S)e£cid<se(EouAcmt Akkoord tussen Biafra en Nigeria VREDESOVERLEG IN ADDIS ABEBA, INLEIDENDE BESPREKINGEN IN NIAMEY Graf schenner wordt psychisch onderzocht TSJECHEN BEREID TOT GESPREK, NIET TOT TOEGEVEN Bs,amin MARIJNEN VOLGT KOLFSCHOTEN OP Besprekingen over plaats berechting Overleden na moordaanslag Ojoekwoe: andere wegen voor voedselhulp Helft van kampeerders aan de kust Ontvluchte Duitser in Venray gepakt BOLIVIAANSE MINISTER GAF DAGBOEK ,CHE' AAN CUBA Kinderen vinden buit van inbraak Tweede KVP- burgemeester in Den Haag DANSAVOND OM DA NS K&OEGSTGEEST 6000 bookmakers komen in opstand DANSEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 103003 Bank: Arnro-Bank NV, Lelden DIR C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR. L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 10.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel. 20935 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 20 JULI 1968 TAMELIJK KOEL De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zonnige perioden en slechts hier en daar een bul. Overwegend matige noordwestelijke wind. Tame lijk koel weer. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.501 (Van onze correspondent) NEEHEIM De 47rjarige Van H., die verdacht van graf schennis in het Duitse Werl werd gearresteerd zal komende weken aan een psychiatrisch onderzoek worden onderworpen. Vooraf moet ecihter nog 'n juridisch probleem worden opge lost. Het is namelijk nog niet helemaal zeker dat Van H. inderdaad door de Belgische krijgsraad zal worden berecht. Afgelopen dagen hebben daarover in Neeheim tussen diverse autoriteiten besprekingen plaats gehad. Vanaf de dag van de arrestatie had de Duitse justitie drie ROTTERDAM (ANP) De 55-jarige havenarbeider D. Labrie uit Rotterdam, die in de nacht van zaterdag 6 op zon dag 7 juli door de 38-jarige bakker H. V. ernstig met een hakmes werd ge wond. is dc afgelopen nacht in 't Dijk- zigtziekenhuis in Rotterdam overleden. De man werd met een ingeslagen sche del in het huis van de bakker aan de Hooglandslraat in de volksbuurt Zwaans hals aangetroffen. Pas twee dagen la ter bekende de bakker na langdurige verhoren, dat hij de havenarbeider met een hakmes de schedel had ingeslagen. weiken het recht Van H. voor zich op te eisen aangezien een tiental grafschennissen in Duitsland is gepleegd. Het dossier van deze tien misdrijven berust nog steeds bij het parket te De Belgische onderzoekautoriteiten werken met afschriften. De Duitse justitie zal de tenmijn van drie weken volledig benutten. Begin volgende week wordt daarover reeds een vervroegde beslissing getroffen. De verhoren in de Belgische NAVO-kazerne te Neeheim wor den dagelijks voortgezet. De bewijzen stapelen zich, zoals ons werd meegedeeld, op. Bij deze verhoren wordt ook vaak de vrouw van de verdachte betrotaken. Zij mag haar iedere avond bezoeken en hem eigen eten brengen. Ook mocht zij met hem een keer een wandeling maken op een afgeslo ten binnenpleintje. Van H. verkeert in goede gezondheid, is opgewekt en zingt menigmaal een vrolijk lied. De kinderen van het gezin Van H. zijn tijdelijk in een Duits kindertehuis opgenomen. NIAMEY (Reuter/AP) Biafra en Nigeria zijn overeengekomen inleidende besprekingen te beginnen over de beëindiging van de burgeroorlog in het land. Deze inleidende besprekingen, te houden in Niamey, de hooftsad van de buurstaat Niger, zijn bedoeld als voorbereiding voor de vredesbesprekin gen in Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië. De voorbereidende bespre kingen zulen worden gevoerd onder voorzitterschap van president Diori Hamani van Niger, de vredesbesprekingen onder auspiciën van de organi satie van Afrikaanse eenheid. Data voor de vredesbesprekingen zijn nog niet genoemd. Vandaag is het inleidende gesprek in Niamey reeds begonnen. Dit is het resultaat van de bijeenkomst van een vredescommlfeie van de organi satie van Afrikaanse eenheid, die in DEN HAAG (ANP) Op het ogenblik kamperen er ongeveer een half miljoen mensen in ons land. Het aanhoudende regenweer is voor hen geen reden ge weest hun vakantie af te breken en naar huis terug te keren. Aan dc Noordzeekust werden de weers omstandigheden aanmerkelijk beter voor de kampeerders. 45 procent heeft zich hier gevestigd. In de overige vakantie streken in het land is de bezetting meer gespreid. Niamey een oplossing heeft gezocht voor het bloedige conflict tussen Biafra en Nigeria. In de commissie waren ver tegenwoordigers opgenomen van Ethiopië, Niger, Kameroen, Ghana, Kongo- Kinsjasa en Liberia. De Nlgeriaanse en Biafraan6e leiders Gowon en Ojoekwoe hebben voor de commissie hun stand- j punten uiteengezet. Voor zijn vertrek naar Niamey had het Biafraanse staatshoofd Ojoekwoe de Nigerlaanse voorstellen betreffende de j aanvoer van voedsel voor oorlogsslacht offers van de hand gewezen. In plaats I daarvan stelde hij twee mogelijkheden I voor om voedsel en medicijnen aan te voeren: via de „geneutraliseerde" rivier j de Niger en langs een gedemllitairiseerde j zone bij Port Har court. De door Nigeria j voorgestelde routes waren onmogelijk, omdat deze het Nigerlaanse leger in staat j zouden stellen door te stoten naar het hart van Biafra. Ojoekwoe drong op- nieuw aan op een staat het vuren. De Zwitserse ambassadeur in Moskou. August Lindt, Is aangesteld als coördina- i tor van de hulpverlening die vla het i Rode Kruis zal worden gevoerd. Er 161 een beroep gedaan op Zwitsers om zich al6 vrijwilligers te melden. Nadat reeds aantal medische teams naai' Nigeria gegaan, zal binnenkort een Zuld- slavi9c!h team naar Biafra reizen. Vol- gens de huidige ramingen sterven ln het oorlogsgebied dagelijks tussen de 200 en nensen. Er dreigen honderdduizen- van honger of ziekte om te komen. VENRAY (ANP) De rijkspolitie van Venray heeft nabij de bossen van Venray een 43-jarige Duitse vertegen woordiger H. C. uit Mönschen-Gladbach aangetroffen, die aldaar in zijn VW-per- sonenauto verbleef. Bij nader onderzoek bleek de man wegens bedrog in Duits land nog een gevangenisstraf te hebben lopen van negen maanden. Om hieraan te ontkomen was hij enke le maanden geleden uit Duitsland ge vlucht, in welke periode hij zich in Zwitserland, België en Nederland heeft opgehouden. De man is ingesloten op het politiebureau van Venray, van waar uit hij zal worden overgebracht naar het huls van bewaring in Roermond.' De Duitser zal waarschijnlijk aanstaande maandag worden voorgeleid aan de offi cier van justitie te Roermond, die over zijn uitlevering zal beslissen. ASIEL IN CHILI LA PAZ (AFP) De Boliviaanse mi nister van Binnenlandse Zaken, Antonio Arguedas, he ft in Chili politiek asiel aangevraagd. Hij wordt ervan verdacht de Cubaanse regering het dagboek van Che Guevara in handen te hebben gespeeld. Dit heeft de Boliviaanse rege ring in een communiqué bekendgemaakt. Het dagboek van de als guerrillalei der in Bolivia gesneuvelde Guevara, is in Cuba in grote oplage verspreid. Het origineel bevindt zich in Bolivia, maar Cuba is in het bezit gekomen van foto kopieën ervan De Boliviaanse autoritei ten hebben alles in 't werk gesteld om te weten te komen wie hun dat geleverd heeft. PRAAG (Reuter - A.N.P.). Alexan der Dubcek heeft van het centrale comité van de Tsjecho-Slowaakse communis tische partjj volledige toestemming ge kregen het hervormingsprogram voort te zetten en dit te verdedigen tegenover de Oosteuropese landen die daar beducht voor zijn. Het voltallige centrale comité, in bijzondere zitting bijeengeroepen, keurde het antwoord van hel party- presidium op de brief van de vyf Oost europese partyleiders goed en gaf de partyleider daarmee toestemming om met de andere communistenleiders bila- terale besprekingen te voeren over de bestaande problemen. Het gaf echter duidciyk te kennen dat het niets voelt voor inmenging in de binnenlandse aan gelegenheden van Tsjccho-Slowaküc. Ook het Russische centrale comité heeft ingestemd met het voeren van bilaterale onderhandelingen. Deze moeten volgens de Russen echter volgende week in een Russische plaats Moskou, Kiev of Lvov worden gevoerd en wel tussen het voltallige elf man sterke Russische politburo en het presidium van de Tsjecho-Slowaakse communis tische party, of anders tussen delegaties die zo ruim mogelijk zijn samengesteld Dubcek trachtte op de vergadering van het centraal comité op verzoenende toon alle ongerustheid bij de bondgeno ten weg te nemen omtrent het voort bestaan van het communisme in zyn land. maar bevestigde opnieuw dat de tegenwoordige koers tot het eind toe zal worden voortgezet. Ook waarschuwde hij de zusterpartijen dat men niet zijn toevlucht moet nemen lot andere mid delen dan bilaterale besprekingen om de heersende problemen op te lossen. „Wij willen niet pretenderen onfeil baar te zijn", zo zei Dubcek. volgens het persbureau C.T.K. „Het partijpresi dium heeft in zyn uiteenzetting getracht zo objectief mogelijk een aantal van onze moeiiykheden aan te duiden Wy willen ons pad niet als een model voor ieder ander aanprezen. In een dis cussie met de zusterpartijen zien wij geen bedreiging voor de eenheid of een dreigende splitsing van de socialistische gemeenschap. Alleen incorrecte metho den ter oplossing van controversiële meningen, niet controversiële meningen zelf, kunnen tot tragische consequenties lelden", zo waarschuwde hij. Bruinis8e heeft zich vanwege het 500-jarig bestaan en het mosself eest in historisch kostuum gestoken. Mosselkoningin I. Jumelet wordt door het burgemeestersechtpaar v. d. Linde door de feestelijke gemeen te gevoerd. (ADVERTENTIE) onder de zon in 14 soorten BERGEN OP ZOOM (A.N.P.) Drie kinderen van de familie Dietvorst uit Bergen op Zoom. Pierre (10), Rronald (8) en Elsje (5). hebben vrijdagmid dag een gedeelte gevonden van de buit van een inbraak, die enkele weken geleden in het Sint-Catharina- gestlcht in Bergen op Zoom werd gepleegd. Uit de kluis was een be drag van vqfduizend gulden mee genomen, o.a. enveloppen voor mis sen en rolletjes geld. Pièrre liep tegenover zijn ouderlijk huis in het park toen hij op een gegeven moment de punt van een bankbiljet van tien gulden uit de grond zag steken. Zqn broertje bleek ook wat biljetten te hebben gevonden. Ze vonden, na de grond te hebben omgewoeld, enkele honderden guldens aan bankbiljetten en enkele enveloppen van het ge sticht. De politie werd direct gewaar schuwd. Intussen zochten de kinde ren verder, waarna ze nog een groot aantal kwartjes in rolletjes vonden, eveneens voor een bedrag van enkele honderden guldens. (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG. Oud-premier mr. V. G. M. Ma rijnen (51) is door de ministerraad voorgedragen ter benoeming tot burgemeester van Den Haag. Het koninklijk besluit kan elke dag afkomen. Mr. Marij- nen is thans voorzitter van de Rijnmondraad. De ministerraad heeft gisteren besloten hem (ADVERTENTIE) TOP-TOP GEZELLIGHEID IEDERE ZONDAG VAN 8 TOT 11 UUR OP ONZE ANT. CLUBHUIS LEIDEN Entree 1,75 WIJZIGING TELEFOON NUMMER KLACIITENDIENST Van 8 tot en met 20 juli is het telefoonnummer 33839 van de klachtendienst tijdelijk gewijzigd. Voor klachten in Leiden en aanliggende gemeenten kunt U tussen 18 en 19 uur gedurende deze periode uitsluitend 2 0 9 3 5 zich tot dc plaatselijke LONDEN (AP) Het Britse regeringsbureau voor heffingen op weddenschappen dat het geld gebruikt om de renbanen te onderhouden, staat een opstand te wach ten van 6.000 woedende bookmakers. Zij hebben laten weten geen gehoor te zullen geven aan een officiële order om van april 1969 af een pond te betalen van elke 200 pond omzet. Dit is ongeveer bet dubbele van de tegenwoordige heffing die tweeënhalf miljoen pond (21 miljoen gulden) per jaar opbrengt. De bookmakers hebben al gedreigd dat zu zolang het geschil niet is geregeld, helemaal niet aan heffingen gaan betalen. Dit zou een ernstige klap zün voor dc wedrennen. De heffing wordt immers gebruikt om alle renbanen te voorzien van foto-finishapparatruur en startpoorten. Het oudste echtpaar van Denemarken, Jens Peter Aebeloe en Anne-Marie, dat huwde op tS juli 1893, viert zijn 75-jarig huwelijksfeest. Zij zijn beiden nog vitaal en stonden vooral tijdens het feest het middelpjunt van de belangstelling. I voor te dragen bij de koningin, nadat een eerdere kandidaat, drs. Bogaardt, burgemeester van Rijs wijk, onder meer wegens diens leeftijd door het kabinet onaan vaardbaar werd verklaard. Mr. Marijnen is dc tweede KVP-bur- gemeester van Den Haag. Hij volgt mr Kolfschoten op, die ln de herfst met pensioen gaat. De benoeming van mr. V. G. M. Marij nen (KVP) tot burgemeester van Den Haag heeft gisteravond aanleiding ge geven tot tal van uiteenlopende reactie» uit Haagse politieke kringen. Voldoe ning was er praktl*ch allerwege, dat nu een beslissing genomen was. Voldoe ning was er ook b(J degenen, die In de heer Martynen een goede burgemeester zien. Veel minder verheugd waren even wel ztj, die mr. Toxopeus liever op de Haagse burgemeesterszetel hadden ge- zien> met name de VVD en dc Boe renpartijleden. De prot. christeiyken blfyven van mening, dat Den Haag geen specifieke plaats le voor een katholieke burgemees ter. Mr. Piket, voorzitter van de prot. chr. raadsfractie zou het op pry» gesteld hubben als de beslissing nog wat zou z(jn. aangehouden. Hij en vele anderen menen nog steeds, dat als er dan toch een katholiek benoemd moest worden drs. Bogaardt burgemeester van Rijswijk opvolger van mr. Kolfschoten had kun nen worden. De persoon van mr. Marij nen ontmoette geen bezwaren. Zijn poli tieke tegenstanders erkennen, dal h|J vele goede kwaliteiten heeft en dat hij zich bijvoorbeeld als ministerpresident zeer ervaren heeft getoond bij zijn beleid ln de gebeurtenissen rond prinses Irene. Als datum waarop mr. Marjjnen Don Haag zal gaan besturen wordt 18 okto ber genoemd. Zoals bekend is 't afscheid van mr. Kolfschoten bepaald op 30 sep tember. Burgemeester Kolfschoten reageerde op de benoeming van mr. Ma rijnen door te wijzen op diens eervolle loopbaan. Os-er het tydatlp waarop mr. Marfjnen afscheid zal nemen als voor zitter van de Rynmondraad Is nog niet» bekend. Evenmin over de datum waarop hij van Schiedam naar Den Haag zal verhuizen. Mogeiyk zullen de huidige en de nieuwbenoemde burgemeester van Den Haag een dezer dagen nog een ontmoeting hebben. Burgemeester Kolf schoten evenwel, gaat woensdag voor veertien dagen op vakantie. (ADVERTENTIE) De Stad Warmond te WARMOND ZONDAGMIDDAG 2 UUR THE SHOES ZONDAGAVOND 8 UUR R.B. THE FUTURES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1