SeCcidbeSou/tatit Voor ontwikkelingshulp 105 min KABINET STEUNT VOORSTEL MINISTERS LUNS EN WITTEVEEN In drie porties van 35 miljoen Bankrover tastte Haarlem mis in ARTSEN IN HYGIËNISCH OPZICHT SLORDIGER DAN VERPLEEGSTERS Solo van Kraaykamp zonder ADO-publiek S tudenten in bestuur van universiteit Brillanten sieraden STAD ROME JAMIN Haarlem vreest rampen van Mobil Oil DANSEN THE RUNAWAYS Hotel DE BEURS 0MDANS amJTement 0EGSTGEEST teï S.E.R. GUNT ZICHZELF 6 PCT MEER Zelf zien zij veel grotere tekortkomingen WATERBALLET BIJ OPENING VAN DRIE MAASHA VENS Mens krijgt kalfshart Salan vandaag in vrijheid PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20939 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTTEAFDELJNG 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE - J. F J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p, kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 15 JUNI 1968 KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN j-OKALL Ou LLRSBUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot zaterdagavond: Zonnige perioden maar in de middag en avond meer bewolking met enkele lokale regen- of on weersbuien. Warm weer met een zwakke tot ma tige wind uit uiteenlopende richtingen. Later in de kustgebieden wind van zee met afkoeling. 59e jaargang, no. 17.472 DEN HAAG Op liet ADO-terrein zou gisteravond een zomerfeest worden gege ven met als topattractie het duo KraaykampDe Gooyer. Het werd afgelast om dat Rijk dc Gooyer een briefje zond naar organisator Peter Vink dat het duo uit elkaar was. De Gooyer bevestigde nadien dat litf zich aan het contract zou houden maar wist niet wat Kraaykamp zou doen, want die was niet te bereiken. Omdat ADO per se het duo wenste, gelastte Peter Vink in barre nood de avond af. En wie zat gisteravond op het terras voor het amateurelubgebouvv van ADO: Johnny Kraaykamp. „Wat zullen we nou krijgen. Ik heb toch een contract. Nou. hier ben ik dan", aldus Johnny Kraaykamp, gehuld in een soort donkere smoking met viinderdasje. Een ijlings gewaarschuwde Peter Vink kon niet anders dan beamen dat Johnny Kraaykamp zioh inderdaad op het ADO-terrein bevond, geheel alleen want de an dere artiesten waren uiteraard niet verschenen. Kraaykamp wenste in elk geval zijn honorarium te ontvangen. „Ik heb me toch zeker aan het contract gehouden, j Ik heb niets gehoord dat de zaak niet zou doorgaan. Ik heb toch niet afgebeld of iets van dien aard." Deze kwestie heeft natuurlijk een nasleep. Alle andere gecontracteerde artiesten, onder wie een aantal catchers, zullen hoogstwaarschijnijlk evenmin genoegen ne men met het aflasten. Of Peter Vin'k, die deze maatregel nam omdat het bestuur van ADO beslist het optreden van Kraaykamp—De Gooyer niet wilde laten val len, voor de kosten moet opdraaien, staat evenmin vast. Toen Kraaykamp ver scheen zou er niets aan de hand zijn geweest als alle anderen niet waren afge schreven. Eenzame Johnny Kraaykamp: „Ik had een contract en ik heb deze avond vrij ge houden. Ik wil mijn „meiertjes" toch hebben." UTRECHT (ANP) Een commissie uit dc senaat van de rijksuniversiteit in Utrecht, die studie heeft gemaakt van de gewenste bestuursvorm van de Utrechtse universiteit, is voorstandster van een geïntegreerd bestuur. Deze vorm opent de mogelijkheid dat, naast de leden van het wetenschappelijke korps, studenten in het bestuur van de universiteit zitting hebben. Via hun vertegenwoordiging hebben de studenten dan inspraak dan wel medezeg genschap in die aangelegenheden, waar bij de studenten rechtstreeks zijn betrok ken, zoals studentenvoorzieningen, de studieregelingen en het tuchtrecht. De studentenvertegenwoordiging kan, al dan niet gevraagd, advies uitbrengen aan het algemeen bestuur of aan lagere organen. Dit is vandaag openbaar gemaakt in een nota van de Utrechtse senaatscommis- Pieter van Vollenhoven Bij kb is de reserve-vaandrig mr. Pieter van Vol lenhoven van de koninklijke luchtmacht met ingang van 1 juli benoemd tot re- «rve-2de luitenant. (ADVERTENTIE) Zondag Vaderdag Lekkersdag Dr. A. Veerman voorzitter A.R. ROTTERDAM Dr. A. Veerman te Rijswijk is van morgen gekozen tot voorzit ter van de Anti-Revolutio naire Partij als opvolger van dr. W. Berghuis te Kampen. Zoals bekend heeft dr. W. Berghuis onlangs op medisch advies zijn functie ter be schikking moeten stellen. Zijn gezondheidstoestand was er mede ooyzaak v, n, dat-hij zijn de finitieve kandidatuur ais burge meester van Hilversum moest op geven. Dr. A. Veerman is tevens Tweede Kamerlid, waarvoor hij zijn rec toraat van het christelijk lyceum te Delft neerlegde. Hij is tevens lid van provinciale staten van Zuid-Holland en lid van de Rijs- wijkse gemeenteraad. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG. De regering is van plan de internationale ont- wikkelingsassociatie te steunen met een bedrag van 29.280.000 dollar (105 miljoen gulden). De ministers Witteveen (Financiën) en Luns (Buitenlandse Zaken) hebben dit plan in een wetsontwerp aan de Tweede Kamer voorgelegd. Het bedrag is een aanvulling op eerder aan de associatie ter beschikking gestelde gelden. Eind februari van dit jaar had de associatie in (totaal meer dan 60 mil jard gulden aan middelen ter beschik king. In een memorie van toelichting bij het wetsontwerp zetten de beide ministers uiteen, dat er geen sprake was van een stemmigheid bij de donaeurs. Wat be treft de omvang van de aanvulling liepen de meningen uiteen van 800 miljoen dol lar per jaar tot onderzijds handhaving van het huidige niveau van 250 miljoen dollar. De Nederlandse delegatie heef bij de. besprekingen gepleit voor een jaarlijkse bijdrage van 500 miljoen dollar Volgens de beide bewindslieden werd dit bedrag ingegeven door de overweging, dac,- ge zien de houding van de overige landen, toch geen hogere som los te krijgen zou zijn. Bij de onderhandelingen werd voorts gezegd, dat Nederland een bijdrage van 2,21 procent relatief te hoog vond. De andere landen hebben dit erkend. Des ondanks wil Nederland dit percentage handhaven, mits ook de andere hun bij drage minimaal op gelijke hoogte zouden houden. Amerika weigerde dit en wilde niet ver- ADVERTENTIE) Moderne diamantencollectie Ringen met briljant reeds v.a. 75, Ook verlovingsringen JUWELIER V. D. WATER Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig 's Maandags gesloten (ADVERTENTIE) DANCING WARMOND De bloemen van prinses kregen aUe aandacht van baby's en kleuters. De prinses was gisteren in Heerlen waar zij het niemoe ziekenhuis opende. ADVERTENTIE .....en als dessert in handig gezinspak der gaan dan een bijdrage van 40 pro cent egen 41,6 procent bij de eerste aan vulling. Ook een aantal andere landen (Frankrijk, Australië en Zuid-Afrika) weigerden hun bijdrage-percenage te handhaven. Desondanks wil het Neder landse kabinet de gevraagde 105 miljoen gulden opbrengen. Dit bedrag komt neer op ruim 35 miljoen gulden voor de eerst komende drie jaar tegen nog geen 20 mil joen gulden bij de eerste aanvulling. HAARLEM (ANP) In navolging van de Zaangemeenten hebben nu ook de gemeentebesturen van Haarlem en Velsen hij de kroon beroep ingesteld te gen de hinderwetvergunning, die door het gemeentebestuur van Amsterdam is verleend aan de raffinaderij van „mo- bil Oil" in het Amsterdamse Westhaven- In het beroepschrift stellen B. en W. van Haarlem, dat de voorwaarden voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van de olieraffinaderij met aanverwante bedrijven geen voor schriften bevatten inzake het treffen van maatregelen voorkoming en ter be strijding van een eventuele ramp de omgeving. Verder, dat een opgave ontbreekt van de door Mobil Oil getrof fen voorzieningen tegen een eventuele maximale calamiteit. ZONDAGMIDDAG TEE SET ZONDAGAVOND Gevlucht in rode sportwagen AMSTERDAM (ANP) Op een bank kantoor in de Marnixstraat in Haarlem is gistermiddag omstreeks drie uur een overval gepleegd, die mislukte. De da der, die gewapend was, ging op de vlucht. De auto, waarin hij dit deed, is een rode Fiat 850 sport. De jongeman droeg een bril met metalen montuur een grijze hoed, die hij diep over s voorhoofd had getrokken. Van de dader ontbreekt nog elk spoor. De dader is 'n naar schatting 25-jari ge jongeman. Onder bedreiging vai een vuurwapen, of een voorwerp dat daar op leek, trachtte hij de kassier te bewegen hem alle in zijn bezit zijnde duizend-guldenbiljetten te overhandi gen. Toen de kassier daarmee talmde richtte de jongeman zijn wapen op het personeel, dat achter de bureaus weg dook. Vervolgens nam de man de vlucht. De beheerder van het bijkantoor de Amrobank, waa de mislukte overval is gepleegd, de heer J. Siepel (47) telde: „Ik dacht eerst dat de jongen met zijn pistool een grap wilde uithalen. Maar toen ik zijn dreigende houding zag, begreep ik, dat het bittere ernst Hij riep: „Alle bankbiljetten van zend gulden op tafel". Het eerste wat mijn kassier en ik toen deden (ADVERTENTIE) J& dancing Groenendijk te Hazerswoude ZATERDAG 15 JUNI A.S. Aanvang 8.30 uur. Op veelvuldig verzoek nogmaals Group EN TOEN Toegang boven 18 jaar en onder voor behoud. ter de balie wegduiken. Die jongeman had daar kennelijk niet op gerekend. Hij raakte in paniek en vluchtte de deur uit". De heer Siepel zei, dat hij wel een klik had gehoord dat mogelijk afkoms tig kon zijn van het ketsen van het pis tool. Nadat de heer Siepel de politie had gealarmeerd werden alle surveillance wagens gewaarschuwd om naar een ro de sportauto uit te kijken. In de loop van de middag zijn verscheidene eigenaars van rode sportwagens aangehouden om in het hoofdbureau van politie gehoord te worden. Tot dusver heeft de politie ech ter geen arrestatie kunnen verrichten Het onderzoek wordt bemoeilijkt door het vage signalement van dc dader, dat de beheerder van het bankkantoor aan de politie kon geven. THE CLARKS (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) DANSEN FREE SPIRIT ZONDAGAVOND 18 JUNI Café LELIEVELD NIEUWVEEN (ADVERTENTIE) Gezellige Top Dansavond IEDERE ZONDAG 8-11 UUR - ANT. CLUBHUIS Na bijna een maand het theater Odéon te Parijs te hebben bezet, is het gebouw gisteren door de Franse studenten ontruimd. De actie verliep vrij ordelijk. De studenten werden daor de oproer politie slechts op identiteit gecon troleerd en op het bezit van kata pulten en scheermessen. (Van onze correspondent Kl,L!iK«r~ Prin* Bernhard he<'ft vrijdagmiddag drie Brabantse Maashavens ge- De®? kwamen onlangs gereed in Waalwijk, Os* en Ku(jk. De havens be schikken thans over 250 ha. bouwrijp industrieterrein. Deze oppervlakte kan in korte tijd worden verdubbeld. Commissaris Kortmann belichtte in zijn toespraak de belangrijkheid van de rivier de Maas, van oudsher een staalkundige grens tussen de noordelijke en zuidelijke Nederlanden, maar in toenemende mate een verkeersrivier. De heer Sidney J van den Bergh wenste, als voorzitter van dé Centrale Kamer van Handelsbevordering, de Brabantse Maashavens een voorspoedige toekomst. Toen do prins in een kiosk aan de loswal op een knop drukte verrees een grote plaat uit het water met het opsc-hrift „Oss haven-industriestad". Tegelijkertijd begonnen onder bet loeien van scheopssirenee 12 brandweer-slangen in de haven te spuiten, alsook een waterkanon met een capaciteit van 3.000 liter per minuut dat in een drijvende piramide was ingebouwd. Vennoedel ijk door de grote druk, die plotseling op het waterkanon werd gezet, vloog een afvoerslang uit het water. Een krachtige waterstraal spoot enkele hon derden toeschouwers langs de haven in enkele ogenblikken drijfnat. Na afloop van deze „stunt", die uiteraard niet In het programma was opgenomen, de openlnfpsdemonstratle om DEN HAAG (ANP) Voorafgaande aan een, naar wordt verwacht, langdu rige besloten vergadering, heeft de SER in een zeer korte openbare vergadering zonder enige discussie de op de agenda ■taande punten afgewerkt. Besloten is, dat de SER-salarissen met ingang van 1 juli a.s. met zes procent worden verhoogd. De verordening geldt tot 1 juli 1969. i AMSTERDAM (ANP) ..Dokleren I plegen zich over het algemeen minder gedisciplineerd te gedragen dan de ver pleegsters. Is het de laatsten bijvoor beeld verboden ringen en polshorloges te dragen, vele artsen storen zich niet aan dit advies onder het „valse" voor wendsel. dat er grotere tekortkomingen in het ziekenhuis zijn dan zijzelf. Dit moge vaak wel waar zijn, dit ontslaat een arts niet van de plicht het goede voorbeeld te geven en zekér niet de wrevel van de verpleegsters op te wek ken, die wel de moeite nemen om de enige methode te volgen om behoorlijk den handen te kunnen wassen, namelijk de sieraden af te leggen". Dit schrijft prof dr. J. I. de Bruijne in het blad voor het personeel van het Wilhelminagasthuis in Amsterdam on der de titel „ziekenhuisinfecties een belangrijk probleem". De problemen zijn zeer gevarieerd. Zij omvatten de zo verschillende werk zaamheden op de zalen, op de operatie kamers, op de poliklinieken, op de labo ratoria, op de röntgenkamers, het schoonmaken en desinfecteren van de handen, het dragen van schone jassen, het steriliseren van instrumenten, waar van sommig eniet eens afdoende gesteri liseerd kunnen worden, het schoonma ken van vloeren en gangen, "het ver voer van vuil linnengoed en de afvoer van vuil verband. Het is gebleken, dat er op ver schillende afdelingen verschillende gewoonten heersen wat meer eenheid. Speciaal voor de leerling-verpleegsters werkt het verwarrend indien bijv. op de ene afdeling geheel andere desinfec- tantia of concentraties van ontsmet tingsmiddelen worden gebruikt dan op een andere afdeling. Een grote zorg is het grote aantal mensen dat, na in nauw contact met een patiënt met een infectie te zijn ge weest. naar een andere patiënt loopt, vaak op een andere afdeling of in een andere kliniek gelegen, zonder schone jas aan te trekken. Dit geldt o.a. voor fysiotherapeuten, consulent-artsen, rünt- genassistenten en in de klinieken zelf voor analisten. Dezen komen op het la boratorium in vele gevallen met be smet materiaal in aanraking. Het zal een hele organisatie vereisen voordat men op alle afdelingen in staat zal zijn deze mensen bij hun binnenkomst 'n jas van de afdeling zelf te verschaffen. Als andere vormen van tekortschieten in hygiëne worden genoemd: neus snui ten op zaal (zakdoeken zijn beel fraaie vergaarbakken van bacteriën), trapem- mers met de hand bedienen, waardoor het vuil van de deksel aan de handen komt eerst handen wassen en dan aan een klein pukkeltje of aan een krie- belncus met staphylococccn wrijven, met een voet op een stoel staan enz. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 nur, nummer 33839 en en per speciale koerier wordt n de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen /.ijn gevestigd, wende men zich tot de agent. MIAMI, (A.F.P.) In de Cubaanse hoofdstad Havana is gisteren een met succes bekroonde harttransplantatie ver richt. Het nieuwe hart was afkomstig van een kalf. Meer bijzonderheden wer den door radio-Havana niet gegeen. Enkele dagen geleden plantten chirur gen in Houston (V.S.) het hart van een schaap in een mens over. De patiënt overleed toen twee uur late*. PARIJS (AFP) Do Franse ex-genc- raal Raoul Salan heeft gratie gekregen. Salan was een van dc leiders van de ex treem rechtse geheime organisatie OAS. die zich verzette tegen de Franse terug trekking uit Algerije. Salon, dlo een le venslange gevangenisstraf uitzat, waa de laatste van de vier generaals, van de putsch van 1961, die in vrijheid is ge steld. Ook kolonel Antolne Argoud, die Salan opvolgde alR commandant van het geheime Algerijnse leger, la in vrijheid gesteld.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1