SteÊcicLeGoii/fcatit Mogelijk meer huizen met subsidie GROTE WINST VOOR TRUDEAU IN CANADA Dertien fracties in Tweede Kamer SPLINTER ERBIJ VAN BOEREN Voor het geval de vrije sector achterblijft Offensief verwacht op Saigon P.v.d.A. vraagt 11.000 huizen TREINVERKEER IN PARIJS 4 UUR STIL Liberalen behalen 152 van 264 zetels v. d. WATER Ontsnapte gevangetien aangehouden Verlof van militairen door fout commandant in rook opgegaan Meer dan 3400 aanvragen om bouwvakkers Na optreden knokploeg Auto's worden 3 pet duurder Moeder met glans door mulo PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p Invart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2 KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 26 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN V mi avond en vannacht flinke opklaringen, morgen in de loop van de dag vanuit het westen toene mende bewolking met in de middag kans op regen. Overwegend matige wind tussen west en zuidwest. Weinig verandering In temperatuur. 59e jaargnng, no. 17.480 TORONTO (AP-AFP) Canada's energieke nieuwe persoonlijkheid, de miljonair Pierre Elliott Trudcau, heeft zijn liberale partij naar een duidelijke stembus- zege gevoerd. Voor de eerste maal sedert 1962 krijgt het land een mcerderheidsregcing. De 48 jaar oude vrijgezel, die in april leider van de liberalen werd, liceft meer kiezers achter zich gekregen dan de erva ren Lester B. Pearson in de vijf jaar van zijn bewind ooit heeft gehad. Trudeaus zege werd duidelijk toen de uitslagen uit de dichtbevolkte provincies Quebec en Ontorio bin nenstroomden. Door die uitslagen werd tevens dui delijk dat alle belangrijke ministers in zijn kabinet herkozen waren. In de provincie Quebec leden de conservatieven voor al een zware nederïaag. Marcel Fairbault, de voor naamste medewerker in die provincie van de conser vatieve leider Robert Stanfield, werd verslagen door de liberaal Arthur Portelance. De conservatieven ge noten daar de steun van de voornaamste aügevaar- digden van de nationale eenheidspartij, die een meer derheid heeft in de provinciale regering van Quebec. De separatisten van Quebec, die geen kandidaat had den gesteld, leden indirect een nederlaag, aangezien zij zich M hadden verzet tegen Trudeau en op de vooravond van de verkiezingen een woedende de monstratie tegen hem op touw hadden gezet. Stanfield, die de nedeiHaag erkende, zegde Trudeau „alle redelijke steun toe". De zetelverdeling in het nieuiwe Huis van Afgevaar digden wordt (met tussen haakjes het oude zeteltal): Liberalen 153 (129); Conservatieven 71 (99); Nieuwe Democratische Partij 23 (21); Social Credit Pally 15 (9); Social Credit 1 (5); Onafihankelijken 1 (2). Voor het eerst is een neger in het Canadese parle ment gekomen: Lincoln Alexander, die dn de ver kiezingen als kandidaat van de conservatieven is gekozen in Hamilton. De verkiezingen in Canada hebben tn Montreal aanleiding gegeven tot ongeregeldheden tussen voorstatiders van afscheiding van Quebec en politie. Een demonstrant wordt in de clinch genomen. Totale balans: 183 gewonden en 898 arrestaties. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Sinds gisteren telt de Tweede Kamer dertien fracties op 150 zetels. Acht fracties hebben in totaal niet meer dan 30 zetels, vjjf fracties vormen de meerderheid met 120 Kamer leden. De verhouding is op deze manier volledig scheef gegroeid. De Tweede Kamer is de laatste jaren hard op weg te versplinteren in een grote hoeveel heid kleine fracties. Daarvoor is allemaal nodig: extra-mankracht, extra-ruimte, extra-geld, extra-spreektjjd. Aan de verkiezingen van februari '67 namen 23 partijen deel. Elf ervan kwa men in. de Tweede Kamer met als nieuwe fractie D '66 met 7 zetels. Tussen 1946 en 1960 hadden 7, tijdelijk 8 (enige tijd de K.N.P.) fracties zitting in de Kamer. Na 1960 kwamen er bij de P.S.P., de Boerenpartij, D '66 en het Gereformeerd Verbond. Sinds maart zijn er weer twee fracties bijgekomen: de KOEKOEK „Grote rivaliteit tussen Kronenburg en Harmsen". (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) morgen voordeel fruitpotpourri 250 gram van 95 voor 85 groep-Aarden, die zich met drie man afscheidde van de K.V.P. en de dubbele fractie van de Boerenpartij. De zetelverdeling in de Tweede Kamer is sinds gisteren: K.V.P. 39 zetels; P.v.d.A. 37 zetels; V.V.D. 17 zetels; A.R.P. 15 zetels; C.H.U. 12 zetels; D '66 7 zetels; C.P.N. 5 zetels; P.S.P. 4 zetels; Boeren- partij/Harmsen 4 zetels; Boerenpartij/ Koekoek 3 zetels; Groep-Aarden 3 ze tels; Staatkundig Gereformeerde Partij 3 zetels; Gereformeerd Politiek Verbond (Zie ook pag. 5) SAIGON (AP) Amerikaanse bron nen in de Zuidvietnamese hoofdstad zeggen dat op basis van ondervragingen van krijgsgevangenen en buitgemaakte documenten de verwachting gewettigd is dat het communistisch opperbevel een derde offensief tegen Saigon beraamt, wellicht reeds volgende weck. Bij het tweede offensief (5 mei) tegen Saigon hebben de communisten 25 ba taljons, rond 10.000 manschappen, voor de aanval op de hoofdstad vrijgemaakt. Inmiddels blijven Amerikaanse B52- bommenwerpers de communistische aan- voerwegen en posities rond Saigon on afgebroken bombarderen. Vijfentwin tig Amerikaanse en Zuidvietnamese ba taljons hebben een verdedigingsgordel rond de hoofdstad, gelegd de B 52-bom- menwerpers besrijken het gebied daar buiten. Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 (Van onze correspondent) ZUNDERT In een café in Zundert heeft de rijkspolitie gisteren twee jon gens aangehouden. Het waren de 19-ja rige R. M. uit Roosendaal en de 21-ja rige M. S. uit Raamsdonk. De jongens waren gedetineerd in de gevangenis Nieuw Vosseveld in Vught. Zaterdag i.l. zijn zij daar ontsnapt. Zij zijn weer op transport naar Vught gesteld. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Zeventig man der opleidingscompagnie stoottroepen van de Gene raal Spoorkazerne uit Ermclo hebben hun aangevraagde verlof in rook zien op gaan. Aan het eind van de opleiding had hun commandant hun gewezen op de mogelijkheid om verlofdagen op te nemen. Zeventig man verzochten om een of meer verlofdagen. De bataljonscommandant kwam echter voor problemen te staan. Op 15 juni zou den de soldaten naar de parate troepen overgebracht worden. De jongens hadden echter met ingang van 9 juli de verlofdagen willen opnemen. Hierdoor zou de hela overplaatsing in de mist zijn gegaan. Het bleek, dat de compagniecommandant ten onredhte tegen de militairen had gezegd, dat zij verlof op konden nemen. Er zat toen voor hem niets anders op dan voor zijn troep bekennen, dathij zidh had vergist en dat de militairen hun ver- x niet konden opnemen. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Bij de arbeidsbureaus liggen 3482 aanvragen van werkgevers om lts-ers die dit jaar de school met een opleiding voor een bouwberoep zul len verlaten. Verwacht wordt dat dit jaar ruim 10.000 leerlingen met een eind diploma in een bouwberoep de lts zul len verlaten. Hiervan zal 15 tol 20 per cent verder studeren. Dat delen de ministers Schut (Volks huisvesting) en Roolvink (Soc. Zaken) mee in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid mej. Barendregt (PvdA). De ontwikkeling van de werkgelegen heid onder jeugdigen zal nauwlettend in het oog worden gehouden. Zo nodig zullen verdere maatregelen worden ge nomen, aldus de ministers. Zij delen mee dat eind mei 98 leerlingen in de bouw werkloos waren, voornamelijk in Twente, Noord-Oost-Overijssel, Midden- Limburg, Eindhoven en Helmond en om geving. Eind april stonden nog 47 leer lingen in de bouw als werkzoekende in geschreven die vorig jaar de school had den verlaten. Een maand later waren dat er nog 33. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. Als de woning bouw in de vrije sector dit jaar achterblijft bij de ramingen wil minister Schut het contingent gesubsidieerde woningen uitbrei den met een maximum van 5000 stuks. Deze bouwinjectie wil de minister dan geven in die gebieden waar van werkeloosheid sprake is. Minister Schut sprak met name over de 234 geliberaliseerde ge meenten, die speciaal voor deze eventuele extra-bouw in aanmer king komen. De minister deed deze toezegging gis teravond bij zijn woningdebat in de Tweede Kamer. Over het type woningen wilde hij geen definitieve uitspraak doen. „Dit is een kwestie van opportuniteit. Afhankelijk van do belangen van het betrokken gebied kunnen hat duurdere premiewoningen, keuzewoningen of be jaardenwoningen zijn", aldus de minis ter. De P.v.d.A.-afgevaardigde H. van der Doel had in een motie om een extra- contingent van 11.000 woningen ge vraagd. Hij kreeg hierbij de steun de Politieke Partij Radicalen en D '66. De heer P. Janssen (P.P.R.) had ook motie ingediend met het verzoek tot de bouw van 2500 woningwetwoningen meer. Beide voorstellen wei-den door de minister als onnodig afgewezen, bleek redelijk tevreden over de huidige situatie in de woningbouw en vond dat men de ontwikkelingen met een gerust hart kan afwachten. „Er zijn thans dan 150.000 woningen in aanbouw. Dit hoge niveau zal nog zeker een half jaar niet worden aangetast We hoeven dus geen zorgen te maken als er tl lijk wat minder woningen worden afge leverd. De continuïteit zal zeker niet in gevaar komen", zo meende minister Schut. Deze rooskleurige visie werd gedeeld door de regeringsfracties. Wel consta teerden vrijwel alle sprekers een achter blijven van de ongesubsidieerde bouw. (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS Er behoeft In Frankrijk maar zoveel te gebeuren of het spoor wegverkeer ligt weer stil. Dat hebben wij gistermiddag op dc Parljse sta tions St.-Lazarc en Invalides gezien, waar gestaakt Is van 's middags twaalf tot 's avonds zes uur. Wat is er ge beurd? In de nacht van maandag op dinsdag wilden gaullistische plakkers hun biljetten voor De Gaulle aanplakken in een spoorwegdepot bij St.-Lazare. Een paar spoorwegmannen zagen dat en ontzegden de plakkers de toegang, wij zende op een bord: „Alleen toegang voor dienstpersoneel". Een van de plakkers, gekleed ln het uniform van een parachutist, wilde toch naar binnen en daarop ontstond het eerste gevecht, waarbij door de para met een revolver werd gedreigd. Er Grote brand in Gare de l'Est te Parijs PARIJS (AFP) In het Parijse Gare de l'Ets is gisteravond een grote brand uitgebroken. Een aantal vooral on dergronds gelegen kantoren is in vlam men opgegaan. Ongeveer honderd brand weerlieden bestreden het vuur. Tegen middernacht was men de situatie mees ter. De schade is aanzienlijk. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 cn en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. werd gevochten tussen acht spoorweg- mannen en een overmacht van twintig, want de twee plakkers hadden verster king gekregen van een ploeg uit de burgerwachten, een doodgewone gaullistische knokploeg. Nog voor de po litie ter plaatse was waren de aanval lers verdwenen, maar door schoten wer den zeven spoorwegarbeiders gewond, van wie nu drie ln het ziekenhuis liggen. Een staking kon niet uitblijven en dat gebeurde prompt. Precies om twaalf uur gaf een arbeider op een elektrisch karretje voor de bagage een langgerekt sein op zijn claxon en op hetzelfde ogenblik stonden alle treinen op St.- Lazare en Invalides stil. Niet alleen do treinen uit de voorsteden maar ook op de grote lijnen. Binnen een half uur stond het enorme perron van St.-Lazare stampvol reizigers die niet meer weg konden en aanvankelijk ln het geheel niet begrepen wat er gebeurde. Spoor wegarbeiders klommen op banken en karren om het publiek duidelijk te ma ken dat zij niet van plan waren zich door de knokploegen van het gaullis- me als hazen en konijnen te laten dood schieten. Om kwart voor vier probeerde de di rectie de staking te breken. Kader kreeg opdracht de treinen weg te rijden. Maar nauwelijks waren inspecteurs en chef monteurs op de locomotieven geklom men of de spoorwegarbeiders gingen vlak voor de wielen op de rails zitten, zodat geen enkele trein vertrok. Met de directie werd langdurig onderhandeld, die tenslotte bakzeil haalde. De verze kering werd gegeven dat voor 's avonds zes uur geen enkele trein zou vertrek ken. Dat gebeurde. Om zes uur begon nen de eerste treinen weer te rijden. Alle automobielfabrieken hebben een prijsverhoging voor hun wagens aange kondigd van tenminste 3 procent. De nieuwe wagens die nog niet op de markt zijn verschenen, maar waarvoor de prii- zen al waren vastgesteld, zullen in prijs veel meer stijgen, waarschijnlijk tussen '0 en 15 procent. - acht kinderen - alleen tienen - (Van een onzer verslaggevers) ROTTERDAM. Een leergierige moeder van acht kinderen heeft het gepresteerd in drie jaar tijd het m u l.o.-eindexamen mrt glans door te komen. Op haar lijst prijkten slechts tienen. Deze prestatie, die een landelijk unicum betekent, teas voor dc examencommissie reden om me vrouw M'. TUlemans uit Rotter- ihttn bfj haar einddiploma een bos bloemen te overhandigen. Mevrouw Tillemans dieon danks haar acht kinderen nog nooit een les heeft versuhnd bezocht de avondlessen aan de Petrus-u.l.o. in Rotterdam. Hier studeren wel meer moeders met kinderen noor het diplomamaar het aantal kinderen en de hoge cijfers zijti ook voor deze school

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1