POLITIEMACHT ONTRUIMT ODEON Ultimatum gesteld aan Cohn-Bendit AANVAL VAN DEN UYL OP KVP GROTE SCHOONMAAK IN SORBONNE Siberië koelkast van Sovjet-Unie JAMIN Kiesinger De Gaulle zoekt hulp van uiterst rechts tegenactie Vele doden in Hongkong na wolkbreuk Onderwijs kleuters tekort van 36 miljoen Blaiberg is stuk beter Staatsdeelneming in bedrijven Ongeboren kind at kogel op PAPENGRACHT 32-EEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 14 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN KANS OP ONWEER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI» geldig tot morgenavond: Warm weer met meer bewolking en hier en daar onweer. Vrij krachtige tot matige wind, in hoofd zaak tussen oost en zuid. 59c jaargang, no. 17.471 Kwestie-Bellijn (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS Een grote politiemacht heeft vanmorgen het Odéontheater in Parijs, dat een maand lang door studenten en andere lieden bezet is geweest, ontruimd. De rode revolutie- en de zwarte anarchistenvlag zijn verwijderd en vervangen door de Franse driekleur. De bezetters vertrokken, na een ultimatum van politieprefect Grimaund in alle orde. Sommigen hadden hun hoofd nog in verband als gevolg van de straatgevechten in de afgelopen dagen en weken. In de gebouwen van de Sorbonne werd schoon-schip gemaakt. Niet alleen smeten de studenten de zogenaamde „Ka- tangezen" (oud-legioensoldaten en aanverwante lieden) eruit, maar verwijderden tevens hopen vuil en gaven alle gebouwen een grote schoonmaakbeurt. I In de eerste dagen van de algemene verwarring, toen de vonken in het kruit vat Frankrijk sloegen, drongen allerlei vreemde elementen de bezette Sorbonne- universiteit binnen. Het publiek had er vrij toegang en er werd een druk ge bruik van gemaakt. Omdat er dag en nacht werd gedis cussieerd, was er doorlopend op de bin nenplaats een koud buffet, waar men eten en drinken kon krijgen. Vanzelf sprekend kwamen daar lieden op af, die met de studenten of met de structuur hervormingen van de universiteit niets uitstaande hadden, maar die men de eerste weken niet wilde weigeren door een zekere geest van vrijheid, gelijkheid en broederschap. Voor een hap eten stonden zelfs clochards aan hef buffet. In het donker verdwenen zij in de gan gen en brachten daar de nachten door. Dat alles was nog tot daar aan toe. Maar in een uiterste hoek van de Sor bonne vestigden zich ook gewapende lieden, die men de laatste dagen aange duid heeft met de naam van Katangezen. Met de bekende huurlingen uit Katanga hadden zij niets gemeen. Het was een raar allegaartje van vroegere soldaten uit het Vreemdelingenlegioen, op straat gezet en zonder werk gekomen ni muiterij in Algerije, aangedikt door werkloze arbeiders zonder uitzicht op werk en de wanhoop ingedreven. De vroegere legioensoldaten waren bereid zich aan iedereen te verkopen, hetzij aan de regering, hetzij aan de studenten. Zij waren het, die tijdens de barricadege vechten hun hart konden ophalen het snel opbreken van straten en het uit schakelen van de lichtleiding. Daarin waren zij in Indo-China of in Algerije getraind. Gistermiddag werd de Sorbonne, met uitzondering van de binnenplaats, voor het publiek gesloten. De grote schoon maak begon. Wat niets met studenten te maken had, werd verwijderd. Over bleef Staatssecretaris voor toerisme: „Dat is helemaal niet waar" DEN HAAG (ANP) Volgens dc gisteren uit Moskou in Nederland aangekomen Russische staatssecretaris voor Toerisme, de lieer Vladimir Mikhailovich Ankoc- dinov, begint Siberië geleidelijk aan naam te krijgen als toeristenoord. „In hel buitenland denkt men weieens, dat Siberië een verbanningsoord is, of men noemt het de koelkast van de Sovjet-Unie, maai- dat is allemaal niet waar", aüdus de Russische bewindsman, die met zijn echtgenote en een tolk tien dagen in ons land zal blijven als gast van het ministerie van Economische Zaken en de ANVV. „In Siberië tonen de vier jaargetijden hun echte karakter. De zomer is er warm, de winter koud, maar altijd is de lucht er fris en gezond." Met name roemde hij het midden in Siberië gelegen Novosibirsk. „In deze nieuwe stad hebben wij de tweede academie van wetensohappen van de Sovjet-Unie gebouwd, waar duizenden geleerden aan verbonden zijn." Elders in Siberië zijn stuwdammen van grote af metingen gebouwd ten bate van kolossale waterkrachtcentrales, de chemische in dustrie springt er uit de grond en de aardolie-industrie krijgt er steeds grotere afmetingen. Volgens de heer Ankoedinov zijn dit soort industrieën voor talloze buitenlanders toeristisohe trekpleisters. De heer Ankoedinov krijgt in Nederland o.a. de Hotelvaksohool in Den Haag te zien, het Congresgebouw en de inrichting van enkele hotels. STAATSSECRETARIS VOOR TOERISME Siberië geen verbanningsoord WEST-BERLIJN (Reuter) Bonds kanselier Kiesinger heeft voor zijn te rugkeer naar Bonn uit Wost-Bcrlljn aan gekondigd dat dc maatregelen van Oost- duitse zijde ten aanzien van het verkeer met West-Bcrlijn zonder twijfel tot te genmaatregelen zullen lelden. Kiesinger, die In Berlijn was voor spoedoverleg over de kwestie met bur gemeester Klaus Schuctz en de West- berlijnse senaat, wijdde niet uit over de aard van de maatregelen, maar zei tijdens een persconferentie ln antwoord op vragen dat „de gehele binnenlandse en buitenlandse politiek opnieuw zal wor den bezien". Het overleg hierover met de VS, En geland en Frankrijk wordt voortgezet en West-Duitsland zal ook met andere bondgenoten in NAVO over de kwestie contact opnemen. Inmiddels zijn de Oostduitse maatre gelen in de nacht van woensdag op don derdag in werking getreden. Bij de Westduitse grensovergang in Helmstedt vormden zich files van vijf kilometer. Personenwagens hadden gemiddeld twee en een half uur vertraging, vrachtwa gens vier tot vijf uur. Bij het begin van de autobaan in West-Berlljn moesten al le reizigers eveneens een „vergunning om over grondgebied van dc DDR te rei zen" aanvragen. HONGKONG (AP) In Hongkong zijn gisteravond dc stoffelijke resten ge vonden van 9 van de 21 personen die werden vermist na de verschrikkelijke wolbrcuk, waarbij in één uur 10 cm re gen is gevallen. Honderden vrijwilligers wagen hun le vens om in de modder te graven naar de vermisten. Voor vanavond worden nieuwe zware slagregens verwacht. Zij wei'ken in de schaduw van gevaarlijk overhellende stukken grond en half be dolven houten hutten, die ieder ogenblik naar benenden kunnen storten. Het zwaarst werd Hongkongeiland getrof fen waar bomen werden losgerukt en tientallen meters verder terechtkwamen ADVERTENTIE) Zoekt U moderne of klassieke modellen GOUDEN VERLOVINGSRINGEN Constant - Love - Anjer - Desiree Martinshof ook met brillant JUWELIER v. d. WATER HEEFT ZE HAARLEMMERSTRAAT 181 Zeer grote keuze. Op het graveren kunt U wachten en zonder kosten verhoging. ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. de groep „Katangezen", die zich achter de faculteit der letteren had verschanst en niet van plan was te vetrelcken. Het studentencomité wilde bloedver gieten vermijden, zodat de gehele nacht van donderdag op vrijdag met de „Ka tangezen" werd onderhandeld. Toen dat op niets uitliep ging 't studentencomité met vijftig gewapende studenten van morgen om vijf uur tot de aanval over. Met Mololov-cocktails en beschermd door deksels van vuilnisbakken verwij derden zü de Katangezen, die zich aan vankelijk verdedigden met traangas- bommen, maar tenslotte het onderspit moesten delven. Een voor een verlieten zij door een achterdeur de universiteit. Onderweg maakten de leiders zich ijlings uit de voeten, de boodschap achterlatend dat de studenten hun overwinning duur zouden betalen. Voorlopig zijn dat grote woor den. Hier en daar ontstond door de ge vechten een begin van brand dat door de studenten zelf en door de brandweer schielijk werd geblust. De politie kwam de Sorbonne niet binnen. Charles Lacheroy, die enkele jaren ge leden bij verstek ter dood is veroordeeld en ontzet uit zijn functie van kolonel bij het Franse leger, omdat hij medeplichtig was geweest bij de opstand van het leger tegen De Gaulle, is in Frankrijk terug gekeerd en mag zich vrij bewegen. De terugkeer van Lacheroy past in het patroon van Dc Gaulles verzoening mei de extreemrechtse groeperingen. Zaterdag is oud-premier en minister van Buitenlandse Zaken Georges Bidault naar Frankrijk teruggekeerd. Bidault heeft zes jaar in ballingschap vertoefd. Men verwacht dat nu zeer spoedig oud-generaal Raoul Salan," die gevangen zit wegens zijn aandeel in de activiteiten van het geheime leger, de OAS, in Al gerije, eveneens vrij zal komen. Prinses Mitsjiko van Japan bracht methaar twee zoontjes, prins Hiro en prins Aja, .een bezoek aan Kinderland in Jokohama. (ADVERTENTIE) morgen voordeel advocaatbowls 1 50 gram van 89 voor 79 W niet duur wel heerlijk Inhaalmanoeuvre werd fataal BUNNIK (ANP) Als gevolg van een frontale botsing op de rijksweg nabij Bunnik is vanochtend een man om het leven gekomen en zijn 2 personen ern stig gewond. Een personenauto trachtte een twaalftal voor hem in de richting Arnhem rijdende wagens te passeren. De enige tegenligger, een Duitse perso nenauto, merkte hij niet tijdig op. De Duitser stuurde naar links en botste frontaal op de voorste van het i auto's, bestuurd door mevr. H. Versloot uit Rotterdam. Zij werd ernstig gewond. Haar echtgenoot, de 60-jarige T Ver sloot uit Rotterdam, overleed ter plaat se. Van de twee lifsters achterin de Duitse wagen, moest er een met een ernstige hoofdwond in het Academisch- ziekenhuis in Utrecht worden opgeno- DEN HAAG (ANP) In strijd met j dc bedoelingen van de Wet is het, dal de j Nederlandse gemeenten in vijf jaar on- i geveer 36 miljoen .gulden moesten bij- j passen voor dc materiële exploitatiekos ten voor het kleuteronderwijs. Daar komt nog bij, dat bijna de helft van het kleuteronderwijs wordt gegeven in plaat sen, waar de gemeenten niets hebben bij te passen. Dit blijkt uit de beperkte enquête, die de vereniging van Nederlandse gemeen ten instelde. Volgens de kleuter onderwijs wet ver goedt het rijk aan de gemeenten de kos ten van de openbare kleuterscholen. De materiële exploitatiekosten komen in aanmerking voor een vergoeding, waar voor jaarlijks een normbedrag per lokaal en per kleuter wordt vastgesteld. Via de gemeenten krijgen ook de bestu ren van bijzondere kleuterscholen een vergoeding op basis van dezelfde norm bedragen. De gemeenten zijn verplicht om wat voor de openbare kleuterscho len meer is uitgegeven dan de normbe dragen ook aan de plaatselijke bijzonde re kleuterscholen uit te keren. De praktijk leert, dat in overgrote meerderheid de normbedragen per lo kaal en per kleuter tekortschieten. Dit is in strijd met de opzet van de wet: het rijk vergoedt in principe volledig de kosten van het kleuteronderwijs. Over de periode van 1961-1965 blijkt het rijk hiervoor 126 miljoen gulden te hebben uitgegeven, terwijl nog 36 miljoen gul den voor rekening van de gemeenten kwam. In gemeenten, waar alleen bij zonder kleuteronderwijs wordt gegeven kunnen de schoolbesturen niet profiteren van de extra-uitkeringen, waartoe ande re gemeenten verplicht zijn. Het is clan ook de vraag of deze bijzondere kleuter scholen hetzelfde verzorgingsniveau kun nen bereiken als de scholen, die extra-uitkeringen krijgen van de ge meenten. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Leiders van dc studentenprotest- bewegingen uit tien landen bijeen in de BBC-studio. Onder hen van links naar rechts: Dragana Stavijel Joego-SlaviëIDaniël Cohn-Bendit IFrankrijkTariq AU (Engeland) ca Alain Geismar (Frankrijk). KAAPSTAD (AP) Dr. Philip Blai berg is veel beter en er is nu „goede hoop voor hem", aldus heeft mevrouw Blaiberg donderdagavond verklaard. Blaiberg heeft een leveraandoening ge kregen waarvoor hij nu behandeld wordt in het Groote Schuurziekenhuis in Kaap stad. „Hij is een heel aijder mens dan gisteren", zei zijn vrouw ..Mij is duide lijk vooruitgegaan en de artsen zijn bij zonder tevreden. Ik heb met hem in zijn gesteriliseerde kamer gepraat en hij voelt zich goed. Natuurlijk is hij nog erg ziek en zwak". Een officieel bulletin van het ziekenhuis bevestigt dat de toe stand van Blaiberg verbeterd is Studen ten leiders voor BBC LONDEN AFP-AP De Britse „Anti communistische liga" heeft de Franse studentenleider Daniël Cohn-Bendit laten weten dat haar loden zelf „tot zijn ar restatie en uitwijzing" zullen overgaan als hij Engeland voor zondag niet ver laten heeft. De liga verklaarde dat zij Colin-Bendit dit ultimatum gesteld heeft, omdat de „Britse autoriteiten niet in staat blijken te zijn liet land te bescher men legen het oplrcdden van een agent- Twnuir studentenleiders uit tien landen hebben gisteravond in een televisiepro gramma van de BBC gezegd dat het ka pitalisme op sterven ligt en dut zij zul len optreden tegen iedere onderdrukking I van de machten van wet en orde. j Het twaalftal, elf voormalige of nog studerende studenten en een onderwij- door de BBC uitgenodigd. De (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Tijdens de debatten over de nota noorden des lands zijn over de staatsdeelneming in bedrijven duide lijke politieke tegenstellingen gerezen tussen de oppositiepartijen en de re geringsfracties. De P.v.d.A met name is een felle te genstander gebleken van het afstoten door de staat van deelnemingen in ge zonde bedrijven ten gunste van bedrij ven in de stimulerings- err herstructu- reringsbebieden, zoals de motie-Engels (K.V.P.) gevraagd had. Minister Dc Block van Economische Zaken liet de Kamer weten veel sympathie te hebben voor de inhoud van deze motie, maar hij moet om de consequenties ervan te kunnen overzien zeker overleg plegen met zijn collega van Financiën. De K.V.P.-ei Engels handhaafde gis teravond met dc andere regeringsfracties zijn motie en vroeg de P.v.d.A nu ein delijk eens kleur te bekennen wat zij precies met staatsdeelneming bedoelt. „Wil de heer Den Uyl meer inspraak van de overheid in bedrijven via staats deelneming, ja of nee? Laat hij dit dan zeggen", aldus de heer P. J. Engels. „Het gaat in de motie namelijk om de reactivering van de deelneming. Het is geen verkoop omwille van de verkoop, maar ten gunste van de werkgelegenheid. Wij moeten het kapitaal richten op de stimuleringsgebieden. Of wil de P.v.d.A. absoluut blijven vasthouden de be staande staatsdoelnemingen?" Drs. Goudswaard van de A.R., die de opvattingen van dc P.v.d.A. in deze kwes tie een conservatieve politiek van de ou de kous lutd genoemd, had reeds bere kend, dat door deze reaktivering van de staatsdeelnemingen ongeveer 250 mil joen gulden zou vrijkomen voor de deel neming in bedrijven in de regionale ge bieden. „Het is een van de middelen om de stimuleringsgebieden tc kunnen hel pen." aldus de K.V.P.-er Engels. Tegen deze opvattingen in diende de P.v.d.A. gistermiddag een motie in waarin werd aangedrongen op bet stichten van een maatschappij economische ontwikkeling noorden des lands. In deze maatschappij moet, aldus dc socialist die de motie in- J diend*. do overheid deelnemen. De P.v d.A. kwam mol nog twee mo- tics. De eerste vroeg dezelfde regelin- gen voor het vestigen van dienstverle nende bedrijven als voor de industriële vestigingen, de tweede drong aan op dp 1 nodige hulp aan de noordelijke gemeen ten om hun uitvperingsniveau van wer ken te kuncn handhaven. D'66 wilde steun geven aan zowel dc motie-Engels over het afstoten van be paalde taatsdeelnemingen als de mu- lie-Wierenga voor een nieuwe investe ringsmaatschappij noorden des lands. Beide moties kunnen van groot nut zijn. aldus D'66, voor de stimuleringsgebieden Minister De Block had eerder op de dag ook al sympathie getoond voor de motic-GoUdzwaard (A.R.) voor een sub sidie van 15 procent aan bestaande be drijven in de regionale gebieden, die voor een bedrag van meer dan 400.000 gulden willen uitbreiden. De minister gaf ech ter te kennen deze kwestie eerst terde ge te moeten onderzoeken, voordal hij de motie zou kunnen overnemen. Cohn-Bendit. Aanvankelijk kreeg Cohn-Bendit een 24 uur verblijfsvergunning, doch later verlengde T ministerie van Binnenlandse Zaken onder' dru kvan studenten het vi sum tot veertien dagen Minister van Binnenlandse Zaken James Callaghan die deze verlenging voor een verhitte vergadering van het La gerhuis verdedigde, vokrlaarde „Ik heb geen plannen om af te wijkon van het traditionele standpunt van dit land, na melijk dat we buitenlanders toelaten, die vrij zijn hun gedachten te uiten, voor opgesteld dat zij zich aan de wet hou den zolang zij hier zijn". Spreekbuizen Cohn-Bendit verklaarde dat hij en zijn „kameraden" zoals hij ze noemde niet de leiders waren van de studentenrevol te: „Wij zijn geen leiders maar de spreekbuizen vau de beweging, We kri tiseren de maatschappij, waar de men- •icf zijn. Dit willen wij veran- All« twaalf i het c i dat het socialisme de gemeenschappelijke economische vorm dient te zijn. Tariq Ali, de Pakistaanse organisator van Britse studentendemonstraties ver klaarde: „Hot kapitalisme is onmense lijk en niet juist en we zijn er allemaal voor het omver te werpen". De Franse studentenvoorman Alain Geismar voegde daaraan toe: „Er zijn veel tegenstellingen in de (kapitalisti sche) maatschappij de wcrkeloot- I held, de problemen van de ouden van dagen, dat allemaal. En de werkende klasse, die onder het kapitalisme is uitgebuit heeft zojuist weer ontdekt dat het mogelijk is tc I vechten hetgeen lange tijd in Frank rijk was vergeten" BROOKLYN (Reuter) In New York ligt een pasgeboren meisje ernstig ziek, met loodvergtrtiginx, in het ziekenhuis omdat het blijkbaar een kogel had inge slikt oie op haar moeder was ufgevuurd. De moeder, de 20-jarlge Lucy Ortiz, was in de 8ste maand vun haar zwan gerschap Op dinsdagmorgen stond zij voor het open raam van haar woning toen een onbekende een schot op haar loste De kogel ging aan haar rechterzij Zij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar haar kind ln een spoedoperatie met de keizersnede ter wereld werd ge bracht. De artsen konden de kogel ech ter niet vinden. BIJ een röntgenonder zoek "an het kind bleek tot hun grote verbazing dat de kogel ln de maag van het kind zat. Het had do kogel blijkbaar ingeslikt, met het gevolg dat er loodve- giftiging optrad Ze weten nog niet of er een operatie nodig zal zijn, of dat de kogel langs natuurlijke weg het lichaam pje zal verlaten De schutter is nog niet gevonden. Do moeder maakt het redelijk goed.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1