Tsjecho-Slowakije wil geen compromis VASTHOUDEN AAN EIGEN LEGER EN VRIIHEID Koelhuisboter niet meer in de handel JAMIN Is het de minister bekend dat.. Goedkeuring voor wet op wapenverkoop Verse boter volgende week al duurder Maar breuk zou een ramp zijn Zeven jongens uit Nederland in Joego-Slavië vastgehouden ANNEKE GRÖNLOH NAAR ATHENE Drie kinderen gered uit brandend huis BRILJANT v. d. WATER Kapers van Israëlisch vliegtuig willen uitwisseling PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) DONDERDAG 25 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS MEER ZON De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Enkele opklaringen, maar ook hier en daar een buitje. Overwegend matige wind tussen noordwest on noord; dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. 59e jaargang, no. 17.505 De schamele restanten van het Britse Imperiifa zullen op hun toch al niet meer zo stevige grondvesten wankelen; geschokte Engelse zielen zullen verontwaardigde en bedroefde brieven richten aan hun lijfblad en preniier Wilson krijgt vast- en zeker vragen te verduren van Lagerhuis- leden, zo in de trant van: Is het de minister bekenddat op het land goed van Lord de l'lsle in Kent opnamen wor den gemaakt voor een film van de Beverley Hülbillies f Zo ja, is dan de minister niet van mening, dat de bankier Drysdale zich niet be hoorde te kleden in het gewaad van de Zeer Hoge Ridders in de Orde van de Kousenband. Is de minister niet van mening} dat een opname van genoemde Drysdale met Grannie ernstig af breuk doet aan de waar digheid van de Zeer Hoge Orde m het alge- Britse rijk in het bijzon der f Is de minister van plan in te grijpen, zo ja, en waarom nietf Nog meer redenen voor vra gen aan de minister vindt u alvast op pag, 2. T.v.-reportage van huldiging Jan Janssen (Van o e omroepcorrespondent) DEN HAAG. Het is zeer waar schijnlijk dat de KRO-televisie, die vanavond via Nederland II uitzendt, direct na het journaal van acht uur overschakelt naar het Olympisch Stadion in Amsterdam. De KRO zal een rechtstreekse reportage geven van de huldiging van Jan Janssen, gevolgd door enige flitsen van de wielerwedstrijden die in het stadion worden gehouden. WASHINGTON (Reuter) Het Ame rikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een wet aangenomen, die de verkoop per postorder van geweren en munitie daarvoor verbiedt. Voor stemden 304 af gevaardigden en tegen 118. Op grond van de nieuwe wet is voortaan ook de rechtstreekse verkoop verboden van ge weren aan jeugdigen, misdadigers, ver slaafden aan narcotica en geestelijk on- volwaardigen. Ook de invoer van over tollige militaire vuurwapens is niet lan ger toegestaan. Wapenverzamelaars en sportorganisaties zoals de „National Rifle Association", een fervent tegen standster van elke vorm van wetgeving op dit gebied, zijn van het postorder- verbod vrijgesteld. De wet is ook ver zwakt door het wegvallen van de ver plichting tot registratie. (ADVERTENTIE) (Van parlementaire redactie) DEN HAAG Het staat vrijwel vast, dat er in Nederland geen koelhuisboter meer in de vrije handel zal worden ge bracht, al hield minister Lardinois van Landbouw een mogelijkheid daartoe in het voorjaar nog open, toen de Neder landse boterhandel bij hem aandrong op een goedkoop ruimen van de enorme boterberg. Nederland zal in de toekomst derhalve nog slechts verse boter kunnen kopen, die over circa een week 5*6 cent per pakje duurder zal worden. Zo wel het afwijzen van koelhuisboter als het duurder worden van verse boter is een gevolg van het gemeenschappelijk zuivelbeleid in de EEG. Nu het gemeenschappelijk zuivelbe leid op 29 juli een feit gaat worden, kun nen de nationale regeringen geen eigen maatregelen meer trefen. In het voor jaar, toen de botervoorraad de handel naar de keel steeg, was er nog geen dui delijk uitzicht op een gemeenschappelijk beleid, terwijl pessimisten een dergelijk beleid ook niet op korte termijn ver wachtten. In die situatie kon minister Lardinois de bij hem op audiëntie zijnde verontruste zuivelwereld dan ook nog ad viseren, in het najaar nog eens terug te komen. Hem was namelijk gesuggereerd de botervoorraad tegen een prijs minder dan een gulden op de markt te brengen, opdat men er snel doorheen zou raken. De bewindsman vond het tijdstip niet zo gunstig koelhuisboter bederft sneller dan verse boter geen geld beschikbaar om het verlies te dragen en wilde bovendien nog even de resultaten van overleg in Brussel af wachten. (Zie verder pag. 2, eerste kolom) (ADVERTENTIE) morgen voordeel melk en puur krokantjes 200 gram van 99 voor 89 niet duur wel heerlijk PRAAG (AFP) De Tsjecho-Slowaakse leiders zien de komende confrontatie met de Russen kalm en op timistisch tegemoet. Zij zullen echter vasthouden aan bepaalde punten, zoals de verdediging van de west grens van het land, de vrijheid van pers, radio en televisie en het verdwijnen van de Sovjet-Russische troepen. „Tsjecho-Slowakije is heel goed in staat zich zelf te beschermen. Wij willen geen compromis over deze kwestie. Wij zijn het niet eens met de Pravda, dat de partijleiding geen controle meer heeft op de voor lichtingsmedia. En wat het vertrek van de Sovjet- Russische troepen betreft, komt het erop aan, dat de beloften die over de duur van het verblijf zijn gedaan, worden gehouden", aldus een woordvoerder van de partij in Praag. De gesprekken tussen de leiders van beide landen zullen waarschijnlijk in het grootste geheim in Slowakije worden gehouden. Journalisten zullen er niet bij zijn. De wereld volgt de gebeurtenissen met argusogen. In Moskou hebben de meeste ambassadeurs hun vakantie uitgesteld, de diplo matieke missies zijn voltallig aanwezig. „Een breuk met de Sovjet-Unie is onvoorstelbaar en zou voor allen een ramp betekenen. Ons land is een socialistisch land en wil dat blijven", zei de Tsjecho-Slowaakse minister van Buitenlandse Zaken, Jan Pudlak, tijdens zijn bezoek aan Rome. „Zemedelske Noviny", een krant in Praag, vindt het feit dat de Russen naar Tsjecho-Slowakije komen realistisch en redelijk. Men moert er niet op rekenen dat de onderteke naars van de brief van Warschau van gedachten zijn ver anderd, maar door hun komst wordt de hoop gewekt, dat het geschil op basis van niet-inmenging en eerbiediging van de soevereiniteit zal worden geregeld De meeste bladen in de hoofdstad schrijven over twee on derwerpen, de veiligheid aan de grens en het feit, dat het land zich als één man achter zijn leiders heeft geschaard. De Russische eis voor het legeren van troepen aan de westelijke grens wordt algemeen verworpen. Het is dajjr rustig en een dergelijke buitengewone maatregel wordt door niets gerechtvaardigd. „Prace" betreurt, dat men het Sovjet- Russisohe volk wil doen geloven, daft Tsjecho-Slowakije zich ln gevaar bevindt, dat er een contra-revolutie zou zijn u|- gebroken en het Westen zich in de zaak zou mengen. „Prace" roept ook op om steun te betuigen aan de leiders, omdat deze het bij de besprekingen zeer moeilijk zullen krijgen. Inmiddels hebben de Russen bekendgemaakt, dat zij lucht verdedigingsoefeningen op grote schaal houden. Deze oefe ningen vallen samen mirt de „achterhoedamanoeuvres" die de Russen op het ogenblik houden in een groot gebied in het westen van de Sovjet-Unie, het grensgebied met Tsjecho- Slowakije Inbegrepen. Het Russische pirtijblad Pravda heeft opnieuw een aanval op Praag gedaan en de Tsjechische leiders vergeleken met Mno. die het leninisme heeft ver vangen door „bourgeois nationalisme". Anneke Grórüoh sinds enige jaren mevrouw Van der Laan •is <psteren van Schiphol ver trokken om te gaan deelnemen aan het Internationale Song festival in Athene. Voordat zij samen met tekstschrijver Wim van Dam en componist Ad van der Oijn (Cocktail-Trio) wt het vliegtuig stapte, kreeg zij enkele vragen over het Griekse regime te verduren. Anneke zei, dat ze niet had stilgestaan" bij de dic tatuur van de Junta, bij de mar telingen, bij de willekeurige arres taties. ..Het is doodgewoon een fijn liedje, dat heerlijk is om daar te zingen". (Het liedje heet heel toepasselijk „The goody good old days" ofwel, vrij ver taald, ,fiie goeie ouwe tijd Foto: zoon Steven vindt het erg moeilijk afscheid te nemen van s'n moeder, 1inks: vader W»m- Jaap van der Laan. (Van t parlementaire redactie) DEN HAAG. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beeft onze ambas sadeur in Belgrado vcraocht vandaag nog contact te 2o«kgn met de Joego slavische autoriteHet. over het feit, dat zU zeven Nederlandse jongemannen in Ljubjana vasthouden en belemmeren naar Nederland terug te keren. De jon gelui (leeftijd van 20 tot 25 jaar) zün betrokken geweest bij een vechtpartij met Joego-Slavische knapen, waarbij één Joego-Slaaf door messteken ernstig werd gewond. De Nederlanders zijn niet ge arresteerd. Zü bevinden zich in een hotel. Een ambtenaar van de Nederlandse ambassade is reeds enige tijd in hun onmiddellijke omgeving om ben bij te staan. De ambassadeur zal persoonlijk De zeven Nederlanders zijn de heren Plug, Tiggelman en Geleyns uit Rotter dam, Driessen uit Den Haag, Manassen uit Amsterdam en de gebroeders Boom uit Beverwijk. Zij maken deel uit een groep, die een jeugdreis naar Joego- Slavië maakte. De andere leden van de groep zijn gisteravond in ons land terug gekeerd. Volgens de jongens die terug zijn, werd de groep zowel zondag- als maandagavond in het stadje Omis, zij verbleven, overvallen door een groep Joego-Slavische jongeren, waarschijnlijk omdat enige Nederlandse jongens Joego- Slavische meisjes bij zich hadden. Tijdens de gevechten moet het er heet aan toe zijn gegaan. Het gevecht van maandagavond had tot gevolg, dat een Joego-Slaaf later met messteken in de hartstreek werd aangetroffen. Zijn toe stand zou kritiek zijn. In verband met het onderzoek vond de politie het nodig van zeven leden van de groep het pas poort in te nemen, teneinde te voor komen, dat zij het land zouden verlaten. In Den Haag vestigt men er de aandaelf? op dat de jongelui niet zijn gearresteerd, maar zich in een hotel in Ljubjana be vinden. DEN BOSCH (ANP) De brandweer van Den Bosch heeft vanmorgen met grote moeite drie kinderen van het gezin Sluiten uit bun brandende woning aan de Vogelstraat gered. Twee andere kinderen van het gezin waren reeds samen met hun moeder naar buiten gevlucht. De vader was niet thuis. De brandweermannen zijn via ladders de eerste etage binnengegaan, gewapend met persluchtenaskers en natgespoten door hun collega's. Zij brachten eerst twee kinderen naar beneden, maar hoorden toen, dat er nog een kind werd vermist. Opnieuw gingen zij hierop het fel brandende huis binnen, waarna zij ook dit kind wisten te redden. In de GG en GO-auto wei-den de kinderen met kunstmatige ademhaling weer bij kennis gebracht Op een van hen moest ook hartmassage worden toegepast. Van dit kind is het nog niet zéker of het buiten gevaar is. De brand brak omstreeks acht uur uR in de keuken. De moeder rende daarop met twee kinderen gillend naar buiten. Buren trachtten in eerste Instantie naar boven te gaan, maar moesten bun pogingen na het oplopen van brandwonden Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 Geen krant ontvangen? Bel tussen 8.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. MEISJE (14) SPOORLOOS UDENHOUT (ANP) ln Udenhoul wordt sinds zaterdag jl. de 14-jarige Gemma Adriana Catharina Maria van Dungen. Signalement: lang 1.65 meter, flink postuur, lijkt circa 18 jaar oud te zijn. lang donkerblond haar. gebruikt veel make-up. Kleding: lichtgroene regenjas, donkerblauw rokje, of: spij kerbroek. roze schoenen, roze truitje met groene strepen. Zij heeft een zogenaamde „pukkel" bij zich, waarop tekeningen en namen van beatsterren. Een ieder die inlichtingen kan geven wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de groepscommandant van de rijkspolitie in Udenhout (04241-208) of met de plaatselijke politie. Johan Cruyff, idool van het nationale voetbal, m de rol va n „regisseur" bij hot Nederlandse Jeugdtheater. Daar repeteren de acteurs momenteel ,J)e Prijs" van Sean O'Cas ey, waarvan de opvoering begin augustus «n de Brakke Grond m Amsterdam zal zijn. Het stuk gaat over een voetbalelftal, dat in de oorlog moet. En daarom ie Johan Cruyff lmet bal) erbij om wat dat ^voetballen betreft technische adviezen te geven. Drie vingers aan hand gehecht MOSKOU (AP) Een Russische arts heeft drie vingers gehecht aan de lin kerhand van een Nieuwzeelands meisje dat met twee vingers aan die hand was geboren, zo heeft het Russische dagblad Sovetska Rossiya gemeld. Het blad doelde mee dat het meisje, de 15-jarige Miranda Vakich uit Wel lington, in 1967 naar de Sovjet Unie was gekomen. De chirurg, dr. Vladimir Blokhin, heeft drie nieuwe „vin gers" gemaakt uit het weefsel uit haar lichaam. Het meisje kan haar nieuwe vingers goed gebruiken, aldus het blad. Kalvervierling geboren 11ARNEVELD (ANP) Een koe van de familie Woudenbergh in Barneveld heeft gjsteren het leven geschonken aan een vierling. Het kalverkwartet trok er zich «reinig van aan, dat ledereen ver baasd stond van deze, numeriek gezien, vrijwel unieke geboorte. De veeverlos- kundige vertelde, dat de geboorte van een kalvervierling zeer zelden voor komt. In zijn praktijk, noch In die van zijn vader of van zijn grootvader, die hetzelfde beroep uitoefenden, was iets dergelijks nog nooit gebeurd. JERUZALEM (A.F.P.). De woord voerder van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gewei gerd commentaar te leveren op het voorstel van „een terroristische orga nisatie. de tweeëntw intig in AtgerUc vastgehouden Israëliërs uit te wisse len tegen in Israël tot gevangenis straffen veroordeelde terroristen". H(j sel, dat de Israëlische regering ver wacht dat AlgrrUc de passagiers, de bemanning en het vliegtuig ïal vrij laten. In Jeruzalem neemt men het aanbod van het „Volksfront voor de bevrij ding van Palestina" piet ernstig. In politieke kringen merkte men op, dat het in beide gevallen niet gaat om „krijgsgevangenen". De tweeëntwin tig Israëliërs, under wie vrouwen en kinderen, zijn gewoon gijzelaars die in Algerije worden vastgehouden. De ln Israël gevangen zittende leden van het „front" zijn door militaire recht banken veroordeeld wegens sabotage daden. Zij kunnen niet beschouwd worden als bij gevechten krijgsgevan gen gemaakte militairen. Volgens ge noemde kringen zouden, wanneer men op dergelijke voorstellen Ingaat, ont voeringen als krijgshandeling gelega liseerd worden. Het Midden-Oosten en het gebied van de Middellandse Zee zouden dan een gevarenzone worden waar de wet van de jungle heerst. Een woordvoerder van het „Volks front" heeft meegedeeld, dat het front contact heeft opgenomen met het In ternationale Rode Kruis. Dit betreft zowel de uitwisseling als de behan deling van ln Israël gevangen zittende Palestijnse verzetslieden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1