S)e Ceid&eSouAont Nederlaag voor Dubcek ontkend a a BIJ STEMMING IN PARTIJLEIDING Prinselijk struikelblok Luchtlijn YS-Parijs via Woensdrecht Ontslag voor Prochlik W*S, Dwangsom wegens beschuldiging aan adres Zwolsman RASSENRELLEN NU NAAR CHICAGO OVERGESLAGEN Inspraak van Rijnmond bij benoeming van voorzitter Buschauffeurs in Engeland willen staken Artsen willen htm eigen hart niet kwijt Dr. Blaiberg goed vooruit Vrijlating Israëlische vrouwen en kinderen Vliegveld wordt luchthaven Zuster ontdekt middel tegen kindersterfte Gero-cassettes v. d. WATER PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C M DR.ABBE J. F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 26 JULI 1968 ZONNIGE PERIODEN Droog weer met wolkenvelden, maar geleidelijk meer opklaringen en morgen overdag flinke zon nige perioden. Tot matig of zwak afnemende wind, ruimend naar noord tot noordoost. In het algemeen iets hogere middagtempera turen. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.506 PRAAG (Reuter - D.P.A.). De berichten als zou partijleider Dubcek gisteren bij een stemming over zijn politiek jegens de Sovjet- Unie een nederlaag hebben geleden in het Tsjechische partijpresidium, zijn vanmorgen door een woord voerder van het Centrale Comité „belachelijk en onzinnig" genoemd. In Praag deden geruchten de ronde als zou Dubcek slechts vijf van de elf leden achter zich hebben ge kregen. Dit is hierdoor al onmo gelijk omdat één van de leden van het partijpresidium door ziekte niet aanwezig kon zijn. De berich ten waren oveirgens alarmerend genoeg om een aantal petities naar het hoofdbureau van de partij te veroorzaken, waarin werd aange drongen op steun voor Dubcek. Een door het persbureau Ceteka ver spreid communiqué spreekt evenwel van een aanzienlijke verschuiving naar de sinds het optreden van Dubcek inge voerde progressieve denkbeelden. Het communiqué bevat geen aanwijzingen, die duiden op ernstige moeilijkheden voor de partijleider en zijn volgelingen. In het verleden was het presidium bij stemmingen steeds verdeeld in zes leden, die Dubcek door dik en dun volgden en vijf die tegen waren of een middenpositie innamen. In de afgelopen dagen lieten de meeste communistische bronnen horen, dat onder de Russische druk de verdeeldheid op de achtergrond geschoven was ten gunste van de een heid. Het communiqué legt de nadruk op deze soevereiniteit maar kondigt eei langrijke verandering in de politieke leiding van het leger aan, hetgeen een concessie aan de Sovjet-Unie schijnt te zijn. De door de Russen scherp gekri tiseerde generaal Vaclav Prochlik, hoofd van de administratieve stafafde ling in het centrale partij comité, is weer met louter militaire zaken belast. Zfln afdeling is opgeheven. Het communiqué van het presidium zegt, dat de opheffing van de betrokken afdeling een verdere stap betekent naar verwezenlijking van de scheiding tussen taken en verantwoordelijkheden van de staat en de partijorganen. Volgens welingelichte bronnen in Praag zal de bijeenkomst van Tsje- ohlsche en Russische partijbesturen pas volgende week woensdag worden ge houden. De Russische troepen, die nu nog ln Tsjecho-Slowakije zijn, zullen daar tot na het overleg blijven ter be scherming van de leden van het Rus sische politbureau. Y redeskandidaat van Zd-Vietnam krijgt vijf jaar SAIGON (AP) Truong Dinh Dzoe bij de laatste presidentsverkiezingen de vredeskandidaat, is vandaag door een krijgsraad tot vijf jaar dwangarbeid veroordeeld omdat hij gepleit heeft voor besprekingen tussen de Zuidvietnamese regering en het nationale bevrijdings front van de Vietkong. Het proces was de laatste faze in een op en neer golvende strijd tussen Dzoe en de regering van president Nguyen Van Thteu, sinds Dzoe in het najaar bij de verkiezingen als tweede uit de bus kwam. De krijgsraad van vijf leden achtte Dzoe na een proces van 1 uur en 25 mi nuten schuldig aan handelingen, die schadelijk zijn voor de anti-communis tische strijdgeest van Zuidvietnams volk en strijdkrachten. DEN HAAG (ANP) Het Kamerlid Lems (PvdA) heeft minister Beernink (Buitenlandse Zaken) gevraagd, raad van Rijnmond inspraak te geven bij de benoeming van een voorzitter. Zoals bekend, is de huidige voorzitter van de Rijmondraad, mr. V. G. M. Marijnen, benoemd tot burgemeester van Den Haag. De functie van voorzit ter van de Rijnmondraad komt op 16 oktober vacant. LONDEN (AP) De buschauffeurs tn bijna 100 Engelse provinciesteden hebben aangekondigd dat zij op 12 au gustus het werk zullen neerleggen. Dit is de eerste grote uitdaging van het stre ven der regering om de lonen te beheer- De buschauffeurs, die in gemeente dienst werken, weten zich gesteund door hun vakvereniging, de Transport and General Workers Union, welker algeme ne secretaris, Frank Cousins, het kabi- net-Wilson twee jaar geleden verliet uit protest tegen de plannen tot beheersing in de lonen. Indien de staking doorgaat bestaat de mogelijkheid dat Cousins en andere vak bewegingsleiders tot gevangenisstraffen worden veroordeeld. De wet op de prij- ;n inkomens voorziet in zware straf foor stakingen om kracht bij te zet- lan looneisen, die de regering ontoe laatbaar acht. De buschauffeurs eisen de uitbetaling van de loonsverhoging van 1 pond sterling per week, die hun ln de cember is toegezegd, maar die de rege ring heeft gewijzigd, omdat zij niet van grotere mate van efficiency gepaard gaat. Na het prinselijk gezin van Drakesteyn zijn ook koningin Juliana en prins Bern ha rd in JrDe Witte Olifant" in Porto Ercole gearriveerd. Een „legertje" persfotografen kreeg een half uur gelegenheid de koninklijke familie onder vuur te nemen. In de drukte struikelde een van de fotografen over de box van prins Willem-Alexander. Toen werd hij door z'n collega's geschoten. En ook prins Bernhard was er snel bij om de struikelbenende plaatjesman op smalfilm vast te leggen. Ondanks alle drukte voelt prins Willem- Alexander zich, zoals alle kleinkinderen, bij oma heat op z'n gemak. KANSAS CITY (AP) Een Ameri kaanse farmaceutische maatschappij heeft aan 1214 Amerikaanse doktoren ge vraagd wat ze over harttransplantaties denken. 55 procent van de doktoren zei dat ze harttransplantaties afkeurden. Van de hartspecialisten onder hen zei slechts 17 procent dat ze zelf wel een harttrans plantatie zouden willen ondergaan als dat nodig zijn. De meerderheid van de dok toren zei dat ze daar niet voor voelden. Zelfs niet als ze een ernstige hartkwaal zouden hebben met geringe kans op be terschap. PIJPLEIDING ANTWERPEN- ROTTERDAM BRUSSEL (ANP) Een speciale commissie van de Antwerpse gemeente raad heeft donderdag op een vergade ring met he tcollege van burgemeester ring met het college van burgemeester en wethouders een brief aan de rege ring in Brussel goedgekeurd waarin het gemeentebestuur akkoord gaat met aan leg van een pijpleiding voor ruwe olie van Rotterdam naar Antwerpen. Plannen voor zo'n pijpleiding zijn vo rig jaar opgesteld door drie olie maat schappijen ter bevoorrading van hun raffinaderijen in het Antwerpse haven gebied dat niet voor mammoet-tankers bereikbaar is of kan worden gemaakt. De lasten van de aanleg van de pijp leiding, die in 1971 gereed zou kunnen zijn, worden geraamd op ruim 70 mil joen gulden. Deze zouden geheel door de betrokken olie maatschappijen be taald moeten worden. In de brief aan premier Eyskens zou het Antwerpse gemeentebestuur toege ven dat olievervoer via een pijpleiding van Rotterdam naar Antwerpen heel wat goedkoper is dan aanvoer met mammoettankers tot bijvoorbeeld Le Havre en vervoer na overslag daar met kleinere tankschepen naar Antwerpen, zoals eerder is opgesteld. Cubagangers nog op Schiphol SCHIPHOL (A.N.P.). De ongeveer 120 jongeren, die al sinds woensdag middag op Schiphol zijn gestrand, omdat hun vlucht naar Cuba niet doorging, bevinden zich nog steeds op de lucht- De groep, merendeels studenten uit Nederland, Italië en Frankrijk zou voor een werk- en studiereis van zes weken naar Cuba vertrekken met een vliegtuig van de Zwitserse chartermaatschappij African Safari. Dit mislukte wegens een geweigerde vergunning. Gisteravond heeft men tenslotte besloten vanmorgen om negen uur weer op de luchthaven bijeen te komen en als laatste mogelijk heid contact op te nemen met de Tsje chische luchtvaartmaatschappij C.S.A. Verweer ongegrond verklaard AMSTERDAM (ANP) De president van de Amsterdamse rechtbank, mr. J. van der Esch, heeft vanmorgen de Amsterdammer A. W. F. van der Gouw, schrijver van het boek „Alias Teixelra", een dwangsom opgelegd van 25.000 galden, wan neer hU zijn besehuldiging van moord tegen de heer R. Zwolsman zou herhalen. Bovendien ver oordeelde de president hem tot het betalen van de proceskosten ad 250 gulden. Vorige week diende het korte geding voor de Amsterdamse rechtbank. Inzet van het geding was een door de heer Van der Gouw gedane uit spraak op 9 mei van dit jaar tijdens een bijeen komst in Utrecht, waar ongeveer 80 studenten en enkele journalisten aanweaig waren. Hij heeft toen gezegd, dat het te betreuren was, dat Am sterdam zijn Theater Carré kwijt naakt door toedoen van iemand, die 124 moorden op zijn geweten heeft. De spreker doelde hier duidelijk op de heer Zwolsman. De eiser in het korte ge ding vroeg de president toen gedaagde een dwangsom op te leggen van 25.000 gulden bij herhaling van de beschuldiging. Het verzoek van de raadsman van gedaagde, mr. W. J. M. Wagenaar, aan de president om de zaak te verwijzen naar de reahbbank in Utrecht op grond van het feit, dat de heer Van der Gouw geen vaste woonplaats in Amsterdam heeft, verklaarde mr Van der Esoh ongegrond. Bij het onderzoek is gebleken, dat de gedaagde nérgens in Nederland officieel staat ingeschreven, maar in Amsterdam een vaste verblijfplaats heeft, waar hij ook telefonisch is te bereiken. Anne-Marie Guichard, H jaar jong, is benoemd tot rechtercommissaris in strafzaken bij de rechtbank van de Franse stad Briely. Deze dochter van een advocaat uit Nlmes heeft rechten gestudeerd in Montpellier en is beëdigd door het hof in Nancy, Ze is Frankrijks jongste magistrate. KAAPSTAD (AP) De toestand van dr. Philip Blaiberg, de langst overle vende harttransplantatiepatiënt ter we reld, is zo zeer verbeterd dat hij uit bed kon komen, aldus wordt in een medisch bulletin van het Groote Schuurzieken- huis meegedeeld. De lever- en longcomplicaties gaan vooruit „en zo gauw hij voldoende aan gesterkt is zal hij uit het ziekenhuis ont slagen worden". (ADVERTENTIE) morgen voordeel bitterkoekjes 250 gram van 85 voor 7S CHICAGO (Rtr-AFP) In Chicago hebben zich in de afgelopen nacht ras- ■enrellen voorgedaan, waarbij een twaalftal personen werd gewond en ten minste vijftien negers zijn gearresteerd. Een menigte van 300 negers probeerde een supermarkt te plunderen. De poli tie wist hen snel te verdrijven. Niette min werd voor honderden dollars scha de aangericht. Plundering van supermarkt auto's met stenen. De bestuurder en drie passagiers van een auto werden afgeranseld. In de voorstad Maywood drong een groep van 150 negers de raadzaal binnen tijdens een bijeenkomst van de raad. De burgemeester en an-, dere functionarissen sloegen op de vlucht. De politie, die in hetzelfde ge bouw is ondergebracht, verdreef de in dringers met traangas. Maywood werd daarop voor alle verkeer afgesloten. In de stad Cleveland zijn gisteravond een blanke man en twee van zijn kinde ren gearresteerd wegens moord op Char les Miller, een van de zeven negers, die werden gedood tijdens de schietpar tij van dinsdagavond. Volgens getuigen stond Miller te wachten bij een bushal te toen een auto met drie blanken bij hem stopte. De drie inzittenden stapten uit, ranselden Miller af en schoten hem daarop neer. Er hebben zich voorts explosies voor gedaan in Chicago en New York. De aangerichte schade was gering. ALGIERS (AP) Vier vier kinderen van de 22 Israëli's die in Algiers vastgehouden worden en die in het gekaapte vliegtuig van EI Al zaten, zullen binnenkort vrijgelaten worden, al dus werd gisteravond van officiële i(j de meegedeeld. Het nieuws is in Itraë voorlopig met terughoudendheid ontvan gen. Inmiddels heeft de Algerijnse minis ter van Buitenlandse Zaken, Abdelazlz Bouteflika na, een bijeenkomst met pre sident De Gaulle verklaard dat het ka pen van het toestel de Frans-Algerijn- se betrekkingen niet raakt. Hij zei, dat Algerije over de kwestie in contact staat met de Verenigde Naties. (Vano e correspondent) BERGEN OP ZOOM De burger luchtvaart blijkt grote plannen te heb ben voor het gebruik van de vliegbasis Woensdrecht. die rond de jaarwisseling zal worden ontruimd door de Koninklij ke Luchtmacht. Zo wil een Amerikaan se maatschappij via Woensdrecht op Pa rijs gaan vliegen. De Nationale Luchtvaart Maatschappij wil de vliegbasis straks gaan gebruiken als lesvliegtuigveld voor grote toestellen als de DC8 en de DC9. In ieder geval zijn de ontwikkelingen zodanig, dat het alleszins waarschijnlijk is, dat de vlieg basis nok na het vertrek van de lucht macht open blijft, zo vernemen wij uit betrouwbare bron. Dat wil zeggen, dat de verkeersleiding en ook de brandweer gehandhaafd zullen worden. De N.V. mij. voor vliegtuigbouw Avio- Ianda te Woensarecht heeft thans het recht de basis van maandagmorgen 8 uur tot zaterdagmiddag 4 uur mede te gebruiken. De mate, waarin de burger luchtvaart van de basis gebruik mag maken, zal wellicht nog worden ver ruimd. Overigens wordt op de geëigende plaatsen al druk overleg gepleegd over de bestemming van de vliegbasis. Zoals wellicht bekend, ls momen teel in oprichting de N.V Aero Woens drecht, waarin deelnemen de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht en Aviolanda. Deze N.V. verzorgt de af werking, flightplanning, verwerking pas sagiers en vracht. Als de burgerlucht vaart s' aks inderdaad op grote schaal van het vliegveld gebruik zal kunnen maken, zal daarnaast wellicht een N V moeten worden opgericht, die het vlieg veld zal exploiteren. In een brief aan de raad van Woens drecht zegt minister van Defensie Den Toom. Hat hij bij het bepalen van de vliegb.isis Woensdrecht zeker rekening zal worden gehouden met de belangen, die Woensdrecht met name op het stuk van de werkgelegenheid bij de basis heeft De minister schrijft voorts, dat nog alle besprekingen gaande zijn over de nieuwe bestemming van het vlieg veld. De brief geldt als antwoord op het schrijven, dat de raad van Woens drecht aan de minister richtte, toen be kend werd, dat de luchtmachtbasis eind dit jaar zal worden ontruimd De raad Is enigszins ongerust over het lot van de ongeveer honderd burgers, die op de ba sis werken. EN DE BOER RIEP: Wat moet ik met het gras doen (Van een onzer verslaggevers) 8CHAGEN Het gebeurde op de vierde West/hese folkloristische markt in Behagen. Op de gracht liep tussen de mensenmenigte het Tweede-Kamerlid mr. dr. C. Berk houwer. Op een gegeven moment rende een boer op de heer Berk houwer af en riep: „Zeg, meneer Zijdewind Zo begon de agrariër, die het Tweede-Kamerlid aanzag voor de hoofdassistent van de rijks- landbouiovoorlichtingsdienst in Scha- gen. „Wat moet ik in deze tijd met mijn gras doen om het goed te houden f" De heer Berkhouwer, zelf een enthousiast tuinder zij het in miniformaat bedacht zich geen moment en antwoordde: ,JCort, kort houden, meneer, zoveel mogelijk kort houdenDe boer dankbaar voor dit naar rijn mening deskundige ant woord, vervolgde opgelucht zijn weg over de markt. Zo ziet men. Kamer leden weten dikwijls overal raad HILLEGOM (K.N.P.), Zuster Trini- tas Koop van de witte zusters van O.L. Vrouw van Afrika, een zuster van mgr. P. Koop van Lins in Brazilië, heeft een eenvoudig middel ontdekt om de mas sale kindersterfte ln zwart-Afrika tot een minimum terug te brengen. Als missionaris in Likoeni in Malawi heeft zij ontdekt dat een „phala", een pap van 2 delen mais, 1 deel pinda's en 1 deel bonen, zo'n goed vervangings middel van de uitgekiende Europese baby- en kleutervoeding is. dat zelfs voedselspecialistcn verbaasd staan. De regering van Malawi heeft veel belang stelling voor dit goedkope en voedzame produkt, waarvan de ingrediënten prak tisch in heel Afrika verbouwd worden. Zuster Trinitas constateerde dat er in Malawi mals genoeg was maar dat deze op volkomen ondeskundige wijze werd bewerkt, zodat alle voedingswaarde ver loren ging. Zij ging aan het experimen teren. Om zekerheid te krijgen, vroeg zü in Europa de gegevens op over de samenstelling van gerenommeerd^ mer ken kindervoeding Zij probeerde toen met behulp van het ziekenhuislabora torium uit produkten van eigen bodem deze samenstelling te benaderen. Haar mengsel werd wetenschappelijk onder zocht, eerst bij het landbouwkundig laboratorium te Lilongwe (Malawi), daarna door een voedseldeskundige van de Wereldgezondheidsorganisatie en ten slotte door het Instituut voor Tropen hygiëne te Amsterdam Zuster Trinitas ts nu bezig de bevolking massaal over het nieuwe voedsel voor te lichten. (ADVERTENTIE) JUWELIER-HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1