S)e CéidieSoti/ïci/nt BRANDT WAS IN O.-BERLIJN Op uitnodiging Sovjetambassadeur Werk bij Citroen en Peugeot ligt nog steeds stil Geen scharrelaars als rij instructeur Reisbeperkingen van O.-Duitsland bepraat Bonn was op Jioogte Griek vloog met auto op fietspad Drs. J. H. M. Brader in directie Westerpers Op één wiel door Nederland Buikloop bij tweeëntwintig militairen in Oldebroek Dans Theater niet naar Griekenland GELD UIT BEDRIJVEN VAN STAAT VOOR WERKGELEGENHEID McCarthy heeft succes in New York Speurtocht naar Franse zeiler PAPENGR ACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - A.DVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRiLBBE J F J RL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (I-tij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p Kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES :2 ct p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezor.ïing tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 19 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Tot matig toenemende zuidwestelijke wind. Lagere middagtemperatorren. 59e jaargang, no. 17.474 In de gisteren gehouden jaarlijkse alge mene aandeelhoudersvergadering van Westerpers N.V. is besloten drs. J. H. M. Brader, thans adjunct-directeur van deze N.V., te benoemen tot directeur. De benoeming gaat in op 1 mei 1969, de da tum waarop de heer C. M. Drabbe, een der beide directeuren, zijn functie zal neerleggen in verband met liet bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Aan de op 28 juni a.s. te houden jaar lijkse algemene vergadering van de N.V. Dagblad Het Binnenhof zal worden voor gesteld de heer Brader eveneens te be noemen tot directeur van deze N.V. De heer Brader (32), woont te Leidschen- dam, is geboren te Breda, waar wijlen zijn vader, de heer E. H. B. Brader, di recteur was van het dagblad De Stem. In 1964 legde drs. Brader zijn doctoraal examen ecc-nomie a£ aan de Kath. Hoge school te Tilburg. In november-1* an dat zelfde jaar werd hij benoemd tot directie- assistent van de N.V. Dagblad Het Bin nenhof en enige tijd na de fustie tussen Het Binnenhol en De Leidsche Courant tot adjunct-directeur van de door deze beide vennootschappen nieuw opgerichte werkmaatschappij Westerpers N.V., die uitgeefster is van o.a. de beide dagbladen. BERLIJN (AP-AFP-Reuter) Willy Brandt, de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, heeft in Oost-Berlijn een onderhoud van meer dan acht uur gehad met de Russische ambassadeur in Oost-Duitsland Abrasimov. Hij was hiertoe uitgenodigd door de ambassadeur. Brandt is onmiddellijk na dit gesprek doorgereisd naar Bonn om verslag over het besprokene uit te brengen in de kabinetszitting. Het is niet officieel bekend, waarover is gesproken, maar het is wel zeker, dat de hoofdschotel van het gesprek de Oostduitse beperkingen voor reizen over Oosiduits grondgebied naar West- Berlijn voor Westduitsers is geweest. Het overleg had plaats in het buiten verblijf van Abrasimov. Brandt reed daarheen in een auto met een Russisch diplomatiek nummerbord. Auto's mei een dergelijk nummerbord worden bij de doorlaatposten niet door de Oost duitse grenswachten onderzocht of aan gehouden. Zaterdag nog had Brandt in een pers conferentie gezegd, dat de Bondsrepu bliek rechtstreeks contact zou opnemen over de Oostduitse maatregelen. De rege ring te Bonn en de Westelijke Drie waren van het bezoek op de hoogte gesteld. In de tijd dat Brandt nog burgemees ter van West-Berlijn was, heeft hij op gelijksoortige manier contact met Abra simov gehad. ROTTERDAM (ANP) Hoogst roe keloos rijden van de 39-jarige Griek Dimitrios N. heeft gisteravond het leven gekost aan twee mensen. Vijf an deren werden ernstig tot zeer ernstig gewond. Ook de toestand van de auto mobilist is ernstig. Twee fietsers, die op het fietspad langs de Schiedamseweg te Rotterdam reden, werden door de auto van de Griek geschept en bleken bij aankomst in het ziekenhuis te zijn over leden. Twee andere fietsers werden eveneens door de auto van de weg ge slingerd. Hun toestand is ernstig tot zeer ernstig. Verder zijn drie inzittenden van de auto, landgenoten van de bestuurder, met ernstige verwondingen naar ziekenhui zen gebracht. Dimitrios N. zelf was er zo ernstig aan toe dat onmiddellijk ope ratief moest worden ingegrepen. De auto reed volgens verklaringen van getuigen met een snelheid ,van honderd kilometer over de Schiedamseweg (het gedeelte tussen Schiedam en Rotterdam) toen de bestuurder de macht over zijn auto verloor. Hij botste tegen een licht mast rechts van de weg, reed vervolgens door een afscheiding en schepte voen op het fietspad de vier fietsers. De auto kwam enkele tientallen meters verder tegen een andere lichtmast tot stilstand. Er zijn aanwijzingen dat een soort wedstrijd heeft plaatsgevonden tussen de auto en een andere personenauto (ook met Grieken). Tussen beide wagens zou een aanrijding hebben plaatsgehad vlak voordat de Griek de macht over het stuur verloor. Arrestatie in verband met moord Kennedy MEXICO-CITY (DPA) In de Mexi caanse grensstad Ciudad Juarez is ie mand gearresteerd, die mogelijk iets met de moord op de Amerikaanse sena tor Robert Kennedy te maken heeft ge had. Het is de 17-jarige Amerikaan Cris pin Curiel Gonzalez. Naar 'n Mexicaanse functionaris dins dag meedeelde had Curiel vooral ver denking op zich geladen doordat hij in het bezit was van een notitieboekje met gegevens die in verband stonden met de moordaanslag. Daarnaast zou hij heben toegegeven, dat hij van plan was om Ed ward Kennedy te vermoorden. Men acht het overigens niet uitgesloten dat de jongen verslaafd is aan verdovende mid- I delen en niet ernstig te nemen valt. Zijn arrestatie volgde op een tip uit de nabu rige stad El Paso, waar een zekere Ro- bert Wayne door Gonzalez verloren aan- tekeningen had gevonden en de autoritei ten daarvan in kennis had gesteld. (Van verslaggevers soiIt BREDA. „leis aparti de 52-jarige Bredunaar de Jongh enthousiast als hij praat over zijn plan om op een een- icielige fiets" dwars door Neder land te trekken. Over een maand wil hij met idit vervoermiddel een tocht ondernemen van Maas tricht naar Groningen. Hij rekent voor dat hij ongeveer zeven kilo meter per uur kan afleggen, zo dat hij de afstond in een tijds bestek van ongeveer drie weken hoopt te kunnen overbruggen. In 19.16. toen de heef De Jongh nog thuis op de boerderij werkte, heeft hij dit eenwielertje zelf vervaar digd. Het is een klein wieltje met een stangwaarop een met doek omwikkeld stalen „zadel" is ge monteerd. Hij heeft duizend foto- briefkaarten van zichzelf laten afdrukken, die hij tijdens zijn tournee wil verkopen, „Met de. opbrengst daarvan", zegt hij hoopvol, „wil ik proberen mij een nieuw bestaan als hotelier op te (Van onze kunstredactie) DEN HAAG. Tijdens een vergade ring van directie en bestuur van het Nederlands Dans Theater, maandag avond, is besloten de tournee naar Griekenland af te gelasten. Het gezel schap zou optreden tijdens het festival van Athene. Dit besluit is echter komen te wanke len door de financiële consequenties die eraan verbonden zijn en die volgens directeur Carl Birnie „niet te over zien zijn". De heer Birnie doelde waar schijnlijk op het reeds afgesloten con tract, dat voor niet-optreden een fikse boeteclausule bevat. De rust is weergekeerd in en om de Sorbonne in Parijs. De rode vlag vervangen door de Franse driekleur en een kordon van politiemanne probeert ervoor te zorgen, dut het ook rustig blijft. (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG De Tweede Kaïner heeft zich gistermiddag met grote meer derheid uitgesproken voor het afstoten van staatsdeelnemingen in gezonde be drijven ten voordele van de indUBtriccn in de regionale gebieden. De motie- Engels (KVP), vorige week reeds ge steund door dc drie andere regerings fracties, D'66 en Politieke Partij Radika- len, kreeg gistermiddag bij het slot van de behandeling van de nota noorden des lands 79 stemmen. Tegen deze princi pieel politieke voorkeur verzetten zleh 44 Kamerleden van dc Partij van de Ar beid. PSP, CPN en dc Boerenpartij. (Van verslaggevers) Een Japans meisje snuift zuivere zuurstof op uit een automaat. Zo knapt ze wat op na urenlang vervuilde Tokiose lucht te hebben ingeademd. De automaat geeft S000-cc-zuurstof voor drie dub beltjes. NEW YORK (Reuter) Bij de demo cratische voorverkiezingen in de staat New York hebben de aanhangers van senator McCarthy zich verzekerd van meer dan de helft van de 123 afvaar digingen naar de nationale conventie van de democratische partij, die in augustus wordt gehouden en waar de de mocratische kandidaat voor het presi dentschap zal worden gekozen. De staat New York zendt 190 afge vaardigden naar de conventie, 67 hun ner worden door de partijleiders aange- DEN HAAG Tweeëntwintig man van de in Oldebroek gelegerde 51ste af deling veldartillerie hebben zich het af gelopen weekeind onder doktersbehande ling moeten stellen. Zij hadden last van buikloop gekregen. Onder de tweeëntwintig man zijn offi cieren, onderofficieren en soldaten. Zij hadden last van ingewandstoornissen ge kregen na de warme maaltijd op vrij dagmiddag, kort voordat zij op weekeind- verlof gingen. De doktoren wijten de buikloop aan 'n pokkeninjectie, die de militairen kort voordal ze voor herhaling moesten op komen kregen. Daarbij heeft volgens de artsen ook een schietofening. tijdens het warme weer, waarbij veel gedron ken werd, een rol gespeeld. Op het ogenblik liggen nog zes man te bed. Tien militairen worden thuis ver pleegd. LONDEN (AFP) Een Amerikaans bevoorradingsschip heeft op 600 mijl ten westen van Ierland stukken hout ge vonden. die afkomstig kunnen zijn van het jacht „Yaksha" van de Fransman j Joan dc Kat. dat sinds gisteren in dit gebied wordt vermist. In een laatste boodschap via de radio j had De Kat gemeld, dat hij zijn mast en roer had verloren en dat hij zijn vaartuig ging verlaten. De Kat nam met zijn zelf gebouwde jacht deel aan een wedstrijd tussen Engeland en Amerika. Deskundigen menen dat de 27-jarige Fransman voordat de Yaksha door de zware zeeën werd stukgeslagen, de tijd heeft gehad om zich op een opblaasbaar vlot in veiligheid te brengen. Aan de nasporingen nemen drie Engel se en drie Amerikaanse vliegtuigen en negen schepen deel. Tweede Kamer ln ieder geval geraad pleegd moet worden, wanneer de rege ring van plan is in verband met de werkgelegenheid in de stimuleringsge bieden staatsaandelen van gezonde be drijven te verkopen. De Tweede Kamer Met zich in dit sta dium ook niet uit welke aandelen dc staat eventueel zou kunnen afstoten. Dit moet telkens weer onderwerp van dis cussie kunnen blijven, aldus de Kamer. Buiten het parlement heeft het NKV zich' ook al voor dit systeem uitgesproken met hetzelfde voorbehoud echter,als de Kamer zelf. Gistermiddag was het intussen opval lend. dat het socialistische Tweede-Ka merlid oud-staatssccretaris C. Egas zich tegen de motie-Engels verklaarde, hoe wel hij eind vorige week op een poli- I tiekc bijeenkomst zich voorstander had verklaard van het eventueel afstoten van staatsdeelnemingen onder bepaalde voorwaarden. Gistermiddag Het hij hier van echter niets meer blijken. Elf van de twaalf fracties stonden eveneens achter de motie-Goudzwaard (AR), die pleitte voor een subsidie van bestaande bedrijven in de regionale ge bieden, welke bedrijven tenwllle van de werkgelegenheid willen uitbreiden boven een bedrag van 400.000 gulden. Vorige week had minister Dc Block van Economische Zaken deze motie reeds sympathiek gevonden. De grootst mogelijke meerderheid van de Kamer volgde hem thans in deze redenering. Over de motie-Engels rond de staats deelnemingen toonde de minister zich vorige week echter veel terughoudender, hoewel hij het principe ervan niet wil de verwerpen. De Tweede Kamer heelt zich met haar uitspraak ton gunste van de motie een groot voorstander ver klaard dooi- deze eventuele verschuiving van staatsdeelnemingen, waarmee mi- Voorlopig geen devaluatie van Franse frank Van onze correspondent L. Kleljn PARIJS. Dc werkhervatting gisteren b(j Renault heeft geen enkele invloed gehad op de nog altijd stakende fabrieken van Peu geot en Citroen. De moeilijkheid is daar dat dc directies geen enkele vakverenlglngsvrUheld willen toe slaan. Dc houding van de vak bonden is daardoor eerder scher per dan soepeler geworden. De nieuwe minister van Financiën, Couvc de Murville, heeft gezegd dat hij op het ogenblik niet denkt aan devaluatie omdat daardoor alle loonsverhogingen ongedaan zouden worden gemaakt. Maar hij heeft laten doorschemeren dat later in dit jaar devaluatie niet uilgesloten is om speciaal de exportindustrieën te helpen. Zijn collega van Transport heeft laten weten dat hij denkt aan ver hoging van de tarieven voor de binnenscheepvaart. Taxi's zijn er weer in Parijs, maai de chauffeurs klngen over veel minder klanten. Op de Champs Elysées stonden taxichauffeurs die nog niet de helft van het normale aantal klanten hadden De federatie voor vlees en vee hoeft een algemene staking voor onbepaalde duur afgekondigd en zal geen varkensvlees meer op de markt brengen. nister De Block toch rekening zal moe ten houden. De Kamer wees gisteren twee socialis tische moties en twee moties van de PSP over de nota noorden des lands af. Een motie van de VVD en van D'66 werd teruggenomen, De regering hoeft intussen toegezegd met een vervolgno- ta over de economische situatie in het noorden te komen, wanneer dit noodza kelijk of nuttig blijkt. Een socialistische motie over speciale faciliteiten, ook voor dienstverlenende bedrijven, die zich in het noorden willen vestigen, werd aan genomen met steun van onder meer de KVP( CHU, de VVD, D 66 en de Poli tieke Partij Radicalen. Geen krant ontvangen? Bel tnssen 6.90 en 7.00 uur, nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Daar gaan we dan, beste Jumbo. Nou ja, het is maar een mini-olifantje uit de hoofdstedelijke Art is op welks rug Tonny More welgemoed heeft plaats genomen met als statig decorum het koninklijk paleis op de Dam. Daarmee startte hij de actie „Vrije Vlucht" ten bate van liet voedselgebied Hinojos in Zuidwest-Spanje, waar honderden vogels dreigen uit te sterven. De jongens van het Cocktail Trio gaven het startsein aan olifant ruit er Tonny More. Autorijles veel te goedkoop 1'TltECHT (ANP) „Zonder overdrijving kan worden gesteld, dat zelfs de hoogste losprijs in Nederland nog Ic laag is. De economische situatie in de rijsehoolwereld is betreurenswaardig slecht. Men moet te lang werken tegen een te laag tarief. De overheid moet maatregelen nemen om het scharrelaars en gelukzoekers in onze bedrijfstak zo moeilijk mogelijk te maken: in dit beroep dienen de mislukkingen in de maatschappij en de vrUetfydsbesteders met krachtige hand te worden ge- Deze opmerkingen maukte de heer C. L. Leenders, voorzitter van de sectie auto rijscholen van de Federatie van Ned. Organisaties voor het Personenvervoer, in Utrecht op een door de FNOP belegd nationaal autorijsdhoolcongres. Verheugend noemde de heer Leenders het, dat de overheid blijkens de nota ver keersveiligheid van de minister van Verkeer en Waterstaat, nu eindelijk aandacht gaat besteden aan de rijopleiding. Hij voegde hieraan toe, dat het misschien mo gelijk zal zijn te komen tot een landelijke loonregeling of collectieve arbeidsover eenkomst voor instructeurs, als de minister de autorlj-lnstnjctle wettelijk heeft geregeld. De seetievoorzitter deelde verder mee, dat zidh al vijfhonderd cursisten hebben aangemeld voor de cursus methodische rij-instructie, 250 hebben al het examen afgelegd. Over de samenwerking met andere organisaties zei de beer Leenders, dat het bestuur van zijn sectie heeft besloten afwijzend te staan tegenover het verzoek van de Ned, Bond van Autorijsohoolhoudar» u worden toegelaten tot de commissie van overleg autorijscholen. morgen voordeel volkorenbiscuits 100 gram van 69 voor 59 niet duur wel heerlijk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1