Rust keert terug in Parijs BRESSEN IN STAKERSFRONT Tien tips LINKSER AANZIEN KABINET: voor veilig sturen met Pinksteren Anton van Duinkerken stervende Citroens nieuwste3 C.V. Gesprek Hanoi-VS minder gespannen Gevecht om paspoort in KLM-vliegtuig ONWILLIGE TURK TERUG OP SCHIPHOL Ulbricht terug Adviseur op weg voor Xoean V onnissen in Indonesië NA ANTI- NU PRO BETOGERS IN VELE STEDEN 8700 MMiim' SOIREE-DANSANT BAR DANCING Yvonne niet weg te slaan SAMEN IN DE FILEJA WOHL DANSEN DANSEN wast I prettige feestdagen DANSEN DANSMIDDAG PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30 03 Bank: Amro-Bank N V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart J 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 1 JUNI 1968 - KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN OOSTELIJKE WIND De weeraverwadhting. meegedeeld door hei KNMI, geldig tot hedenavond: Droog en vrij warm weer met weinig bewolking, maai ln het uiterste noorden van het land tijdelijk enkele mistbanken of laaghangende volken. Zwakke tot matige wind utt oostelijke richtingen 59e jaargang, no. 17.461 lange pinksterweekeinde te voet. per fiets of gemotoriseerd ontspanning gaan zoe ken. 10 pinksteradviezen opgesteld: 1. Indien u van plan bent tijdens de pinksterdagen rustige binnenwegen op te zoeken, bedenk dan dat uw buurman en duizenden andere ook die wegen zullen berijden. 2. Ga niet onnodig inhalen, maar houdt het tempo aan van het overige verkeer, met name op zogenaamdê toeristische routes. 8. Verwacht het on verwadi te van vele onervaren automobilisten, die tijdens het pinksterweekeinde de weg op gaan. maar ook van buitenlanders die ons verkeer niet gewend zijn. 4. Erger u niet in files. Houdt voldoen de afstand tot uw voorganger: mini maal de helft van uw snelheid in 5. Stoppen op smalle wegen bemoeilijkt passeren en veroorzaakt opstoppingen. 6. Waarschuw indien u wilt stoppen het achteropkomende verkeer door en kele malen op het rempedaal te trappen, waardoor uw remlichten opgloeien. 7. Parkeer op smalle wegen uw auto niet op of in de- onmiddellijke nabij heid van kruispunten, waardoor het uitzicht wordt belemmerd. 8. Pas uw snelheid aan daar waar berm toerisme de weg onrustig maakt. ft. Veel voetgangers en fietsers zijn een dergelijke zondagse drukte niet ge wend. Wees daarom bedacht op hun onverwachte gedrag. 10. Houd ln een file het achteropkomen de verkeer maar ook de voor u rijdende auto's steeds in het oog. NIJMEGEN Professor dr. Willem Aaselbergs, als schrijver bekend onder de naam Anton van Duinkerken is sterven de.. Hij was al enkele maanden ernstig ziek, maar ondanks een operatie ging zijn toestand zó acheruit da hem donderdag het Sacrament van de Zieken is toege diend Professor Asselbergs is 65 jaar. Naast zijn hoogleraarschap ln Nijmegen ls hij nog lid van de Koninklijke Nederlandse (en de Vlaamse) Academie voor Weten schappen .van het Prins Bemhardfonds en van de Raad voor de Kunst. Van S CV deux chevaux s=r Owed paarden) tot 1 CV (1 paard). Deze degradatie overkwam een automo~ bilist in Frankrijk; een gevolg van de benzlneechaarsto door de stakin gen, Fijn vooruitzicht in Tiet Pinkster weekeinde. "I b SCHIPHOL (ANP) Hel KLM-Ujn- vlicgtuig met bestemming Rome-Istan- bocl-Ankara. een DC-9 straalmachinc met een 40-tal passagiers aan boord, is gisteren een half uur na hel vertrek van Schiphol boven Duitsland terugge keerd naar Schiphol, omdat een 28- jarige Turkse deporteé in gevecht was geraakt met dc purser van het toestel. De Turk eiste zijn paspoort op, dat de purser onder zich wilde houden tot dat vliegtuig Ankara zou hebben bereikt. De vechtpartij speelde zich af in de zogenaamde pantry van het toestel, de kleine keuken, die zich tussen passa- gierskabine en cockpit ln bevindt. Geheel in strijd met dr Indruk, die zijn naam zou kunnen vestigen, weiger de de purser, genaamd Juffermans, de Turk zijn paspoort terug te geven, ook toen deze handtastelijk begon te wor den. Captain P. Vinkenoog uit Santpoort werd om advies gevraagd en ook die was van mening, dat het paspoort voorlopig onder beheer van de purser diende te blijven. Dit schijnt een gebruikelijke deportatieprocede te zijn. De Turk sloeg daarop toe en wel met zoveel energie en volharding, dat het in de pantry uitliep op wat men recht een vrolijke keuken mag noemen. Intussen hield een ijverige passagier de deur naar de passagierskabine dicht, zodat de BERLIJN (AP) De Oostduitse par tijleider Walter Ulbricht en zijn delega tie zijn uit Moskou in Oost-Berlljn te ruggekeerd. overige reizigers weinig of niets van het incident bemerkten. Bij nader inzien zo wordt op Schip hol bij het nakaarten geconcludeerd had de gezagvoerder deze altijd kostba re terugkeer van het vliegveld naar Schiphol kunnen vermijden door de Turk zijn zin te geven. De captain had dan radiotelefonisch nog tijdens de vlucht de politie op het vliegveld van Rome via de verkeerstoren kunnen laten waarschu wen, zodat de lastige Turk aldaar on mogelijk de henen had kunnen nemen. Terug op Schiphol liet de Turk. ge naamd Bektas, zich door drie leden van de marechaussee gedwee naar de cel brengen. Volgens inlichtingen van de vreemde lingendienst te Haarlem was de man al eerder gedeporteerd, omdat hij zonder de vereiste vergunningen in Nederland poogde werk te zoeken. De tweede maal keerde, hij terug met 'n extra-paspoort in zijn zak van een Turkse vriend, die gehuwd was en kinderen heeft. Onder diens naam inde Bektas. die zich ophield in Haarlem, onder andere kinderbijslag en betaalde te weinig be lasting over zijn loon. Deze oplichting van de staat leidde tot een vervolging. De rechtbank in Haarlem veroordeelde hem vorig jaar tot 8 maanden gevange nisstraf. Hij zat zijn straftijd uit en toen die geheel was ondergaan werd hij per KLM-lijntoestel PARIJS (DPA-AFP) De Noordviet- namezen hebben zich gisteren op de Pa- rijse conferentie met Amerika tot een tegenprestatie bereid verklaard als Amerika de bombardementen op hun land onvoorwaardelijk wil staken. Zij boden aan zich te zullen onthouden van bomaanvallen en andere oorlogbandelin- gen op Amerikaanse gebied, alsmede in bomaanvallen en chemische oorlog- lering op het gebied van Zuid-Vietnam. De Amerikanen zijn niet serieus op dit aanbod ingegaan. Voor het eerste was de sfeer gisteren wat minder gespannen. Afgevaardigden van beide landen spra ken buiten de conferentie met elkan der, onder het genot van een glaasje vruchtensap en een hapje. De leiders van beide delegaties, Harriman en Xoean Thoey, hadden ook een informeel gesprek. Intussen ls in Hanoi vernomen dat een hoge Noordvietnamese partijfunctionaris, Le Doeo Tho, onderweg is naar Parijs om als „speciaal adviseur" van Xoean Thoey op te gaan treden. Tho (57) iR lid van het politieke bureau en het secreta riaat van de Noordvietnamese commu nistische partij. Hij wordt beschouwd als een ideologisch expert. Hij heeft geen regeringsfunctie. Le Doec Tho reis via Peking en Moskou. Zijn komst naar Parijs was zelfs voor kringen ln de omgeving van de Noordvietnamese dele gatie in de Franse hoofdstad een ver- DJAKARTA (Reuter) Twee minis ters uit de tijd van Soekarno zijn in Dja karta tot zes en twaalf jaar gevangenis veroordeeld. Generaal-majoor Aehmadi, die minis ter van Voorlichting is geweest, kreeg zes jaar wegens aanzetting tot misdadi ge activiteit. Dr. Moehammad Achadi. oud-minister van Coöperaties. L tot twaalf jaar veroordeeld wegens econo mische ondermijning. De twee jaar voorarrest van beiden worden op het vonnis in mindering gebracht. Dc ver oordeelden voerden tot hun verdediging aan, dat zij gehandeld hadden in op dracht van Soekarno. (Van once correspondent PARIJS President De Gaulle is bezig zijn voorlopige zege te consolideren. Het kabinet-Pom- pidou is wat linkser gemaakt en I heeft wat meer nadruk gekregen op binnenlandse zorg en wat min- J der nadruk op nationaaal prestige. De troepen om Parijs zijn discreet versterkt en in het Franse staat- blad verscheen een besluit dat reservisten opgeroepen kunnen worden, met name technici „nodig om de noodzakelijke instellingen van liet economische leven te laten functioneren". Hier en daar zijn bressen geslagen in het stakingsfront, hoewel de arbei ders van Renault- Billancourt blijven staken evenals de metaalarbeiders in Marseille Daartegenover staat dat Peugeot dinsdag weer gaat draaien en dat de havenarbeiders van Marseille dinsdag hun houding alsnog zullen be palen. Waarnemers in Parijs menen „dat het ergste voorbij is", ln die zin dan, dat er van burgeroorlog geen sprake zal zijn. De grote krachtmeting komt bij de algemene verkiezingen, die vastgesteld zijn op 23 en 30 juni. De belangrijkste wijziging in het ka binet is, dat Couve de Murville econo mie en financiën gaat beheren en De- bré. die dat eerst deed. nu op buiten landse zaken gaat zitten. Fouchet, die verantwoordelijk was voor het politie optreden, moet zijn portefeuille Binnen landse Zaken overgedragen aan Marcel- lin (aanvankelijk minister Nationale Planning). Marcellin komt uit de rechts- onafhankelijke groep. Maurice Schuman verhuist van Wetenschappelijk Onder zoek naar het belangrijke Sociale Zaken. Gorse (Voorlichting) verdwijnt voor Guena, die Postemen had en Ortoli neemt de opengevallen plaats (Onder wijs) in, die de eerder afgetreden Pey- refitte had nagelaten. De benoeming van de linkse gaullist Capitant (die aange kondigd had voor de motie van wantrou wen tegen Pompidou te zullen stemmen) op Justitie is een duidelijke geste voor de linkse groeperingen, evenals de be noeming van twee andere linkse gaul listen in het regeringsteam. De studentenorganisaties houden zich momenteel vrij rustig. Intussen heeft de (ADVERTENTIE) Nederlandse missionarissen rekenen op U in deze NEDERLANDSE MISSIEWEEK 8700 landgenoten die ook namens U werken voor een betere wereld Daarom de grote kerkkollekte op le Pinksterdag of GIRO: 8725 tn.v. Nederlandse Mlssieweek -Den Haag Een vermoeide, maar opgelucht v.l.n.r. Ben Crooner en Fleur Colom* Ini-hmde Lou van Ree* heeft iriater- be (zittend). Staande: Frankie middag in Vinkeveen zijn Knokke- FrankenLola en Sandra ploeg den volke gepresenteerd. Foto I GEZELLIG DANSEN 8-11 uur Ant. Clubbuis. Leiden. Entree 1. .ADVERTENTIE) Hotel FLORA Hillegom PINKSTERDAG dans- en showorkest Coen Altewischer (ADVERTENTIE) DE STAD ROME te WARMOND MAANDAGMIDDAG 2e PINKSTERDAO THE JETS MAANDAGAVOND 2e PINKSTERDAO THE JETS politie her en der de door stakers be- zette postkantoren ontruimd. Met name in Marseille waar de stakers onder het zingen van de Marseillaise naar buiten trokken en de werkwilligen onder het zingen van de Marseillaise naar binnen marcheerden. In tal van steden hebben zich betogin gen voorgedaan voor De Gaulle: Le Havre, Grenoble, Lyon, Marseille, Tou louse, Rijsel en Nancy. Hier en daar moest de politie alle zeilen bijzetten om te voorkomen dat pro-betogers in conflict kwamen met anti-betogers. Wat de troepenbewegingen betreft: na dat De Gaulle ruggespraak met de mi litaire leiders had gehouden en zich verzekerd wist van hun steun, heeft hij tank- en artillerieëenheden teruggeroe pen, die in Midden-Frankrijk met hun normale voorjaarsoefeningen bezig wa ren. In Rambouillet arriveerde een re giment parachutisten uit La Rochellc en in Pontuise, ten noorden van Parijs, werd een hele divisie gesignaleerd. Voorts werden eenheden vun de CRS van de Franse oostgrens naar Parijs overgebracht. Toen alle voorzorgen ge nomen waren en de troepen in beweging waren gekomen, kon De Gaulle donder dag zijn radiorede houden IADVERTENTIE 2r PINKSTERDAG dancing 't Zwaantje The Golden Earrings Aanvang 8.00 uun Toegang onder voorbehoud. (ADVERTENTIE) MAANDAG 3 JUN! PINKSTERDAG Danny and His Flying Arrows SCHIPHOL (ANP) De directie van de N.V. luchthaven Schiphol siet zich net als een half jaar geleden opnieuw voor ile moeilijkheid geplaatst, wat zij moet ondernemen tegen de 39-jarige Yvonne Paul. die met haar Nederlandse Turkije paspoort haar oude plaatsje op Schiphol teruggestuurd. De staat betaalde deze reis de passage gelijke poging om naar Amerika ten De vlucht per KLM DC-9 begon om te keren. 13 uur. Een uur later stond de machine Zjj Iiep naar bekend twee dagen ge|« na de vechtpartij in de lucht weer aan d(,n :egen dl. lump toen uil Parj dc pier op Schiphol, maai eep ongeluk /onder visum in een liinloestel van P: komt nooit alleen. Toen de gezagvoeder American in New York arriveerde I1 Bmtierd prompt naar Europa terugg. de tweede maal wilde vertrekken vertoonde een der twee motoren zich wat onwillig bij het opstarten. Als dat in Rome was gebeurd zouden zich voor de Turk nog wijde perspectieven hebben geopend. Op Schiphol resulteerde het mankement uiteindelijk in een opont houd van nog eens drie uur. Pas tegen half zes gistermiddag vertrokken de passagiers voor de tweede maal in een andere DC-9. stuurd. Gisteren liet ze zich eerst don Pan Americans stationmanager H Koning overreden om zich naar Amster dam te begeven, maar daar kon ze het kennelijk niet lang uithouden. Twee uur later was ze alweer op Schiphol terug en werd bij de passencontrole door de ma- rechaussee opgevangen. Als rij niet wegwil, zal de justitie opnieuw ingrij- ADVERTENTIE ADVERTENTIE le PINKSTERDAG in Cultureel Centrum NIEUWE WETERING THE RUNAWAYS (ADVERTENTIE) Hotel DE BEURS NOORDWUK le PINKSTERDAG GééN DANSEN 2e PINKSTERDAG en vervolgens TEDERE ZONDAG THE RUNAWAYS Aanvang 3 uur Entree 2.- Grenepmt Bergh: Met afgeladen kofferbakken, kreunende imperials, gepoetste caravans en een hevig verlangen i ^Frieehe Luff trokken giMeren en ^anmorgen duizenden Duitsers ons land binnen voor hun ..pinksterverpo.i Nederland wordt weer geioaar-Mark-t als het gezondheids- en vakantiecèntrum van de EEC. Geen krant ontvangen? Bel turnen (.00 en 7.00 uur. nummer 83839 en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z()n gevestigd, wende men slch tot de agaat.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1