SteCeicbeSoti/fccitit V.S.-vliegtuig vrijgelaten Zomer voor eventjes van de kaart INCIDENT SNEL AFGEWIKKELD Narigheid door Soldaten goed verzorgd noodweer Australiër huwt met gegijzelde vriendin Bomaanslag ILlaJJUJ ROVERS DWINGEN KASSIER KLUIS OPEN TE MAKEN Na beleg van ruim 30 uur W.-Fijenoord en Rijn-Schelde gaan nauw samenwerken Brandweer naar de Ridderzaal Baby stierf door grove verwaarlozing op Dior Verdwenen met 18 mille Negen miljard aan guldens in omloop PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd f 4.45; p kwart. 13 35; (r p. post I 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 3 JULI 1968 ZONNIG WEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond Droog en zonnig weer. Tot matig afnemende zuidwestelijke wind. Iets hogere middagtempera- KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.486 (Van verslaggevers DE BILT Met ruig geweld maakte de natuur gisteren een zÜ het voorlopig einde aan het tropische cveer waarin Neder land de afgelopen dagen verzeild was geraakt. Hevige slagregens, onweersbuien en zelfs hagelstormen deden het kwik in de thermometers bUna zienderogen dalen. En dat kwik stond in ons land het hoogste van Europa. Op Ypenburg werd een tem peratuur gemeten van 32 graden, in Eindhoven was het een graad warmer cn Zuid-Limburg was gisteren „de Europese bakoven". Daar werd 34 graden gemeten, waarmee deze streek het glansrijk kon opnemen tegen „warme" steden als Madrid en Nice, die niet hoger dan 32 kwamen. In Aberdeen (Schot land) was het „rillerig weer". Daar kon het kwik niet hoger dan 13 graden komen. Achter de depressie die de tropische temperaturen van de weerkaart vaagde, lag echter weer een hogedrukgebied. dat op zijn beurt weer korte metten maakte met deze forse storing. Het weer blijft daarom zomers, al zal het nog wel even duren voor de warmte terugkomt. De tempe raturen zullen vooralsnog zo'n tien tot twaalf graden lager liggen. 1 TOKIO (Reuter-AP) Het Amerikaanse transportvliegtuig; dat met 231 militairen aan boord zondag door de Russen op de Koe- rillen tot landen gedwongen werd, is vrijgegeven en, met de 231 man, 1 op de Japanse basis Jokota aan gekomen. De Russen gaven het vliegtuig, dat uit de koers was ge raakt, vrij, nadat de VS hun ver ontschuldigingen hadden aangebo den. De militairen zijn bestemd voor Vietnam. In Washington toonde men zich ver heugd over de snelle afwikkeling van zaken, die ongetwijfeld het ongenoegen van Peking en Hanoi heeft opgewekt, aangezien de inzittenden van het vlieg tuig naar Vietnam onderweg waren. Soldaten, die reisden met de DC-8 van de Seaboard World Airlines zeggen dat zij goed behandeld zijn. Zij kregen brood, kaas en water en mochten het vliegtuig verlaten om te roken. „Wij hebben 55 uur in het vliegtuig gezeten en ze gelastten de gordijntjes aan de linkerzijde dicht te houden. Wel moch ten wij om het toestel heen wandelen. Zij namen ons onze identiteitskaarten af en controleerden onze namen met die op de vliegtuigpapieren. Daarna kregen wij onze kaarten weer terug". Een sol daat had zich wel enige zorgen gemaakt toen een der Migs begon te schieten, maar „er brak geen paniek in het vlieg tuig uit. Iedereen was kalm en opge wekt. Wij zongen en bouwden maar een feestje, maar wij waren wel blij toen wij in Janqp aankwamen". De 24-jarige Richard Bourgeois Ver telde dat een Russische Mig.met een van de kanonnen een waarschuwingsschot had afgevuurd toen de DC-8 door vijf Migs was omsingeld. Volgens anderen was een salvo met een mitrailleur gege ven. Het was het eerste teken dat er ernstige moeilijkheden waren. Tot dan toe hadden de militairen gedacht dat de Russische jagers het Amerikaanse vlieg tuig slechts hinderden. De vlieger in een van de Migs had na het schot naar de grond gewezen ten teken dat de DC-8 moest landen. De hit Ie drukte atraar op Wimbledon, de zonnesteek loerde en het publiek wapende tsich ertegen. De dorst werd met ijs gelest en de krant vol nieuw» over cn rond Wimbledon werd tot de laatste letter benut als hoofd bedekking.' Hoe Okker mi dese hitte ben reek leest u uitgebreid SYDNEY (Reuter) De 26-jarige Australiër Wallace Mellish. die zUn 18-jarige geliefde Beryl Muddie en haar elf weken oude baby als gijzelaars tegen de politie meer dan dertig uur heeft vastgehouden in een huis in Glenfleld. ten zuiden van Sydney, is vandaag met haar gehuwd. Twee politiefunctionarissen traden op als getuigen, nadat zij de wet opzij hadden geschoven, waaronder een respijt van zeven dagen wordt geëist. Mellish legde zijn geweer met afgezaagde loop en zijn van knaldemper voorziene pistool neer voor de plechtigheid, die volgens de presbyteriaanse riten verliep. Daarna vroeg Mellish nog een uur alleen te mogen zijn met zijn jonge bruid, maar twee uur later had hij zich nog niet aan de politie overgegeven. Tevoren had Mellish de politie gewaarschuwd, dat hij het huis niet zou verlaten voordat het huwelijk zou zijn gesloten. Hij zei een pistool, twee geweren en vol doende munitie te hebben en het meisje en hun kind te zullen doden wanneer de politie zou trachten hem te arresteren. Hij wordt gezocht wegens autodiefstal. Tijdens liet beleg van het huis door de politie heeft commissaris Allan aan Mellish over de telefoon beloofd het arrestatiebevel in te zjüen trekken en dat het feit dat hij op de politie geschoten heoft geen verdere ggvolgou voor hem zal hebben. Het Stationsplein i gisteravond snel ROTTERDAM (ANP) De scheeps bouw- en machinefabriek Rijn-Schelde en Wilton Feijenoord-Bronswerk in Rot terdam hebben besloten tot een nauwe samenwerking op maritiem gebied. In een woensdagmorgen verstrekte mede deling laten beide concerns weten, dat deze nauwe samenwerking neerkomt op een volledige bundeling van de gezamen lijke maritieme activiteiten. weiland een koe en bliksem gedood. het oosten gletsjers gingen smelten. De twee concerns hebben blijkens de mededeling als eerste belangrijke stap in het samenwerkingsverband het be sluit genomen een grote reparatiewerf op de Maasvlakte bij Rotterdam te stich ten. Beide concerns zijn. aldus de mede deling, steeds van mening geweest, dat de Maasvlakte de enig juiste plaats is voor het scheppen van reparatiefacilitei ten voor de zeer grote tankers, die bin nen afzienbare tijd Rotterdam regelma tig zullen aandoen. Met de bouw van het eerste reparatiedok zal terstond een begin worden gemaakt. Dit dok zal ge schikt zijn voor schepen tot ongeveer 300.000 ton. De werf zal worden uitge rust met de meest moderne faciliteiten. Het gaat er nu naar uitzien, dat Rotterdam op korte termijn toch twee dokken voor mammoettankers gaat krijgen. Zoals men weet is Verolme enige tijd geleden al begonnen met de bouw van een mammoetdok op zijn werf te Rozenburg. De bouw van dit dok be gon reeds voor de fusieberlchten over Verolme en de N.D.S.M. uit Amster- i dam loskwamen. ■en paard door de 1 het land zat men tot gisteravond laat gezellig buiten op de terrasjes SION (AFP) Een massa modder, rotsblokken en boomstammen, meege voerd door een buiten de oevers getre den bergstroom, heeft gisteren grote schade toegebracht aan t Zwitserse dorpse Saas Balen (hoog-Wallis). De 600 bewoners moesten worden geëvacueerd. Vijftien huizen zijn vernield. De rivier I was sierk gezwollen doordat als gevolg verooi-zaakt. Het spoorwegverkeer had I van <le ""Bewoon hoge temperatuur de ernstig te lijden van blikseminslag. Op - 8 lijnen in Zeeland, tussen Dordrecht en Hoek van Holland en op de lijn Rotter damDen HaagLeiden viel de bevei liging uit, waardoor grote vertragingen ontstonden. In Tilburg zette het hemelwater in korte tijd vrijwel de gehele stad blank Putdeksels werden omhooggedrukt, zo dat de rioleringsbrij zich met het regen water vermengde. Vele automobilisten kwamen in een soort binnenmeren te recht, waardoor verder rijden onmoge lijk was. Tal van woningen kampten met onder gelopen kelders. De brandweer had uren lang werk om de stad tenminste enigszins begaanbaar te maken. In Eindhoven moest de brandweer ver zoeken om leegpompen van ondergelopen kelders afwijzen. Dc kelders van het hoofdbureau van politie, van de Schouw burg en van de plaatselijke krant kwa men ook onder water te slaan. In Den Haag liepen eveneens tal van straten onder. Ih twee woonwijken viel het centraal antenne systeem uit. Met groot materieel rukte de Haagse brandweer gisteravond uit naar de Rid derzaal, waar een rookmelder in werking was getreden. Er bleek slechts een blik semafleider door inslag te zijn kromge bogen. Algehele opluchting. In Huybergen werd een boerderij door de bliksem getroffen. Veertig ton hooi. enkele uren tevoren in de schuur opge slagen, gingen in vlammen op. Schade Waarschijnlijk misleid door het hevige noodweer is gisteravond bij Born (L.) een 19-jarige bromfietser op een door AHOB-instalatie beveiligde overweg door een trein gegrepen en gedood In Schipluiden zijn gisteravond in een Nu 135 «ld per week Minimumloon per 1 juli vier gulden hoger (Van onze parlementaire, redactie DEN HAAG Het minimumloon zal per 1 juli worden verhoogd van 131 gul den tot 135 gulden per week. Omdat de Tweede Kamer pas begin september de wettelijke regeling van het minimum loon behandelt, is een tussen-maatregel noodzakelijk. Minister Roolvink (Sociale Zaken) heeft daarover vanmorgen met de looncommissie van de Stichting van Ue Arbeid gesproken, die met de verho ging instemde. Ouders gearresteerd (Van orrespondent) Morgen zal het bestuur van de Stich ting van de Arbeid hierover advies uit brengen. Waarschijnlijk zal de verho ging van het verplichte minimumloon met vier gulden per week. die voorlopig als bijslag worden gegeven, nog deze week „rond" zijn. I MAANSTRICHT Een elf maanden oude baby van de uit Maastricht afkom stige familie M. B. is dezer dagen over- i leden als gevolg van een volledige ver waarlozing. De ouders van het knaapje zijn aangehouden en onder voorlopig ar rest gesteld. Het echtpaar had nog drie kinde ren. een tweelingzusje van jet ge storven jongetje, een jongen van twee jaar en een meisje van vier jaar. Ook deze kinderen waren geheel ver waarloosd, ernstig ondervoed, totaal vervuild en bedekt met puisten. Deze drie kinderen zijn overgebracht een kindertehuis. Het gezin was onlangs van Maastricht naar hot Belgische Lanaken verhuisd. De man werkte in Nederland, maar ook de vrouw was vaak van 's morgens tot laat in de avond van huis. De vier kinderen van het echtpaar bleven dan alleen onverzorgd achter. Het huis werd niet schoongemaakt, zodat de kinderen niet alleen honger leden maar ook geheel ver vuilden. De dood van de elf maanden oude Ron nie was voor de arts aanleiding aangifte te doen bij het parket in Tongeren. (ADVERTENTIE) morgen voordeel sinaassnippers 100 gram van 99 voor 89 PARIJS (AFP-DPA) Voor het modehuls Dior ln Parijs is vanochtend een kleef bom ontploft. Aan het gebouw werd enige schade aangericht, niemand werd gewond. Over de daders en hun beweegredenen ls niets bekend. Hart overgebracht in Houston HOUSTON (Reuter) In het gt.-Lu- kaszlekenhuls te Houston, in de Ameri kaanse staat Texas, is gisteren opnieuw een harttransplantatie verricht. De toe stand van de patiënt, de 64-jarlge George de Bord, wordt bevredigend ge noemd. Hij kreeg "t hart van "n 50-ja- rige man, die overleed aan de gevolgen van een hersenbloeding. De operatie werd ook ditmaal verricht door dr. Denton Cooley, die al vier hart transplantaties op zijn naam had. Twea van de patiënten die hij eerder een ruil- hart bezorgde, zijn nog in leven. Kr zijn nu in totaal 24 harttransplantaties verricht. Nachtelijke overval in Heiloo (Van onze correspondent HEILOO Drie gemaskerde en wapende mannen hebben vannacht om half twee een roofoverval geplengd op de Coöperatieve Boerenleenbank van IMIW .i.in de Westerweg. De door In- klimmlng vla een tuimelraam boven hel balkon binnengekomen, Duits sprekende onrrsUsn dwongen de uit zijn daspl gehaalde kassier J. N. Wij er* (60) de kluis in de bank te openen. De gevaarlijk uitziende gasten, hun revolver of pistool In de aanslag, namen een bedrag van ongeveer 1X.000,- mee. Onmiddellijk na hun snelle verdwijning alarmeerde de kassier de politie, die tot ivig toe echter geen spoor van de daders heeft kunnen en haalde er wat geld uit Achteraf bleek dat een bedrag van 18.000.— te ïyn, terwijl er 1 ton ln de kluis verborgen lag. Onmiddellijk nadat de tndrlngerb, die, zo wordt vermoed, uit de omgeving af komstig zijn, waren verdwenen, alar meerde Wtjers de politie. Dut kon, want de overvallers hadden de telefoonverbin ding niet verbroken. Verondersteld wordt, dat de gemaskerde mannen zich met een auto uit de voeten hebben gemaakt. Over de Identiteit van de overvallers Is weinig bekend, vooral omdat zij hun gezichten achter een masker verborgen hielden. Kassier Wljers ls d<or het ge beurde zo van streek, dat hij, wanneer de journalisten hem over zijn belevenis sen willen vragen, onderduikt naar de plaats, waar de overvallers herp dwongen het geld af te geven. HIJ geeft geen gistermiddag op de autoweg bij het Belgische an een auto, die juist op dat moment passeerd •en gebroken ahassts op. Mevrouw M .1 Wijers-Veldman werd omstreeks half twee door het gestommel Ln de woning de kassier woont boven dc bank uit haar slaap opgeschrikt. Zij ging op verkenning uit cn ontmoette in de gang drie mannen, die bij nader Inzien gemaskerd en gewapend bleken te zijn. Zij gilde haar man wakker, die aanvankelijk dacht, dat zij door een angstige droom werd gekweld. Het was echter allemaal realiteit. In het Duits gaven de overvallers te kennen, dat zij geld wilden hebben. Vla een ladder, die sinds de verbouwings werkzaamheden aan de bank enkele weken geleden bij het gebouw lag, waren zij op het balkon gekomen. Door een tuimelraam hadden zij zich toegang tot het woongedeelte verschaft. ZIJ dwongen de verschrikte man. die zoiets nog niet eerder in zijn loopbaan als kassier had meegemaakt, de deuren van de klubi in de bank te openen. Bij het schijnrel van enkele zak lantaarns het elektrische licht werd niet ontstoken ging Wijers de man nen voor naar de plaats, waar zich het geld bevond. Hij opende onder dwang van de overvallers de deur van de kluis (Vai t financiële redactie) AMSTERDAM Nog nooit ls de om loop van bankbiljetten ln Nederland tó hoog geweest: negen miljard gulden. Hiervoor Is ln eerste Instantie de uit betaling van dc vakantiegelden verant woordelijk. Daarbij komt nog de normale omloopverhoging aan het einde van iedere maand en de omstandigheid, dat menig Nederlander spaargeld opneemt om aan zijn vakantie te besteden. Da stijging van de post .Bankbiljetten ln omloop" bedraagt 545 miljoen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer IH» en cn per speciale koerier wordt u dr krant alsnog gebracht Waai agentschappen zijn gevestigd wende men slcb tot de agent

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1