S)e CeicUeGoti/tci/itt Warschaupact in Bratislava „RUSSEN TOONDEN GOEDE WIL..." Sirhan verklaart onschuldig te zijn Dubcek voldaan over Cierna Belgische politie overtuigd van schuld Twijfels rond grafschenner Hans v. H. VLIEGTUIG VLIEGT TEGEN HEUVEL OP Familie in rechtszaak Wie ben ik? JONGEN (8) VALT UIT RIJDENDE TREIN Onrust in Brazzaville Argentinië koopt Fokkers DANSEN THE RUNAWAYS „ST. PIETER" PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1969 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NOORDELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Half- tot «woarbewolkt met plaatselijk enkele buien. Tot matig en aan de kust tot vrij krachtig toenemnde wind, draaiend naar noordelijke rich tingen. Weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.513 PRAAG (AP-Reuter) Sedert vanmorgen negen uur zijn de dele- gatis van Rusland, Oost-Duitsland Polen, Hongerij, Bulgarije en Tsjecho-Slowakije in Bratislava bijeen om te trachten de geschok te eenheid van de landen van het Oostblok te herstellen. Tsjecho- Slowakije hoopt daarbij, dat zijn vergaande interne hervormingen ook voor de andere landen van 't Oostblok aanvaardbaar zullen zijn. Te oordelen naar de officiële uitla tingen zijn de Tsjechen tamelijk opti mistisch. Partijleider Dubcek toonde zich tevreden over de besprekingen met de Russen in Cierna. De Russen hadden, naar zijn zeggen, voldoende goede wil getoond voor de bijzondere problemen van Tsjecho-Slowakije. Er zullen geen troepen van het Warschaupact in Tsjecho-Slowakije gelegerd worden om de Westgrenzen te beschermen aange zien het Tsjechische leger zelf al vol doende garanties biedt. Volgens goed ingelichte kringen in Praag zouden de Russen zich bij het overleg in Cierna geheel gedistancieerd hebben van de nogal kritisch gestelde Warschause brief. Brezjnev en de zijnen zouden nu in Bratislava willen proberen Gomoelka (Polen), Kadar (Hongarije), Sjivkov (Bulgarije) en Ulbricht (Oost- Duitsland) tot eenzelfde gedachtegang te overtuigen. Ten aanzien van Kadar en Sjivkov zal dit geen geen problemen op leveren. Het meeste verzet zal vermoedelijk van de kant van Oost-Duitsland komen 't Oostduitse partijblad, Neues Deutsch- land, deed gisteren nog een vinnige uit val naar Praag, waar de partijbladen uit d andere landen een aanmerkelijk gro tere zelfbeheersing ten toon spreiden. Drie mannen van kruisiging beschuldigd LONDEN (AP) Een rechtbank in Londen heeft drie mannen in staat van beschuldiging gesteld, omdat zU een binnenhuisarchitect op een kruis vastgespijkerd zouden hebben. De drie mannen, Erich Leach (41), David Conkin, (17) en Desmond Polly- dore, (26) zijn beschuldigd van het toe brengen van lichamelijk letsel. De bin nenhuisarchitect Joseph d'Havilland 25 juli aangetroffen op Hampstead Heath aan een houten kruis vastgenageld. Toen de ambulance arriveerde zei hij dat hij geen pijn voelde van de twintig centi meter lange nagels die door zijn han den waren geslagen. Hij is herstellende in een ziekenhuis. De drie mannen zijn in voorarrest gehouden tot 9 augustus Y.S.-piloten door Hanoi vrijgelaten SAIGON (AP) Drie Amerikaanse piloten, die door Noord-Vietnam zijn vrij gelaten, zijn vrijgelaten en in Vientia ne, de hoofdstad van Laos aangekomen aan boord van een vliegtuig van de ir- ternationale controlecommissie. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Za ken heeft zijn voldoening uitgesproken over de vrijlating. Van een onzer verslaggevers) HASSELT De 47-jarige Hans van H. die verdacht van graf- en kerkschcnnis, 18 dagen ge leden in Duitsland werd aan gehouden, zit nog steeds in arrest. Hij werd gisteren van de Belgische NAVO-kazerne in het Duitse stadje Neheim over gebracht naar Hasselt, waar 't onderzoek tegen hem door het Belgische parket wordt voort- Dit werd vrijdagmorgen beslist tijdens een conferentie tussen Belgische en Duitse justitiële autoriteiten te Neheim. Deze beslissing werd zoals ons in Hasselt werd medegedeeld, ge troffen omdat een groot aantal graf- en kerkschennissen in België zijn gebeurd en omdat het onderzoek effectiever in Hasselt kan plaats hebben. De Belgische justitie blijft volhar den in haar ernstige verden kingen tegen van H. „De nieuwste mededelingen over kerkschennissen in Nederland zijn voor ons allerminst aan leiding om hem vrij te laten", zei mr. G. van Even, de offi cier van justitie bij het krijgs- auditoraat te Neheim. In het gerechtsgebouw te Hasselt spraken justitie en autoriteiten eveneens van „duidelijke aan wijzingen, misschien wel 20". Na een rit van bijna 3Vs uur arriveerde van H. gistermiddag omstreeks half zes bij het Has seltse gerechtsgebouw. In de Havenstraat voor het gebouw had zich in de loop van de middag 'n groot aantal nieuws gierigen verzameld. Op de eer ste rij stond de 37-jarige Irene Smeets, de kasteleinsvrouw, die de B.O.B. enkele maanden ge leden een tip gaf, die tot aan houding van van H. leidde. Tegenover de pers was de kas teleinsvrouw gisteren niet meer zo spraakzaam. „Ik heb een schriftelijke verklaring moet- ten tekenen dat ik niets meer zou vertellen", zei ze. Van H. werd, geboeid aan een rijks wachter, het gerechtsgebouw binnengebracht. Hij was ge kleed in lichte zomerbroek en rode trui, waaronder hij een kralenketting droeg. Hij liep op blote voeten en poseerde min zaam glimlachend en zeer ge duldig voor de fotografen. Na een kleine dooltocht door het lege gebouw, lieten rijkswach ters en verdachte zich door journalisten de weg wijzen naar de procureur J. Weijens, en de onderzoeksrechter, P. Schroé. Stapels dozen en actemappen vormden het dossiers dat ach ter de verdachte werd aange dragen. Van HH. werd na een langdurig verhoor onder aan houdingsmandaat gesteld en opgesloten in de gevangenis. Dit mandaat duurt vijf dagen, dan moet van H. voor de raad kamer verschijnen, die beslis sen zal of hij in vrijheid wordt gesteld of dat hij voorlopig voor een tijd van een maand opnieuw wordt ingesloten. In Nederland wordt het onder zoek in verband met de kerk schennissen te Breda en Roo sendaal intensief voortgezet. De twijfel dat Van H. de ge zochte grafschenner is, blijft hier bestaan. De Belgische po litiekringen mompelen echter: „De Nederlanders zijn kwaad dat zij hem niet gegrepen heb ben". De recente kerkschennis sen worden door hen gekwali ficeerd als: „Het werk van een nabootser". Tijdens een vraaggesprek voor de televisie gisteravond ver klaarde mr. Th. van Osta, hoofdinspecteur te Weert, die het onderzoek tegen de graf schenner in Nederland coördi neert, ervan overtuigd te zijn dat Van H. niet de gezochte grafschenner is. „Wij zoeken in Nederland gewoon verder. De Belgische collega's dienen onze gewichtige bezwaren in ieder geval grondig te onder zoeken", zei hij. Van een ver schil van mening tussen de Belgische en de Nederlandse politie was volgens mr. Van Osta geen sprake. Hij twijfel- i dat grafschenner aan het werk is. Over de persoon van de ge zochte grafschenner zei hij: het is een man, hij heeft maat 43 in schoenen, beschikt over een auto en kan chauffeuren, het moet een potig iemand zijn tussen de 30 en 60 jaar oud, heeft minstens mulo-ontwikke ling, moet over veel vrije tijd beschikken en is gezien sommige kreten die hij neer schreef niet geheel van hu mor verstoken. Mr. Van Osta deelde tenslotte mee dat het onderzoek in Nederland nog steeds wordt voortgezet en dat hij niet wanhoopt de „echte" grafschenner ooit nog wordt gepakt. De Oostduitse partijleider Walter Uubricht kwam gisteren in Bratis lava aan. Naast hem Alexander Dubcek. De gezichten stonden voor alsnog bijzonder optimistisch AARDBEVING IN MEXICO MEXICO CITY (Reutcr-AFP) Een aardbeving van gemiddelde sterkte heeft in Mexico City zeven doden geëist. Er zijn enkele huizen ingestort. Het epicen trum van de beving lag 400 km van de stad verwijderd. In Manilla, waar gisterochtend een aardbeving grote verwoesting aanricht te, zijn tot dusverre 68 mensen omgeko men. Verwacht wordt dat het aantal slachtoffers nog we] zal stijgen. Er wordt nog steeds gezocht onder het puin van de ingestorte woningen in Manilla, waar 63 der slachtoffers werden gevon- Twaalf doden MILAAN (Reuter) Een DC 8-straalverkeersvliegtuig van de Italiaanse lucht vaartmaatschappij Alitalia is gisteravond op weg van Rome naar Montreal in Canada neergestort en uitgebrand tijdens de landing op het vliegveld Malpensa bij Milaan. Van de 95 personen aan boord hebben 83 de ramp over leefd. Er zijn twaalf doden geborgen. Van de 83 die de ramp hebben overleefd, zijn 57 in ziekenhuizen opgenomen. De andere 26 waren vrijwel ongedeerd en zijn naar het vliegveld overgebracht. Het toestel kwam tijdens een onweersbui terecht tegen een stelle met bomen begroeide heuvel genaamd Monte San Giacomo bij het Comabbio Meer. Een van de stewardessen, die gewond in een ziekenhuis ligt, zei dat bomen de val braken. Een geluk was, dat het vliegtuig niet dadelijk in brand vloog. MOORDZAAK KENNEDY LOS ANGELES (Reuter) Sirhan Bisjara Sirhan heeft gisteren voor de rechter in Los Angeles verklaard niet schuldig te zijn aan de moord op Robert Kennedy of aan de verwonding van vijf personen bü de aanslag op de senator. Rechter Richard Shauer heeft de ope ning van het proces tegen Sirhan op 6 november bepaald. Het verschijnen van Sirhan voor de rechter vond plaats op de 13de verdie ping van het gerechtsgebouw in Los An geles, die voor de gelegenheid extra-be veiligd was. Sirhans moeder en broers waren in de zaal aanwezig. Alle belang stellenden. journalisten incluis, werden gefouilleerd alvorens tot de zaal toege laten te worden. Rechter Shauer wei gerde in te gaan op het verzoek van de officier van justitie, Evelle Younger, de publiciteitsbeperking rond de zaak op te heffen. Volgens Younger vormde deze beperking een belemmering voor zijn bureau in het onderzoek naar een moge lijk komplot en de mogelijkheid dat een vreemde mogendheid bij de moordaan slag op Kennedy betrokken was ge weest. Het is niet bekend wat het beleid van de verdediging zal zijn, maar vol gens de Los Angeles Times, die deze week had voorspeld dat Sirhan schuldig zou pleiten, heeft de advocaat van de verdachte. Parsons, ervan afge zien zijn cliënt als geestelijk gestoord er daardoor onschuldig voor te stellen, daar hij dan zou moeten bewijzen dat Sirhan op het moment van de aanslag geen onderscheid tussen goed en kwaad kon maken. Het blad gelooft dat Parsons verminderde toerekeningsvatbaarheid zal bepleiten, waardoor Sirhan moge lijk in plaats van aan moord met voor bedachte rade aan gewoon moord of doodslag schuldig zal worden bevonden. I Advertentie) Stuur een lege verpakking van mijn produkt naar Postbus 120, Deventer en ti ontvangt een leuke verrassing LEEUWARDEN (ANP) Tussen Dronrljp en Franeker, op het baanvak Leeuwarden-Harllngen, ls gisteravond omstreeks half acht de achtjarige Jan Engbrenghof uit een rijdende trein ge vallen. De jongen was met zijn ouders weg naar Franeker. Vermoedelijk heeft de jongen aan de sluiting van de treindeur getrokken. Hij viel uit de trein en rolde via de spoorbaan in een sloot. Hij werd daar bij aan hoofd en benen gewond, doch bleef bij kennis. Na het gebeurde reed de trein naar Dronrijp terug. Een arts, die in de trein zat, achtte een zo spoedig mogelijke opneming van de jongen in het diaconessenziekenhuis in Leeuwar den noodzakelijk. De trein had ruim eer uur vertraging. p^4Vfw BRAZZAVILLE (Reuter-AFP) Pre sident Alphonse Massamba-Debat var Kongo-Brazzaville heeft alle politieke gevangenen gratie verleend in een po ging de gemoederen tot bedaren te brengen. De strijdkrachten hebben op dracht gekregen alle wegen en andere strategische posities te bezetten. Ook het presidentiële paleis wordt zwaar be- President Massamba-Debat voert al bijna twee jaar een machtsstrijd met de linkervleugel van de enige politieke par tij, de nationale revolutionaire beweging. De president steunt op het leger, zijn linkse tegenstanders op de nationale jeugdbond en de burgerwacht, een para militaire instelling die 2.000 leden telt en Cubaanse instructeurs heeft. Donderdag hebben zich wanordelijkhe den in Brazzaville voorgedaan. De vol gende dag ontbond de president de ka mer en het bestuur van de partij en vormde een nationaal revolutionair co mité. Voor december staail er presidents verkiezingen op het programma. BUENOS AIRES (AP) De Argen tijnse luchtmacht heeft acht in Neder land gebouwde Fokker transportvliegtui gen gekocht om haar oude douglas DC3 toestellen te vervangen, zo is in Buenos Aires bekendgemaakt. De vliegtuigen zullen worden gebruikt voor het vervoer van passagiers en la dingen. De eerste twee toestellen moeten binnen enkele dagen in Buenos Aires aankomen. De prijs van de vliegtuigen is niet bekendgemaakt. Groot optimisme in het zwemmers kamp. Aad Ou At, Elt Drenth, Rinus van Beek, Dick Lanyerhorst en Joh fin Schans ruiken reeds de ijle lucht van Mexico. De tijd van Dirk Lanyerhorst op de 200 meter vrije slag heren kan een garantie zijn voor een vliegticket naar de Olym pische Spelen. (Advertentie) DE STAD ROME TE WARMOND ZONDAGMIDDAG 2 UUR THE SHOES ZONDAGAVOND THE HIGH-LIVE Vakantiegangers gewond na voeren van wilde zwijnen OTTERLO (ANP) In het nationale park de Hoge Veluwe zijn de laatste vijf dagen vier vakantiegangers, onder wie een kind uit Heiloo, verwond door wilde zwijnen. Hoewel de jachtopzienderB her haaldelijk waarschuwen de dieren niet te dicht te naderen, blijken ze voortdu rend door bezoekers te worden gevoerd met meegebrachte etenswaren, van bo terhammen tot gevulde koeken. Op ver scheidene plaatsen in het park houden zich wilde zwijnen buiten de eigenlijke wildbaan op, zo is bij het Kröller Muiler museum bijna dc gehele dag een varken met frisiingen (biggetjes) aanwezig die voor kleine verkeersopstoppingen zorgt. Er zijn vakantiegangers die zich ont roerd over de frisiingen willen ontfer men, of zich willen laten fotograferen. Door deze ondoordachte activiteiten wor den regelmatig bezoekers min of meer ernstig verwond. De directie van de Ho ge Veluwe heeft nu besloten bij alle park ingangen borden te plaatsen die verbie den het wild te voeren. Bij overtreding >rdt gee enkele aansprakelijkheid zün weer terug uit Italië Vanaf heden weer iedere zondagmiddag van 3 tot 6 uur in HOTEL DE BEURS NOORDWIJK ENTREE 2.— aard. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zUn gevestigd, wende men zich tot de agent. ADVERTENTIE TOPVORM DANSAVOND Iedere zondag 8-11 uur Ant. clubhuis Leiden Inschrijving dansles vanaf 18 aug. a.s. (ADVERTENTIE) R.K. Handelsavondschool Inlichtingen en inschrijvingen: Gedurende de maand augustus van maandag- tot en met vrijdagavond van 19 0021.00 uur, Haarlemmer straat 32 te Leiden, telefoon 01710- 25367-30077. Opleiding praktijkexamens. Het 3-jarlg diploma geldt als middenstandsdiploma. met 3- en 5-jarige kursus ORS. P. GILDEN o.s.c. voor jongens en meisjes Dirokteur

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1