S)e CoicbeSoti/ta/nt Breuk Boerenpartij lijkt onafwendbaar G Boosheid om t.v.-verklaring van Kronenburg Tips voor vakantiegangers Hele politie is op zoek verdwenen rovers en naar buit KOEKOEK VOERT ACTIE TEGEN REBELLEN Beheer universiteit Brussel ingrijpend gedemocratiseerd KLM pikt postduiven op van booreiland J JAMIN V.S.-schip met man en muis grond in geboord Tour niet op t.v. Modelgeldroof op klaarlichte dag PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS il TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 22 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN TIJDELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Toenemende bewolking, gevolgd door regen. Over wegend matige, naar zuidwest of auid krimpende wind In het algemeen Iets hogere temperaturen dan gisteren met maxima tussen 16 en 19 graden. 59e jnargang, no. 17.477 EDE (ANP) Een scheuring in de Boerenpartij lijkt onafwendbaar. De ze conclusie mag getrokken worden nu het hoofdbestuur van de Boerenpartij gisteravond in Ede opnieuw is bijeen gekomen. Op deze vergadering is ge steld, dat de oppositie binnen het hoofd bestuur van de Boerenpartij de af spraak over het instellen van een zoge noemde afkoelingsperiode niet is nage komen. Boerenpartij voorzitter H. Koekoek noemde in dit verband het televisie optreden van mr. H. C. J. M. Kronen burg, lid van de Tweede Kamer, wiens verklaring ,,'n aanfluiting en belediging voor de gehele partij" is geweest. De Boerenpartijleden J. van de Brake, E. J. Harmsen, mr. Kronenburg en W. M. van Harselaar, die tot de oppositie be horen, zullen begin volgende week een beslissing nemen over hun in te nemen houding. Het Kamerlid van de Brake heeft meegedeeld niet langer te kunnen samenwerken met de leden van het hoofdbestuur. Op de vergadering werd met algeme ne stemmen aangenomen, dat de dub bele functie van liet partijlid E. J. Harmsen uit Apeldoorn „onaanvaard baar" is. Binnen een week zal deze moe ten beslissen welke functie hij voortaan zal uitoefenen, of B.P.-vertegenwoor- diger in de Tweede Kamer of wethouder van de raad van Apeldoorn. De vergadering van het BP-hoofdbe- stuur werd mede bijgewoond door het Tweede-Kamerlid J. van de Brake uit Elspeet. In een vorige vergadering van het hoofdbestuur werd hij met algemene stemmen geschorst als lid van dit hoofd bestuur, nadat hij de heer Koekoek had beschuldigd van oplichterij. Dit besluit werd ook nu gehandhaafd. Een vergaand voorstel om hem als lid van de Boeren partij te royeren werd eveneens met algemene stemmen aangenomen (stem verhouding 9 stemmen voor en 1 stem blanco). Eesloten werd dat het hoofd bestuur van deze beslissing schriftelijk mededeling zal doen aan het presidium van de Tweede Kamer. De heer Van de Brake, lid voor de Boerenpartij van de Tweede Kamer en tevens secretaris van de partij, heeft gezegd, dat deze beslissing „zeer ern stige consequenties zal hebben". De ze venmansfractie van de Boerenpartij in de Tweede Kamer zal, zo heeft hij mee gedeeld, volgende week in twee delen uiteenvallen. De vergadering van het hoofdbestuur van de Boerenpartij droeg een nogal verwarrend karakter. Beschuldigingen over en weer waren niet van de lucht. Een bloemlezing moge hier volgen: „De heer Van de Brake moet zijn eigen beheersen, hij gebruikt zijn verstand niet". Tot de heer Koekoek: „Man, ga toch een paar dagen rust nemen, want je bent overspannen". „U liegt en u staat het Nederlandse volk te bedriegen". DEN HAAG Vakantietips zijn in deze tijd van het jaar aan de orde van de dag. De politie heeft er tien toe gevoegd aan de reeks. Deze tien tips zullen, als men ze opvolgt, de kans op inbraak in het duidelijk onbewoond huls aanzienlijk minder ma- 1 Licht een goede kennis -*-• in en geef hem of haai de sleutel. ruim buiten alles op. ook tuinmeubelen, vuil nisemmers en wat dies •J Laat geen briefjes aan- plakken met de mede deling: afwezig tot... A Een sleutel van de huisdeur onder een matje of aan een spij- Nee, wacht nog even met het starten van de motor, kijk eerst nog even of alle ramen en deuren goed gesloten zijn. Denk daarbij aan het klapraam in de keuken of aan het kleine w.c.-raampje. Er zijn hele magere inbrekers, heus in ons lieve landje, die verdraaid handig zijn met een ijzerdraad of een paperclips. H Natuurlijk laat nie- mand veel geld achter of kostbare sierraden, p Binnendeuren van de woning niet afsluiten, maar ook niet allerlei laden van kasten. Soms is de schade, die zo'n inbreker veroor zaakt met het open breken van deuren en laden, veel groter dan de waarde van zijn eventuele buit. trek de stores op, want als die dagen achtereen dicht zijn, kunt u net zo goed aan iedereen ver tellen, dat u tijdelijk afwezig bent. 1 f j Sluit zelfs als u alleen J-U. WOont alle meters af. Dat is veiliger. Stirling Moss, die binnenkort weer actief aan de autosport gaat deelnemen, is ook op Zand/voort, om de geur van verbrande rubber, benzine en de sfeer rond de pits op te snuiven. Een voorbeschouwing over de morgen te verrijden Grand Prim op onze sportpagina. N.V.V. STELT Regering tast vrijheid overleg lonen aan UTRECHT (ANP) Het NVV vindt do adviesaanvrage van minister Roolvink bij de SER over de sociale en economi sche aspecten van een verdere uitbrei ding van de arbeidstijdverkorting de zo veelste aantasting in korte tijd van de vrije loonpolitiek. In zijn orgaan „De Vakbeweging" stelt het NVV, dat de regering zich met deze adviesaanvrage opnieuw op glad ijs heeft begeven. Dit is in strijd met het systeem van vrije loonpolitiek. SCHIPHOL (ANP) Gisteren zijn drie op het B.P-booreiland Gulf Tide ge strande postduiven door een hefschroef- vliegtuig van „KLM Noordzee Helicop ters" opgepikt en naar Schiphol ge bracht. Het was voor de bemanning van het booreiland geen eenvoudig karwei d< duiven, die waarschijnlijk ten gevolge van de sterke wind, uit de koers u geraakt, te vangen. De dieren zullen naar een duivenvereniging worden ge bracht, waar men hun plaats van her komst zal trachten te bepalen en hen op t Levend begraven niet toegestaan ARNHEM (ANP) De gemeente Arnhem noch de gemeente Rheden heeft toestemming willen geven voor de po ging, die Bert Hagen en Henk van Zwan willen wagen om het record van levend begraven zijn te breken. In de afwij zing zowel van de gemeente Arnhem als van de gemeente Rheden wordt ge steld, dat het geven van de aangekondig de vertoning ongewenst is, daar deze beoogt de sensatiezucht van de bezoekers in niet aanvaardbare mate te prikkelen en voorts dat de vertoning abnormale gevolgen kan hebben voor de lichame lijke en geestelijke gezondheid van de in te graven persoon, waarvoor geen ge neeskundige waarborgen bestaan. Boven dien zullen de gevoelens van een groot deel van de burgerij worden gekwetst. ADVERTENTIE .....en als dessert ÜS van in handig gezinspak Radio Noord-Korea LONDEN (AP) Het Noord- Koreuanse radiostation Pjongjang heeft vandaag bekendgemaakt, dat Noord koreaanse patrouille vaartuigen vanmorgen vroeg iu de buurt van de haven van Pukpo een Amerikaans spionagesehip tot zinken hebben gebracht. Het bericht was afkomstig van het centrale Noord-Koreaanse persbureau (KCNA). Volgens de uitzending is het schip met zijn gehele bemanning in de golven verdwenen. Toeristen, die hulp nodig hebben, kunnen in de Zweedse hoofdstad Stockholm een beroep doen op deze meisjes. Deze „blawtve engeltjes" rijden op scooters door (le stad. De meisjes elf in totaal zijn studenten in de leeftijden van negentien tot vijfentwintig jaar. Van onze ornroepcorrespondent HILVERSUM De Franse televisie heeft de Eurovisiclanden meegedeeld, dat zU in de huidige omstandigheden niet In staat is rechtstreekse reportages van de Tour de France te verzorgen. Voor zover deze reportages al in de omroep bladen zijn vermeld komen z(J dus te vervallen. Wel heeft do Franse televisie korte filmoverzichten van de Tour aangeboden. Zij kan ze echter pas op de avond van de dag volgende op die waarop een etappe werd verreden uitzenden, gemid deld dus 28 uur later. Daar deze samen vattingen van ongeveer vijf minuten dus betrekking hebben op de rit van de vorige dag en daarom alle actualiteit hebben verloren, heeft de NTS besloten niet op dit aanbod in te gaan, tenzij de situatie zich nog mocht wijzigen. Intussen is de NTS toch In de ge legenheid nog enige aandadht aan het wielerevcnement te schenken, omdat de Tourkaravaan ook door België trekt. De Belgische televisie (BRT) zal zjterda» 29 juni een reportage verzorgen van de laatste 25 kilometer van de rit van Arflon nam de Brusselse randgemeente Vorst. De NTS zendt dan een samenvatting van deze reportage uit. Chauffeur blauwe NEW YORK (AP) Uit een telling van Associated Press blijkt, dat sedert zondag middernacht 117 mensen door vuurwapens zijn gedood, namelijk 63 door aanslagen, 44 door zelfmoorden en tien bij ongelukken. De federale recher che FBI heeft gerapporteerd, dat in 1966 8500 mensen door schietwapens zijn ge- wagen gezoch t (Van oni' correspondent I AMSTERDAM In heel Neder land tvordt een klopjacht ge houden op twee Nederlands spre kende mannen (leeftijd,tussen 22 en 27 jaar, zuidelijk voorkomen), die, zoals gisteren in een deel van onze oplage gemeld, gistermid dag om kwart voor twee een uiterst brutale roofoverval heb ben uitgevoerd in het stille Am sterdamse havengebied, /e maak ten 200.000 gulden buit. Aan gezien de politie vermoedde, dat- zij met het geld naar het Centraal Station waren gevlucht, werden alle treinen uit Amsterdam op de eerste stations van aankomst doorzocht, hetgeen veel conster natie verwekte bij de passagiers. Hetzelfde gold voor de Amster damse stad bussen. Tot nu toe is geenspoor van de daders gevon den. Het succesvol doelwit van de rovers, die bijzonder goed op de hoogte geweest moeten zijn, was een busje van het elektrotechnische bedrijf Groenpol, waar in de salarissen werden vervoerd voor de arbeiders, die werken aan verschil lende nieuwbouwprojecten in het uitge strekte havengebied. De chauffeur bijrijder, die ongewapend waren twaalf dagen geleden gestolen en droeg een vals kenteken van een Haagse wagen. Volgens de politie is de overval bijzon der goed voorbereid. Maar de werkwijze wijst eerder in de richting van amateurs dan in die van vakmensen. De chauffeur van het busje cn de bij rijder T. Hemmen worden uitvoerig ver hoord. ZU bleken elkaar tegen de spre ken. Z(j hebben de recherche mede gedeeld. dat toen ?.(j kort na de over val met een der daders nuast hun bestel auto stonden de tweede dader zut er toen In er een grote blauwe Ameri kaanse wagen, statlonearmodel met hou ten latten opzij. gestopt. De wagen kwam uit de richting Hembrug en ging in de richting Amsterdam, ('oentunnel weg. De bestuurder van deze wagen vroeg aan liet drietal or alles In orde was. De bulten de auto staande overvaller ant woordde bevestigend. Daarop reed de zijn bestuurder, die kennelijk gestopt was In dc veronderstelling, dat er een aanrijding iet-wetenschappelijk personeel vormen raad van beheer, hel ,n Brussel. (Van onze correspondent BRUSSEL Studenten, oud-studenien en het zullen vertegenwoordigers krijgen in de nieuw tt hoogste bestuurscollege van dc vrije universiteit i De studentenactie voor democratisering van de universitaire instel langen een actie die al bijna twee maanden duurt en nog steeds gepaard gaat met de bezetting van versdheidene universiteitsgebouwen door de studenten heeft daarmee zijn eerste succes opgeleverd. De thans fungerende raad van beheer, die geheel bestaat udt professoren, politici en vertegenwoordigers uit economische en sociale kringen, zal op 30 november 1968 aftreden. Op die dag zal de nieuwe raad, die veertig leden zal tellen, in functie treden. Er zullen zeven leden-studenten, twee vertegen woordigers van het met-wetenschappelijk personeel, één vertegenwoordiger van de oud-studenten zitting in hebben naast professoren en één vertegenwoordiger van het lager wetenschappelijk personeel De aldus via rechtstreekse verkiezingen samengestelde raad zal zelf nog acht leden aanwijzen uit politieke, economische en sociale kringen. De statuten van de raad van beheer zijn zodanig gewijzigd, dat het mogelijk wordt op het einde van elk academisch jaar een jaarverslag en financiële gegevens te publiceren. Daardoor wordt oök het financiële beheer van de Brusselse universiteit een openbare zaak. (ADVERTENTIE) ZOMERAVOND-DANSFEEST A.S. ZONDAG 8.00—11.00 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN ENTREE f 1.75 OMDANS OEGSTGEEST ^Y die iedere week uit voorzorg een andere was geweest, weer door. De centrale route plachten te nemen, vertelden kort recherche zou graag zo spoedig mogelijk na de overval: „Wij reden op de West- met deze man willen spreken, die zich havenweg, toon er uit de tegenover- I via het nieuwe alarmnummer van de gestelde richting een Volkswagen kwam, Amsterdamse politie 222222 (zes maal De gestolen Volkswagen, die de twee overvallers achterlieten. het midden van de rijbs week. Wij moesten helemaal naar de kant om een frontale botsing te kunnen vermijden, maar de Volkswagen drong nog verder op en forceerde een botsing. Er sprongen twee mannen uit, die met pistolen zwaaiden. Een hud zich vermomd met een nylonkous over het hoofd. De ander was niet vermomd. Wij werden met enkele krachttermen tot uitstappen gedwongen en bleven in de berm achter, tfTwi. I de rovers er met 't busje en met het geld vandoor gingen". Het voertuig, waarmee de daders ver dween, reed aanvankelijk in de richting Zaandam, hetgeen de politie tot 'n groot scheepse gemotoriseerde speurtocht in die richting deed ondernemen. Het busje werd drie kwartier later verlaten aan getroffen op het Zaanhof. vrij dicht bij het centrum van Amsterdam. De Volks wagon, waarmee de botsing werd gefor ceerd, bleek gistermorgen gestolen. Later werden, na een uitgebreide om singelingsmanoeuvre, twee mannen aan gehouden, die op verdachte manier rond scharrelden op een spoorbaan bij de Haarlemmerdijk. Na langdurige onder vragingen bleken zij niets met de over val te maken te hebben. Verhoord Ook in Utrecht zijn twee mannen ver hoord, die langs de rijksweg Amster damUtrecht werden aangehouden. Of dit spoor iets oplevert, is niet bekend. Een tweede Volkswagen, die bij de overval betrokken is geweest, werd twee) tot de recherche kan wenden. Geen vrouw in nopjesjurk bij aanslag Kennedy LOS ANGELES (AP) Er ia na de moordaanslag op senator Robert Kennedy nooit gezocht naar een meisje In een nopjesjurk. Dit heeft de politie van Los Angeles vandaag bekendgemaakt. De mededeling, gebaseerd op een ver klaring van een medewerker van Ken nedy, dat een dergelijk mewie na de moordaanslag het gebouw verlaten had onder de kreet „Wij hebben hem ge dood", werd geannuleerd. Inspecteur John Powers van de re cherche zei, dat de politie geconcludeerd heeft dat een dergelijk persoon met bijzondere kennis van de moordaanslag nooit heeft bestaan. „Vastgesteld Is, dat de persoon, die oorspronkelijk de vrouw in de witte nopjesjurk beschreef, het niet bij het rechte eind had", aldus Powers. Na de moordaanslag heeft zich bij de politie een jonge vrouw gemeld, dn heeft verklaard loet gebouw uitgerend te zijn onder de kreet „Ze hebben hem vermoord". Deze vrouw Is langdurig vei hoord en vervolgens vrijgelaten

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1