S)e£eUi6e(Boii^cmt TOENADERING PRAAG-MOSKOU Mgr. Ruygers: discussies rond geboortenbeperking nog open JAMIN Conferentie gaat vandaag verder Slotcommuniqué mogelijk morgen Alfrink: geweten allerlaatste norm RAADSELS ROND VERMIST MEISJE Voor vijftien Limburgers hoofdprijs in Duitse Lotto Stien laat de ponden achter zich Prof Maltha: gehoorzamen aan encycliek Troepen in grensgebied Encycliek niet onfeilbaar anonieme Weer tip aan politie PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. f 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 30 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN WARM WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zonnig en warm weer, maar in de namiddag en avond Mans op een enkele lokale bui. Zwakke tot matige oostelijke wind. 59e jaargang, no. 17.509 - :;s-. ti''v.;; (ADVERTENTIE) morgen voordeel theespritsjes 250 gram van 79 voor 69 niet duur weheerlijk (Van verslaggevers) BRUNSSUM Eduard W. M. Pal men kan lachen. Zijn naam staat op enkele „gouden" lottoformulieren: een met 6 goed, een met 5 goed en drie met 3 goed. Tezamen goed voor 402.602,80 mark. „Als we iets winnen dan doen we het goed", verduidelijkt winnaar Palmen. HU is niet de enige winnaar. Hü moet delen met 14 col lega's. HU heeft snel uitgerekend dat voor ieder 23.170 gulden beschikbaar komt. Mevrouw Palmen: „Daar ben blU Dat vüftienen zUn, dat er vUftien gezin nen gelukkig mee worden." En vader Palmen vult aan: „Er is geen miljo nair bü. We kunnen het allemaal hartstikke goed gebruiken." Palmen speelt al jaren in de Duitse lotto met zijn collega's, die samen met hem van de mijn naar de DAF zijn overgegaan. Hij zorgt voor de biljetten, daarom staat zijn naam er op. „Het was nog even spannend", zegt hij, „want de man die de brief jes had weggebracht was niet thuis. We wisten dus eerst niet zeker of hij ze wel had ingeleverd. We hebben bij hem thuis de hele kleerkast overhoop gehaald. Later bleek dat hij de ge stempelde afschriften in zijn zak had. Toen kwam er wat meer zekerheid". De familie Palmen heeft van anderen moeten horen dat zij in de prijzen waren gevallen. Zaterdagavond toen de cijfers op de televisie verschenen, was er toevallig niemand thuis. Maar kennissen hadden de winnaars snel ingelicht. Palmen: „Zaterdagavond ben ik alle medewinnaars in Heerlen, Beek, Geleen, Hoensbroek, Hulsberg en Sittard afgereden. Om half vijf was ik thuis". De heer Palmen wil zijn geld goed besteden: „Geen overhaaste uitgaven, een behoorlijk bedrag hou ik achter de hand. Maar mijn vrouw krijgt eerst een fiets Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zUn gevestigd, wende men zich tot de agent. Daar gaan we dan. We laten de strandstoelen links liggen en de zee rechts. Zes dagen lang. Ze ziet nog wel eens wat. Karei doet niet mee. Hij blijft bij de kinderen. Hij stond me gisteren in Hoek van Holland uit te wuiven, In Den Helder komt hij me ophalen. Gisteren en vandaag was het mooi weerIk ben drie pond afgevallen. Groeten uit W Stien. (Van e r verslaggevers) BUSSUM In een persoonlijke verklaring heeft mgr. dr. H. Ruygers, vicaris-generaal van het bisdom Breda, gisteravond gezegd, teleur gesteld te zijn na het verschijnen van de ency cliek over de geboorteregeling. Hij deed dit in een extra-Brandpuntuitzending van de KRO- televisie. „Maar het is niet zo belangrijk of ik nu teleurgesteld ben en andere mensen misschien gelukkig zijn met deze encycliek. We moeten altijd voorzichtig zijn om het pauselijk woord niet in ons eigen straatje te willen halen", zei mgr. Ruygers. Op de concrete vraag in hoeverre de pauselijke uitspraken bindend zijn voor de katholieke gehuwden, zei mgr. Ruy gers: „Het zou natuurlijk onzin zijn de betekenis van de uitspraak van de Paus, van deze encycliek, te bagatelliseren. De gehuwden moeten opnieuw in ernsti ge overweging nemen wat de Paus zegt, maar de conclusie is voor hun ei gen geweten. Ik kan me dus voorstellen, dat er ontelbaren zijn die deze tekst overwegen en doorgaan zoals ze giste- voor het verschijnen van de ency cliek, leefden", zei mgr. Ruygers. Hij ontkende dat katholieken die niet volgens de pauselijke uitspraken hande len zich buiten de Kerk zouden stellen. „Ik persoonlijk ben van mening dat de discussie rustig door kan gaan. Het is weinig overtuigend dat na de vele stu dies, op 36 bladzijden nu grondige argu menten van een aanzienlijke stroom ka tholieken zo maar van de tafel worden geschoven. Het wil er bij mij niet in, dat dit mogelijk is". Mgr. Ruygers ant woordde op de vraag of gehuwden de „pil" mogen blijven gebruiken: „Tegen hen die menen de pil te kunnen gebrui ken, zeg ik ja". Mgr. Ruygers zag de encycliek als een „document waarover verder gedacht moet worden". Tevens is er aanleiding voor „overweging be treffende de beperkte waarde van een encycliek is de katholieke wereld en daarbuiten". „De Paus is niet onfeilbaar, de Kerk in onfeilbaar en de Paus is onfeilbaar als hij spreekt in eenheid en collegiali teit met de bisschoppen en met het ge voelen van de gelovigen", aldus mgr. Ruygers. Voor schisma's heeft bij geen enkele vrees. „Die tijd is voorbij", iel mgr. Ruygers. die weliswaar zijn per soonlijk standpunt gaf, maar zei te menen dat zijn opvattingen voor de bis schop van Breda gedeeld sullen wor- Ander geluid De theoloog prof. dr. A. Maltha liet andere geluiden horen. Op de vraag of hij de conclusies van de encycliek on derschrijft, zei hij: „Er wordt mij in ze kere zin niet gevraagd wat ik onder schrijf. Er wordt mij ook niet gevraagd of ik de bijbel onderschrijfhet is de bijbel die over mij oordeelt en ik niet over de bijbel". Prof. Maltha zei de en- (31 Vervroegde bijeenkomst Nederlandse bisschoppen? De bisschoppen P. Moors van Roermond en Th. Zwartkruis van Haarlem zUn er voorstander van dat op zo kort mogciyke termijn een vervroegde bisschoppenver gadering wordt belegd om een standpunt te bepalen ten aanzien van de encycliek over de geboor- tenregeling van Paus Paulus. Z(J zullen daarvoor contact opnemen met kardinaal Alfrink die van daag zou terugkeren van vakantie uit Tanzania. Maandag wordt ook mgr. H. Ernst v»n Breda van vakantie terug ver wacht; mgr. J. Bluysscn komt don derdag weer in Nederland terug. Het plan van de bisschoppen was hun normale vergadering eind augustus te hervatten. Mgr. Fernando Lambruschini tijdens de bekendmaking van de encycliek waarin elke vorm van contraceptie wordt veroordeeld. cycliek te willen zien als „een kerkelijk oordeel over het huwelijk met alles wat daaraan vastzit. Men moet niet één punt van het huwelijk isoleren van de ande re". Hij wilde beklemtonen dat „een he leboel ouders als ze zijn zoals de pu bliciteit zou doen vermoeden toch wel erg gemakkelijk over deze kwestie heb ben gedacht". (Zie verder pagina S eerste kolom) PRAAG, (DPA-Reuter) Ra dio Praag heeft gisterochtend be kendgemaakt dat de besprekin gen tussen de Tsjecho-Slowaakse en Russische leiders vandaag wor den voortgezet. Uit dit feit meent men te kunnen opmaken dat de standpunten toch nader tot elkaar zijn gekomen. Een slotcommuni qué wordt nu niet eerder dan van avond of morgenochtend verwacht* De Russen zijn gisteravond naar de Sovjet-Unie teruggekeerd en vanochtend weer naar Clerna gekomen. Het pers bureau Tass meldde vanmorgen dat de oefeningen van de Russische bevoorra dingseenheden, die enige dagen geleden in het westen van de Sovjet-Unie zijn begonnen, in Polen en Oost-Duitsland zullen worden voortgezet. Er zullen ook Poolse en Oostduitsc bevoorradingseen heden aan deelnemen. Ook in dc Sovjet- Unie worden de manoeuvres voortgezet. De Oostduitse minister voor Defensie, generaal Hoffman, heeft in Moskou een gesprek gehad met zijn Russische ambt genoot maarschalk Gretsjko. In tegenstelling tot de afgelopen da gen bevatte het partijblad Pravda gis teren geen scherpe aanvallen op de her vormers in Praag. Wel stelt het blad dat I „wij niet onverschillig kunnen blijven I tegen de onlangs door revisionisten ge- pleegde aanvallen op het marxisme-leni- nlsme". Trouw aan deze „enig juiste Jn- ternatlonale leer" betekent alleen het aanvaarden vpn de principes maar veel eer uitvoering in de praktijk. „Wij kun nen niet dulden dat getracht wordt nieu- i we variaties van het marxisme te zoe ken om daarmee afwijkingen van deze principes te rechtvaardigen", aldus het blad. Uitbarsting vulkaan SAN JOSé (AFP) De vulkaan Are- nal, ongeveer 200 km ten noorden van San José op Costa Rica, is maandag guan werken. Stukken lava en as werden tot grote hoogte weggeslingerd en hebben drie dorpjes bedekt. Negen mensen zijn gestikt. De dorpjes Nuevo, Arenal en Tilaran aan de voet van de vulkaan zijn ontruimd. De as valt tot op 150 km van de vulkaan, die al eeuwen lang als uit gedoofd werd beschouwd. Verrast over verschijningsdatum (Von TURNHOUT Twee anonieme telefoontjes hebben mogelUk nieuw licht geworpen op de spoorloze ver- dwUning van de 16-jarige Ineke van Binsbergen uit het Gelderse Doodewaard. Het meisje wordt sinds 19 juli vermist. Tot zaterdag had men geen enkele aanwUzing omtrent de verblUfplaats van het meisje. Het eerste anonieme telefoontje, dat van zaterdag, ging naar de politie van Zetten. Een onbekende zei. dat hU bet meisje had aangerand en haar daarna om het leven gebracht. HU zou het IUk hebben achtergelaten in de bossen rond Turnhout in België. politie gebeld. De man zei, dat hy wel wilde zeggei waar het meisje was, maar dat hy daar geld vooi in de plaats wilde zien. De Turnhoutse politie, die zaterdag meteen dooi haar Nederlandse collega's op de hoogte was ge bracht, heeft terstond het toezicht op de bossen in de omgeving van Turnhout verscherpt. Aan het ondernemen van speurtochten wordt nog niet ge dacht. De boscomplexen rond Turnhout zyn zeer uitgestrekt. Het is wel haast onbegonnen wenk om de duizenden hectaren uit te kammen. De politie houdt er ernstig rekening mee, dat iemand een „grap" heeft willen uithalen of dat de telefoon tjes afkomstig zijn van een psychopaat. Een onder zoek heeft inmiddels uitgewezen, dat het eerste telefoontje afkomstig was vanuit Sittard Hoewel de kans groot is, dat er sprake is van een misplaatste grap, kan de politie niet voorby gaan aan de mo gelijkheid, dat de onbekende inderdaad de moorde naar is van het vermiste meisje. Vreemd is, dat de onbekende, aangenomen dat hU iets weet over het lot van het meisje, zo lang ge wacht heeft met zyn overigens uiterst schaarst- me dedeling. Het eerste telefoontje kwam kort nadat in verschillende regionale bladen het signalement was verspreid. Het gebeurt in dergelijke gevallen wel vaker, dat een psychopaat de telefoon neemt en „aanduidingen" verstrekt aan de politie. (Van een onzer verslaggevers) SCHIPHOL „Encyclieken hebben nooit de pretentie, dat ze onfeilbaar iU«*. Ze kunnen het ztjn, maar dan moet de Paus het er duidelijk bU zeggen". Dit verklaarde kardinaal Alfrink vanmorgen op Schiphol, toen hU terugkeerde van zUn reis naar Afrika. HU had de Engelse tekst van dc encycliek over de geboorte beperking. die gisteren zoveel beroering heeft gewekt, nog geen minuut In handen gehad, en zei, daarom geen reactie te willen geven. ,.I>e grote lUnen rijn zo verbonden met de motiveringen, dat men eerst de motiveringen grondig moet kennen om commentaar op de conclusies te kunnen geven", aldus de kardinaal. ,.Ik ben wel verrast over de verechU- ningsdatum. Ik had gedacht, dat het stuk, ondanks andersluidende berichten, nog wel even zou uitblUven". De kardi naal vervolgde: „Wat in de encycliek staat.. zUn punten, die een heleboel aan dacht verdienen en op bepaalde onder delen wagen opwerpen. Het pastorale beleid zal het moeilijk krijgen bij het verstaanbaar maken van liet stuk. Het geweten blijft altijd de alerlaatste norm, maar het zal goed gevormd moeten wor den door de kerkelijke uitspraken, die er liggen. Er zijn uitspraken van het gezag in de Kerk. die men niet zo maar naast zich neer kun leggen. Wie tot de Kerk behoort moet zich realiseren, dat er uit spraken zUn van het gezag. Men moet er rekening mee houden, als men zich op nieuw gaat bezinnen en zijn geweten vormt. Alf, zodanig bindt de encycliek ergens heeft zij een bindende kracht, maar we moeten ons lo6 maken van de gedachte, dat het woord van het gezag voor alles een oplossing biedt". Kardinaal Alfrink kon zich voorsteilen, dat de encycliek bij een aantal mensen een vijandig nee zal oproepen. Of de oe cumene er onder zou lijden, durfde hij niet te zeggen. „Ook in het andersdon- kende deel van Nederland leeft op het stuk van de geboortenbeperking geen eenstemmigheid. De yncycliek kan ech ter wel 'n zekere mate van verwijdering teweeg brengen. Hij zal in zekere zin voor niet-katholieken en niet-christenen een vraagteken worden". Over de gewetensnood, waarin de uit spraken van de Paus de katholieken kan brengen, zei de kardinaal: „die gewe tensnood is er al, encycliek of geen en cycliek. In hoeverre de uitspraken van de Paus die opheft of vergroot, is moei lijk te beoordelen. Beide mogelijkheden bestaan. Natuurlijk zal een deel van de Kerk in moeilijkheden kortien. Maar we moeten de zaak niet op Nederland toe spitsen, omdat wij hier zo'n krachtige katholieke pers hebben, lijkt het, alsof het probleem alleen hier speelt, maar dat is onjuist. Nederland is geen eiland. De geboortenbeperking ls een algemeen probleem". Gevraagd of de encycliek tot een schisma kan lelden, zoals gisteren in en kele commentaren is gesuggereerd, zei kardinaal Alfrink: „de tijd van schisma's ls voorbij. Na de laatste concilies Is de positie van de Paus duidelijk. Men mag kritiek op hem hebben, maar iemand, die theologisch onderlegd is, zal nooit aan een schisma denken. Of de Paus zich in een geïsoleerde positie manoeu vreert? Dat wordt beweerd, maar men moet niet vergeten, dat een groot deel van de Kerk achter de encycliek staat. Het is geen privé-gedachte van de Paus". Op de scherpe verklaring, die giste ren is uitgegeven door een aantal voor aanstaande Nederlandse katholieken, waaronder de vicarissen-generaal van dc bisdommen Den Bosch en Breda, gaf de kardinaal geen commentaar. Hij toon de zich nogal verrast over deze reactie, hij nog geen kennis had geno-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1