BOB KENNEDY BEZWEKEN BEGRAFENIS HEEFT DINSDAG PLAATS OP ARLINGTON hia i^/jM/-J X/I C//VI yV/^i >Mr Grote verslagenheid in heel de wereld Kennedy is niet dood NS-verlies loopt op tot 400 miljoen Onrendabele lijnen blijven gehandhaafd fruit DRAMA IN HOEK VAN HOLLAND Caféhouder bij vechtpartij gedood 8 PAPl,.L POSTBUS II - TEl.EKtHIN illMS - REDACTIE Jk OPKLARINGEN 20015 en 25594 - ADVEKTENIIEAFÜELING 20826 VjB ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; Mi W l| A W MM A ^M If \JAf m A. >M JH Perioden met zon. maar ook enkele verspreid voor- p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 A Y M A »L. Hr komende buien. Overwegend matige westelijke .ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— Mr ^MY ^MY Mr ^Y ^Y Y wind en dezelfde temperaturen als vandaag of iets KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) lagere. donderdag 6 juni 1968 katholiek dagblad voor leiden en omstreken 59, j^.n*. «sm Robert Kennedy is geval len als slachtoffer van geweld. Men kan er zich niet afmaken door te zeggen, dat er dagelijks duizenden mensen vallen door ge weld: op het slagveld, in de rosse buurten van de grootstad, op de weg. Daarmee verlaagt men de be tekenis van deze unieke gebeurte nis. Ze vormt samen met de moord op John Kennedy en op Martin Luther King een teken des tijds, een zeer kwalijk, onheilspel lend teken. Deze grote figuren zijn ver moord enkel en alleen om hun ideeën, hun meningen en hun idea len. Die bleken een onstuitbare wervingskracht te hebben, vooral bij de jongere generatie. Daarvan was de overwinning zo goed als verzekerd. En daartegen was ken nelijk maar één middel in het veld te brengen: stoppen die mond, stilleggen dat geluid. WIJ weten, dat zij zich te gen alle schijn in vergis sen. Zij bereiken juist het tegen deel van wat zij proberen te be reiken. De stem van Kennedy, ge welddadig tot zwijgen gebracht, klinkt harder dan ooit. Wat hij King en met verschillende anderen op gang heeft gebracht, zal zich met groter kracht doorzetten dan bij zijn voortleven het geval zou zijn geweest. ZO is de dood van Kennedy be halve een ramp ook een teken van hoop voor de wereld. Wij be leven opnieuw, midden in de actua liteit, het mysterie van onheil, dat heil belooft te worden. Kunstroof in Londen en Roemenië LONDEN (Reute; n in de i r 500.0 rzekerd. in, namelijk „Ecce home .De dood van Cleopatra" en een poi van de Vlaamse meester Van Dyck. Inbrekers heb- i maandag op dim icht erijen, waarvan 20 Holland se meesters, gestolen uit een woning van de antiquiteitenhandelaar Ronals Lee in Londen, zo is woensdag door de politie bekendgemaakt. De schilderijen pond (4 miljoen gul den) Verdwenen zijn onder meer „Interieur met rokende man" van Gabriël Metsu. ..Riviergezicht" van Jan van Goyen, een landschap van Salomon van Ruysdael, een winterlandschap van Aert van dei- Neer en een van Hendrick Avercamp en een schilderij van Jan Steen, dat feestvierende boeren voorstelt. Ook Roemenië vond kunstroof plaats. Uit het museum Brukenthal te Sibiu; een sta in de Roemeense provincie Transilvani zijn schilderijen van onschatbare waai de gestolen. Daaronder waren AG Minister Bakker aterstaat) verwacht, dal de Nederlandse Spoorw einig kans. dat De i - het a >rden goedgemaakt n rendabel bedrijf als de bedrijfs- de t om aan de N.S. 315 miljoen gulden te garanderen voor rente en aflossingen. Het wetsontwerp werd door de senaat zonder hoofdelijke stemming aanvaard. Bij de beraadslagingen was geen kritiek op het voorstel naar voren gekomen. Bij de beantwoording van een aantal vragen deelde minister Bakker voorts mee, dat het wetsontwerp uit nood ge boren is, maar dat het bepaald geen ge- ilg is van een slechts bedrijfsbeleid. Als N.S.- ongelijkmatige vervoersvraag mét als gevolg overcapaciteit, de sterke particu liere motorisering, het krachtig afgeno- bewindsman op, lager lag Naar aanleidi bedrijf gegunde genstellen meri dat de Duitse van 't Utrechtse Werkspoor. Desondank.' is met het oog op de werkgelegenheid het leeuwedeel van de bouw (21 trein stellen) aan Werkspoor gegund. Andere opmerkingen van de heer Keij- zer: Sinds 1 januari heeft de N.S. 575 personeelsleden minder in dienst; de re gering houdt rekening met het belang van een snelle verbinding tussen Den Haag en Zoetermeer; de lijn Rotter dam-Hofplein Den Haag zal, hoewel on- ADVERTENTIE) morgen voordeel LOS ANGELES (AR-Rtr-AFP). Robert F. Kennedy (42) is van morgen kwart voor tien bezweken aan de verwondingen, die hem gisteren in het Ambassadorhotel te Los Angeles met een revolver waren toegebracht door de 24-jarige Sirhan Bisjara Sirhan. Aan bet sterfbed waren zijn ~r Ethel, die haar elfde kind verwacht, zijn oudste zoon Joseph (16). zijn zuster, mevrouw Lawford, een andere zuster en zijn zwager, bet echtpaar Smith. Jacqueline Kennedy, de weduwe van zijn eveneens ver moorde broer John, zijn broer Edward en een geestelijke. In een aangrenzend vertrek bevonden zich nog twee van zijn tien kinderen: Kathleen (16) en Bobby (13). In vele delen van de wereld onder braken de radiostations hun pro gramma om bet overlijden mede te delen en klonk de negrospiritual „Nobody knows the troubles I've Sedert de aanslag en de daarop, door zes neuro-chirurgen uitgevoerde operatie, -as de toestand van Robert Kennedy uiterst kritiek geweest: een van de op hém afgevuurde kogels was bij het oor zijn hoofd binnengedrongen en had vitale hersendelen verwoest. Robert Kennedy, half verlamd en waarschijnlijk blind, is niet meer bij kennis geweest. Het stof felijk overschot zou vandaag nog over gebracht worden naar Washington of New York. De uitvaartdienst is dinsdag in de St.-Patrickkathedraal in New York en hij zal begraven wórden op het na tionale Arlingtonkerkhof te Washington. „Ik weet dat er vroeg of laat een aanslag zal komen", zo heeft Robert Kennedy nog gezegd in een van zijn laatste interviews, namelijk met de Franse schrijver en diplomaat Romain Gary. „Op alle manieren moet men het geluk aan zijn kant hebben om tot pre sident van de Verenigde Staten gekozen te worden. Wij leven in een periode van buitengewone psychische besmetting. Men kan zeggen dat de geestelijke leegte zodanig is, dat de dramatische gebeur tenis, de happening, een werkelijke be hoefte geworden is. De individuen en we kunnen dat zien in onze negergetto's worden zo sterk verdrukt of opeen- gedrukt, dat zij zich niet anders kunnen bevrijden dan door een uitbarsting". De officiële bekendmaking van Robert Kennedy's overlijden werd gedaan door zijn perschef. Frank Manciewicz. Het duurde ongeveer een minuut voor hij kon spreken. Wapenwet Onder de indruk van Robert Kennedy's dood, schijnt het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden thans bereid te zijn de wet goed te keuren, waarbij de post orderverkoop tussen de staten van vuur wapenen zal worden verboden. Robert Kennedy en zijn broer Edward hebben zich zeer ingespannen om deze wet aan genomen te krijgen, maar zonder succes. Vorig jaar verklaarde Robert nog: „Als wij thans handelen kunnen wij honder den levens in dit land redden en duizen den gezinnen het grote verdriet bespa ren van het verlies van een echtgenoot, zoon of broer". De strijd om de democratische nomi natie voor het presidentschap is tot stil- gekomen. Ook Nixon (Rep.) hoeft jgekondigd zich .voor onbepaalde tijd zullen onthouden van politieke acti- Mevrouw Eethel Kennedy is met haar man in de ziekenwagen van het Ambassador Hotel naar het ziekenhuis gereden. In de auto kon zij nog voortdurend met Robert spreken. Het waren huif laatste woorden: na de operatie is Robert Kennedy niet meer tot bewustzijn gekomen. Enkele Hoekse r Huiz Hut bed ie hun kal Robert Kennedy met de broer die hij bewonderde: John, Holland, de ee gasten kort /as echter de rust niet weergekeerd, nauwelijks een kwartier later stond i.n de mannen, de 48-Jarige J. P. B. in het restaurant. Met zachte dwang direct da"mor«en uit Groningen per auto ver- j werd hij wederom in zijn sla .pkam. r i ,-Li.aU1*--•later weer be- MÊÊfM- zijn collega, de paarderennen. In de loop van de dag i 53-jarige Huizinga. De mannen hadden hadden zij het nodige gedronken. In de kennelijk woorden gehad over het een woensdagnacht namiddag besloten zij niet meer naar of ander en Huizinga begaf zich naar itel Amerika in j Groningen terug te kei en maar in Hoek J buiten Even later ging ook B. het hotel jarige heer W. van Holland te overnachten. In de loop j uit met de bedoeling zijn collega te zoe men in ho- ken. De heer De Bie, de eigenaar van het de avond 1 hotel, besloot toen de deur te sluiten. an de a ien de r In de Riedijkstraut, waar het hotel is gelegen, hebben de munen kennelijk op nieuw ruzie gekregen, want enkele mi nuten later hoorden de heer De Bie en een kelner lawaaiige stemmen en een bons. Bulten gekomen zagen ze B., die bovenop het lichaam van Huizinga zat en dat de laatste zich niet meer bewoog- Ze wisten B. het hotel in te werken. De dokter constateerde, dat Huizinga was overleden, waarschijnlijk ten gevolge van een schedelbasisfrtctuur of door wur ging. Inmiddels werd B., die zich zeer rustig gedroeg, in hotel Amerika door politie- mannen verhoord. Hij legde een volledige bekentenis af, hij tot de daad heel duidelijk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1