S)e CcidóeSotiAmit Akkoord met bonden vervoerspersoneel FRANSE STAKING VERLOOPT LANGZAAM MEER SOEPELHEID HANOI IN PARIJS? JAMIN Kamperen favoriet tijdens Pinksteren Stakers hielden trein tegen AMERIKAAN UIT AUTO GESLINGERD Vele doden in pinksterverkeer Toeristen zijn met uitgaven voorzichtig PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank NV, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DINSDAG 4 JUNI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK REGEN De weersverwachting, meegedeeld door hel KNhf^ «eldig tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt met plaatselijk wat regen, in de nacht hier en daar mlat Zwakke wind en dezelfde of iet* lagere middagtempereturen dan 59e jaargang. 17.462 l'ARLIS Als de stakende ar beiders de gesloten overeenkomst tassen vakbonden en regering be krachtigen, dan kan morgen het treinverkeer in Frankrijk lang-1 zaam op gang komen en gaan j wellicht de bussen en metro in Parijs weer rijden. Het is even- j wel helemaal nog niet zeker dat j de arbeiders het met de opvat tingen van hun vakbondsbestuur ders eens zijn. Bij het Franse j spoorwegpersoneel ontvangen de laagst bezoldigden 17 procent loonsverhoging en de hoogst ge- salarieerden 10,2 procent. De werkweek wordt verkort tot 44,5 uur en de vakantie komt op 28 dagen. Het stakingsfront is ten dele doorbroken, maar voor de post weer wordt bezorgd, de treinen gaan rijden en het open bare vervoer in de steden is her steld, is van een normale toestand* nog geen sprake. ijk keren de mijn- de mijnen terug-, maar de drie fabrieken van de Snearna-v 1 iegtuigmotorenf abriak blij ven stilliggen en de arbeiders van de staalfabrieken van Usinor-Denain gaan evenmin aan het werk. Naar schatting hebben de stakingen het land ongeveer zes miljard dollar gekost aan verloren produktie. Bij de spoorwegen reden zondag in de Elzas een paar treinen, maar de spoor wegarbeiders hebben gistermorgen op nieuw het station van Straatsburg bezet. Een trein, onderweg van Straatsburg naar Mühlhausen. werd tot staan gebracht door spoorartieiders die op de rails waren gaan zitten. Bij de automobielfabrieken van Renault en Citroën ligt alles nog plat. Aan de voorgeve] van Renault hing voor het- opgerichte gaullistische burgerwachten geen aanleiding te geven, de rode vlag neer te halen wat zij op andere plaatsen i geprobeerd. Premier Pompidou hield gisterochtend een persconferentie met de volgende hoofdpunten In het nationaal belang moeten de stakingen ophouden en de verloren tijd zal moeten worden ingehaald; de studen ten behoeven zich niet ongerust te ma ken dat zij in een vergeten hoek komen te zitten; geweld zal met nog groter geweld worden onderdrukt; de gaullisten gaan de verkiezingen in onder de leus: „Tegen het totalitaire communisme" i daarbij i harte welkom en za worden beloond. Dat wil s aanbod aan het katholieke in een Parijse voorstad in partijraad ach ter gesloten deuren bijeen. Daar is d( grote zorg; hoe voorkomen wij dat wij ti pletter worden gedrukt tussen gaullisten en communisten Datzelfde gevaar hangt a en verscheldenen min oi gewond. In Groesbeek reed een Nijmeegse auto en met te grote snelheid in bocht uit de koers raakte. De 42-jarige melkslijler Th. de W. uit >rd bij dc botsing gedood. Diens 43-j rchtgei legenjarlgc dochtertje G. de W.-B. ■rklarini nvloc Een gecompliceerd verkeersongeluk in de nacht van zaterdag op zondag ca. kwart voor vier op de weg Amster dam-Utrecht onder Breukelvn heeft een dode en een ernstig gewonde ge- eist. Kort achter elkaar reden een Opel Rekord, waarin vier Marokkanen en een Mercedes, waarin een Marokkaan en een sportwagen met twee inzittenden elka: lheid de bestuurd gezeten 20-jarigi De bestuurder e /as op slag dood. !5-jarige caféhou- werd ernstig ge- ,-ergebracht. Door de botsir rechts langs en 5 werden hevig beschadigd; de in zittenden bleven praktisch ongedeerd. ïn voor middernacht is gisteren in de gemeente Utingeradeel een auto tegen brugpeiler gebotst als gevolg waar de bestuurder werd gewond en zijn passagier, de 18-jarige Jan Jelsma uit Toorn zo ernstig letsel opliep, dat de bestuurder de macht over het stuur Het vijfjarig zoontje van de familie Zweers uit Emmerich (Wdl.) dat met vader en moeder langs de kant van de Ulftseweg in Silvolde zat te picknicken is dodelijk verongelukt i de i door reden. In Amsterdam werd de 62-jarige troleur H. W. Storm op een rijwielpad door een auto gegrepen en gedood Even na twaalf uur zijn de afgelopen op Hengelo het leven, gisteravond de 13-jarige co C. G. van Kalkeren vlak bij •lijke woning door een auto a: Te rrd en gedood. De bestuurder werd Te Amsterdam werd zaterdagochtend de 81-jarige mevrouw C. van Bemmel- Homburg aangereden door een bromfiet- n overleed aan de opgelopen ver wonding! werd de 76-jarige me- w F. M. B. uit Sappemeer door een geschept en gedood. zijn bij i utoweg Frankfort-Mannhe n ernstig auto-ongeluk d •ond. Een van de omgekomenen is 23-jarige Nederlander René Simon Hasselt. De 74-jarige mevr. E. Luten uit Ufl zondagavond door een auto aan De 15-jarige Koos Hese uit Amster dam overleed aan de verwonding, die hij had opgelopen toen de door zijn broer bestuurder bromfiets, waar hij ach zat, op een kruispunt 'n aanrijding I Dc 6-jarige Jan Alting uit De Kiel bij het oversteken door een personen auto gegrepen en gedood. Bij Rilland Bath kreeg mevr. N. rijl» van haar man. Zij verloor de macht over het stuur en de auto botste tegen een tegenligger. Daarbij personen gewond. Op de rijksweg Den Bosch-Utrecht zijn zondagavond twee aul n waarbij de 57-jarige mevr. J. C. Amsterdam om het leven kwam Twee andere inzittenden werden zwaar- De 40-jarige timmerman K. Pais uit Winschoten werd toen hij stond te pra- i op straat geschept door een auto, gedood. De 74-jarige mevrouw Zeggelaar uit Amersfoort werd bij het oversteken door een auto aangereden en overleed kort na aankomst in het ziekenhuis. De zevenjarige Thea van der Weijden uit Rotterdam is bij een verkeersonge luk in Doorn om het leven gekomen. Ze was met haar vader en een even oud vriendinnetje in een Volkswagen busje op weg naar het kampeercentrum Deventer is op tweede pinksterdag te ongeveer kwart voor twaalf 's nachts dodelijk verongelukt bij een verkeers ongeval onder Harfsen. uit Oudehon geraakte met haar fietsj« te water en verdronk. In het golfslag- bad „De Branding" te Doorwerth i; de lft-jarige L. van der Mastbergen ver dronken. De 17 jaar oude Plendcr ui er bij 't zwei Ringvaart men verdronken. Uit Amsterdam is het lijk i de* kopjarige onbekende vrouw opgehaald. een voortreffelijke start was en dat hij terecht met een trots gebaar zijn 'buit, een karper van formaat,, kan ADVERTENTIE Hoge officieren in Saigon gedood morgen voordeel gev. framboosjes ISO gram »an 85 voor 75 niet duur we! heerlijk communisme in de kaart speelt. En alsof we in Parijs nog geen zorgen genoeg aan ons hoofd hebben, zijn ook nog gevechten uitgebroken tussen joden en Arabieren in het 20ste arrondissement van de hoofdstad in de buurt van Belle ville. Hoe de strijd precies ontstaan is, staat niet vast; men beweert door een kaartspel. Tegen middernacht raakten beide ge meenschappen met elkaar slaags, waarbij men wederzijds zijn woede koelde op winkels die geplunderd en in brand ge- ig telde men twintig uit- de buurt heeft eigen ordediensten gevormd om winkels van kooplieden die met De politie heeft dan naar de ei naar de andere kant gechargeerd gegooid Gist s het vrij rustig. PARIJS (Reuter-A.P.) In de Fran» hoofdstad houdt men er thans rekenin mee dat de houding van de Noordvie namesc onderhandelaars aanzienlijk z; veranderen door de komst van Le Due Tho, een van de hoogstgeplaatsten in d< Noordvietnamc.se partijleiding. Tho zal als „speciaal adviseur" optreden va voornaamste Noordvietnamese 01 handelaar. Xoean Thoey. die niet heeft kunnen vermijden dat de besprekingen al enige tijd in een impasse verker Le Due Tho, die in de partijhierarchie hoger staat dan Xoean Thoey, verk de bij zijn aankomst er zeker van tc dat als de Amerikanen hun bomb: men ten en andere krijgshandelingen tegen Noord-Vietnam onvoorwaardelijk staken, onverwijld besprekingen kunnen beginnen over „andere problemen beide partijen raken". Hij gaf overigens de Amerikanen de schuld van de passé, door de „vertragende tactiek" die zij zouden beoefenen. Tho had, voor in Parijs arriveerde, in Moskou een 01 moeting gehad met premier Kosygin. In Zuid-Vietnam heeft de Vietkong vanmorgen een groot aantal granaten op Saigon doen neerkomen. Het was r speciale koerlei gebracht. Waar gewonden bleef eveneens beperkt. Dircet stegen vliegtuigen op om de Vietkong- stellingen onder vuur te nemen. Zondag was in Saigon een hoogst waarschijnlijk Amerikaanse raket te recht gekomen op een Zuidvietnamese commandopost. Daarbij zijn zes hoge officieren, vier kolonels en twee majoors, om het leven gekomen. Onder hen was het hoofd van de politie van Saigon, Ngoejen Van Loean. Zijn plaatsvervan ger werd levensgevaarlijk gewond. Ook de burgemeester van Saigon kwam om Drama tijdens storm in bergen SEATTLE (AP) De 51-jarige tanc arts dr. James M. Reddick heeft zijn I» ven gegeven om zijn twee kinderen t redden, toen zij op de 5000 meter hoi eestelijk had gesterkt r ielteksten. Zo Iconden wee dagen en nachten overleden. De kinderen v nat en hongerig, maar trekkelijk goede toestand nhield in hun Zweefvlieger verongelukt Buitenlands bezoek minder (Van e DEN HAAG Het aantal 1 Mandei Nedi dertien belangrijk»te gren< rrlandae Vereniging voor Vreemdelingen is 25.000 minder dan met Pinksteren 1967. •nlanders de grens over. Het aantal kamp» Jlend groot. Ni» n en de zaterdag wordt door de (ANVV) geaehat sen 1968 kwamen va* met de ptnk- i miljoen Nederlanden en n; dat is 150.000 meer dan •ortg jaai Veel gewonden bij instorten van tribune KANAAL (ANP) Tijden! male grasbaanmotorwedstrüden kanaal is tweede pinksterd: terreinen vol. terwijl over het hele land 25 procent vól was Opmerkelijk was de belangstelling van dc kampeerders voor Friesland en Drente. In vergelijking met voorgaande jaren is het aantal buitenlander* dat ons land bezocht lager (425.000). In 1966 en 1967. toon het evenals dit jaar met Pink steren goed weer was bezochten steeds toen V-t U\vèi"i "'nieT'zo best was. waren het er 600 000. Het aantal kampeerders is sterk gegroeid. In 1965 en 1966 waren er 400 00(1 kampeerders, In 1967 350.000, Ondanks de geringe teruggang in" het buitenlands pinksterbezoek ls de ANVV zeer tevreden, want er waren nogal wat factoren, die remmend werkten. Zo waren er de moeilijkheden in Frankrijk, waar door geen grote stroom toeristen uit Frankrijk verwacht kon worden. Nor maal komt Frankrijk wat betreft het bui terwijl er dit jaar 500.000 waren. De Fransen die wel naar on* land ge komen waren om er de Pinksterdagen door te brengen, hebben daaraan niet altijd evenveel plezier beleefd. ZIJ moes ten namelijk ervaren dat een flink aan tal toeristische bedrijven over het. gehe le land verspreid weinig waarde hecht ten aan de Franse francs, die zij kre gen aangeboden. Bij d.' grensovergang De Poppe bij Oldenzaal (E 8 route) meld den zich een auntal Oostduitsers, die wel over een geldig visum voor West- Duitsland bleken te beschikken maar niet tenlands bezoek aan ons land na Duits land op de tweede plaats. Een ander»' moeilijkheid was het vergrote deviezen- probleem voor de Engelsen als gevolg van de devaluatie. Een nadeel achtte men het ook dat dr bollen uitgebloeid waren, dit in tegenstelling tot vorig jaar Pinksteren, toen de Keukenhof bijvoor- beeld nog 50.000 bezoekers trok. Nederland moest het dus dit jaar voor al van de Duitsers hebben en die kwa men in grote aantallen. Het aantal Bel gen dat ons land bezocht viel eveneens niet tegen en dat is vermoedelijk te dan ken aan de moeilijkheden in Frankrijk. Engelsen en Scandinavlërs waren In zeer bescheiden aantallen vertegenwoor digd. De hotels 'en pensions in de drie grote steden Den Haag. Amsterdam en Rotter dam cn In een aantal badplaatsen kre gen een groot aandeel In het buitenlands over een voor ons land, zodat de toegang moest worden geweigerd Aan dezelfde grensovergang moesti n douanebeambten ervaren dat één op de tien Duitsera niet in 'tbezit bleken te zijn van 'n groene kaart. Deze Duitser* werden eveneens niet toegelaten; wegens de enorme druk te kon men ze ter plaatse ook niet van een groene kaart voorzien Tijdens het pinksterweckeinde ont stond over het algemeen minder filevor ming dan In voorgaande jaren. Ook ket- tingbeiogtngen kwamen minder voor. Knelpunten waren het verkeersplein Oudertjn, de brug over de Oude Maas bij Dordrecht en de provinciale weg van Hilversum naar Haarlem. Achtervolging bezoek. Diverse VVV's moesten zelfs hun v oorraad particuliere adressen in- 1 schakelen. Opmerkelijk was de grotere in dc Jordaan toeristen worden voorzichtiger met hun uitgaven; hetgeen mogelijk zijn oorzaak 1 vindt in de achteruitgangvan de indus- 1 trlegebieden i. Noord-Rijnland-Westfa- len. België en Frankrijk. Bij de kampeerder* was vooral de kuststreek in trek. De kampeerterreinen lussen Cadzand en Den Helder waren vrijwel alle bijna of geheel bezet Ook AMSTERDAM (ANP) Zes schoten heeft een hoofdagent van de Amster damse motorpolitie op eerste pinkster dagavond afgevuurd op een gammele auto. die bestuurd werd door de 16-Ja- rige magazijnbediende R. J. S die drie keer op de hem achtervolgende zijspan- combmatle getracht had in te rijden cn oosten en zuiden van ona land werden veel tenten opgezet. Het gevolg was goed bezette kampeerterreinen in 't Gooi. op de Utrechtse Heuvelrug en op de Vclu- we. Nergens deden zich overigens moei lijkheden voor. Langs dc Noordzeekust was veertig procent van alle kampeer Brouwersgracht ln te duwen. Op een brug sprong dc Jeugdige best uurder uit de auto waarin ook nog drie andere knapen zaten. De wagen kwam na de wilde Jacht door de Jordaan tegen een gevel tot stilstand en de magazijnbe diende werd gearresteerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1