Explosie verwoest DC 8 op Schiphol DANSEN Bij onderhoudswerkzaamheden in hangar In ons land verblijven 200.000 vreemdelingen Hartoverbrenging in Chili en Canada Velen op goed geluk naar de lage landen DADERS GELDROOF NOG ONVINDBAAR Tas met 117 mille uit handen gerukt 5 MONTEURS GEWOND, TWEE DC's EN ELECTRA BESCHADIGD SuMuetntOEgstgeesttel5°3V: Sirhan krijgt drie weken uitstel ijimWrnSkJ v. d. Water DANSMIDDAG Diefstal om weddenschap IJS *an JAMIN REGEN WEL, MAAR VAKANTIEGANGERS NIET IN STROMEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN postbus 11 telefoon 20935 redactie 20015 en 25594 advertentieafdeling 20826 giro 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 29 JUNI 1968 katholiek dagblad voor leiden en omstreken OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot hedenavond: Opklaringen, maar aanvankelijk ook nog plaatse lijk enkele buien, mogelijk met onweer. Matige tot vrij krachtige westelijke wmd, tijdelijk ruimend naar noordwest. In het zuidoosten van het land lagere, overigens ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. 59e jaargang, no. 17.483 DEN HAAG Uit een nota van minister Polak (Justitie) over de toepassing van de op 1 januari 1967 van kracht ge worden nieuwe vreemdelingenwet blijkt, dat ons land begin van dit jaar 202.199 vreemdelingen telde. Hiervan waren er 28.099 Duitsers, 19.934 Belgen, 18.433 Spanjaarden, 13.945 Indonesiërs, 14.236 Italianen, 12.324 Turken en 12.587 Ma rokkanen. Tussen 1 juni 1967 en 1 juni 1968 vroegen 27 vreemdelingen om asiel. Negen verzoeken werden afgewezen. Sinds het repatriëringabeleid vanuit Indonesië werd beëin digd werden op grond van het gewone toelatingsbeleid 2.810 verzoeken om toelating tot ons land ontvangen. Tot nu toe zijn er 1.721 ingewilligd, 597 afgewezen of vervallen. Er zijn nog 492 verzoeken in behandeling. Vorig jaar werd aan 178 Chinezen, werkzaam in restaurants, een verblijfsvergunning gegeven, In diit jaar 118, vrouwen en kinderen niet meegerekend. Dit jaar werden in ons land 240 Chinezen zonder vergunning aangetroffen. Minister Polak constateerde dn zijn nota aan de Tweede Kamer, dat vele buitenlandse werknemers op goed geluk naar Nederland komen. Van de 3.645 vreemdelingen, die vorig jaar uit ons land werden verwijderd, waren 785 werk zoekenden uit landen rondom de Middellandse Zee. Ds. Ralph Abernathy heeft tijdens eèn persconferentie in de gevangenis van Washington meegedeeld dat hij de rest van zijn gevangenistijd in hongersta king zal gaan. Hij zal alleen vloeistoffen en noodzakelijke medicijnen gebruiken. HILVERSUM (ANP) Op dc binnen- flaats van het Postkantoor te Hilver- heeft omstreeks tien over zes gis- eravond een roofoverval plaatsgehad, Contact tussen Amerikanen en Russen WASHINGTON (Reuter) De Ver- ïigde Staten hebben contact met de ussische regering opgenomen over het ussische aanbod te spreken over be- erking van de bewapeningswedloop het gebied van offensieve en defen ce raket-systemen, zo heeft de woord- )erder van het ministerie van Buiten- ndse Zaken in Washington meege- ïeld. Woordvoerder McCloskey zei dat <wel met Russische functionarissen in ashington als in Moskou contact was ;lqgd over het voorstel. Hij ging niet ?rder op de zaak in maar in andere •ingen zei men dat men nog geen da- _im en plaats voor de Amerikaans-Rus- Ische besprekingen had bepaald. MARIANNE HIELD ZICH VIER DAGEN IN LEVEN ZAND VOORT (ANP) De politie van Zandvoort gelooft niet, dat Ma rianne Wijfje, die vorige week vier dagen lang zoek is geweest het slachtoffer van ontvoering is ge- Bij het aantreffen van Marianne op zondag 23 juni werd door de arts van het militaire hospitaal te Overveen geen letsel geconstateerd. Er wrden geen wijzingen gevonden, die e rop wezen ,dat enig misdrijf ten opzichte van 't kind zou zijn gepleegd, 't Was kennelijk vermagerd en zo vuil alsof 't in g een dagen gewassen was. Ma rianne klaagde over dorst en dronk terstond bekers thee en melk. De behandelende arts achtte het aan de band van haar toestand niet mo gelijk, dat het kind bijna vier etmalen vrijwel zonder eten of drinken had rond gezworven. Geestelijk was ze volkomen bij en ze vertoonde geen angstverschijnselen. In de ouderlijke woning is ze onder zocht door de huisarts. Deze verklaar de tegenover de politie, dat hij haar conditie vrij goed vond. Het was hem opgevallen, dat de huid slechts ge ringe uitdrogingsverschijnselen ver toonde, maar ook hij achtte het niet uitgesloten, dat ze bijna vier dagen in de duinen had rondgezworven. Een politiespeurhond vond het broekje, kousen en schoenen in de on middellijke omgeving van de vind plaats van Marianne. Alle kledingstuk ken waren vochtig, hoewel het een aantal uren voor de vinding niet ge regend had. Wel de zaterdag tevoren. Uit faecaliënonderzoek leidde men af dat Marianne bladgroen heeft gege- (Van i nzer verslaggevers waarbij 117.000 gulden werden buitge maakt. Een automobilist van middelba re leeftijd bracht namens een sociaal fonds dit bedrag naar bet postkantoor. Toen hij op de binnenplaats van dit kan toor arriveerde, stopte naast hem eer rode auto. Hieruit sprongen twee man nen tc voorschijn, die hem het geld af handig maakten. De rode auto is ongeveer een uur la ter door de politie teruggevonden op de Vaartweg in Hilversum. Van de daders ontbreekt tot nu toe nog elk spoor. De roofoverval i6 gepleegd op de 58- jarige heer J. Oudmayer. Deze heeft geen schrammetje opgelopen. De tas werd hem met enig geweld ontgrist. Een kennis van de heer Oudmayer zag de roofoverval gebeuren, maar dacht aan vankelijk, dat hier van een grap spra ke was. Andere getuigen weer hebben de twee mannen uit de rode wagen zien stappen aan het begin van de Vaartweg te Hilversum op dezelfde plaats, waar de politie slechts een uur na de overval het voertuig ontdekte. Volgens deze ge tuigen waren de mannen van middelma tig postuur en beiden ongeveer 30 jaar Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zicb tot de agent. (ADVERTENTIE) ,KUN JE NOG DANSEN... DANS DAN MEE!!" Iedere zondag 8-11 uur ANT. CLUBHUIS LEIDEN ENTREE 1.75 LOS ANGELES (Reuter) Sirhan Sirhan, beschuldigd van moord op sei tor Robert Kennedy, heeft gisteren vi zijn verweer in Los Angeles drie weken uitstel gekregen voor verdere psychia trische behandeling. SCHIPHOI, Bij een lelie brand, die volgde op een zware explosie, is vannacht op Schiphol een DC-8 van de K.L.M. volledig verwoest, terwijl twee DC-9's en een Electra werden beschadigd. De drie laatste toestellen even eens het eigendom van de K.L.M. stonden dichtbij de grote DC-8 geparkeerd in een hangar, waar ongeveer 150 man technisch per soneel van de nachtploeg met onderhoudswerkzaamheden bezig was. Vijf monteurs werden ge wond, van wie er drie in een Amsterdams ziekenhuis zijn opge nomen. Vanmorgen is meegedeeld dat hun toestand niet ernstig is. De totale schade van de brand loopt in de tientallen miljoenen. Afgezien van de totale verwoesting van de DC-8, de schade aan de twee DC-9's en de lichte beschadiging van de Electra. is een fors gat geslagen in het dak van de grote hangar, terwijl van alle gebouwen rond de hangar op het oude deel van Schiphol de ramen zijn gesprongen. Dat de schade nog niet veel groter is dankt men vooral aan het kordate op treden van de r> de hangar werkzame K.L.M."eis. „Ze hebben met groot per soonlijk risico alles in het werk gesteld om de gevolgen van de brand zoveel mogelijk te beperken", aldus een woord voerder van de K.L.M. In totaal stonden zeven K.L.M.-machines in de hangar. Drie heeft men er zonder schade naar buiten kunnen krijgen. Voor de twee DC-9's en de Electra was dat niet moge lijk, omdat ze te dicht bij de vuurhaard stonden. Het redden van de vliegtuigen was een zwaar en moeilijk karwei doordat de elektrische stroom als gevolg van de brand uitviel. Daardoor moesten de zware, bijna twintig meter hoge hangar deuren met mankracht en met behulp van sleepkabels en een een tractor wor den opengetrokken. De eerste hevige explosie, die zieh volgens een ooggetuige, voordeed in van de brandstoftanks van de DC-8, werd gevolgd door twee kleinere, waarna huizenhoge steekvlam door bet stalen dak van de hangar schoot. De brand, die kort voor drie uur vannacht begon, vanmorgen om zes uur geblust door de gezamenlijke brandweren van dc K.L.M., Schiphol, Haarlemmermeer, Haarlem, Amstelveen en Amsterdam. Toen er van de kostbare DC-8 weinig anders over dan een op het eerste gezicht nog in tact zijnde staart en een hoop ver wrongen staal, die midden in de meer dan 200 meter lange hangar lag. Twqe van de vijf gewonden, die op een hoge trap aan de DC-8 stonden te werken, werden er bij de explosie vanaf geslingerd, zodat zij behalve brandwon den ook kneuzingen opliepen. Eén mon teur, wiens kleren vlam hadden gevat, sprong in een grote tank met water. De drie K.L.M.-monteurs die in een zieken huis moesten worden opgenomen zijn de 26-jarige W. N. H. Vet, de 24-jarige N. Dekker en de 42-jarige J. N. van Aalderen. De twee andere gewonden zijn W. Hopman (35) en L. Kostelijk (38). Onder bescherming van de regengoden ie gisteren de vakantieperiode be gonnen. Goed gemutst en gejast gmg hot op pad, de*stoute schoenen goed dichtgeregen, de handen volgens vaderlandse gewoonte diep in de takken, ■want je kan niet riskeren een kou te vatten. En so werd de weg ingeslagen naar het zuidenf waar het volgens traditie zonnig is. Of krijgen de thuis blijvers ditmaal gelijk t ADVERTENTIE DE STAD ROME te WARMOND ZONDAGMIDDAG 2 UUR The Golden Earrings (ADVERTENTIE) Voor GOUD Juwelier Haarlemmerstraat 181 ADVERTENTIE Hotel DE BEURS NOORDWIJK IEDERE ZONDAG THE RUNAWAYS ZORGEN OVER BLAIBERG VALPARAISO-MONTREAL (AP-Reuter) Zowel in Valparaiso als in Montreal zijn harttransplantaties veridht. Tot dusverre met goed gevolg. Intussen is uit Kaapstad berioht gekomen, dat men zich daar zorgen maakt over de toestand van Philip Blaiberg, de langst levende harttransplantatiepatiënt. In Montreal werd het hart van een verkeersslachtoffer, de 23-jarlge Yvan Bastlen, overgeplant in het lidhaam van de 49-jarige Gaetan Paris. De operatie werd uit gevoerd door dr. Pierre Grondin. Paris had sedert 1963 drie hartaanvallen gehad en zijn dagen waren geteld. In Ohila werd het hart van de 23-jarlge Jorge Veliz, die aan een hersenziekte was overleden, overgebracht in de borstkas van de 23- jarige Maria Elena Penaloza. Er zijn nu 23 harttransplantaties in de wereld uit gevoerd. Met inbegrip van deze laatste fcwee zijn nog zes patiënten in leven. Het lamgst dr. Philip Bladberg, met wiens toestand dr. Barnard uit Kaapstad (die de transplantatie heeft verricht) „niet gélukkig" is. Hij lijdt nog steeds aan een lever- aandoening. Getuigen moord op King op geheime plaats MEMPHIS (AFP) Vier getuigen die onmiddellijk na de moord op dr. Mar tin Luther King op 4 april in Memphis In de Amerikaanse staat Tennessee sijn gehoord. x|jQ sedert enkele dagen on vindbaar. De commissaris van politie, Frank Holloman, weigert elk commentaar, maar heeft laten doorschemeren dat zij uit vei ligheidsoverwegingen nuar een geheime plaats zijn overgebracht, Dc vier getuigen zijn: de 46-jarige Charles Quitman Stephens en zijn In valide echtgenote, die in het hotel woon den vanwaar de aanslag werd gepleegd en Frank Brewer en echtgenote, voor malige eigenanrs van dat hotel, een vijf de getuige, Willie Anchutz, was donder dag normaal aan het werk. SOEST (ANP) Een 16-jarlge jongen heeft deze week bij een radiosaak in Soest een transistorradio gestolen om er een weddenschap mee te winnen. Vrij dag heeft de jongen de benadeelde win kelier echter opgebeld om hem mee te delen, dat het om een weddenschap ging. De radiohandelnar kon zijn apparaat terugkrijgen, wanneer hij zijn aangifte bij de politie zou intrekken. Aldus is in middels geschied. De radio werd dinsdag gestolen, toen de jongen alleen in de winkel achterbleef, terwijl zijn vriend met de winkelier in de werkplaats en ra dio-onderdeel ging uitzoeken. De winke lier ontdekte dc diefstal pas toen het tweetal al was verdwenen. (ADVERTENTIE) ...en als dessert.. in handig gezinspak Sirhan B. Sirhan, beschuldigd van de moord op senator Robert Kennedyt wordt hier samen met zijn advocaat Russell E. Parsons gefotografeerd bij het verlaten van de rechtzaal waar hij opnieuw is verhoord. Verdere verhoren zips voorlopig uitgesteld, omdai een door het Hof aangewezen psyoMater heeft geweigerd de verdachte te onderzoeken. Stilte aan grens en op campings (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Nergens in het land is er gisteravond sprake geweest van een overstelpende drukte. Noch op de wegen, noch bij de spoorwegen week het beeld veel af van een gewone vrijdag avond. De verwachte stromen vakantiegangers van en naar Duitsland bleven uit, tot verbazing van politie en de A.N.W.B, Veel vakantiegangers vertrokken van morgen. Het slechte weer had hen ertoe gebracht hun vertrek een nacht uit te stellen. Volgen? de politie hebben ook de waarschuwingen voor de drukte in kranten, radio en t.v. geholpen. Volgens mededelingen van de politie was het verkeersbeeld op het verkcers- clrcuit „Oudenrijn" beheerst. Er was vrij veel (vracht)verkeer, maar op geen enkele toe- of afvoerweg was sprake van filevorming. Ook de spoorwegen konden het ruime vervoersaanbod verwerken. Het was een drukkere vrijdagavond dan anders, maar de drukte van „overstappers" op de per rons was zoveel mogelijk beperkt ge houden door een aantal treinen, die vakantiegangers vervoerden, doorgaand te maken. Dat was onder meer het geval met drie treinen uit Amsterdam, twee uit Leiden, één uit Zwolle en één uit Den Haag Staatsspoor, die zonder „over stap" naar Valkenburg reden. Het weer was voor vuknntlegangers met kampcerplannen aanleiding het nog maar even aan te zien. De kampeer- informatiedienst van de A.N.W.B. kon dit bevestigen: over het algemeen ge nomen is de bezetting van dc kampeer terreinen niet goed en vrijwel op alle terreinen is er nog wel plaats. Vooral in het noordelijk deel van Noord-Holland zijn er kampeerterreinen waar men veel last van dc nattigheid heeft. Wat de vakantiegangers betreft, die met de auto naar het buitenland ver trokken, constateerde de rijkspolitie, dat de meenten sich naar het zonnige zuiden haastten. Het verkeer in zuidelijke rich ting was drukker dan dat naar bet oosten. Ondanks de meevallende drukte waren er hier en daar nog wel knelpunten op het wegennet. Zo moest tot laat ln de avond het verkeer ln de richting van Assen stapvoets blijven rijden. Dit was toe te schrijven aan dc wegverlegging, die de bouw van de nieuwe brug bij Katerveer noodzakelijk heeft gemaakt. Ook de brug over de Oude Maas in de weg Rotterdam—Dordrecht—Breda blijft een obstakel: op deze rijksweg stond op een gegeven ogenblik een file auto's van tien kilometer.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1