westelijke zijde van het Haarlemse emplacement. De wagon kantelde en versperde daardoor enkele baanvakken. Er liep nog een tweede wagon uit de rails die dwars op de baan is komen te staan. Het baanvak Haarlem-Leiden was vannacht niet te berijden, terwijl Overveen sledhts over één spoor kon worden bereikt. Het reizigersverkeer heeft vandaag praktisch geen hinder ondervinden van de ontsporing. Het treinverkeer van Leiden in de richting Haarlem ging over normaal spoor, terwijl de treinen van Haarlem naar Leiden gedeeltelijk over een goederenspoor werden geleid. (ADVERTENTIE) NOORDWIJK THE RUNAWAYS Entree 2. (ADVERTENTIE) Cultureel Centrum NIEUWE WETERING ONDAG a.s. SCHEVENINGEN „De sterk ste theaterpersoonlijkheid, die Nederland in de laatste twintig jaar heeft gekend". Ziedaar het brevet van ijzersterlce volwaardig heid, dat muzeman Toon Hermans deze week aan de 23-jarige Utrechtse cabaretier Herman van Veen heeft gegeven. ,JDeze man", zei hij, „heeft een aantal unieke kwaliteiten die vrijwel alle Neder landse artiesten missen. Hij heeft kracht, die hein vanaf de eerste seconde, dat hij op het tonael staat, onweerstaanbaar voor zijn publiek maakt. Een cabaretier in dit land is doorgaans een jongen, die zo leuk kan stoeien met let ter greepjes en woordspelinkjes, maar met zulke eigenschappen koop je op het internationale podium geen fluit. Wat Van Veen doel, gaat veel verder dan onze eigen benauwde grenzen. Als mijn show in Amerika aanslaatstuur ik de impresario's dan ook regelrecht naar hem door. Als ik één Neder landse artiest nog eens op Broad way zie staandan is het deze jongen." Deze jongen: Herman u. Veen, veelgeprezen wonderkind der lichte vaderlandse muze, paro dist, violist, zanger, crazyshow man, dis tot 24 augustus met zijn oabaret-chantant Harlekijn in het Haagse Diligentia zijn hals- en tongbrekende kunsten vertoont. Exclusief voor DE LEIDSE COURANT pelgrimeerde hij deze week naar Scheveningen, waar hij hst credo van zijn vitale levenskunst aanschouwelijk maak te voor verslaggever Leo Thurlng en fotograaf Simon B. Smit. Het fijne ervan vindt u in FINALE. PFAFFENHOFEN (Rtr.-DPA-AP) Een Brits Ijjntoestel, een Viscount turbo prop van de Eagle Airlines, is gister middag met 57 personen aan boord bjj Pfaffenhofen op de autoweg Neurenberg- München, als een vuurbal neergestort. Alle inzittenden, grotendeels Britse va kantiegangers, kwamen om het leven. Een Nederlandse automobilist, de heer J. van Arkel, zag de ramp vlak voor zich gebeuren. HU werd licht gewond door rondvliegende wrakstukken. Aangeno men wordt dat het toestel door de blik sem is getroffen. Het toestel was op weg van Londen naar Venetië via Innsbrück. Het moet van grote hoogte zijn neergestort. „Ik zag een bliksem en een rookwolk", zei de heer Van Arkel, die nog juist op tijd had kunnen remmen. De Viscount had tussen half vier en kwart voor vier normaal zijn positie op gegeven. Op zeventig kilometer ten noor den van München verdween het toestel plotseling van de radarschermen. De plaats van de ramp ziet er uit of er een bom is ingeslagen. Het vliegtuig is in kleine stukken uiteengespat en de brandstof vloog in brand zodat de weg één vuurzee werd. Over honderden me ters van de weg en de nabijgelegen vel den lagen stukken vliegtuig en onher kenbaar verminkte stoffelijke resten ver spreid. Het wegverkeer was volledig ver sperd. Aan weerszijden van de plaats van de ramp vormden zich lange files, zodat hulpploegen de plaats haast niet konden bereiken. Het mag een groot ge luk genoemd worden dat op het moment van de ramp weinig auto's op de weg waren. Alleen de Nederlandse automo bilist en een Duitse militair, die van de andere kant kwam, hebben het zien ge beuren. Beiden verklaren dat voor hen geen auto's reden. Op het ogenblik van. het ongeluk was het regenachtig en mistig. UTRECHT (ANP) Een meerderheid van het Nederlandse volk Hjkt voorstan der van een samengaan van de drie vak centrales in één organisatie. Dit Is ge bleken uit een ln opdracht van het NVV door de Nederlandse stichting voor de Statistiek ingestelde enquête. Van de op 23 en 24 juni ondervraagd© NVV-, NKV- en CNV-leden en ongeorganiseerden was 1 NW, (Van een onzer verslaggevers) HILVERSUM Twee minuten voor dat dc actie „voedsel voor Biafra" op de collectieve Nederlandse beeldbuizen be gint, strompelt de 67-jarige koopman A. Ilooyer, slachtoffer van een verkeerson geval, de trap van het Hilversumsc hotel Gooiland op. HU deponeert een briefje van honderd in het schoudcrhoge spaar varken, dat daar staat opgesteld. IIU is de eerste. IIU wordt nauwelUks opge merkt in Gooilands s.jleke tcrraszaal, maar dc actie is onmiskenbaar begonnen. Hotel Gooiland, de zenuwknoop van dertien vibrerende telefoonlijnen is deze avond het administratieve centrum van wederom vrijgevig Nederland. Om half negen, als initiatiefnemers en medewer kers zwijgen en diep onder de indruk naar de bolle hongerbuiken van de Ibo's kijken, is het rustig. Later zal het anders worden, dan komen de medewerkers aan de televisieuitzending binnen stromen verslaggevers Ben Eikerbout en Jan Kloek van de VARA, die de concentratie- kam pachtige beelden in Biafra hebben gemaakt, maar ook dr. Middelkoop en zijn vrouw, die even te voren dwars door het scherm heen ean het Nederlandse volksgeweten hebban staan schudden. Ze willen weten, of hun poging succes heeft f gehad. Elk nieuw cijfer, dut de dertien telefoonlijnen in ploegendienst uitbra ken, wordt als kostbaar stukje nieuws genoteerd. Per slot van rekening weten zij, hoe hoog de nood is en hoe letter- lijk broodnodig de hulp. Maar hebben zij dit kunnen overbrengen op de mil joenen kijkers? Om kwart over negen komt propa- I gandaleider Jan Filius melden, dat het bij de spaarbanken voor de stad Amsterdam, allemaal open vanavond, goed loopt. Dat is iets anders dan storm lopen, maar het is nog vroeg. Fotografen vragen, of dr. Middelkoop straks kan poseren bij het spaarvarken. Hel kan. Ondertussen is er na spitsafbijter Hooyer niemand meer bij het spaarvarken geweest. Om half tien komt burgemeester Pla teel van Hilversum de terraszaal binnen. Hij gaat het spaarvarken voorbij hij heeft al op het stadhuis geofferd. „Het loopt goed op het stadhuis", zegt hij. (ADVERTENTIE) Wij mogenT ze niet vergeten Kijk naar TV Hilversum 2 op vrijdag 16 aug. om 20.30 uur Jan Filius in een andere hoeki „Ik reken op vijf miljoen, ik hoop op tien miljoen en ik droom van meer". Hij vertelt.: „De politie in Delft deelt vanavond gewoon bonnen uit, maar de opbrengst gaat naar giro 400. In Rijssen vergaderde vanavond de voetbalclub, ze hebben zojuist gebeld dat ze f. 80 hebben gelapt. En ik had zojuist een vrouwtje, dat met tranen in de ogen vijf gulden bracht". De mede werkers in de terraszua) beginnen te po pelen. De winst zal in het spaarvarken gaan. Laagste raming van de landelijke opbrengst 3,5 miljoen, hoogste 18,5 mij. NKV en CNV, 19 ls hiertegen en 25 heeft geen mening. Hoewel dc uitkomsten van de enquête volgens het NVV een globaal karakter hebben, ontdekt NVV- voorzitter A. II. Kloos in de resultaten toch een bevestiging van de NVV- vermoedens. Het NVV telt de meeste voorstanders van een samengaan 70 vóór, 15% tegen), gevolgd door het NKV (61% voor, 29% tegen) en het CNV (56% vóór, 36% tegen). Van de categoraal georganlseerden is 68 voorstander van fusie en van de ongeorganiseerden ls nog altijd 49 vóór een fusie, 17 tegen en 34 heeft geen mening. Uit het bllksemonderzoek ónder 509 ge zinshoofden en alleenstaanden blijkt ook, dat de katholieken na de nlet-kerkeJUken het meest vóór samengaan zijn gepor teerd. Van de niet-kerkelijken is 64 vóór en 13 tegen, katholieken: 57 vóór en 18% tegen, hervormden: 49', vóór en 21 tegen, gereformeerden: 49% vóór en 40% tegen Oe enquête leerde het NVV voorts, dat over een eventueel samengaan vrijwel geen verschil van mening bestaat tussen ambtenaren en andere werknemers. Bijna 60 van deze groepen ls vóór samen gaan, terwijl ongeveer 20 tegen is dan wei geen mening heeft. Van de aelfstan- De wrakstukken van de Britse Viscount op de Autobahn München- Neurenberg. Zevenen vijf Uk mensen kwamen om het leven. digen en gepensioneerden ls ongeveer de helft vóór en rond 15 tegen. Uit de enquête bleek voorts, dat het NVV ln zijn rijen moer leden van her vormde huize heeft dan het CNV. Vain de hervormde georganlseerden 1» rond de helft lid van het NVV en ongeveer een derde van het CNV. NVV-voorzitter Kloos vindt het aantal confessionele werknemers dat lid ls van het NVV opmerkelijk. Uit het onderzoek blUkt naar zijn mening niet in hoeverre aan de top van de vakcentrales en van de vakbonden de neiging aanwezig ls de stemming die onder de leden kennelijk ln meerderheid bestaat, te stimuleren dan wel af te remmen. De NVV-voorzltter vindt het ondersoek van betekenis, omdut ar nu een basis ls om vergelUkingen te treffen. „We kun nen nu nagaan hoe de mening van de leden zich ontwikkelt", aldu6 de heer Kloos, die meer onderzoeken ln de toe komst nodig acht. De heer P. J. J. Mertens, vooraltter van het NKV, was nog niet op de hoogte van de resultaten van de NVV-enquête, maar hU kondigde aan er wel meer zeer veel belangstelling kennis van te zullen nemen. De heer Mertens la vooral benieuwd naar de resultaten van de oplenlepelllng, omdat hij meent dat het hanteren van dergelijke moderne Instru menten voor de vakbeweging belangrijk kun zijn bij het bepalen van het beleid. Van het uitspreken van een oordeel over de onderzoekresultaten wilde de heer Mertens zich op dit moment onthouden. Overigens wil hij de NVV-resultaUn gaarne bezien ln samenhang mot een NKV-onderzoek over dezelfde materie (in eigen kring), die gehouden wordt ln verband met het pastoraal conollle. (ADVERTENTIE) (Zie verder pag, R.-K. HANDELS AVONDSCHOOL met 3- en 5-jarige kursus voor jongens en meisjes. Inrichtingen en inschrijvingen: Gedurende de maand uugustua Tan maandag tot en met vrijdagavond van 19.0021.00 uur. Haarlemmer straat 32 te Leiden, telefoon 0 1710- 25367-30077. Opleiding praktijkexamens DRS. P. GILDEN o.e.e. Dire kleur ADVERTENTIE) ADVERTENTIE GENIET OOK MEE VAN DE GEZELLIGHEID OP ONZE DANS- AVOND IEDERE ZONDAG VAN 8—11 UUR A NT. CLUBHUIS LEIDEN INSCHRIJVING DANSLES vanaf 18 augustus a.s. onder de zon ...van in 14 soorten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1