S)e£cidóe(3oii/fcci/itt Strijd om het leven van Philip Blaiberg A TOESTAND VERBETERD BEROVER BENZINEPOMP SNEL DOOR POLITIE GEPAKT JAMIN Vijf Nederlanders en 3 Spanjaarden in auto's verpletterd Ambonezen herscheppen danszaal in ruïne Q Voorlopig nog geen nieuw hart MAROKKAAN VOOR MOORD IN HELE LAND GEZOCHT Snelste kruiper van Nederland Families op rooftocht in warenhuizen Verkeersdrama in Frankrijk Tweede dader op de vlucht met 500 gulden Auto s worden niet duurder UVS forceert nog een duel tegen DCG Jt PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. NL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2 KLACHTEN bezox-ging tel. 20935 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 8 JULI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ ZONN1U De weersverwachting, meegedeeld door het geldig tot morgenavond: Vanavond ln het noorden van het land nog verf bewolking, elders opklaringen. Morgen overdag vrij xonnlg en droog weer, maar in het zuidoosten tegen de avond meer bewolking en kans op enkela buien. Zwakke veranderlijke wind en hogere tem peraturen dan vandaag. 59e jaargang, no. 17.490 \i i i (Van onze correspondent) STEIJN. Een kort en klein geslagen interieur, voor duizenden guldens schade, tientallen gewonden, dat is het resultaat van een complete veldslag, die zondag avond rond half tien ui'brak in café Hermans met danszaal in de Havenstraat te SteUn. De veldslag werd geleverd door tien tallen, merendeels Ambonese jongelui, die een uur lang het café met danszaal hebben belegeid, totdat de rijkspolitie van Steijn met ijlings ingeroepen assi stentie op het strijdtoneel vei-scheen. Ruim twintig bezoekers, die naar de bovenverdieping en zolderiuimte van het café waren gevlucht, konden toen wor den óntzet. Het was een normale dansavond, zo als er regelmatig in dit café worden ge houden, met dit verschil, dat de muziek ditmaal werd verzorgd door een Am bonees orkest. „Het moet rond half tien geweest zijn, dat een Ambonese jongen een glas bier over de vloer gooide. Een ober gelastte de jongen onmiddellijk het gebouw te verlaten. Daarmee is eigen lijk de hele zaak begonnen. Tn enkele minuten was in de danszaal en het café een massale vechtpartij aan de gang' De grote spiegelruiten van hè', café sneu velden, stoelen en glazen werden als wapens gebruikt. De obers probeei-den met gummiknuppels de vecht Boden naar buiten te werken. Het heio meubilair werd kort en klein geslagen. De veldslag heeft ruim een uur geduurd, voordat de politie verscheen. De kasteleinsvrouw werd licht ge wond. De obers liepen na afloop met pleisters rond. Meisjes hadden snijwon- den opgelopen. Een politieman zei: „Zo'n ravage heb ik in mijn leven nog niet Door de rijkspolitie is zondagavond een der vechtersbazen aangehouden en ingesloten. De rest is bijtijds weten te ontkomen, toen de politie op het strijd toneel vei-scheen. ADVERTENTIE Zoekt U een goed ANKERHORLOGE voor 30.en 40.Of het allerbeste van 200.en 400.. Eterna, Certina, Prisma, Junghans, Ewe, Anker, Roamer, Citizen. HORLOGER d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 'a Maandags gesloten. KAAPSTAD (AP-Reuter) Dr. Philip Blaiberg, de tweede harttransplan- tatiepatiënt ter wereld, krijgt momenteel een anti-lymfocytenserum om de afstotingsverschijnselen te onderdrukken, die zijn leven in gevaar brengen. Blaiberg, die enige weken geleden in het Groote-Schuurziekenhuis te Kaap stad moest worden opgenomen voor een leverontsteking; lijdt thans aan longcomplicaties, die zich zo ernstig lieten aanzien, dat men voorbereidingen trof voor een nieuwe transplantatie. Zijn toestand was vanmorgen zeer verbeterd. In het ziekenhuis was gisteren alles in gereedheid gebracht voor de trans plantatie. Zijn vrouw Eileen verklaarde zaterdag nog: Alleen een nieuwe trans plantatie kan zijn leven redden". Aan vankelijk gingen er geruchten, dat niet alleen een hart, maar ook een long ge transplanteerd zou worden, maai* dat werd later ontkend. Op het ogenblik is de toestand zo, dat geen spoedingreep overwogen wordt. De 59-jarige Blaiberg ki-eeg op 2 januari van dit jaar een nieuw hart. Hij herstelde zo voorspoedig, dat hij het ziekenhuis mocht verlaten en tw.ee maan den thuis doorbracht. Eind mei' moest hij opnieuw worden opgenomen met een leverontsteking (hepatitis). Daar zijn nu longcompllcaties bij gekomen. De eerste harttransplantatiepatiënt, Louis Wasj- kansky overleed destijds aan soortgelijke complicaties. Laatste bolwerk studenten Parijs is gevallen PARIJS (AFP) De Franse politie heeft vannacht de medische faculteit in Parijs, het laatste gebouw dat nog door studenten werd bezet, ontruimd. De stu denten boden geen verzet. Er werden en kele arrestaties verricht. De rode vlag werd van het gebouw neergehaald. Chinese stad met grond gelijk HONGKONG (Reuter) De stad Koen- ming In Zuidwest-China is volgens een pro-nationalistisch blad in Hongkong bij hevige gevechten tussen militairen en burgers op 2 juni bijna met de grond gelijkgemaakt. Een reiziger uit China had het bericht over de strijd gelezen in een pamflet van de Rode Garde te Kan- De gevechten waren, zo wordt gemeld, uitgebroken bij een fabriek tussen gewa pende groepen arbeiders en militairen. Daarna had zich een vuurgevecht ont sponnen tussen troepenverstei-kingen en burgers «die gesteund werden door Rode Gardisten. De strijd had zich over de he le stad vérspreid, waarbij arbeiders links en rechts brand stichtten. Over het aantal slachtoffers werd niets meege- Mislukt oproer in gevangenis Milaan MILAAN (AFP-Reuter) Vijftien man, die een „misIukte"-opstand in een Milanese gevangenis geleid hebben, zijn gisteren naar andere gevangenissen over gebracht. Rond achthonderd gevangenen die hervormingen van het strafrecht eisen, wilden zaterdagavond niet naar hun cel len terugkeren en raakten in handge meen met de politie. Drieëndertig politie mannen en minstens vier gevangenen zouden bij de vechtpartij lichte verwon dingen hebben opgelopen. Nadat de po litie versterking had gekregen, werden de gevangenen naar hun cellen gedre- (Van een onzer verslaggever GEERTRUIDENBERG Aardappel handelaar Gert Schutter uit Numans- dorp is zondagmiddag winnaar geworden van Nederlands eerste langeafstandkruip- wedstrijd. Het parcours was 4400 m lang en eindigde op de markt in GeertiPiden- berg. De 21-jarige winnaal• had een uur en 40 minuten nodig om de 4,4 1cm op (dik omzwachtelde) handen en knieën af te leggen. Dat is bijna 3 uur minder dan de laatstaankomende, mejuffrouw Truus Swaans uit Waspik. Vlak voor haar finishte de 54-jarige mevrouw Broeders van der Ven uit Made, moeder van negen kinderen. Veertien staakten de strijd wegens hitte en blaren. Drie Nederlandse vrouwen hebben een bezoek gebracht aan graven van verwanten op de Nederlandse oor logsbegraafplaats in Indonesië. De 68-jarige mevrouw Bogaard-Raten- burg legt bloemen op het graf van haar gesneuvelde zoon. (Van e r verslaggevers) HEERLEN De familie P. uit Schaesberg en de familie J. uit Heerlen zijn op heterdaad betrapt bij winkeldief stallen in een groot warenhuis te Heer len. Na arrestatie bleek dat zij thuis uit eenlopende artikelen ter waarde van f 8.000 hadden opgeslagen. De politie kon nagaan dat deze goederen in amper twee maanden bijeengestolen waren. De beide families zijn inmiddels aan de offi cier van justitie te Maastricht voorge leid. Meermalen per week togen vader, moeder en kindei-en van de families P. en J. erop uit om in grootwinkelbedrij ven in Heerlen, Valkenburg en Maas tricht hun slag te slaan. De echtelieden P. en J. schaamden zich zelfs niet hun kinderen tot stelen aan te zetten. De gestolen goederen- varieerden van man- j chetknopen tot volledige kostuums. Vermoedelijke dader mogelijk uit op wraak ROTTERDAM (A.N.P.). De Rotter damse recherche voert sinds vrijdag avond een uitgebreide klopjacht uit op een man. die naar alle waarsch(Jnl(jk- heid de dader is van een door de politie als „beestachtig" gekenschetste moord. Hierover berichtten w(J zaterdag al. In een oud pand aan de Vlctatraat ln de Rotterdamse volksbuurt Zwaanshals werd vrijdagavond tussen half zeven en zeven uur de 24-jarige loswerkman Mohammed Ben Amed door een tiental zware messteken om het leven gebracht. De recherche heeft aanvankelijk grote moeite gehad om het lichaam van het slachtoffer te identificeren. De belang stelling van de recherche ging uit naar twee vrienden, die ook in het kleine achterkamertje woonden en evenals het slachtoffer Illegaal in ons land verbleven. Een eerste kort verhoor toonde al snel aan, dat deze twee Marokkanen niet betrokken waren bij de dood van hun landgenoot. Wel verschafte het tweetal de recherche een aantal Interessante ge gevens. Op de eerste plaats konden zij de politie de naam van het slachtoffer geven. Veel belangrijker echter was nog het feit, dat zij de recherche op het spoor konden zetten van de vermoede lijke dader. Zij lichtten de politie in over een ernstige onenigheid tussen het slachtoffer en diens 34-jarige landgenoot Bouchaib Hafsi. De ruzie tussen de twee was kort geleden ln de wereld gekomen, nadat Amed zijn landgenoot bij de politie had aangegeven in verband met een zedendelict. De recherche van de zedenpolitie bleek inderdaad ongeveer drie weken geleden te maken te hebben gehad met Bouchaib Hafsi wegens een zedenzaak. De officier van justitie zag echter af van vervolging omdat de aard van het misdrijf niet ernstig genoeg was. Op 1 juli werd Bou chaib Hafsi door de Rotterdamse vreem delingendienst chter wel bij Roosendaal over de grens gezet. „Er zijn sterke aan wijzingen, dat Hafsi in Rotterdam is teruggekeerd en Amed om het leven •heeft gebracht", aldus de recherche. Politiemannen uit Indonesië naar Nederland DJAKARTA (ANP) Twaalf Indone sische politiefunctionarissen, onder lei ding van generaal Soeparno Soerjaat- Madja, zullen binnenkort naar Nederland vertrekken om daar cursussen te volgen in criminologie. Volgens de Indonesische hoofdcom missaris van politie generaal Hoegeng Iman Santoso zullen zij de cursussen bij professor Nauch in Utrecht volgen, die lector is geweest aan de universiteit van Indonesië. (ADVERTENTIE) hollands glorie 300 gram van 69 voor 59 niet duur wet heerlijk BOTSING MET OPLEGGER (Van i •espondent) (Van een onzer verslaggevers) LEIDEN. Zeven minuten na de roofoverval zaterdagavond om 10 uur op het Fina-benzinestation onder Sas- senheim langs rijksweg 4, heeft de rijks politie in Lisse de hand kunhen leggen op één van de twee daders. Het bleek de 24-jarige Berlijner G. S. te zijn. volgens Interpol een goede bekende van de Duitse justitie. Hij werd reeds enige keren veroor deeld wegens diefstallen uit auto's en afpersing van homofielen. De tweede man. vermoedelijk ook een Westduitser. zag kans om via poortjes en straten te ontsnappen. Hij is nog voortvluchtig. De twee overvallers sloegen de pomp bediende J. Wassenaar (34) uit Lisse van achteren neer met een tang, toen hij een bon stond uit te schrijven. Hij werd ook hard in zijn onderbuik ge schopt. De rovers gristen de tas met het geld weg en verdwenen met grote snel heid in een auto, die achteraf gestolen bleek te zijn.In lisse werden zij door een surveillancewagen klem gereden. Ondanks zijn verwondingen was de heer Wassenaar er toch nog in geslaagd om de politie in Sassenheim te bellen en een nauwkeurig signalement van de daders te geven, alsmede het' nummer van de auto. Tijdens het telefoongesprek raakte hij buiten kennis. In het Acade misch Ziekenhuis te Leiden is hij inmid dels herstellend van een zware hersen schudding. De buit, in het bezit van de voortvluchtige, bedroeg ohgeveer 500 gulden. Eén van de overvallers van de benzinepomp onder Sassenheim werd door de politic vry snel gegrepen. Moeder van 16 kinderen verdronken VEENENDAAL (ANP) De 46-jarige mevrouw Albertine Johanne van de Pol- Epskamp bij het zwemmen in het berg- bad in Veenendaal verdronken. Zij is moeder van 16 kinderen. Personeel van het bad heeft nog geprobeerd haar door kunstmatige ademhaling weer bij bewust zijn te brengen. De levensgeesten bleken echter al te zijn geweken. PARIJS Een zeer ernstig verkeers ongeluk heeft zich zaterdagmorgen voor gedaan op Nationale Twee van Parijs naar de Belgische grens. Daarbij werden vijf Nederlanders en drie Spanjaarden gedood. Nog vier Spanjaarden liggen ernstig gewond in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in slecht weer bij La Capelle halverwege tussen Mau- beuge en Raon. In een Vauxhall zaten de 53-jarige heer Wim Wassink uit Am sterdam, zijn 49-jarige vrouw, 20-jarige zoon, 14-jarige dochtertje en 'n vakantie- vriend, de 17-jarige Bart Jan van der Meyden. Achter de Vauxhall reed een volkswagenbusje met zeven Spanjaar den, die in West-Duitsland hadden ge werkt. Vast staat dat de Vauxhall in de bocht van de Nationale Twee aan de lin kerkant van de weg terecht kwam. Op dat moment naderde uit tegenovergestel de richting 'n oplegger. De Vauxhall kon niet meer uitwijken en vloog tegen het achterste deel van de oplegger. De schok was zo hevig, dat het achterstel van de oplegger met (wee wielen werd afgerukt en later tientallen meters verder werd gevonden. In de Vauxhall heeft niemand 't ongeluk overleefd. Het busje kon niet meer uitwijken en vloog bovenop de Vauxhall. Drie van de zeven Spanjaarden waren op slag dood. De gendarmerie houdt rekening met de mogelijkheid dat de bestuurder van de Nederlandse wagen geschrokken ts van de voorbij auisende oplegger, heeft willen remmen maar op het drijfnatte wegdek is geslipt en aldus onder het achterstel terecht kwam. De ongedeerde chauffeur van de oplegger wist niet wat hij zag. Zowel de Vauxhall als de volkswagen waren letterlijk ge plet. Er zijn advertenties in de Franse bladen geplaatst met een beroep op ge tuigen om zich te willen aanmelden. (Zie vérder pag. 2). POLITIE ZOEKT DEZE MAN Dit te de Marokkaan Bouchaib Ben Mohammed Hafsi, op wie «Is verdacht van moord Jacht wordt TEGENSPRAAK R.A.I, AMSTERDAM (ANP) De Nederland se vereniging „De Rijwiel- en Automo bielindustrie" (R.A.I.) heeft stelling ge nomen tegen de bewering van sommige autohandelaren, dat nu het wetsontwerp op de nieuwe omzetbelasting (B.T.W.) is aanvaard de prijzen van automobie len op 1 januari met 12 procent omhoog zullen gaan en men daarom beter voor die datum een nieuwe auto zou kunnen kopen. Dit verkoopargument, is aldus da R.A.I. geheel onjuist. In een communi qué zegt zij, dat op het ogenblik nog niet is te voorspellen wat precies de ge volgen van de B.T.W. en de gelijktijdig te heffen bijzondere verbruiksbelasting op personenauto s zullen zijn. Volgens de vereniging is het echter zeker, dat verscheidende modellen niet of nauwe lijks in prijs zullen stijgen terwijl bij de overige modellen eventuele prijsverho gingen tot enkele procenten beperkt zul len blijven. WA LEO HOLL twee goals (Van onze sportredactie LEIDEN UV8 heeft door een on verwachte zege van 3-2 op DCO de kan sen op het veroveren van de landstitel hij de amateurs aanzienlijk verbeterd. Woensdagavond namelijk zullen belde ploegen elkaar opnieuw ontmoeten en wel op het RCH-terrein ln Heemstede. Aanvang 18.30 uur. In het geval na twee maal 45 minuten geen beslissing is go- vallen, zal de wedstrijd met viermaal 7»a minuut worden verlengd. Is ook dan nog geen winnaar bekend dan zal er een nieuwe wedstrijd worden bepaald. Ook dan zal eventueel verlengd worden. Houden UVS en DCG elkaar nogmaals in evenwicht dan is UVS landskampioen op basis van een beter doelgemiddelde. WIJZIGING TELEFOON NUMMER KLACHTEN DIENST Van 8 tot en met 20 juli U het telefoonnummer 33839 van de klachtendlenit tijdelijk gewijzigd. Voor klachten ln Leiden en aanliggende gemeenten kunt U tussen 18 «n 19 uur gedurende deze periode uitsluitend 2 0 9 3 5

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1