S>e £aidóe(Boti/fca/nt ZWARE EXPLOSIE OP PANAMEES SCHIP Na ontploffing op Rona Star nu Agua Clara te Schiedam Tanks niet geheel gasvrij; mogelijk gerookt op tanker? NOG MOOIER 3.95 JAMIN Zeven in levens gevaar, zes man vermist BLITZSTORM GESELT NEDERLAND Mr. Marijnen kandidaat voor Haags burgemeestersambt gouden verlovingsringen ,,/A kruip nooit meer tank' in zo n Kort maar ongekend fel noodweer In Zeeland hardste klappen Vader offert zijn zoontje Drs. Bogaardt blijft bereid Explosie in Oostduitse fabriek eist 12 doden PAPENGRACHT 32-lEIDEN puSTBUS II TELEFOON 20938 REDACTIE 211015 eD 26594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank; Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C M DRABBE - J F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; VRIJDAG 12 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS HOGERE TEMPERATUREN De weersverwaahtingmeegedeeld door het KNMI, ïeldkg tot zaterdagavond Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enige egen of een bui. Zwakke tot matige wind uit auidelijke richtingen. Ieta hogere temperaturen. 59e jaargang, no. 17.494 ROTTERDAM (ANP) In Schiedam hield men rond het middaguur ernstig rekening met de mogelijkheid dat zes mannen, die bij een ontploffing op een tankschip vermist raakten, werden gedood. De ontploffing deed zich vanmorgen in alle vroegte voor aan boord van het Panamese tankschip „Agua Clara" (35.890 brt.), gelegen bij „Tankercleaning N.V." aan de Nieuwe Maas te Schiedam. De zes vermisten behoren tot een ploeg classifi ceerders die aan boord van het schip bezig waren met het ontgassen en schoonmaken van een tank. Gevreesd wordt dat zij nog in de geëxplodeerde tank zitten. Bij het ongeluk werden ook elf mensen gewond, van wie ?r zeven met levensgevaar in ziekenhuizen zijn opgenomen. Twee Duitse chauffeurs hebben er op gelukkige wijze het leven afgebracht. Ter wijl zq vanmorgen in hun cabin* lagen te slapen, sloeg een groot stuk ijzer van de Panamese tanker door hun cabine. Vader en zoon bij vissen verdronken I CLINGE (ANP) De 35-jarige uit Clinge afkomstige Van Waterschoot is donderdagmiddag samen met zijn elf- I jarig zoontje bij het vissen in de schor- ren nabij de Emmahaven onder de ge- I meente Clinge verdronken. Door het I plotseling opkomende water en de sterke wind waren de killen plotseling volge- lopen. Gisteravond werd het lijk van het jongetje gevonden; dat van de man is nog niet gevonden. Alarmtoestand in Saigon SAIGON (Reuter. AFP) Zuidviet- namese troepen en de politie in Saigon zjjn in staat van alarm, nadat inlichtingen waren ontvangen, dat een afdeling van de Vietkong in Saigon gereed zou staan ADVERTENTIE Constant - Love - Anjer - Desiree Martinshof ook met briljant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kosten verhoging. ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. (ADVERTENTIE) Breek uit Amerika. Shampo 3.50 Creme Rinse 3.50 jtr- tijdelijk samen voor Maak nu voor deze prijs kennis met Breek Crème Rinse en shampo. Breek Crème Rinse maakt klitterig en springerig haar na het wassen weer zacht en soepel. Dankzij het geheim var cocosolie wordt het kammen van uw haar nu ongekend gemakkelijk. (ADVERTENTIE) morgen voordeel vruchtenschijfjes 250 gram van 92 voor 79 U niet duur wet heerlijk in 1965 bij Verolme op Roozenburg, vond vanmorgen om kwart over vijf plaats. De ploeg, die een half uur schaft had gehouden, ging juist het werk hervatten. Een ooggetuige vertelde: „Het was even stil na de klap. Toen hoorden wij een ontzettend geschreeuw". Enkele mensen sprongen overboord of werden wegge slingerd en door sleepboten opgepikt. Politie en brandweer begonnen direct in een dikke rookontwikkeling met het zoeken naar slachtoffers en gewonden. De explosie deed zich midscheeps voort waar een groot gat van tientallen meters in de scheepshuid ontstond. Omdat men niet weet hoe diep het gat is, moet men rekening houden met het breken van het schip. Het zoeken wordt daardoor ook bemoeilijkt omdat de geëxplodeerde tank onder water is geraakt. De politie had het trouwens ook moeilijk na te gaan hoeveel classificeerders aan het werk waren. Een aantal mensen van het be drijf is vermoedelijk in paniek wegge vlucht, terwijl ook personeel van koppel bazen was ingeschakeld, die mogelijk niet allen onder eigen naam werkten. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hoewel de directie van Tan kercleaning verklaarde dat dc tanks vóór het werk begon gasvr(j en veilig waren, moeten toch nog gassen aanwezig z(jn geweest. Op de plaats van de ramp deden vanmorgen geruchten de ronde, dat aan boord van het schip is gerookt. In de omgeving is alleen enige glas schade aangericht. In de directe omge ving van Tankercleaning staan geen woningen, wel enige fabrieksgebouwen en het restaurant „Europoort". De ruiten van dit restaurant zijn allemaal gebro ken. Flatgebouwen verder weg aan de Maasboulevard zijn er goed afgekomen, omdat ze in dwarsrichting op Tanker cleaning staan. 1 JANUARI B.T.W. Sigaretten worden vijf cent duurder (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De kans is groot dat de sigaretten per 1 januari vijf cent per pakje duurder zullen worden. Dit is het gevolg van de invoering van het nieuwe systeem van omzetbelasting, de belas ting op de toegevoegde waarde (B.T.W.). De sigaretten winkeliers vrezen nu al dat een sterke omzetdaling het gevolg van de prijsverhoging zal zijn. Zij zouden graag zien dat de minister van Finan ciën te zijner tijd de accijnstarieven ver laagt om de ongunstige gevolgen van de invoering der B.T.W. voor de tabaks detailhandel zo klein mogelijk te maken. SCHIEDAM (A.N P.). Op dc plaat» van de ramp doolde vanmorgen een classificeerder rond, die de explosie aan boord van de Panamese tanker had over leefd. Hij was daarmee voor de tweede maal in zijn leven betrokken geweest bij een dergelijk ongeluk. Toen enige jaren geleden op vrijwel Identieke wijze bij Verolme de Noor»e tanker Rona Star explodeerde, werkte hij ln de tank» van dat schip. „Dit is de tweede keer dat ik op het nippertje aan de dood ben ont snapt. Ik kruip nooit meer in zo'n tank", zei hij. Het ernstig beschadigde schip met twee grote gaten midscheeps Geen krant ontvaiven? Rel tussen 6.00 en 1.00 uur. nummer >0935 (van 8 t/m 20 Juli) en de krant wordt u dun alsnog gebracht, tigd, wende men sich tot de (Van i erslaggei DEN HAAG Een korte maar xcer hevige noordwesterstorm met wind kracht 8 en uitschieters van kracht 9 heeft op tal van plaatsen grote schade aangericht. Op de stranden van Koudc- kerke en vooral van Zoutelande z(Jn hon derden huisjes weggespoeld of kapotge slagen. Vele kampeerder moesten in al lerijl de campings achter de duinen ver laten. de meeste tenten waaiden door felle windstoten weg. Langs de gehele west Zeeuws-Vlaamse kust werd zwa re ravage aangericht, het hoog opge zweepte water rukte strandcabines los en spoelden ze weg. Van de in de havens te Breskens liggende jachten werden ettelijke masten gebroken als lucifers houtjes Heel wat minder schade bracht de blitzstorm op de stranden. In Scheve- ningen en Katwijk veroorzakte de wind weinig brokken, enkele honderden kam peerders moesten elders onderdak zoe- Op de Oosterschelde is het Duitse mo torschip „Anglia" op een zandbank ge lopen en gezonken. Alle opvarenden kon den worden gered. Nabij Stavenisse op de Oosterschelde is het ongeveer 900 ton metende Duiste schip „Detmar", dat met kunstmest geladen is, gezonken. Ook van dit schip konden de opvarenden wor den gered. Zij werden door de sleep boot „Walrus" aan wal gezet in Wemel- dinge en zijn later ondergebracht in een hotel in Hansweert. Het bergingsbedrijf Van der Tak uit Rotterdam heeft pogin gen gedaan om de schepen vlot te trek ken. In de in aanleg zijnde werkhaven voor de Deltawerken nabij Wissekefke op Deze boom non een Amsterdamse gracht kon niet meer op togen het stormgeweld en ging onderuit. Terloops kieperde dc vallende reus een auto om en gaf een ander enkele fikse deuken. Noord-Beveland is door de woeste gol ven een grote ravage ontstaan. Een zandzuiger van de firma Van Oisterwijk is niet gezonken, zoals men aanvanke lijk dacht, maar is tegen de dijk ge smeten. Persoonlijke ongelukken de den zich hierbij niet voor. In de Goese- straat te Kapelle werd de 53-jarige me vrouw J. Cabbooid-Hoekman door de wind in een sloot naast de Goesestraat BOMBAY (Reuter) Een 28-jarige Indiase ambtenaar is in Bombay tot le venslange gevangenisstraf veroordeeld o.udat hij zijn vijfjarig zoontje aan de hindoegod Siddja Baba had geofferd. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Hoewel men In officiële kringen zeer zwijgzaam geworden is over de burgemeesterskandidaten voor Den Haag, wordt de naam van oud-minister-president mr. V. Marijnen steeds meer genoemd. In de ministerraad zal hij zeker steun vinden bij een aantal KVP-bewindslieden, die deel hebben uit gemaakt van zijn kabinet tussen 1963 en 1965, zoals minister president De Jong en de min ster* Klompé, Luns en De Block. Mr. Marijnen, 51 jaar oud, is thans voorzitter van de Rijnmond- Intussen heeft de bi»*gemeesrter van Rijswijk, drs. A Bogaardt, die dinsdag zijn zeer serieuze kandidatuur introk, te kennen gegeven, dat hij in ieder geval bereid blijft de benoeming voor Den Haag te aanvaarden, wanneer hy daarvoor gevraagd zou worden. De K.V.P. blijft vasthouden aan een kandidaat uit haar midden, maar is. evenals officiële regeringskringen, zeer gesloten over een mogelijke nieuwe kandidaat. Men is nogal geschrokken over de reacties, die de kandidatuur-Bogaardt ontlokt heeft ln de ministerraad. Zowel de meerderheid van de Haagse ge meenteraad als de K.V.P. steunden de kandidatuur van de burgemeester van Rtyswtjk volledig. Maar de meerderheid van de ministerraad - - waarbij zich ook K.V.P.-bewtnda- lleden bevonden stemde niet in met deze kandidatuur. Daarmee bleef de K.V.P. niets anders over dan naar een nieuwe kandidaat uit te zien. Volgens K.V.P.-kringen zijn meer belangrijke leden van de partij bekwaam genoeg om een burgemeestersfunctie van Den Haag te vervullen. Maar men weigert in dlf stadium namen te noemen. gse burgemeesters geduwd en verdronk. Toen haar man thuiskwam en zijn vrouw niet thuis trof is hij met een buurtbewoner gaan zoe ken. Tussen de begroeiing van de sloot- zag hij een fiets, de vrouw lag er onder. Door vloed verrast Drie Rotterdamse jongens van 13, 15 en 17 jaar zijn op het strand van Rockan- je aan de verdrinkingsdood ontsnapt. Zij bevonden zich op enkele oude bunkers, toen zij werden verrast door de door de storm opgejaagde vloed, die hen de te rugweg naar het strand afsneed. De golven kwamen zo snel op dat zij over j de bunkers heen sloegen. Toeschouwers op het strand waarschuwde de politie die onmiddelijk contact legde met de marine luchtvaartdienst om de jongens per helikopter uit hun benarde positie j te verlossen. Voor de helicopter arri- veerde lukte het evenwel aan leden van j de reddingsbrigade versterkt met man schappen van de rijkspolitie, een leven de ketting lc- vamen en een lijn over tt brengen, waarlangs de jongelui naar het strand konden worden teruggebracht. In Hellevoetsluis werd een „fokveedag" door de storm weggevaagd. De veer pont tussen Oud"- en Nieuw-Vossemecr is tot zinken gebracht op het moment stilgelegd Een op de boot geparkeerde auto zonder inzittinden geraakte te wa- Teiiten omver De grote recreatietent van Jeugdland I op de heide bij Hilversum werd door re rukwinden volledig vernield. Ook j de houten toiletten, alsmede enige klei- i ne tenten werden door de wind gegre pen De schade wordt tot nu toe geschat lOüOtO pÉlt A.in de door de kin deren gebouwde schepen werd weinig of geen schade aangericht. Deze schepen waren een ondeideel van het jeugd kamp Persoonlijke ongelukken deden zich gelukkig niet voor. daar de kindc- en reeds naar huis waren De tentoonstelling „Nieuwe oogst" 1 1968 van de bond van bedrijf»vrijheid in de landbouw moest voortijdig gesloten worden. De wind, die stormachtig over het tentoonstellingsterrein van Bnrne- veld raasde, velde tegen de middag de grote tent, waarin een beurs van huis houdelijke artikelen was ondergebracht. Op dut moment dut de tent ln elkanr klapte, waren er weinig bezoekers bin nen. Standhouders wisten zich tc red den door onder tafels te kruipen. De ar tikelen van de beurs liepen veel schade op. De schade wordt geschat op onge veer 50.000 gulden. Een tweede grote tent van dezelfde niet verzekerde eige naar is eveneens losgeslagen. BERLIJN (AP) Twaalf personen zijn gedood en meer dan honderd ge wond bij een ontploffing die gisteren plaats heeft gehad In een chemische fa briek in Oost-Duitsland. Dit werd door gemaakt. Meer dan vijf personen zijn ernsttg gewond. Volgens A DN had dc ontploffing plaats in de plivinylchloridefabriek van de fabrieksgroep Blttcrfeld, op ongeveer 160 km ten zuidwesten van Berlijn. Brugmeester verongelukt Op' dc Botlekbrug bij Rotterdam is donderdag middag de 63-jarige brugmeester G. C. Kooyman om het leven gekomen. Öc brugmeester werd op de brug aange reden door een locomotief en moest me* ernstig letsel in een ziekenhuis word<$ opgenomen, waar hij later overleed

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1