S)eCcidieSoiiAaiit Monopoliepositie Verolme-NDSM in bouw reuzentankers Frankrijk probeert prijsverhogingen in hand te houden Fiaiv l.uJ DIT WEEKEINDE ENORME DRUKTE OP AUTOWEGEN Khe Sanh wordt ontruimd Driehonderd gulden voor adres van dierenbeul Exporteurs krijgen hulp Scheepsbouwreuzen fuseren Tekort aan arbeiders bij beide bedrijven Hoornvliezen overgeplant van Louw Tijdens oefening Franse marine vist zeezeilster uit Atl. Oceaan BRILJANT v. d. WATER DANSEN PAPENGRACHT 32-LEIDEN PUSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w f 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13 35; fr p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p mm Telefoontjes 2 KLACHTEN bezorging tel 33839 (18 00—19.00 uur) DONDERDAG 27 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VEEL BEWOLKING De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond In het algemeen veel bewolking met plaatselijk enige regen. Matige, aan de kust aanvankelijk nog krachtige zuidwestelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.481 Pistolen Paaltje" eens een babbeltje met hem maken" Van een onzer verslaggevers) BREDA „Pistolen Pault.je", een schilderachtige figuur uit de Amster damse onderwereld, heeft het Bra bantse dagblad De Stem gisteren het volgende telegram gestuurd: „Ik loof 300.— uit voor wie mij de dierenbeul aanwijst, die hond op spoorbaan Ber gen op Zoom door trein heeft laten doodrijden". Desgevraagd licht „Pistolen Paultje", in het bevolkingsregister: wapenhan delaar Paul Wilking, zijn telegram graag nog even toe: ,,WU hebben hier een kleine organisatie die eens kalm met zo'n man gaat praten; een klein babbeltje, zodat hü het nooit meer zal doen". Wat „Pistolen Paultje" onder een „klein babbelje" verstaat blijkt dui delijk uit het verhaal dat hij vertelt over een veehouder uit Zaandam, die bij enkele van zijn schapen de staart met een scheermes had afgesneden. „De man kon nog net in een politie bureau komen", aldus „Pistolen Paul tje". De Amsterdammer, die zichzelf de koning van de onderwereld noemt, staat bekend als een dierenvriend. Dit blijkt o.a. uit de biografie die Martin van Amerongen geschreven heeft. Hierin zegt „Pistolen Paultje" iedereen in elkaar te willen trappen die zich schuldig maakt aan dieren mishandeling. „Pistolen Paultje" heeft zich vreselijk opgewonden over de dierenmishan deling in Bergen op Zoom. Zoals eer der gemeld joeg een nog onbekende man een herdershond in een kreek langs de spoorbaan. De man wilde het dier kennelijk verdrinken. Toen de hond zich uit de kreek wist te wer ken volgde een langdurige afranseling. De hond bleef versuft op de spoorlijn liggen. Het dier werd kort daarop door een trein overreden. De man draaide rustig een sigaretje en reed daarna op zijn brommer weg. „Pistolen Paultje" heeft zijn „kleine organisatie" tegen dierenbeulen op gezet omdat hij vindt dat dierenmis handeling door de Nederlandse recht banken veel te zacht wordt gestraft. „Dierenbeulen krijgen een boete van 25 gulden en daarmee is het afgelo pen", aldus „Pistolen Paultje". Hoe begrijpelijk de Bergse politie de woede van de Amsterdammer ook vindt, zij meent ook dat niemand het recht in eigen handen mag nemen. De Bergse politie is er zelf overigens erg op gebrand de man te pakken te krijgen. „Als wij ooit succes moeten hebben, dan is het in dit geval". De politie is optimistisch gestemd. „Wij zullen er waarschijnlijk wel uit ko- PARIJS (AP) De Franse regering heeft maatregelen genomen om de prijs verhogingen tot drie pet te beperken zo dat de arbeiders voordeel zullen hebben van de loonsverhogingen van 10 tot 14 pet die ze na de stakingen hebben we ten te bedingen. De regering wil daar mee de inflatie de kop indrukken voor al aan de vooravond van de tweede ronde van de verkiezingen, die de gaul- President De Gaulle zal zaterdagmid dag om een uur via de radio een t.v. het land toespreken. De uitzending zal 's avonds om acht uur worden herhaald. De president verschijnt voor radio en t.v. 24 uur nadat de verkiezingspropa ganda via de ORTF is gesloten. Het regeringsprogramma ter stabilise ring van de prijzen en ter bestrijding van de werkloosheid werd uiteengezet na een kabinetsraad. Een communiqué maakt gewag van de mogelijkheid dat een prijsbeheersing zal worden afge- digd als fabrikanten en winkeliers zich niet houden aan de richtlijnen van de regering. Ter bestrijding van de werkloosheid zullen exporteurs een subsidie ontvan gen die gelijk staat met 6 pet van de salariskosten ter bestrijding van de ho gere loonkosten. Dit zal voortduren tot 31 okt. waarna de subsidie voor de vol gende drie maanden 3 pet zal zijn. Ex porteurs zullen verder tegen 2 pet rente leningen kunnen aangaan. Van haar kant zal de regering voorlo pig de kosten voor elektriciteit voor in dustriële gebruikers en de vrachttarie ven voor het treinverkeer niet verhogen. Voor de tweede verkiezingsronde zijn in 266 districten slechts twee kandi daten gesteld en in 49 drie kandidaten. In ndistrict hebben alle tegenstan ders van de gaullistische favoriet zich teruggetrokken zodat hij verzekerd is van de overwinning. De gaullisten hebben in de eerste ron de reeds 151 zetels veroverd. Verwacht wordt dat zij een goede kans maken zondag nog eens 150 zetels Het grootste overdekte glastuin bouwgebied ter wereld, het West- land, heeft gisteren weer zijn drie 0harmante ambassadrices voor gesteld. Het zijn van links naar rechts: de tl-jarige bloemenfee Ineke Scholtes uit Poeldijk, de 19-jarige druivenprinses Wilma Jansen uitMonster, en de even eens 19-jartto^oagstfe» N el lp vun Sohie'uit Hottseletedijk. Onder de vaderlijke hoede van de histo rische- broederschap van de Blauwe Druif" zullen gij van SI augustus tot en met 6 septem ber het middelpunt vormen van de Westlandse oogstfeesten. Het motto van de feesten en van de oogststoet, die zaterdag SI augus tus door het Westland zal trek ken, is „Westland let op uw zaak". (Van een onzer verslaggevers ROTTERDAM Verolmes Verenigde Scheepswerven en de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw maatschappij zullen binnenkort een fusie aangaan. Eind van deze week zullen de besprekingen worden afgerond en zal de fusie officieel openbaar worden gemaakt. In een gezamenlijk commu niqué van Verolme en de N.D.S.M. wordt gezegd, dat de fusiebesprekingen reeds ver gevorderd zijn en „dat reeds in verregaande mate overeenstemming is bereikt om tot een fusie te komen De fusie is zo goed als zeker het gevolg van het verlangen om samen te werken voor het bouwen van de zogenaamde mammoettankers. (ADVERTENTIE) Verolme heeft opdrachten voor het bouwen van vier mammoetankers voor o.m. Esso. De N.D.S.M is bezig aan een mammoettanker voor de Shell en heeft opdracht voor in totaal 4 mammoettan- Een door de minister van Economische Zaken De Block voorgestelde king met betrekking tot het bouwen mammoettankers werd door Verolme re soluut verworpen. Voorgesteld werd een gezamenlijk dok te bouwen in Europoort door de vijf grootste scheepsbouwmaat schappijen. Verolme kapte de mogelijk heid tot elk overleg door op zijn werf in Rozenburg te beginnen met de bouw een eigen dok. De fusie tussen Verolme en de NDSM de grootste scheepsbouwers van derland zal de concurrentiepositie de andere Nederlandse maatschappijen aanzienlijk verzwakken. Internationaal heeft vooral Verolme een stevige positie. Verolme werkt in internationaal ver band samen binnen de zogenaamde Dor- chesterclub. De fusie heeft ook tot gevolg, dat Verolme/N.D.S.M. waarschijnlijk op het •gebied van de bouw van mammoettan kers een monopoliepositie in Nederland gaat bekleden. In welke vorm de fusie zal geschieden is nog een raadsel. De N.D.S.M. verkeert sinds een jaar of vijf in niet al te beste financiële toestand. In 1964 werd voor de laatste maal een dividend uitgekeerd (6 procent). Verolme is een gesloten ven nootschap. Er zijn nog nimmer jaarver slagen of financiële resultaten gepubli- De meest waarschijnlijke vorm, waarin de fusie tot stand zal komen, is een bod van Verolme op de NDSM-aandelen. De mogelijkheid, dat de twee maatschappijen een houdermaatschappij voor hun aan delen oprichten, moet ook niet worden uitgseloten. In dit laatste geval is Verol me gedwongen zijn jaarverslagen voort aan openbaar te maken. Het bericht over de fusie komt als een verrassing. De indruk bestaat dat de mededeling vroeger is gedaan dan aan vankelijk in de bedoeling lag. In aller haast zijn gistermiddag de besturen van de metaalvakbonden en de onderne mingsraden ingelicht. Verolme heeft thans in Nederland een personeelsbezetting van 5000 man, „maar we hebben nog 2000 man nodig", ver klaarde een woordvoerder van Verolme, Door de samenwerking van Verolme in de Dorchesterclub kan Verolme beschik ken over de kennis en ideeën van enkele grote Europese werven. De leden van de Dorchesterclub hebben samen 30.000 man personeel. Ze wisselen nieuwe ontwerpen n voeren een gezamelijke inkooppo- litiek. Deze Europese samenwerking be tekent een geduchte concurrentie voor Japan, dat thans op het gebied van de scheepsbouw in de wereld aan de Jop staat. De NDSM heeft 380 Oman in dienst. Er is een tekort aan 300 tot 400 man- De omzet bedroeg vorig jaar 148.1 mil joen gulden. Een woordvoerder van de NDSM verklaarde, dat deze scheepswerf zich na de verschijning van het rapport- Keyzer als eerste positief voor concen traties in de scheepsbouw heeft uitge sproken. Verolme en NDSM zijn de enige bouwers van mammoettankers in Ne derland. Het ministerie van Economische Zaken KAAPSTAD (Reuter) De hoorn vliezen van de ogen van dr. Eric Louw. de Zuidafrikaunse 77-jarige oud-minis ter van Buitenlandse Zaken die maandag in een ziekenhuis te Kaapstad overleed, zijn overgeplant op een niet met name genoemde patiënt. Dit is woensdag, op de dag van de begrafenis van de oud- minister, bekendgemaakt. heeft verklaard, dat het een fusie van de twee grote scheepswerven zal toejui chen. Een concentratie in de scheeps bouw is geheel in overeenstemming met de conclusies van het rapport-Keyzer. dat deze concentratie voor de toekomst van de Nederlandse scheepsbouw nood zakelijk achtte. Zoals bekend is, wil de regering finan ciële steun verlenen wanneer het mam moetdok gezamenlijk wordt gerealiseerd. Of de te fuseren werven voor rljkssteun bij de bouw van het door Verolme ge plande mammoetdok in aanmerking zul len komen, kan thans nog niet worden gezegd. Het ministerieSupaxvwerf AR De voorzitter van de katholieke me taalarbeidersbond, de heer P. Brussel, zei dat de voorgenomen fusie voor hem een verrassing was. „Ik had het niet ver wacht. Elk streven naar verdere concen tratie in de scheepsbouw heeft goede kanten", aldus de heer Brussel. „Bij her haling hebben we aangedrongen op het begraven van de historische tegenstellin gen. De zaak was verstard. Het is zonder meer noodzakelijk dat de scheepsbouw de handen ineen slaat. Als dit het begin is, ls er reden voor hoopvolle verwach tingen", zei de heer Brussel. ItrïkTMNTIM. morgen voordeel kersenbonbons ISO gram van 149 voor 129 (Van een onzer verslaggevers) UTRECHT Het komend weekeinde Kil. te beginnen op vrijdagavond, een ongekende drukte op de grote wegen te zien geven. Het feit, dat zowel in ons land als In het Westdultse industrie gebied voor grote groepen van de bevol king de vakantie* beginnen, zal ertoe leiden, dat slch op de grote verkeers wegen een nagenoeg eindeloze stroom voertuigen in belde richtingen voort - Daar komen dun op vrijdagavond nog de vele vrachtwagens bij die voor het weekend op hun basis teruggekeerd zul len zijn. Het betreft hier naar schutting SAIGON (Reuter) Het Amerikaan se militaire opperbevel in Saigon heeft meegedeeld dat de basis Khe Sanh in het uiterste noordwesten van Zuid-Vietnam zal worden opgegeven. Volgens een Amerikaanse der is het besluit genomen van de toegenomen sterkte and. Het opgeven van de basis zal een betere ontplooiing van de Amerikaanse en Zuidvietnamese strijdkrachten mo gelijk maken Om redenen van veilig heid zal niet worden bekendgemaakt waar de militairen nu heen gaan. De ontruiming van Khe Sanh is. naar de woordvoerder meedeelde, ook dvoer- BREST (AFP-Reuter) Üe 26-jarige gevolg zeilster uit Aken Edith Batimann is vj j,. vij- «Ie Henri Poincare van de Franse nu tn Westduits vrachtschip daar door as geslaagd. Edith Baumann was met haar ernstige moeilijkheden geraakt. Zij deelnemer aan de transatlantische De Henri Poincaré Jaar door de Franse rtuigje. de Koala-3, li iras de enige vrouwelijki edstrijd voor solozeilers verbouwde tankboot, die vorig dienst is gesteld Bijna driehonderd gewonden moesten worden vervoerd tijdens grote oefeningen van de BB en de mobiele colonne in Amsterdam. De oef slaagde, maar er waren fouten genoeg om van te leren. volg van oen wijrigin. van do lacliok np-chlp Hot va. and.ro Franao oorlog, van hot Noordviotnamo.. logor. Door »°l»pon op oofonjng op d. Atlantiacho Oceaan D. IUHaanav hun grotere «erkt. kunnen do Noord- ''eolnomor. Alett Caroaao, .ho rich twaalf m|)l van Kaap vietnamezrn op vor.cho.deno plaatson Ltellrd iZuidwo.t-Engelandl In moeilijkheden bevond. I. tegelijk aanvallen. Daarom is het be- "J" Javhtje San Giorgio door een Brittle reddlngabool langrijk dat de Amerikanen en Zuidvlet- »P aleeptoow genomen D. Engelse luitenant-ter-ace namezen in het noordelijke strijdgebied Geoffrey Williams met zijn jacht Sir Thomas Lipton is van zo mobiel mogelijk zijn. Deze oorlogvoe- zevenentwintig zeilers, die nog deelnemen aan de trans- ring maakt vaste bases als Khe Sahn stlantische solozeilwedstrijd, vannacht als eerste de finish overbodig ln Nawport gepasseerd. Het Le echter nog nlst bekend of 2 Vj miljoen Nederlunders en enkele honderdduizenden Duitsers, die tegelijk met vakantie gaan. De grote drukte komt voor de ingewijden natuurlijk niet onverwacht. Dn reden Is, dat zowel de scholen ln Nederland als ln liet West- duitfie industriegebied op dezelfde dug hun deuren voor enige weken sluiten en dat bovendien voor het bedrijfsleven ln West-Nederland en voor de metaalsector ln geheel ons land de vakantieperiode daarmee samenvalt. De verkeersgroepen van de rijkspolitie en de politie van de gemeenten, waar van het gebied door grote verkeerswegen doorsneden wordt, hebben zoveel moge lijk mankracht voor dit naderend weck end gerekruteerd. In die kringen wordt gehoopt. dat vele vukantlegangers eigener beweging de pieken van vrijdag avond en zaterdagmorgen zullen vermij den. Door zeer velen die belang hebben bij de economische kunt vun het toeris me wordt dit samenvallen van de vakan ties voor zulke grote bevolkingsgroepen hier en ln West-Duitsland bijzonder be treurd. „Ondanks alle pogingen in inter nationaal overleg om te komen tot een verspreiding. Ls Juist het omgekeerde bereikt", ls do verzuchting ln VVV-krin- I gen. „Een vakantleplek zoals er dit keer I zal ontstaan, hebben we nog niet eerder meegemaakt". I ADVERTENTIE i Voor JUWELIER HORLOGER Williams ook als winnaai zal worden beschouwd, daar de I eindroute, die hij gevolgd heeft, niet in overeenstemming is j met de officiële voorschriften. f ADVERTENTIE) VRIJDAG 28 JUNI AS. Antonius clubhuis THE SHOES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1