2032 medische studenten geplaatst Eerste aanmeldingen voorlopig over yerschdlende wiiversiteiten verdeeld Acht Duitsers bij botsingen gedood Leiden Moskou: sterkere legers rond Praag Miljoen mensen in Nigeria in nood DROEVIG EINDE VAN VAKANTIES 298 in Achtste maal hartruil in Houston (V.S.) Israëlisch vliegtuig gekaapt Ontslag van Prochlik gecist Meer troepen naar W.-Irian i-APENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 23 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Weersverwachting, meegedeeld door het KJOf l te De Bilt, geldig tot morgenavond. Opklaringen, maar ook een plaatselijke bul. Over wegend matige wind uit noordelijke richtingen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iets hogere. 59e jaargang, no. 17.503 (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG Twee ernstige ongelukken hebben negen doden geëist. Een Duits gezin, bestaande uit vier personen, kwam maandagavond om het leven bü Scharnegoutum in Friesland toen hun auto in botsing kwam met een bus. Op de Rijksweg 12 tus sen Bunnik en Driebergen werden twee personen auto's als het ware verpletterd onder een zware Duitse vrachtauto, die onverhoeds volgens oog getuigen als het ware over de vangrail sprong. Twee Duitse echtparen werden gedood en de Zeeuw se predikant ds. S. van Wouwe uit Serooskerk* De Duitse auto uit Dortmund werd frontaal geraakt door een autobus van een firma uit Sneeik. Hij wilde links een auto van een inwoner uit Soharnegoutuon, die voorgesorteerd stond om af te slaan, passeren. De bus botste frontaal op de tegemoetkomende Duitse Volkswagen, bestuurd door de heer H. Stelter. Waarschijnlijk heeft de chauffeur van de bus de stilstaande autflt die wilde afslaan, niet tijdig opgemerkt. De Volkswagen werd bij de botsing totaal vernield. De 36-jarige mevrouw Stelter, die naast haar man zat, werd op slag gedood. De 40-jarige heer Stelter overleed op weg naar het ziekenhuis. De beide kinderen van 't Duitse echtpaar, een 12-jarig zoontje en een 6-jarig dochtertje werden zwaar gewond naar het ziekenhuis in Sneek ver voerd, waar zij de afgelopen nacht zijn overleden. De autobus werd door de politie in beslag genomen. Over de oorzaak van de verschrikkelijke verkeers- catastrofe op de rijksweg bij Driebergen tast de politie nog volkomen in het duister. Het had kort tevoren geregend, maar het wegdek kpn niet glad worden genoemd. De chauffeur van de vrachtauto, afkomstig uit Emmerik, werd bij het ongeluk zwaar gewond en kon tot dusverre nog niet worden ge hoord. De. drie wrakken vormden een onnoemelijke ravage, waaruit de drie voertuigen (vrachtauto. Taunuaien 2 CV („lelijk eendje") afzonderlijk niet meer teherkennen waren. Door de aard van de verwondingen van de inzittenden In de Duitse Taunus was identificatie uiterst moeilijk. De doohter van de omgekomen Zeeuwse predikant bestuurde de 2 CV_ Haar verwondingen alsmede die van haar moeder zijn ernstig, maar volgens de laatste be richten zqg hun toestand redelijk zijn. Een vlak achter i zou hu r dé twee verongelukte personenwagens rij dende automobilist kon zich ternauwernood in veilig heid stellen door zijn auto In de berm te sturen. Een weer da rechter rijdende auto vloog bovenop de wrakstukken. Door het ongeluk ontstonden enige tijd files van tegen de vijf kilometer lengte, waarin nog enkele kettingbotsingen plaatsvonden. Foute manoeuvre Bij een verkeersongeval op de Frieseweg, even buiten Emmeloord, werden gistermorgen veertien personen gewond. Een Duitse bestelwagen, bestuurd door de heer M. Buchholz (28) uit Wuppertal, wilde een trekker met aanhangwagen passeren, terwijl van de andere kant enkele auto's naderden. Toen hij dat zag, probeerde hij weer in te voegen met het gevolg, dat hij een andere auto -de sloot in drukte en nog een andere van voren in elkaar reed. De ravage was enorm, maar de aard van de verwon dingen b\j de betrokken personen, allen vakantie gangers, viel mee. Andere ongelukken Tussen Zuidbroek en Sappenneer slipte 'n personen wagen en botste frontaal op een tegenligger, be stuurd dool- de heer Dekker uit Amsterdam. Diens echtgenote, 28 jaar oud, was vrijweJ op slag dood. In Tilburg verleende de bestuurder van een bestel auto geen voorrang aan een personenwagen. Daarbij werd de 42-jarige Roymans uit Veldhoven zo ernstig gewond, dat hij in het ziekenhuis overleed. De 23-jarige Honders uit Rhenen overleed in het zieken huis aan de verwondingen opgelopen bij 'n verkeers ongeluk in de Betuwse gemeente Lienden. Aan haar verwondingen na een aanrijding bij het oversteken van de rijweg in Wymbritseradeel overleed de 63- jarige mevrouw P. Abma-v. d. Meer. In het zieken huis te Roermond overleed de 71 jaar oude Geraedts. die op 18 juli ernstig werd gewond toen hij met zijn auto een frontale botsing had met een tegenligger. HOUSTON (Rtr) De hartchix-urg dr. Denton Cooley heeft vandaag in het St.-Lucasziekenhuis van Houston zijn achtste harttransplantatie verricht, die volgens hem „zeer succesvol" is verlo pen. In 'n twee uur en 15 min. durende operatie werd 'th art van een 16-jarige inwoner van Houston, die de nacht te voren met dodelijk hoofdletsel tengevol ge van een verkeersongeval was opgeno men, overgeplant in het lichaam van Henry Jurgens uit Beatrice, Nebraska. Jurgens, een machinebankwerker, is 57 jaar oud. Van de acht harttransplanta ties die dr. Colley heeft uitgevoerd zijn drie patiënten overleden. VAKANTIEVERGISSING Vluchtelingen in Oost-Berlijn uit vliegtuig gehaald BERLIJN (AP) De. Oostduitse autoriteiten hebben een jong Duits echt paar in hechtenis genomen dat terug keerde van een vakantie aan de Zwarte Zee. De 27-jarige glazenwasser Joa chim Behre en zijn vrouw Gudrun hadden de vergissing begaan het vlieg veld van Oost-Berlijn als tussenlan dingsplaats te gebruiken, .terwijl zij in oktober 1962 uit Oost-Berlijn waren ge vlucht, veertien maanden na de bouw van de muur, toen het een strafbaar feit werd Oost-Berlijn te ontvluchten. (ADVERTENTIE) morgen voordeel volkorenbiscuits 100 gram van 69 voor 59 TEL AVIV (AP) Een Boeing 707 1 van de Israëlische luchtvaartmaatschap pij El Al met 48 personen aan boord, is vandaag boven de Middellandse Zee gedwongen koers te zetten naar Algiers en daar te landen. Israël heeft secreta ris-generaal Oe Thant van de Verenigde Naties verzocht te helpen om het vlieg tuig terug te krijgen. Het is de eerste maal dat een Israë- Yp. jg|£ IJ» 3 vV/> en was op weg naar Tel Aviv. Kort na het vertrek deelde de piloot, Oded Abar- banell, via de radio mede dat een gewa pende passagier de cockpit was binnen gedrongen en dat hij gedwongen werd koers te wijzigen. Het toestel landde om 01.35 uur w.e.t. in Algiers. Het is de eerste maal dat een Israë lisch vliegtuig wordt gekaapt. Onmiddel lijk na het bekend worden van het inci dent heeft Israël zich tot verscheidene internationale organisaties gewend en z'n V.N.-ambassadeur Yosef Tekoah op dracht gegeven de hulp van Oe Thant in te roepen. Negen Italiaanse passagiers die zich aan boord van het gekaapte en tot landing in Algiers gedwongen vliegtuig van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al bevonden, hebben na een onderzoek toe stemming gekregen Algerije te verlaten, aldus diplomatieke zegslieden in Algiers. Onder de Italiaanse passagiers bevon den zich zeven geestelijken, die een pel- gitmsreis naar het Heilige Land zouden maken. Het reersatiemark Linnaeushof' in In totaal zijn 36 passagiers aan boord, waaronder een aantal Israëli's en Ameri kanen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De commissie plaatsing eerstejaarsstudenten geneeskunde heeft een verdeling tot stand gebracht over de ver schillende medische faculteiten van 2032 studenten, die in septem ber medicijnen willen gaan stude ren. Die verdeling ziet er als volgt uit: Rotterdam 160, Nijmegen 294, Leiden 298, Utrecht 355, Gronin gen 303, Amsterdam 325, Vrije Universiteit Amsterdam 297. s men de plaatsing zou kunnen laten geschieden overeenkomstig de voorkeur, die door de aanmelders zelf opgegeven dan verkrijgt men het volgende beeld: Rotterdam 310. Nijme gen 291, Leiden 268, Utrecht 438, Gro ningen 290. Amsterdam 215, Vrije Uni versiteit 220. Uitdrukkelijk moet hierbij worden aangetekend, dat het om zeer voorlopige cijfers gaat, die zich in de komende weken nog enigszins kunnen wijzigen. De aanmelding voor de studie in de (medicijnen gluurt namelijk voort tot 1 oktober. Verreweg het grootste aantal aanmeldingen is echter inmiddels binnen. Van de 2249 aanvragen zijn er inmiddels 217 weer afgevallen. Zodoende moest de plaatsingscommissie 2032 aanvragen tor plaatsing in behandeling Zoals wij vorige week nog meldden, zal volgens minister Veringa (O. enW.), indien de verhoudingen van voorgaande jaren ook gelden voor 1968, het totaal aantal aanmeldingen dit jaar 2300 be dragen. Hiervan zouden dan volgens deze verwachting plusminus 1900 83 procent) geplaatst moeten worden plusminus 1860 (81 procent) ook wer kelijk ingeschreven moeten worden. Het cijfer van 2032 gaat deze verwachtingen al ruim te boven. De maximale capaciteit, die de dische faculteiten zelf voor het komende studiejaar verantwoord achten, corres pondeert met 'n opneming van ..slechts" 1435 eerstejaarsstudenten. Nog afge wacht moet worden wat het resultaat zal zijn van de oproep van de plaatsings commissie aan de aangemelde studenten om zich nog eens te bedenken. Nu zich namelijk meer studenten aanmelden dan de medische faculteiten kunnen verwerken, zullen colleges en praktika overbezet zijn, de effectiviteit van het onderwijs dalen, meer van het door zettingsvermogen worden geëist en de kans op zakken vo nemen. De Russische, Baltische en noordelijks vloot en de Oostduitse en Poolse vloot hebben een gezamenlijke oefening gehouden in het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Hier varen Sovjetsohopen tijdens de oefening bit de opsporing van „vijandelijke" onderzeeërs. PRAAG (Reuter - A P.). De Sovjet-Unie heeft vanmorgen Praag laten weten dat de weste lijke grenzen van Tsjecho-Slowa- kije versterkt moeten worden met Russische troepen, omdat het Tsjechische leger niet in staat Bennebroek opent morgen weer zijn poorten voor het publiek. Na de financiële moeilijkheden is het park door de provincie gekocht, zodat het mima.tuurtreintje weer zorgeloos de kleintjes door de hof DJAKARTA (AP) De Indonesische regering heeft nog eens vier bataljons naar West-Irian. het voormalige Neder lands Nieuw Guinea, gezonden in ver band met de algemene onrust en enige rebellenactivitcit op het eiland, zo heeft het leger bekend gemaakt. De versterkingen zijn eenheden van de befaamde Siliwangi divisie van West-Ja va, en zijn onlangs naar West-Irian over gebracht. De bekendmaking volgt op oen verklaring van de militaire comman dant van het eiland, brigade-generaal Sarwo Edhle, die zondag had gewaar schuwd „krachtige maatregelen te tref fen tegen rebellen die niet op het juiste pad terugkeren". Duitse militaire oefeningen uitgesteld Ojoekwoe BONN (DPA) ring heelt besloten de i vres. die midden septi naam „Zwarte l.eeuw" Dc Westduitse rege- ber onder de :ouden worden gehouden bij de grens met Tsjecho-Slo- wakije. uit te stellen of elders Ie houden. Dit besluit werd bekend na een telegram wisseling tussen bondskanselier Kiezin- ger en de Weslduilse minister van De fensie, Schroder, die in dc VS is. Verscheidene Westduitse politici, onder wie de minister van Buitenlandse Za ken, Brandt, hebben de vrees geuit dat de oefeningen tot misverstand aanleiding zouden geven. Aan de oefeningen zouden volgens programma ook Amerikaanse en Franse troepencontingenten deelnemen. Tegelijkertijd, in dezelfde maand, zou de buitengewone, vergadering van de Tsje- cho-Slowaakse communistische partij gehouden worden. optimistisch over gesprek LONDEN (DPA) Een miljoen men sen verkeren in Nigeria en vooral in Biafra in grote nood. Dit heeft Lord Hunt, leider van een Britse commissie van onderzoek maandag in zijn rapport aan de regering in Londen meegedeeld. Lord Hunt, die pas uit Nigeria terug is, zegt dat dagelijks tweehonderd tot drie honderd Biafranen de hongerdood ster- Naar mededelingen van een spreker van de katholieke liefdadigheidsorgani satie „Caritas" is de beschieting van vliegtuigen die voeding en medicamen ten naar Biafra brengen door de fede rale troepen verhevigd. Sinds april zijn in het kader van de Caritasactie vieren dertig vli«gtuig)ad->"an naar Bitlra go- bracht. Men wil binnenkort elke na cl minstens twee vliegtuigen met goederc De Biafraanse delegatie bij de vrede: onderhandelingen in Addis Abeha zal onder leiding staan van de Biafraanse leider, kolonel Ojoekwoe. terwijl het staatshoof van Nigeria, generaal Gowon, aan het hoofd zal staan van de Nigeii- aanse afvaardiging. Ojoekwoe heelt gisteren meegedeeld, dat een akkoord in deze zin is bereikt tijdens het overleg met het raadgevend comité van de Organisatie voor Afri kaanse Eenheid in Niamey (Nigei). De Afrikaanse staatshoofden, die het comité vormen, zullen bij de bespre, kingen in de Ethiopische hoofdstad tegenwoordig zijn, aldus Ojoekwoe. dii zich overigens optimistisch toonde ovei de afloop. Het overleg zal met succei worden beki-oond indien de geest vax eerlijkheid en oprechtheid die in Nia mey is ten loon gespreid, wordt gehand haAfd en als men de Afrikanen zich met hun eigen problemen laat bemoeien", zei de Biafraanse leider. Er is nog geen overeenstemming be reikt over de instelling van een land- corridor, waarlangs voedsel naar Biafra kan worden gebracht wordt geacht ze alleen te ver dedigen. De Russen hebben geëist dat in Tsjeeho-Slowakije een interne consolidatie en een onder drukking van de contra-revolutio naire stromingen plaatsvindt. Bovendien hebben dc Russen het ont slag geëist van generaal Prochlik als hoofd van de militaire afdeling van I de Tsjechische communistische partij. Prochlik heeft openJUk het vertrek van de Russische troepen geëist, die na ds oefeningen van het Warschaupact In Tsjecho-SlowakUe gebleven waren. Ook had de generaal geweten op de nood zaak van herziening van het Warschau pact. Prochlik zou in mei hebben voor komen dat de vroegere president No- votny van het leger gebruik maakte om aan de macht te blijven. Overigens zijn alle verbindingseenheden en de hele generale staf van de Rus sische troepen in Tsjeeho-Slowakije uit het land vertrokken. Het vertrek van de resterende troepen gaat volgent plan, zo heeft een woordvoerder van het Tsje chische ministerie van Defensie vanmor gen meegedeeld. Gisteren heeft Moskou bekendgemaakt dat de partijleiders vun belde landen. Brezjnev en Dubcek, elkaar volgende week donderdag in Tsjeeho-Slowakije zullen ontmoeten. Dit is het resultaat van geheime onderhandelingen die het afgelopen weekeinde zijn gevoerd. Op die bijeenkomst zouden het pplitieke bureau j van het* centrale partijcomité en het volledige partijpresidium aanwezig zijn, j aldus Moskou. Hierin zien veel waar nemers een Russische poging om te peilen in hoeverre de leiders In Praag gesteund worden door de partij. Prang heeft de mededelingen uit Moskou later bevestigd. I Praag heeft de beschuldigingen van de hand gewezen alt zouden „westerse I agenten" wapens naar Tsjeeho-Slowakije j smokkelen. De minister van Binnen landse Zaken, Pavel, heeft beweringen I over nieuwe wapenvondsten tegenge sproken. De eerdere bewering uit Bul garije, dat In .Noord-Moravié westerse wapens zouden zijn gevonden, legde Pavel uit als een „provocatie die de toe stand in het land moest dramatiseren". Hij liet daarbij doorschemeren dat de wapens door Oostduitse agenten zouden zijn neergelegd. In Houston loopt 's het 8t.~Lukeziekcnhuis. Aan de hand van een verpleegster heeft hij tgn bed moeten verlaten zesendertig uur nadat hij het ^rt van een drieëndertigjarige vrouw had ontvangen. Geen krant ontvangen? Bel tassen 6.00 en 7.00 uur nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alanog gebracht. Waar agentschappen i(jn gevestigd, wende men zich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1