S)e CoicbeSoti^mit FRANKRIJK VOORLOPIG RUSTIG irv|:i Betogingen verboden - groeperingen ontbonden Rode voor 2 weken Engeland in V erkiezingsstrijd thans begonnen BOLTINI ONTLOOPT RELLEN IN FRANKRIJK Sorbonne herbergt soldaten Gestolen baby is gevonden Ontslag voor Jelsma en Bouke Poelstra? Ray wordt uitgeleverd Ceen wijziging in toestand Blaiberg HUISARTS LEIDDE MENSEN TOT DOOD OF TOT VERSLAVING Schapehart in mens overgeplant V liegtiiig van Panam verongelukt PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 eD 25594 - ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10.30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C M DRABBE J. F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w 1.04; p. mnd. I 4.45; p kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 13 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OOSTELIJKE WIND In het noorden vrij zonnig en droog weer. elder* wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Tot vrij krachtige oostelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.470 Pleit gewonnen door BBC rorrespondent) LONDEN' Dc 23-jarige Franse studentenleider Daniel Cohn-Cendil heeft gisteravond in Londen een overwinning bchaaid: hoewel zijn verblijf in het Verenigd Koninkrijk oorspronkelijk tol slechts vierentwintig uur beperkt was. werd liet een paar uur voor hij had moeten vertrekken niet twee wenen verlengd. „Rody Dany" zal nu van de gelegen heid gebruik kunnen maken om studenten te bezoeken aan universiteiten in Londen en dc provincies. Van Britse zijde wordt hij nu beschouwd als een privé- bezoeker Rode Dany. wiens haar nog steeds zwart geverfd is, heeft namelijk de wens uitgesproken om een familielid men veronderstelt dat het een tante is en vrienden uit de studentenwereld te bezoeken. De BBC ie voor een groot deel verantwoordelijk voor zijn aanwezigheid in Engeland, die door velen ongewenst genoemd wordt Door de BBC werd op het ministerie van Binnen landse Zaker. aangedrongen om de verblijfsvergunning te Cohn-Bendi' en andere BBC uitgenodigd om na: treden in een prograi reis- en verblijfkosten Maai toen ..Rode Dai studentenleiders werden door de lar Londen te komen en er op te ma: Studenten in opstand". Hun irden door de BBC betaald. eergisteravond in de Londense vlieg haven aankwam uit Frankfort, werd bij er geruime tijd opgehouden dooi een verschrikt immigraSeambtenaar. Na veel over en weergepraat en getelefoneer wei N zijn pas poort ingetrokken en kreeg hij te horen dat hij 's avonds te half acht het land weer moest verlaten. De BBC nam hem onder zijn hoede en verborg hem ni een hotel. Gisteren werd hij door een wagen van de BBC opgehaald en naar het televisiegebouw gereden. Dany begon onmiddellijk besprekingen met de andere uitgenodigde studentenleiders, onder wie de militante Pakistaan Tariq Ali, die reeds geruime tijd Groot-Brittannië op stelten poogt te Het bleek dat dc overige buitenlandse studentenleiders Tariq Ali woont in Londen verblijfsvergunningen hadden gekregen van zes tot veertien dagen. Cohn-Bendit dreigde Als het zo zit, weiger ik mee te werken aan dat BBC- programma". ..Studenten iu opstand" moest gisteravond opgenomen worden voor een uitzending van vanavond kort na 21 uur. De BBC zat met de handen in het haar en begon al te vrezen dat (Van onze correspondent L. Klcijn PARIJS De rust is in Frankrijk, na de maatregelen van de regering, enigszins weergekeerd, maar men houdt niettemin ernstig rekening met nieuwe onlusten. In Parijs hielden de studenten zich kalm, nadat de rege ring had aangekondigd, dat alle betogingen uiteengeslagen zouden worden. Bovendien ontbond de regering zeven extremistische studentenorganisaties, die verantwoordelijk worden gesteld voor de onlusten. Ondanks het de monstratieverbod hebben zich buiten Parijs toch betogingen voorgedaan. In Straatsburg en Poitiers trad de politie op; in Marseille en Bordeaux niet. (Van c rrespondent) net programma studenten belegerden het televisiegebouw. Er ontstond herrie van jewelste. Dany hield nonchalant glimlachend vol, dat Lij weigerde te werken zolang hem geen fatsoenlijke verblijfsvergunning I eisen van de arbeiders steunt. «Ie toegesïaan werd. Deze heeft hij dan ook gekregen. Hij heelt munistische partij„zichde partij ook al gezegd, misschien politiek asiel te zullen aanvragei djÊÈ irf' J fefif' Premier Georges Pompidou gisteravond de kiezingscampagne geopend met een voor radio en t.v., waarin hij opriep e, i massale steun aan De Gaulle om te voorkomen, dat de communisten in Frankrijk de macht in handen nemen. „U moet een grote meerderheid geven aan de kandidaten, die verenigd zijn voor de verdediging van de republiek". Hij besloot met: ..Fransen, de toestand is nog zelden zo ernstig geweest. Als u de anarchie en de ondermijning op zij wilt zetten; als u de weg voor een tota litaire partij die onze vrijheden be dreigt, wilt versperren, geef dan uw stemmen aan kandidaten die gesteund worden door de unie vcjr de verdedi ging van de republiek. Met hen zullen wij gezamenlijk onze vrijheden en Frankrijk redden". Vóór Pompidou sprak Waldeck Ro chet, de sctr«»tarLs-gcnci%al van de communistische party, die een geheel ander beeld schetste van de crisis in dat hoewel zij de wettige meisje aan de deur, die hem naar een vertrek bracht in de linkervleugel van de universiteit op de eerste verdieping. Onderweg passeerde hij jonge mannen met de karabijn over de schouder, ge kleed in battledress. In de kleine kamer waar hij toegelaten werd, lagen een zuurstoffles, brillen, helmen en op een bed lag de kepi van een legionair (sol daat van het Vreemdelingenlegioen). De man in het kamertje liet zich Lucien i noemen. Op een vraag antwoordde hij, dat hij geen student was, maar legio- j :efl nair was geweest bij het eerste regi ment van de parachutistentroepen. Hij I zei aan liet hoofd te staan van dertig man. „Wij hebben", zei hij, „nog een rekening te vereffenen met De Gaulle vanwege de oorlog in Algerije. Men kent ons ook buiten de Sorbonne, want wij hebben een groep in de vakcentrale van de C.F.D.T.", (ADVERTENTIE) morgen voordeel volle maantjes 300 gram van 85 „"75 LONDEN (A.P.). De baby, die veer tien uur na de geboorte uit zijn zieken huisbedje werd gestolen is gisteravond gezond en wel gevonden in een huis in het oosten van Londen. Het kindje, Nicholas Rattrc, is ln het Hnckney- ziekenhuis terug bij zijn moeder, een Westindische immigrante. Nicholas was zondag uit het ziekenhuis verdwenen, j Een 30 jaar oude Nigeriaanse, Helen :ose Aflalo, wordt verdacht het kind it het ziekenhuis te hebben gestolen. (ADVERTENTIE) FRIESE STAART- EN STOELTJESKLOKKEN ZAANSE- EN SCHIPPERTJESKLOKKEN DIV. ANTIEKE STIJKLOKKEN MODERNE SCHOORSTEEN- EN- WANDKLOKKEN fn ruime keuze en de beste merken H0RL0GER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 ALT IJ D VOORDELIG 's maandags gesloten. VPRO (Yi EER) LN MOEILIJKHEDEN YVONNE PAUL NAAR PARIJS VERTROKKEN Vai SCHIPHOL Yvonne Paul, de 39-ja- rige secretaresse, die de Verenigde Sta ten niet in mag. is gisteren niet liet vliegtuig naar Parijs vertrokken. Zij was juist ontslagen uit de Haarlemse strafgevangenis, waar ze een straf van tien dagen uitzat wegens huisvrede breuk. Het vertrek van de volgens de Ame rikaanse autoriteiten geestelijk gestoor de, Yvonne Paul verliep niet zonder moeilijkheden. De vrouw wilde eerst al leen mee als ze ook een vliegticket Pa ri js-New York kreeg. Tenslotte stemde /.e toe in de reis naar Parijs. Wat ze in Parijs gaat doen is niet bekend LONDEN (A.F.P.). Engeland gaat akkoord met de uitlevering aan de V.S. van de vermoedelijke moordenaar van ds. Martin Luther King, James Earl Ray Minister van Binnenlandse Zaken James Callaghan heeft het gerechtshof te Bow Street (Londen) toestemming gegeven een uitleveringsprocedure tegen Ray te be- (Van onze omroepcorrespondent) HILVERSl'.M Met dc jaarvergadering van 22 juni in zicht, lijken de moeilijkheden bij de VPRO zich op te stapelen. Ex-legerpredikant ds. H. Diekerhof heeft een kandidatuur als voorzitter van de veelgeplaagde omroep aanvaard. Hjj deed zulks op voorstel van het hoofd van de afdeling informatieve programma's, pater S. Jelsma en het adjunct-hoofd van dc t.v.-sectie, Bouke Poelstra. Deze twee stafleden hebben het afgelopen week einde in het diepste geheim een bezoek gebracht aan ds Diekerhof, in zjjn vakantiehotel aan het Gardameer. Dc huidige VPRO-leiding, die een kandidatuur van dr. K. Roessingli voorstaat, heelt de twee „rebellerende" programmachefs met ontslag bedreigd. Dc VPRO kent vanaf 1 januari geen voorzitter Directeur A. Mulder, die per 1 augustus ver dwijnt, maar nu nog de touwtjes in handen heeft Directeur Mulder verdwijnt met programma directeur ds. Van I-Ioute cn t.v.-sectiehoofd Arie Kleywegt uit de VPRO-lëidiug. Mede daarpm verw; van 22 juni de hoognodige orde op zaken stelt. de orde en politieke verstand had ge- I loond. die een beroep op de discipline I van de arbeiders had gedaan, he.geen graag was aanvaard". i Sorbonne Er is in de afgelopen dagen sprake j van geweest, dat zich in de Sorbonne- j universiteit te Parijs Katangese huur- j lingen zouden bevinden in het bezit van wapens. Een redacteur van het radiostation Europe heeft daar een onderzoek naar i ingesteld en er gisteravond een korte uitzending over gehouden. Hjj vertelt 1 dat hij ontvangen werd door een jong KAAPSTAD (AP) In dc toestand van de hartpatiënt Philip Blaiberg i* geen verandering gekomen, zo heeft hel Groote Schuurziekenhuis laten weten. In de speciaal gesteriliseerde waar hij behandeld wordt wef •ring leveraandoening, staal hij dag onder controle van dokters. Conclusie van rapport: Officier beveelt arrest ROOSENDAAL Dc spanningen in Frankrijk hebben circusdirectuer Toni Boltini ervan weerhouden om de geplan de tournee in dat land te laten doorgaan. Het Nederlandse circus keert daarom ua zijn Belgische rondreis naar Nederland In allerijl is een nieuwe vaderlandse tournee opgezet, die donderdag 20 juni in Oisterwijk begint. Vrijdag 21 juni staat de Boltinitent in Etten, zaterdag 22 juni en zondag 23 juni in Roosendaal en maandag 24 juni in Steenbergen. I Het Franse circus Sabine Rancy is de j moeilijkheden in eigen land ontvlucht. I Het maakt momenteel een rondreis door Noord-Brabant. Dekomende dagen geeft dit gezelschap voorstellingen in onder andere Bergen op Zoom, Zundert en Breda. HOUSTON (Reuter) In hel episco paalse Sint-Lucas ziekenhuis In Houston hebben chirurgen gisteravond het hart van een schaap ln en men* overgeplant, aldus is van de zqcle van het ziekenhuis meegedeeld. De bedoeling wus, een 47-jarige ernstig zlekp man in leven te houden totdat een menselijk hartdonor beschikbaar zou zijn. De man Is evenwel kort na de operatie gestorven. Dit is In de medische geselde denls de eerste operatie geweest waarbij het hort van een dier bij een mens Is overgeplant NEW DELHI (AP) Een boeing 707 van dc Pan American Airways, die in ccn zware regenhui op het „Duiii-Dum" vliegveld van Calcutta probeerde te lan den. is in brand gevlogen en geheel ver nield. Zes van dc 63 inzittenden zijn om het l< dr. O ziele In de be 1 j de Indoi (Vo. te publikatic w« de namen van enkele andere Zuidlim- Bom ba; ipondent) j burgsc huisartsen, zwagers van dr. O., rittend) de officier genoemd. Naar we vernemenen is uit mor u ik lacht tegen het week- uit Los Angeles. Het b vlucht rondom de wer< het tweede ongeluk, dat in de i 16 dagen in Indiö heeft plaaU- ;t een vliegtuig van een intema- icnri Op 28 mei stortte enkele ua d. start een Convair 990 van tesische luchtvaartmaatschappij GELEEN Op - van justitie. mr.W. Moors, is de in Sit- de" groep .r„ tard woonachtige 49-jarige arts J. O.. b,ad ingediend. die jarenlang een huisartspraktijk in Ge- leen heeft gehad, aangehouden en inge- Dr. O. kwam in het nieuws in maart j.l. door het geruchtmakend artikel in een .v »ekblad, waarin hij ervan beschul digd werd in de periode 1963-1967 gehan deld te hebben in verdovende middelen, die hij legen hoge prijzen aan patiënten verstrekte. In dit artikel, waarin ook ge sproken wordt van afpersing, oplichting en valsheid in geschrifte wordt dr. O. ook verweten, dat door zijn nalatigheid on drinkgewoonten enkele patiënten zou den zijn overleden. „.Ja, het klopt, dal dr. O. is aange houden. Dat is gebeuld In het belang van het onderzoek", zo bevestigde de of ficier van justiie. „Hoe lang hij blijft ingesloten, kan ik op dit moment niet zeggen. Het bleek wenselijk dr. O. Tij delijk af te zonderen van de buitenwe reld. Met hangt van het verloop van hel het leven. Ue Boeing, die vi ei ongel uk t is. w as afkom* itcl maakte i lek af, 'oetei >rdt ekening hebben te houde gezondheidstoestand". In dit stadium het onderzoek kon de officier ook t /.eggen, of er een strafrechterlijke ■volging tegen dr O. werd ingesteld lanklacht dan tegen hem werd Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zyn gevestigd, wende men zicb tot de agent. Limburg had samengesteld. Dit rapport was door genoemde inspectie aan de of- ficiei van justitie in Maastricht ter hand gesteld. In dit rapport wordt melding j gemaakt van drie patiënten, die door de handelwijze van dr. O. aan verdoven de middelen verslaafd zijn. Voor het omvangrijk en tijdrovend onderzoek heeft de procureur-generaal in Den Bosch aan dc officier van justi- tie te Maastricht de rijksrecherche ter beschikking gesteld. Zo werden bijvoor- beeld talrijke ex-patiënten van dr. O. aan de hand van door hem afgegeven re- j cepten ondervraagd. Ook moesten on- I derzoeken worden ingesteld bij apothc- I ken in Geleen en andere Zuidlimburgse plaatsen, waar dr. O. zijn patiënten op recepten verdovende geneesmiddelen Het afhalen en bij hem bezorgen. Voor deze verdovende geneesmiddelen moesten dc I patiënten abnormaal hoge bedragen be- I os elkaar het jawoor i op het smalle koord, jaagde, sprak onder he< in Madrid hebben d gegeven. Voort aai Een (jcsteHtke, die 1 paar zijn zegen uif.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1