Se£cid<^(Eou^atit Parij s is kokende zee geworden STAKINGEN, GEVECHTEN, BETOGINGEN, BARRICADEN Grote onrust in Kamerfractie van Boerenpartij Renault ligt verlaten KONINGIN KRIJGT JAARLIJKS HALF MILJOEN MINDER Toestand Blaiberg niet meer kritiek ■muo Niets ontging hem... GEVANGENEN GIJZELEN 23 BEWAKERS Kwartier minder werk voor ambtenaren Veel praten ondanks afspraak tot zwijgen NEDERLANDSE VISSERSBOOT OPGEBRACHT James Earl Ray naar veilige Edward Kennedy zwaar beschermd Regeling van grondwet in 197 PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS II TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN "ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 12 JUNI 1968 VRU ZONNIG De weersverwachting, meegedeeld door het KNML geldig tot morgenavond: Vrij mnnig en op de meeste plaatsen droog weer. Matige, overdag af en toe vrij krachtige noord oostelijke wind. Dezelfde temperaturen als van daag of iets hogere. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.469 (Van onze correspondent L. Kleiju i PARIJS Na bijna vier weken van stakingen, demonstraties en barricadegevechten met vele honderden gewonden en nu al vier doden, beginnen de Fransen hun tegenwoordigheid van geest te verliezen. In de afgelopen nacht is het zelfs al voorgekomen dat een man in Parijs zijn jachtgeweer nam, het raam open schoof en op demonstranten schoot, van wie hij er twee verwondde. De gevechten hebben in de nacht van dinsdag op woensdag in Parijs j tot vier uur in de ochtend geduurd. Tot ver in de voorsteden ston den de bewoners, uit hun slaap gewekt, naar de doffe explosies van traangasbommen te luisteren. Een beschrijving van al die ge vechten heeft geen zin meer, want dan zou men maar in herha lingen vervallen. NIJMEGEN (ANP) - Een 16-jarige Nijmeegse jongen kuierde enkele avonden geleden met een aardig meisje naar de rand van de stad en ging naast haar in het gras zitten. Al spoedig had hij haar zo veel lieve mededelingen te doen dat hij het er zelf warm van kreeg en de jas uittrok. Een passerende automobilist zag het ta/rreltje aan en kreeg grote interesse in de jas Hij griste het kledingstuk weg en ging er mee aan de haal. De jongeman liet hem begaan en deed nu pas aangifte van de diefstal, waarbij hij verrassend veel mede delingen over het uiterlijk van de dief kon doen. Terdege ondervraagd gaf hij toe de dufstal te hebben gezien, doch niet te hebben gezegd, omdat zijn gedachten te zeer bij •t meisje •varen. Achteraf wilde hij echter zijn jas teel terug hebben. Een bulldozer, de ramen met gaas beschermd, rjjdt in op de bran dende resten van een barricade, na de gevechten tussen politie en studenten in Parijs. ATLANTA (AP) Vier gevangenen, die 23 leden van het gevangenisperso neel als gijzelaars vasthouden, hebben een van die gijzelaars vrijgelaten om een klachtenlijst aan de gevangenisauto riteiten voor te leggen. Een verslaggever van de Atlanta Jour nal. waarmede de opstandige gevange nen graag wilden spreken, heeft via de radio contact met hen gehad Ook de verslaggever heeft een klachtenlijst ge kregen. Wolfe, de vrijgelaten gijzelaar, heeft verklaard, dat zijn lotgenoten geen haar gekrenkt is. De gevangenisautoriteiten willen nog niets zeggen over de klachtenlijst. Om trent de inhoud daarvan is nog niets be kend. De gevangenen maakten de gijzelaars nadat een uitbraakpoging faalde. Bij die uitbraakpoging vielen enkele schoten en een gevangenisbeambte werd licht aan het been gewond. DEN HAAG (ANP) Voor bepaalde groepen ambtenaren wordt met ingang van 1 september de werktijd met een kwartier per dag verkort. In 'de centra le commissie voor georganisserd over leg in ambtenarenzaken, die dinsdag in aanwezigheid van de staatssecretaris van binnenlandse zaken vergaderde, is men liet hierover eens geworden. De werktijdverkorting geldt voor de ambte naren, die pu 45 uur per week werken. Tot deze categorie behoren niet de amb tenaren van de departementen, maar bijvoorbeeld wel de politie-ambtenaren. Voor die diensten, waarvoor de datum 1 september niet kan worden gehaald, zal er naar worden gestreefd de datum van ingang zo vroeg mogelijk daarna te stellen, met compensatie op basis van overwerk voor een kwartier per dag. (Van nre parlementaire redactie) DEN HAAG Ondanks de afkoe lingsperiode. die de Boerenpartij zich eergisteravond in Ede opgelegd heeft, heerst er toch grote onrust in de Twee de-Kamerfractie van deze partij. Tijdens de Kamerzitting van gisteren vergader den de fractieleden tijdens en tussen de debatten door herhaaldelijk in afzonder lijke groepjes met elkaar. Partijleider en fractievoorzitter H. Koekoek hield in een klein spreekkamer tje, ontoegankelijk voor de opposanten in zijn fractie, langdurige besprekingen met zijn fractiegenoot, de Noordhollan der A. Nuyens. Deze had zich op de ru moerige vergaderingen in Ede reeds als een soort bemiddelaar tussen de groep Koekoek en de groep Harmsen opgewor pen. De heer E. J. Harmsen, Tweede-Ka merlid en wethouder van Apeldoorn, had gisteren in het Kamergebouw langdurige gesprekken met zijn medestanders het conflict rond leider Koekoek, de Ka merleden J. van de Brake en J. Harse laar. Mr. H. Kronenburg, het Bredase Kamerlid en eveneens medestander de heer Harmsen, hield zich gisteren veel mogelijk buiten het partijpolitiek gewoel. Hoewel hij vele belangstellen de andere Kamerleden in onderlinge ge sprekken wel inzicht g;:f in gebeurtenis sen van de laatste dagen binnen zijn Aan de hand van dit alles geloven po litieke waarnemers in Den Haag. dat de breuk in de Tweede-Kamerfractie van de Boerenpartij wel aanstaande is. In de Eerste Kamer zijn tot nu toe nog geen moeilijkheden ontstaan. De politie probeerde de studenten gis teravond om zeven uur tegen te houden, bij het beginpunt van de demonstratie bij het Gare de i'Est. Er werd een begin ge maakt met het oppikken van studenten, die in politiewagens werden gezet en met wie men in onbekende richting weg I reed. Maar daar was natuurlijk geen be ginnen aan. De studenten kwamen er toch door en verspreidden zich in kleine groepen door de stad. In de krantenwijk werd bij de France Soir een kranten wagen in brand gestoken onder het ge roep van: ,Weg met de gaullistische pers". Op d!rmanier werd op diverse plaatsen van Parijs gevochten. Niet al leen in de stu9entenwijk, maar ook bij het Gare du Nord, het Gare de l'Est. het Gare Saint Lazaire, Montparnasse, Place de Clichy en voor het stadhuis. De grootste barricade lag bij Mont parnasse, want daar la gdoor afbraak en nieuwbouw het materiaal voor het grij pen. Het ergste was tegen vier uur in de ochtend voorbij, toen de studenten van de nieuwe medische faculteit er genoeg van hadden en de CRS naar huis ging. Van die betrekkelijke rust maakten nog een paar studenten gebruik om de bar ricade voor de deur nog wat op te hogen- Balans Mag men de prefectuur van Parijs ge loven, dan ziet de balans van de afge lopen nacht er als volgt uit: 1500 beto gers opgepikt, wier identiteitsbewijzen zullen worden gecontroleerd. 44 arresta ties, 72 gewonden bij de politie, 72 bar ricaden opgeruimd, 75 auto's beschadigd of vernield, 25 bomen omgehakt en zeven booglampen voor de straatverlichting naar beneden gehaald. Vanzelfsprekend ESJBERG (AP) Een Nederlands j vissersvaartuig. de ..Bona Fide" is dinsdag opgebracht door een schip van dc Deense vissersbescherming bij het eiland Rocmoc, aldus heeft een woord voerder van de Deense marine meege deeld. Hij verklaarde dat het vaartuig binnen de drie-mijlszone had gevist. Dit werd door de Nederlanders ontkend, maar niettemin werd het schip naar Esjberg opgebracht waar dc bemanning vandaag voor de rechter moet verschijnen. Er heerst onder de Nederlandse vis sers enige verwarring ten aanzien van de grens van dc drle-mijlszone, aldus de woordvoerder. Als beginpunt van de zo ne wordt het verste punt van Jutland ge nomen. zodat op bepaalde plaatsen de zone breder is dan drie mijl, in het voordeel van Denemarken. Dc „Rooie Wip", ren om/ren enhalvc meter hoge JIolland.se wind molen, stunt te wentelwieken op de daktuin van een waren lm is in Tokio Dit om de ogen van de Japanners te richten op de Nederlandse ten toonstelling die in de Japanse hoofd stad wordt gehouden ter bevordering van onze cj port. En hrj Hollandse tafereel je is natuurlijk niet com pleet zonder Wendg ran der Kgk. die in klederdracht en op klompen met Japanse kleuters speelt. De Amsterdamse Best (iJi is bezig aan een reis om de wereld. Een van zijn middelen ran bestaan puf hij uit maken van trottoirtekeningen. Hi] is hier bezig in Tokio, waar hij zowel belangstel ling als geldelijke bijdragen ontvangt. tADVERTENTIEJ gouden armband of collier JUWELIER d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze in alle prijzen. Altijd voordelig, 's Maandags gesloten. LONDEN (AFP-Reutor) Dc in Lon- j den gearresteerde verdachte van de i moord op ds. Martin Luther King. Ja- incs Earl Ray. is dinsdag van de ge- vangenis van Brixton overgebracht naar die van Wandsworth in een zuidweste lijke buitenwijk van Londen. Nadat Charles Wilson, een v an de da- ders van de grote treinroof. uit de ge- vangenis was ontsnapt, zijn de vei- j ligheidsmaatregelen aanzienlijk ver-1 scherpt, waardoor de gevangenis thans als een van dc ..veiligste" in het Ver enigd Koninkrijk wordt beschouwd Ook in zijn nieuwe verblijfplaats zal Rav voortdurend worden bewaakt door twee mannen, die zich bij hem in de dag en nacht verlichte cel bevinden. WASHINGTON (Reuter) President Johnson heeft na de moord op Robert Kennedy niet alleen voor de voornaam ste presidentskandidaten een speciale bescherming bevolen, maar ook voor d« enige nog levende van dc gebroedei> Kennedy, senator Edward. Dat is dins dag door het Witte Huis meegedeeld Edward Kennedy wordt sindsdien dooi ongeveer twintig geheime agenten door lopend beschermd. is dat maar een globale schatting. Van gewonden bij de betogers wordt geen melding gemaakt. Ook in de provincie is stevig gevoch ten, onder meer in Toulouse, Lyon, Saint Lazaire en Sochaux. Bij Peugeot in So- chaux heeft de CRS zich eindelijk terug getrokken. Maar vóór de kalmte werd hersteld heeft een onbekende groep alles in het Peugeothotel, waar gasten worden ontvangen, kort en klein geslagen; van de flessen champagne, wijn en likeur is er niet één meer heel. In de Renaultfabrioken van Flins (West-Parijs) hebben CRS en stakerspos- ten de fabriek verlaten, maar gewerkt wordt er niet meer. In de Citroënfabrie- ken bij Nanterre ontstonden vanmorgen op twee plaatsen branden, maar die wer den ijlings door de brandweer en sta- kersposten geblust. Oproepen In de ochtend- en avondbladen ver schijnen meer en meer oproepen aan dc studenten om op te houden met het Be eld uiig bet Staat koopt paleis Soestdijk Geen krant ontvangen? Bel tussen ti.oo en Ï.OU uur. nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agrntschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent (Van onze parlementaire reductie) DEN HAAG. De inkomens verbetering van koningin Juliana zal 475.000 gulden minder bedra gen dan wat het kabinet-Cals de vorstin had toegedacht. Het kabi net-De Jong vindt namelijk, dat de bewoningskosten van paleis Soest dijk voorshands een privé/aak moeten blijven. Voor 1071 zal het rijk dit paleis kopen in het kader van een nieuwe regeling voor de financiële verhouding tussen het rijk en het koninklijk huis. Dan zullen tevens Het Loo en de Oude Hof (Noordeinde, Den Haag) de status van koninklijke paleizen verliezen en dan zal een deel van de hofhouding in rijksdienst wor den genomen. Tot dat moment zal het inkomen van de koningin worden hepaald op 4.750.000 gul den te rekenen van I januari 1000 af. Het bedraagt nu sedert 1001 2.500.000 gulden per jaar. p l-lijke eend heeft biijbaar niet al te veel fiducie in trouwe waggelaar. Vandaar dat liij om zijn beestje t handje te helpen het de handen oplagda. KAAPSTAD (AP-AFP) Dc toestand van de Zuidafrikaanse harttransplantatie- patiënt, de tandarts Philip Blaiberg. is zorgwekkend, maar niet kritiek, aldus een bulletin van het Groote Schuurziekenhuis. Blaibcrg, de tweede en tot dusverre meest succesvolle harttransplantaliepatiënt, lijdt aan leveroomplicaties. Er zijn nu lichte verbeteringen opgetreden. Alles wordt In het werk gesteld om dc complicaties te bestrijden. Hartchirurg dr Barnard zou vanmiddag uit Londen in Kaapstad aankomen Frederick West, dc Engelsman die een nieuw hart had gekregen en vorige week een dubbele longontsteking opliep, blijkt nu ook een slechte nierwerking te hebben Een woordvoerder van het hartziekenhui6 in Londen deelde mee. dat zijn toestand ernstig in. de koningin op 5,2 miljoen gulden te be palen, werd er reeds op gewezen, dut hier sprake was van een on-c!gcn!ljk In komen, omdat de vorstin alle kosten van het koninklijk huis, ook die van haar officiële optreden, moet betalen uit dit inkomen. Dit spruit voort uit het feit, dat de grondwet bepaalt dat het staats hoofd zijn „huis" naar eigen goeddun ken mag inrichten. De kosten van dat „huis" moeten evenwel, ook volgens de grondwet, worden vergoed. Omdat er nogal wat weerstand tegen de inkomens verbetering bleek te bestaan, liet pre mier Cals di- Raad van State uitzoeken, of het mogelijk zou zijn de kosten voor het koningshuis boekhoudkundig andera te regelen, zodat het „inkomeneen an der gezicht zou krijgen. Het ging hier derhalve om een nadere Interpretatie van dc grondwet en dan met name over de vraag, aan welke uitgaven moet wor den gedacht, als het in dc grondwet gaat om het vrijelijk Inrichten van haar „huls" door de koningin. (Meer hierover vindt u op pag. 5) (ADVERTENTIE) morgen voordeel div. roomboter koekjes 250 gram van 119 voor 105

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1