S)e ftzicbeSoti/fca/nt a Drie doden bij rassenonlusten in Miami Twee mensen gedood en drie gewond Waanzinnige - onder invloed marihuana - zaait paniek in Amsterdamse rosse buurt Dader zwaar gewond Tsjechen tarten Russen SLACHTOFFER VAN OVERVAL OVERLEDEN Volgend jaar Brand en plundering man op maan Soldaat tijdens oefening gedood Bijenzwerm overvalt kinderen Traangas tegen stukken beton Reebok door voorruit auto KINDERLIJKJE IN PLAS GEVONDEN Gerucht over synode van bisschoppen Ondanks noordelijk verzet Spiro Agnew aangewezen als kandidaat vicerpresident PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 - Bank; AmrO-Bank N V, Leiden DIR.: C M DRABBE J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 9 AUGUSTUS 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN AitlNCa.».-- - De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zonnige perioden, maar in de middag en avond, voornamelijk in het binnenland, nog hier en daar een bul. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.518 (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM Een beruchte handelaar in verdovende middelen, Waldy H., die zichzelf gisteravond met twee kogels in maag en keel en met een messteek van het leven trachtte te beroven, nadat hij amok had gemaakt in de Amster damse rosse buurt en een belege ring door de politie van twee uur had doorstaan, ligt momenteel buiten levensgevaar in het Bin nengasthuis. De spoedoperatie, die hij heeft ondergaan, lijkt ge slaagd. Bij het onderzoek door de specialisten van het ziekenhuis is vast komen te staan, dat de 34- jarige Surinamer volkomen onder de invloed was van marihuana, toen hij gisteravond de 19-jarige barjuffrouw Johanna Sipsma- Koopman met een 20 cm lange ba jonet doodstak, de 20-jarige ma troos Johan Bijleveld met een 12 nun Colt doodschoot en twee an deren verwondde. De man was pas enkele maanden geleden uit de ge vangenis ontslagen. Hij kwam om half negen gisteravond Jokes Place binnen, een café op de hoek van de Zeedijk en de St.-Olofssteeg. De barkeeper, die hem kende, zag onmid dellijk, dat hij zwaar onder de verdo vende middelen zat. Zonder enige aan leiding begon Waldy ruzie te maken met de in burgerkleding gestoken ma troos, waarbij hij hem opeens in het gezicht sloeg. Johanna Sipsma, die in de buurt zat, nam het voor de man op en schold Waldy, geen onbekende van haar, uit voor „schoft" en „lafaard". De Su rinamer nam dat niet en sloeg ook haar in het gezicht. Het meisje herhaalde haar beledigingen, waarna Waldy in zijn marihuanaroes een 20 cm lange bajonet te voorschijn haalde en haar in borst en hals stak. Johanna strompelde hevig bloedend naar buiten en viel daar ster vend op straat. De matroos probeerde te vluchten, maar Waldy was niet meer te houden. Hij trok een 12 mm colt en schoot hem in borst en maag. Bijleveld wankelde nog enkele tientallen meters de Zeedijk op, maar stortte toen neer. Ondertussen was Waldy, helemaal op hol geslagen, het café Emiles Place binnengestormd. Met een Berettapistool, dat hij ook op zak had, schoot hij in het BERGEN OP ZOOM (ANP) Van ochtend omstreeks drie uur is de heer C. P. J. M. Rogier, zonder by kennis te zijn gekomen, in het St.-Elisabethzieken- huis tc Tilburg aan zUn verwondingen overleden. In de nacht van zaterdag op zondag werd hy het slachtoffer van een overval op zyn villa in Bergen op Zoom. De op 21 juni 1894 te Bergen op Zoom geboren heer Rogier was directeur/ eigenaar van de N.V. Rogier Richter machinefabriek en ijzergieterij. Voorts was hij beschermheer van vele vereni gingen. De dader van de aanslag ls nog niet gevonden. Het motief van de overval ls niet bekend. MIAMI (AP-Reuter) In de afgelopen nacht is er in de negerwijk van Miami (Liberty City) weer op grote schaal vernield, geplunderd, gevochten en geschoten. Drie personen zijn om het leven gekomen. Manschappen van de nationale garde trokken de wijk binnen en slaagden er in eerste instantie in de rust te herstellen. Enkele uren later begon het weer van voren af aan. Alle drie de doden zijn negers. Een van hen was een sluipschutter, de tweede stond in het wilde weg op een dak te schieten en de derde was een voorbijganger. wilde weg op de 29-jarige Duitse prosti- tuée Marga Schnitzel, die hij verwondde. De 32-jarige Surinamer Ronald Melchiot, d,ie hem probeerde te overmeesteren, kreeg een steek met een stiletto. Vervolgens rende "vVa'iuy alles speel de zich bliksemsnel af de vier trap pen op naar de zolderkamer van zijn huis aan de St.-Olofssteeg. Hij posteerde zich aan een raam aan de kant var Zeedijk en hield met zijn twee pistolen de straat, waar zijn twee slachtoffers lagen dood te bloeden, onder schot. Twee agenten, die zich in de buurt van de slachtoffers waagden, konden zich ter nauwernood redden, toen de amokmaker een televisietoestel naar beneden smeet. Na 20 minuten had de 33-jarige kelner Wim Berghuis tenslotte de moed, de neergeschoten vrouw te benaderen. Oog getuigen vertellen: „Hij sloeg een kruis, liep zigzaggend op het nog steeds hevig bloedende lichaam af en droeg het een café in de buurt". Ondertussen haalde de politie met be hulp van een achteruit rijdend volks wagenbusje, dat gedekt werd door schietklare agenten, het lijk van de troos weg. Het beleg van Waldy duurde alles bij elkaar twee uur. Toen slaagden politiemannen, waaronder de com- Groenevelt en commissaris Van Haaren erin, de deur in te trappen van de ruimte, waarin Waldy zich had ver schanst. Zij troffen de Surinamer zwaar gewond op de keukenvloer aan. Meer dood dan levend werd hij, op een brancard vastgebonden, langs de krappe trap naar beneden vervoerd en door een ziekenatrto weggereden.. In de woning van Waldy werden het Coltpistool, een geladen Berettapistool, de bajonet en een mes gevonden. Het gebeuren was uiteraard het ge sprek in de buurt. Waldy had hier een slechte naam. „Die man was elk moment van de dag in staat om je met een bijl je hoofd in te slaan", zo zei een café houder. (Van o e speciale verslaggevei CELLE De oefening Koningsgam biet heeft gisteren het leven geëist van dienstplichtig soldaat T. Kronenburg (20 jaar) uit Utrecht. Omstreeks 10 uur gis termorgen kantelde hij met een jeep in het plaatsje Knesebegk. Hij bezweek la ter op de dag aan zijn verwondingen in een ziekenhuis te Celle. Soldaat Kronenburg behoorde tot de '/2ste pantser-infanteriebataljon te See- dorf. Een andere inzittende, de dienst plichtige soldaat G. N. Witte (20 jaar) uit Zuid-Hassels op Texel, werd niet ern stig gewond. belegering, die twee urn en waarby de straten geheel iren, ontstond een enorme poor het huls van WaJly H. MADRID (Reuter) Amerika zal, als alle voorbereidingen naar wens ver lopen, volgend jaar iemand op de maan laten landen. Dit is door de directeur van het Amerikaanse bureau voor ruim tevaart, James Webb, bij aankomst in Madrid meegedeeld. De eerste bemande Apolloruimtevaart staat voor september of oktober van dit jaar op het program ma. Als die vlucht slaagt zal zij worden gevolgd door een bemande vlucht met een Saturnus-5, waarvan er al twee zijn beproefd. Als zich geen moeilijkheden voordoen, aldus Webb, zal de achtste vlucht van dit programma iemand naar de maan brengen. Webb wees er echter op dat er veel moeilijkheden zijn te over winnen. Een saturnusraket gebruikt bij de lancering 15 ton brandstof per secon de. ADVERTENTIE WaaromTzij niet? Kijk naar TV Hilversum 2 op vrijdag 16 aug. om 20.30 uur De eerste schoten vielen omstreeks half vier des middags, toen de politie het vuur opende op een huis vanwaar gescho ten was. Schreeuwend: „Ze willen ons allemaal dood maken", stormde een menigte negers op de politie in en ver dreven deze uit de straat onder een regen van flessen en stukken beton. Een pant serwagen rukte op en spoot wolken traangas de straat ln, maar de negers gingen door met de aanval. Een drank winkel werd totaal geplunderd. Latei- trokken zeshonderd man nationale garde met de bajonet op het geweer de wijk binnen en konden, althans voorlopig, enigermate de rust herstellen. Zeven gewonden eerden met schotwonden in ziekenhuizen opgenomen; er zijn vijftig arrestaties ven-richt. VAALS (ANP) In Vaals is gister middag een reebok door de voorruit van een rijdende auto gesprongen. De bestuurder van de auto liep snii-.vonden in het gezicht op. De reebok moest ter plaatse worden afgemaakt. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volkorenbiscuits 100 gram van 69 voor 59 »spondent Lut s Kleijn) Prchlik kandidaat voor centraal comité PRAAG (Reuter-AP) Aan de voor avond van het bezoek van maarscbauk Tito aan Tajeeho-SlowakUe hebben drie partUyorganisaties in Praag de voor Rusland onwelgevallige generaal Prchlik kandidaat gesteld voor het centrale par tycomité. Generaal Prchlik werd kort voor de conferentie van C'ierna uit zUn functie van politiek leider van het Tsjcchoslowaakse leger ontheven, om de Russen gunstig tc stemmen. Iiy had on gezouten kritiek uitgeoefend op hel Warschaupact. Een andere, voor de Russen onaange name zaak ls, dot het letterkundige blad Literarni Llsty het verzoek van de par tijleiding genegeerd heeft en zich gekeerd heeft tegen de Russische politiek. „Deze politiek", zegt het blad, „is meer afge stemd op personen dan op feiten. Dat heeft in het verleden tot ongelukkige resultaten geleid. De psychologische campagne, die het Kremlin tot voor kort tegen de liberale leiders van Tsjecho- Slowakije heeft gevoerd, is Ingegeven door de vrees dat de ontwikkeling in dit land zich ook in andere communistische landen zou voordoen. Tsjecho-Slowakije kan garanderen dat het de politieke koers van het socialistische kamp niet zal verstoren, maar wij kunnen niet toe staan dat druk op ons wordt uitgeoe fend". In Praag hebben duizenden Jongeren gisteravond gedemonstreerd. Zij eisten meer klaarheid over de afspraken ln Cierna en Bratislava. AMSTERDAM (ANP) In een ga zon aan de noordelijke kant van de Sloterplas is gisteren het lijkje van een pasgeboren baby gevonden. Het kind, gepakt in een jute zak, had enkele weken in het water gelegen en verkeerde in verregaande staat van ontbinding. Het lijkje is overgebracht naar het Wilhelminagasthuis voor sec tie. PARIJS Dertig schoolkinderen zijn bij Islc-Adam aan de Oise zo door bijen i overvallen en gestoken dat zij allen naar een ziekenhuis moesten worden ver- Honderd schoolkinderen in de leeftijd j van acht tol twaalf jaar hadden met 3 j bussen een uitgaansdag. Een van de bussen stopte en dertig kinderen stap- j ten uit om in het veld te gaan spelen. Op het zelfde ogenblik vloog een zwerm bijen op en af en de kinderen raakten i paniek. Toevallig passeerden dienstdoende gen darmes die zelf ook gestoken werden, ze slaagden erin alle kinderen in de bus te krijgen en naar een ziekenhuis te rijden voorafgegaan door snelle mo torrijders. In het ziekenhuis, waar de verpleegsters en dokters ook het nodige te stellen hadden met de bijen, werden de kinderen uitgekleed, het haar van de meisjes werd uitgekamd en alfe won den ontsmet. De bijen hadden zich over al genesteld, tot in het ondergoed en ha ren toe. Met insectenpoedel werden de nog levende bijen gedood. Alle kinderen mochten na behande ling naar huis, maar pijn bedierf de rest van de dag. VATICAANSTAD (KNP) Paus Pau- lus heeft op zijn vakantieverblijf Castel- gandolfo gisteren achtereenvolgens be sprekingen gevoerd met de prefect van de congregatie voor de bisschoppensyno de mgr. Rubin. In Rome merkt men op, dat deze au diënties zeer ongewoon zijn, omdat de normale ontvangst van kardinalen in de vakantietijden stop staat. Genoemde au toriteiten hebben sinds het concilie nauw te maken met het contact Paus-bisschop pen en met een eventuele voorbereiding van een bisschoppensynode. Men brengt dit in verband met de kri tiek op en de instemming met de ency cliek en de wijze waarop deze tot stand gekomen üi MIAMI BEACH (AP-ReuterI - On danks het verzet van enkele noordeiyke staten, die Romncy (gouverneur van Michigan) hadden willen hebben, heeft de republikeinse conventie de lamel yk kleurloze gouverneur Spiro Agnew van Maryland gekozen als eventuele vice- president. ais Nixon president zou worden. De noordelijke staten vinden Agnew een te onduidelijke figuur ten aaanzlen van da burgerrechten in da Verenigde Staten. Toen Agnews keuze een voldon gen feit was stelde Romne.v zelf voor de benoeming te maken. Voor Rockefeller is de benoeming van Agnew een bittere pil, die hij maar moeilijk kon wegslikken. Agnew was oorspronkelijk medestander van Rockefeller en had de gouverneur van New York vergeefs proberen te overtuigen zioh kandidaat te stelenl. Toen Rockefeller na veel aarzeling toch de kandidatuur stelde, was Agnew al oveigezwaaid naar Nixon en bleef daarbij. alle pogingen von Rockefeller hem tot andere gedachten tc brengen, ten spijt. In zijn rede tot de republikeinse con ventie heeft Richard Nixon gezegd, dat een republikeinse regering het tot stand brengen van een eervol einde van de Vietnamese oorlog als haar belangrijkste doel zal beschouwen. Hy zei ook dat de tyd gekomen was voor onderhandelen met de communistische wereld na een tijdperk van confrontatie.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1