De Gaulle wint de eerste ronde Betogers blijven in „kamp der armen' Leider Koekoek is vertrouwen kwijt van rebelse boeren JAMIN Fransen kozen minste van twee kwaden Beslissing zal vallen bij herstemming VERENIGD p FRONT AFWEZIG Krachtiger aanpak in West-Irian Politie gelast ontruiming Braziliaan met ruilhart overleden MARIANNE NA VIJF DAGEN GEVONDEN Laat Koekoek zelf aftreden Akkoord over maatregelen tegen DDR Cees Haast en Jan Harings in Tourploeg 71 doden, tientallen gewonden Doodgedrukt bij uitgangen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart, 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) MAANDAG 24 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK REGEN De, ei'sverwachting, meegedeeld door het KNMI, gel*"' tot morgenavond: Ova» vegend awaaitwwolkt met tijdelijk regen of motregen. Matige tot krachtige zuidwestelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.478 (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS. De gaullisten hebben de eerste ronde van de verkiezin gen gewonnen met een winst van acht procent. Dat behoeft echter niet te betekenen, dat, zij ook de tweede ronde, de herstemmingen, zullen winnen. Ondanks hun winst hebben drie gaullistische leiders, eerste minister Pompidou, de minister van Binnenlandse Zaken en de voorzitter van de Kamer, er gisteravond voor gewaarschuwd, dat men vooral niet „ho" moet roepen voor men over de brug is en dat bij de verkiezingen de be slissing pas valt bij de herstem mingen. Ook bij de verkiezingen van maart 1967 wonnen de gaullisten in eerste aanleg, maar bij de herstemmingen haaldfen zij I maar één stem meerderheid. I Terwijl de rekenmachines nog steeds aan het cijferen zijn om in decimalen de percentages van zondag vast te stel len, ziet de uitslag globaal er als volgt uit: Gadllisten 44 pet (+8 pet) Communisten 20 pet 2\'-i pet) Soc. Federatie 16,32 pet 2\'z pet) Kath. Centrum 11 pet l'/s pet) P.S.U. 4,64 pet 2Vz pet) De voornaamste vraag is natuurlijk: waar komt de winst van de gaullisten vandaan? In de eerste plaats van de „onzichtbare partij van de angst voor het communisme". De gaullistische pro paganda tegen het totalitaire commu nisme heeft succes gehad. Doch die pro paganda komt van een partij die niet minder totalitair is. Als het waar is, dat de communist Waldeck Rochet bij alles wat hij doet of laat aan Moskou toe stemming moet vragen, is het niet min der waar dat geen enkele Franse minis ter een beslissing durft nemen zonder De Gaulle, die in de buitenlandse poli tiek alle besluiten volstrekt alleen neemt. Maar voor de gewone Franse kiezer is het verschil, dat De Gaulle, De Gaulle en Waldeck Rochet een communist is. Tussen twee kwaden hebben de kiezers gisteren het huns inziens minste kwaad gekozen en dat is de generaal. Sedan vrij Bovendien is De Gaulle zo handig ge weest om aan de vooravond van de ver kiezingen ex-generaal Salan uit de ge vangenis te ontslaan, wat hem de steun heeft opgeleverd van een niet té ver smaden kiezerspakket van tweeëneen half miljoen stemmen. (Zie verder pagina 2, eerste .kolom) DJAKARTA (AP) Een van dc meest geduchte Indonesische generaals, de voormalige parachutistencomman dant brigadegeneraal Sarwo Edhie, heeft bevel gekregen het gezag over te nemen in West Irian, om het bestuur daar te zuiveren en dc onrust te onderdrukken. Dit is in Djakarta medegedeeld door gezaghebbende zegslieden. De maatregel is een aanwijzing voor de toenemende onrust van de Indonesische regering over de slechter wordende toestand in het voormalige Nederlands Nieuw-Gui- nea, waar het her en der zeer onrustig De in Australië opgeleide voormalige chef van de speciale strijdkrachten en huidige militaire commandant van Nrd.- Sumatra vertrekt volgens de zegslieden binnen twee weken. Hij zal in de plaats komen van brigade generaal Boentoro. Uit dezelfde bronnen wordt vernomen, dat een onbekend aantal rebellen in het noordelijk deel van het gebied in actie zijn. De Indonesische troepen zijn daar de laatste paar weken gedurende welke de activiteit van de rebellen toenam versterkt met een speciale gevechtsaf deling van onbekende grootte. Edhie zou bevel hebben gekregen om het ondoeltreffende en naar beweerd wordt corrupte bestuur in West-Irian te zuiveren en de rebellen te vernietigen. Een dolgelukkige moeder i WASHINGTON (Reuter) Negerlei ders van de campagne der armen in de Verenigde Staten hebben zich niet ge stoord aan het politiebcvcl om dc „Stad der Herrijzenis", in het hart van Washington, af te breken, maar integen deel nieuwe betogingen in bet vooruit zicht gesteld. Het uit onderkomens van zeildoek en triplex bestaande kamp der demonstran ten is gisteravond door de politie omsin geld, daar de vergunning voor het ver blijf der betogers in het kamp was ver streken. Er hebben zich tot dusver nog SAO PAULO (Reuter) De 23-jari- gc Braziliaan Joao Fercira da Cunha, die als eerste man in Latijns-Amerika een harttransplantatie onderging, is 28 dagen na dc operatie overleden. In een medisch bulletin van het Clin- cas ziekenhuis in Sao Paulo werd gezegd dat Da Cunha, die vorige weck al een crisis had doorgemaakt, zaterdag op nieuw sterk achteruit was gegaan en dat medische hulp niet meer baatte. Door Da Cunha's overlijden zijn nog maar vier patiënten van harttransplan taties in leven: de 59-jarige Zuidafri kaan dr. Philip Blaiberg, die op 2 janua ri werd geopereerd, de 47-jarige Evertt Claire Thomas in Houston (operatie op 3 mei), de 55-jarige Franse pater Da- mien Boulogne (operatie op 12 mei in Parijs) en de 54-jarige Louis Fierra (ope ratie op 21 mei in Houston). geen incidenten voorgedaan. Men ver wacht niet dat de politie onmiddellijk tot ontruiming van het kamp zal overgaan, omdat de vrees bestaat dat zulks tot heftige reacties In de negerwijken van Washington zou leiden. Van ambtelijke zijde is gezegd, dat men bereid is de kampbewoners extra-tijd te geven om weg te trekken. Ds. Ralph Abernathy, de opvolger van de vermoorde negerleider ds. Martin Luther King, heeft gisteren gezegd, dat hij een „reusachtige mars" zal aanvoe ren, waarschijnlijk naar de Congresge bouwen op de Kapitoolhéuvel, waar de monstraties verboden zijn. Vuurgevecht in Suezkanaal CAIRO-TEL AVIV (AP) Egyptische en Israëlische troepen hebben elkaar gisteren op drie punten langs het Suez kanaal met artillerie en mortieren bescho ten. Het was een van dc felste vuurge vechten van dc laatste maanden. In de Egyptisch militair communiqué werd verklaard, dat het duel van ander half uur begon toen de Israëliërs het vuur openden op een ziekenhuis in de stad Ismailia en de Egyptische artillerie terugschoot Naderhand werd ook geschoten bij de Firdanbrug ten noorden van Ismalia en bij andere punten ten zuiden van de stad. Zes Egyptische soldaten werden licht gewond en in Ismailia ontstonden bran den in een aantal huizen en openbare installaties. Al die branden konden vol gens het communiqué geblust worden. Volgens de Egyptenarcn werden zes Israëlische tanks, vier stukken antitank- geschut, drie machinegeweerstellingen, een munitieopslagplaats, een administra tieve post en zes stukken geschut alsme de mortier- en anti tankstellingen ver- Volgens een Israëlisch communijué waren de Egyptenaren met mortieren begonnen te schieten, waarop Israëlische artillerie het vuur beantwoord had. Scholier ziet meisje bij duinwandeling ZAND VOORT (ANP) De 2 jaar oude Marian Wijfje uit Zandvoort is weer heelhuids thuis. Het kind werd sinds woensdagochtend vermist. Bü een grote opsporingsactie werd ze niet gevonden. Ze is uitgeput en uit gehongerd, maar overigens ongedeerd, gevonden in de „zanderjj-duincn" bij Overveen. Marian werd zondagochtend om on geveer half tien gevonden door de heer Mooy uit Amstelveen, die met zijn zoon een duinwandeling maakte bij O varveen. Hij hoorde huilen en „mamma"roepen. De heer Mooy vond het kind onder een struik. Hij heeft Marian naar de politie in Bloemen- daal gebracht en vandaar is ze naar het Marinehospitaal in Overveen ge bracht. Artsen die het kind onder zochten bevonden haar gezond. Wel was Marian erg dorstig en hongerig. Ze is dan ook sterk vermagerd. Van Overveen te Marian naar de Zandvoortse politie gebracht, die, om geen valse hoop bij de ouders te wek ken, het kind eerst heeft laten identi ficeren door een buurman van de fa milie Wijfje. Toen deze buurman Ma rian positief herkend had werden de ouders gewaarschuwd. De plaats waar het meisje gevonden is ligt hemelsbreed ongeveer drie kilo meter van Zandvoort. Maar door de duinen is het voor een volwassene toch ruim een uur lopen. Het kind moet, al zwervend door de duinen, op de plaats beland zijn waar het nu is gevonden. „We liepen daar in de duinen en op een gegeven moment hoorde ik gehuil. Ik dacht eerlijk gezegd eerst dat het een kat was, maar naderhand hoorde ik duidelijk „mamma,, roepen. Toen zijn we erop af gegaan en vonden het meisje". Zo vertelde zondagmiddag de 17-jarige h.b.s.'er Frits Mooy in zijn ouderlijke woning in Amstelveen hoe hij en zijn vader, de 53-jarige direc tiesecretaris de heer G. J. Mooy in de vroege zondagmorgen de kleine Ma rianne in de duinen hadden gevonden. Het was negen uur toen Frits, die wat meer dan gewoonlijk rond keek en luisterde in het duingebied waar hij regelmatig met zijn vader wan delingen maakt, de hulproep van Mariane hoorde. Marianne lag temidden van brand netels onder een meidoorn. Zij had geen schoentjes en broekje meer aan. De scholier Frits Mooy (17), die de 2', i-Jarige Marianne Wijjje uit Zand voort heeft gevonden. Voorzichtig werd het meisje opgetild en gevraagd wie zij was en wat zij in de duinen deed. Geestelijk was ze helemaal helder, maar ze trilde hele maal. Lichamelijk was ze verzwakt en ze had erge dorst, zo vertelde Frits. We hebben haar toen meegeno men naar de auto. Dit was nog een wandeling van een half uurtje. We wisten toen nog niet direct wie het was, want het meisje leek ons een beetje oud voor het vermiste Zand voortse meisje. Maar naderhand ver moedde ik wel dat zij het was, aldus Marianne gaf geen antwoord op de vraag wie zij was. In de auto sprak zij over haar broertje, maakte wel losse opmerkingen en zei dat zij naar school ging. En ze had het telkens over water. Het meisje is gevonden in een vrij afgelegen stuk duingebied, op een stuk privéterrein, waar weinig paden zijn, gelegen nabij de spoorlijn ten zuiden van de zeeweg naar Bloemen- daal aan de grens van het terrein r laatst een duinbrand is geweest. „Ik dat deren huilen in de duinen, maar op dat uur en die plaats, dat was niet zo gebruikelijk", zei dc vader van Frits. Hoe het meisje er is gekomen is mij niet duidelijk, aldus de heer Mooi. Met een politieman van Over veen en een rechercheur uit Zand voort zijn de heer Mooy en Frlts toen zij Marianne op het politiebureau in Overveen hadden gebracht, terug gegaan om de plaats te wijzen waar zij het meisje hadden gevonden. (Van een onzer verslaggevers DEN HAAG De viermans oppositie in de fractie van de Boerenpartij zal morgeu in de Tweede Kamer aan het begin van de zitting een verklaring af leggen. inhoudende een motie van wan trouwen tegen partijleider en fractie voorzitter II. Koekoek. Een en ander be tekent een definitieve afsplitsing in de Tweede-Kamerfractie. Twee zelfstandige fracties de een van vier man en de ander onder leiding van II. Koekoek van drie man gaan dan de belangen van dc Boerenpartij in de Tweede Kamer vertegenwoordigen. De viermans oppositie, beslaande uit de Kamerleden mr. H. Kronenburg (Breda), E. J. Harens en (wetlhoudcr van Apeldoorn), J. van den Brake (Elspeet) en W. M. van Harselaar (Leersum), komt vandaag bijeen voor het opstellen van de politieke verklaring. Het is nog niet bekend wie van de vier Kamerleden deze verklaring morgen In de Kamer namens de groep zal afleggen. De vier opposanten hebben zaterdag ten huize van de heer Hnrmsen in Apeldoorn langdurig met elkaar ver gaderd, nadat het hoofdbestuur van de Boerenpartij vrijdagavond hun houding had afgekeurd. De heer Van den Brake werd als lid van de partij gesdhorst. Hem en zijn drie medestanders werd tevens verzocht hun Kamerzetels ter beschikking te stéllen. De vier Kamer leden weigeren dit, ook al omdat zij de meerderheid van de Boerenpartij achter zieh zeggen te hebben. Een overgrote meerderheid van leden in Utrecht, Brabant, Limburg, Gellder- land en de IJssekneerpolder hebben de vier opposanten volgens hun zeggen laten weten, dat hun afgevaardigden in REIKJAVIK (AP) De ministers van Buitenlandse Zaken van dc Grote Vier van 'Ie NATO hebben gisteravond over eenstemming bereikt over maatregelen tegen Oost-Duitsland, naar aanleiding van de reisbeperkingen waardoor West- Bcrlijn getroffen is. De Amerikaanse, Britse, Franse en Westduitse vertegenwoordigers weiger den echter iets van hun plannen te ont hullen in afwachting van het overleg, dat zij zullen plegen met hun NATO-bond- genoton, die maandag te Reikjavlk een begin hebben gemaakt met tweedaaagse besprekingen. Verwacht wordt, dat alle vijftien NATO-regeringen de inreis van Oostduit sers ln hun landen sterk zullen beper- ADVERTENTIE) morgen voordeel vanille toffees 250 gram van 85 voor 75 niet duur wel heerlijk het hoofdbestuur niet namens de afde lingen in deze provincies of districten hebben gesproken. Daardoor mag in meerderheid van het hoofdbestuur over het conflict tussen de vier opposanten en fractievoorzitter Koekoek ook niet meer stemmen, aldus de opposanten. Een groot aantal afdelingen wil nu dat een ledenvergadering bijeen wordt geroepen om hot eigenmachtig optreden van het hoofdbestuur onder leiding van partijvoorzitter H Koekoek te kunnen veroordelen. De Kamerleden A. Nuyens uit Limmcn en N. Verlaan uit Amsterdam blijven 1'ractievoorzltteT H. Koekoek trouw. De vier opposanten vinden, dat er van een scheuring ln de Boerenpartij geen sprake is. Zij zullen niet als Kamerlid aftreden. De vier Kamerleden weigeren de besluiten die vrijdagavond op de hoofdbestuursvergadering van de Boe renpartij zijn genomen, te erkennen. Zij zijn van mening, dat er een onjuiste procedure is gevolgd. „Als voorzitter Koekoek van mening is dat er wel een scheuring ln zijn Ka- mei-fractie van zeven man is, dan moet hij zelf zijn Kamerzetel ter beschikking stellen en met hem de boeren die xijn standpunt delen", zo menen de rebelse boeren. AMSTERDAM (ANP) De sporl- commlssie van de KNWU en ploegleider Ab Geldermans hebben maandagmiddag besloten Cees Haast (Bic) en Jan Ha rings (C'aballero) op te nemen ln de Nederlandse ploeg voor de Tour de France. Tet tweetal komt in de plaats van Harry Stecvens en Riny Wagtmans. die niet in staat a(jn om te starten. Steevens heeft zoals bekend een knie- b less ui' eopgelopen in de Ronde van Zwitserland en Wagtmans ia van die ronde ziek terug gekomen. Behulve het aangewezen tiental zal ook nog een reserve, vermoedelijk Nij- dam. de rel» naar Vittel mcemoken om op alle eventualiteiten te zijn voorbe reid. De mogelijkheid bestaat, dat Eddy Beugels geen toestemming krijgt om te starten, zolang hij geen tijdelijke ophef fing van zijn startverbod in België heeft gekregen. Vijf scholieren hebben vannacht gedemonstreerd voor het opensteller in Fort Tuil Schalkwijkbinnen te dringen. De jongens zwommen plaatsten een witte vlag op het fort. Toen se terugkwamen werden -. van terreinen van Defensie. Zij deden dit door dreven met luchtbedden de gracht, over en door de rijkspolitie en de MP in de kraag gevat. VOETBALDRAMA IN ARGENTINIË BUENOS AIRES (ANP) Tenminste 71 mensen zUn in Buenos Aires na afloop van de voetbalwedstrijd tussen de twee topclubs van Argentinië, Ri ver Plate en Boca Juniors, om het leven gekomen. Het aantal gewonden bedraagt ongeveer 150. Enkele hon derden van de aanwezige 100.000 toe schouwers werden onder de voet ge lopen, toen gevechten uitbraken tijj de uitgangen van het Rlver Platc- De politic zei dat de oorzaak van het drama het ergste in dc Argentijnse voetbulhlstorie niet precies bekend was. Ooggetuigen beweerden dat sommige druaihekken niet werkten en dat de mensen die er tegen druk ten werden verpletterd door perso nen, die achter hen aan kwamen. Stadionofficials daarentegen ontken nen dat de hekken gesloten waren. De schreeuwende toeschouwers ble ven twintig minuten in het gedrang, totdat de polltic de orde herstelde. Ambulances en politiewagens met si renes vervoerden de gewonden naar ln dc buurt liggende ziekenhuizen en de doden naar een nabij gelegen po litiebureau, dat dienst moest doen als tijdelijk dodenhuis. Honderden men sen, wier familie de wedstrijd, dlc zonder incident ln 00 eindigde, bij woonden, kwamen naar het politie bureau, waar zich tragische tonelen afspeelden als dierbaren werden her- Ziekenhuizen verzochten om bloed donors, toen een enorme, stille menig te zich rond het politiebureau verza melde. Het was de grootste voetbalramp sinds de Peruviuanse, vier jaar gele den, toen ongeveer 350 mensen het leven lieten bij de amateur-interland wedstrijd tussen Peru en Argentinië ln het nationale stadion te Lima. Bij die rnmp gooide de politie traangas- bommen tussen het publiek, dat dreigde het veld op te komen, nadut de scheidsrechter een doelpunt van Peru had afgekeurd. Toen het publiek in paniek uit het stadion trachtte tc komen, vond het de hekken gesloten- Velen van degenen, die vooraan ston den bij do uitgang bezweken onder het gewicht van de duizenden achter hen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1