Ste ÊeictoeSou/ïci/nt GEEN CORRIDOR NAAR BIAFRA Overleg over directe hulp wordt voortgezet DUBCEK ONTKENT VERDEELDHEID Actie na kapen EL-AL-vliegtuig Conferentie in Addis Abeba op 5 augustus GOUD v. d. Water Minimumprijs van negen gulden voor liter jenever verwacht Anton van Duinkerken overleden Meisje (16) vermist DANSEN Stroom van adhesie VLIEGBOYCOT VOOR ALGERIJE? PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 27 JULI 1968 ZONNIGE PERIODEN Droog weer «net flittke zonnige perioden, maar langs de kust aanvankelijk nog wolkenvelden- Merendeel» matige noordelijke wind. Max. tempe raturen van 18 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.507 NIAMEY, (DPA) De hoop, dat de onderhandelaars van Biafra en Nigeria ten behoeve van de hongerende ntensen in Biafra een wat soepeler houding zouden aan nemen, is niet in vervulling ge gaan. Zij beëindigden gisteren hun in Niamey gevoerde besprekingen zonder het eens te zijn geworden over de instelling van een corridor, waarlangs de dringend noodzake lijke stroom van hulpgoederen zou kunnen gaan vloeien naar de ge bieden waar dagelijks honderden vluchtelingen van honger omko men. De internationale hulpverle ningsorganisaties die niet op een mogelijk resultaat wilden wachten en al begonnen waren op illegale wijze voedsel en medicamenten aan te voeren, zullen daarmee in elk geval nog door moeten gaan tot misschien begin augustus op de Biafraans-Negeriaanse conferentie in Addis Abeba concrete resulta ten bereikt worden. Gistermiddag meldde radio-Biafra op timistisch, dat de onderhandelaars in Niamey het eens waren geworden over een „hulpcorridor" en dat alleen nog verschil van mening bestond over het toezicht, dat Biafra door buitenlandse waarnemers uitgeoefend wil zien, maar waar Negeria niets voor voelt. Korte tijd later kwam de Nigeriaanse radio echter met een tegenspraak. Naar de president van Niger, Hamani Diori, gastheer bij de voorbereidende besprekingen in Niamey, gisteren mee deelde, zullen vertegenwoordigers van Nigeria en Biafra uiterlijk 5 augustus in Addis Abeba om de conferentietafel gaan zitten. Op de voor deze besprekin gen door de onderhandelaars in Niamey opgestelde agenda staan drie punten: 1. Regelingen voor een definitieve op lossing van het conflict, t. Voorwaarden voor een beëindiging der vijandelijkheden, 3. Concrete voorstellen voor de aanvoer van hulpgoederen voor de burger slachtoffers van de oorlog. Als pleister op de wond besloten bei de partijen het overleg over de moge lijkheden voor een snelle actie ten be hoeve van de slachtoffers te blijven voortzetten. In hun slotcommuniqué verklaarden zij van plan te zijn voor rang te geven aan praktische oplossin gen voor dit menselijke vraagstuk. Schrijnend tafereel uit Biafra. De moeder van dit kind heeft zo Juist te horen gekregen van de dokter in het vluchtelingenkamp, dat dit kind niet meer gered kan worden. Het is te zeer door honger aangetast. (ADVERTENTIE) Voor Juwelier HAARLEMMERSTRAAT 181 (ADVERTENTIE) Centrale verwarming ook als bouwpakket Van een onzer verslaggevers DEN HAAG In kringen van distillateurs, drank- en wijnhandelaren verwacht men algemeen, dat binnenkort een minimumprijs voor jenever zal worden vastgesteld. Die prijs zal rond de 9 gulden per fles komen te liggen. Zowel wat de „witte" jenevers alt wat de klassieke merken be treft. Na het vakgroepengeluid zou het ministerie van Sociale Zaken beslist geporteerd zijn voor een minimumprijs, om dat met name de jenever geen .boksartikel' mag worden. Op Economische Zaken daar entegen wordt het principe van de „vrije concurrentie" gehuldigdgeen minimum prijzen dus. Een compromis schijnt nabij te zijn met als resultaat een minimumprijs van rond de negen gulden. Een en ander is het gevolg van het groeiende markt aandeel, dat de witte jenevere wisten te veroveren. De „Ver eniging der verenigde distilla teurs" die zich „de bond van bonafide distillateurs en groot handelaren" noemt, heeft de aangesloten leden verboden te kopen of te leveren aan niet bij deze bond aangesloten leden. Deze vereniging stelde ter zake minimumprijzen vast en bepaalt ook de grootte van de lang niet malse boetes die leden kunnen oplopen bij overtreding van de bepalingen van dit artikel. Een felle juridische strijd Is gaande tegen dit prijzen- artikel. Zo lang er echter nog een zaak in hoger beroep -dient, tegen de onverbindend- verklaring van dit kartel, blijft het in stand. De teneur is niettemin duidelijk. Af spraken binnen het kartel worden links en rechts ge schonden. Soms onder druk van (buitenlandse) producenten. Vrijmoed uit Schiedam heeft zich ongeveer 1 Jaar geleden uit de „drawij", stichting van drank- en w ij nh andelaren, teruggetrokken. De stichting was in oktober 1955 in het leven geroepen door vertegen woordigers van de georgani seerde distillateurs, grossiers en slijters. Het doel was zoals ln de statuten omschreven, de geregelde handel in gedistil leerd te bevorderen, „Dit kar tel is een aflopende zaak met achterlijke voorschriften", heeft de heer Vrijmoed on langs verklaard. Over het kar tel van de „vereniging der verenigde distillateurs" 6Chijnt hier en daar in soortgelijke termen te worden gedacht. Men weet in deze kringen dat o.a. de heer Vrijmoed een paar ton heeft gereserveerd om goede installaties te heb ben voor de fabricage van goedkope jenever. Hun aantal bij „de bond" (de vereni ging van verenigde distilla teurs) aangesloten leden lonkt niettemin naar witte (goedkope» Jenever als Romeo naar Julia. Men over weegt deze kringen om naast t assortiment van erkende mer ken ook de z_g. „witte" Jene ver te brengen. Over het verschil tussen „wit te" en merken Jenevere bestaan velerlei meningen. Algemeen wordt erkend, dat hoogwaar dige merken jenevers vla de „warme" weg worden gestookt met uitstekende grondstoffen. Of de „witte" dan op andere wijze bereid zouden zijn? „De nabewerking gebeurt Iets snel ler', zegt men ln deze krin gen. Daarbij toch wel accen tuerend, dat ook de witte Jenevers uitstekend te consu meren zijn. NIJMEGEN (ANP) Afgelopen nacht I» op 65-Jarige leeftijd ln het Sint- leden prof. dr. W. J. M. A. Asselberg», die grote bekendheid genoot onder r.(jn •ehrtjversmam Anton van Duinkerken. Willem Asselbergs was rond de Jaren twintig een der grote voormannen van de „Katholieke jongeren". Tot 1929 redi geerde hij het blad van de» groep „De gemeenschap". Als Anton van Duinker ken publiceerde hij tal van essax-s, dicht bundels en andere werken. Meer over deze unieke figuur uit de Nederlandse literatuur, kunt u vinden op pagina 2. ZETTEN (ANP) Sinds 19 juli wordt uit Dodewaard een 16-jarige meisje mist. Zij is die dag 's middags streeks vijf uur in Nijmegen gezien bij de intocht van de vierdaagselopers. Men houdt rekening met de mogelijk heid dat zij met bezoekers of deelne mers aan de vierdaagse naar bet buiten land is gegaan. Het meisje heet Ineke van Binsber- gen. Het signalement van het meisje luidt als volgt: lang 1,72 meter, blauw groene ogen, slank postuur, geblondeerd, kortgeknipt haar. Kleding: rode jurk met gele bloemen, donkerbruine blazer, beige sandalen. In het bezit van een donkerbruine tas. Mogelijk draagt zij een lange, groene broek. Een ieder die inlichtingen kan ver strekken wordt verzocht zich in verbin ding te stellen met voornoemde groeps commandant, van de rijkspolitie in Zet ten, telefoon, 08880-1333 of met de poli- an de woonplaats. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zjjn gevestigd, wende men zich tot de agent. (ADVERTENTIE) DE STAD ROME TE WARMOND ZONDAGMIDDAG 2 UUR THE SHOES ZONDAGAVOND VERONICA'S DRIVE-IN DISCOTHEEK MET THE FUTURES Zwemmeneten en zingen. Het zijn drie dingen, die nauwelijks te combineren zijn. Maar de Italiaanse bariton ZeCchilo draait er zijn hand niet voor om. In een zwembad te Napels verorberde hij onlangs al watertrappelend een bord heerlijke spaghetti. Tussen de waterige hapjes door, schraapte hij de keel met „Aïda" var» Verdi. Eén ding vond Zecchüo erg lastig: dat hij zijn bril moest ophouden om de lange slierten in het juiste keelgat te kunnen deponeren. (ADVERTENTIE) Gewoon Spontaan Gezellig! OP ONZE DANSAVOND IEDERE ZONDAG 8—11 UUR xNT. CLUBHUIS LEIDEN Entree 1.75 PRAAG (DPA)-Tanjoeg Par tijleider Dubcek zelf heeft volgens radio Praag de geruchten over een neder- 'aag die hij in het Centrale Comité ge iden zou hebben, tegengesproken. Dub cek verklaarde tegen een afvaardiging van arbeiders uit Praagse bedrijven: De Mounties hebben voor de eerstkomende vijf dagen hun shoxotent opgeslagen in het Scheveningse Circustheater. Gisteravond ging de première van hun zomerrevue, die ze zelf presenteren als „intiem theater". Tussen de bedrijven door zagen we ook nog kans een studiereis langs de branding te makenwaar ze de. dijenkletsers maar voor het oprapen hadden. Zie Zand, Zee Zomer op pagina vijf. (Van een onzer verslaggevers SCHIPHOL De internationale federatie van ver keersvliegers Ii'alpa. die vijftig landen en hel over grote deel van de burgerpiloten in de vrije wereld vertegenwoordigt, streeft ernaar, alle AlgerRnse vlieg tuigen aan de grond te krijgen, wanneer de Alge rijnse regering de gekaapte Israëlische machine niet vrjj geeft en de bemanning plus passagiers niet laat gaan. Dit Weekeinde reeds zal de beslissing vallen om Algerije op de zwarte lijst te plaatsen, belgeen betekent, dat er geen enkele internationale vlucht meer op dat land zal kunnen worden uitgevoerd. Op Algerije vliegen de TWA, Air France, Swiss Air en Ai Italia. De vicc-voorzitter van de Ifalpa, de Fin Ola Forsberg, is naar Algerije gereisd om de rege ring aldaar van de voorgenomen boycot op de hoogte te stellen. Mochten de Algerijnen voor deze maatregel (d;e meer hun prestige dan hun economie zal schaden» niet door de knieën gaan, dan zal de Ifalpa via de internationale federatie van transportbonden pro beren alle Algerijnse vliegtuigen aan de grond te houden, hetgeen wel een uiterst gevoelige klap zou zijn. Deze federatie, waarmee de Ifalpa zeer nauwe banden heeft, vex-gudert volgende week in Wiesbaden. De Ifalpa gaat daar ook heen en zal er de zaak aanhangig maken. Wanneer de federatie tol actie besluit, hetgeen waarschijnlijk is. «uilen de Alge rijnse vliegtuigen nergens meer beladen worden of brandstof krijgen. ..Voorts hebben wij uitstekende contacten met de diverse luchtverkeersleidingen in de wereld", aldus een Ifalpa-woordvoex-der gister avond op Schiphol „Die kunnen het, als wij dat x ragen, de Algerijnse vhegers uiterst moeilijk maken Met de juiste middelen en mensen kunnen wij op sleutelposities een heleboel doen." De Ifalpa kan des te gemakkelijker tot zijn actie overgaan, omdat de organisatie zich verzekerd weet van de heimelijke steun van alle luchtvaartmaat schappijen. Voor deze bedrijven is het kapen van xliegtulgen een nachtmerrie aan het worden, ze duiven echter zelf weinig te ondernemen, omdat zij luchtvaart-politiek veel te kwetsbaar zijn. „Maar als wij zeggen: we houden ermee op, zullen ortze bazen m hun hart juichen", aldus de Ifalpa- woordvoerder. De drastische maatregelen, waarmee de vliegers- federatie nu over de brug komt, hebben met het Israëlisch» Vliegtuig ln Algerije slechts zijdelings te maken het is de druppel, die een reeds lang gevulde emmer heelt doen overlopen. „Als Israël morgen uit wraak een Algerijnse machine zou kapen, zullen wij Tel Aviv ook boycotten", aldus de woord voerder van de Ifalpa. ..We willen voor een» en voor goed een einde maken aan een kwaad, dat een gevaar betekent voor passagiers en bemanningen en dat bovendien een regelrechte schending is van de rechten van de mens. Ieder land, dal een ge kaapt vliegtuig houdt en de passagiers en beman ningen niet onmiddellijk vrij laat, zullen wij gaan boycotten. Wij willen, dat het kapen van een vlieg tuig dezelfde internationale juridische status krijgt als het kapen van een schip op volle zee, namelijk piraterij. Als de kapers weten, dat hun overal ter xvereld een gevangenisstraf van dertig jaar wacht, «uilen ze zich gemakkelijker bedenken dan momen teel, nu ze als helden worden ontvangen. In de toekomstige internationale wet, die door alle lucht vaartwed rijvende landen geratificeerd moet worden, zien wij de enig denkbare bescherming tegen het kapen van een vliegtuig. Alle andere maarregelen zijn uit den boze hetzij omdat men ze kan ont duiken, hetzij, omdat zij de veiligheid, die bovenaan komt, op een of andere manier in gevaar brengen." „In volledige overeenstemming bereidt het presidium van de partij zich voor op de komende gesprekken met onze Sovjet-Russische vrienden". Voor deze gesprekken „hebben wij een behoor lijke dosis optimisme nodig en vast ge loof In onze rechtvaardige ïaak, die ons moeten helpen de bezorgheid van onze vrienden tenslotte toch weg te kun nen nemen". De toehoorders verzeker den Dubcek van hun steun. Het blad van de Tsjechische schrij versbond, „Literarny Listy" deed gis teren een bewogen beroep op het cen trale partijcomilé, bij de komende be sprekingen met de Russen het libera- lisoringsproces vastberaden en eensge zind te verdedigen. De boodschap is opgesteld door een vooraanstaand to neelschrijver, Pavel Kohout, en kan door ieder die dat wenst worden onder tekend. Van alle kanten stromen in Praag de steunbetuigingen van Tsjechen en Tsjechische bedrijven toe. Dat in de huidige omstandigheden de Tsjechische minister van buitenlandse handel. Vaclav Vales, ln Moskou niet veel bereikt heeft, is niet verwonder iijk. Bij zijn terugkeer zei hij vrijdag dat de lening van 400 miljoen roebel, waarom Tsjecho-Slowakije ln maart had gevraagd, nog niet is toegewezen. Twee andere kwesties zijn nog even min geregeld, namelijk verhoging van de gruaninvoer uit de Sovjet-Unie (met ongeveer 300.000 ton) ln ruil voor Tsjecho-Slowaakse consumptiegoederen, en «-en overeenkomst voor levering x-an aardgas door de Sovjet-Unie. f AOVKRTENTIB morgen voordcel goudgraatitjes 300 fran, van 69 voor 59

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1