S)e£cicl6eSoii^arit rarijs rustig maar gespannen na rede Charles de Gaulle flBa GEEN SPRAKE VAN AFTREDEN Honderden revolutionairen r» - kresen slaap in bezet Carré Politie bezet PTT in Rouaan President als vechte Sein van VOLLE TANK GEEN Scorpion GARANTIE VOOR vervalst SPANJEGANGERS Nieuwe haring: f L— tot f 1,25 Gero-cassettes v. d. Water Mandaat van het volk Na explosie felle brand in Schiedam Zwitserland enl Italië bieden Persmagnaat King afgezet als directeur APENGRACHT 32-LEIDEN OSTBUS 11 - TELEFOON 20935 REDACTIE 1015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 IRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Leiden ER.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L C. J. ROOZEN BONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 DVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— LACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) HIJDAG 31 MEI 1968 KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN VRIJ WARM Weersverwachting meegedeeld door het K.N.M.T. geldig tot oaterdagsvond. Droog weer met een heldere nacht. Morgen /onnig en vrij warm. Zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen. 39e jaargang, no. 17.460 (Van oftze correspondent L. Kleijn PARIJS Parijs is tamelijk rustig, maar gespannen na de rede van De Gaulle, waarin hij, vastberaden, aankondigde dat hij en Pompidou aanblijven, de huidige staatsvorm uit alle macht gehandhaafd zal blijven, de Nationale Vergadering ontbon den is en nieuwe verkiezingen (vermoe delijk 30 juni en 7 juli) uitgeschreven zouden worden. Hij waarschuwde ook, dat hij „andere middelen zou gebruiken" als de toestand van geweld zou aanhouden. Deze „andere middelen" zijn al gebruikt in Rouaan, waar de staatspolitie het post kantoor heeft bezet en de stakingsposten naar huis heeft gestuurd. Andere steden zullen wellicht volgen. De Gaulle stelde de communisten verantwoordelijk voor de chaotische toestand; dezen wilden een dictatuur vestigen. Hij deed een beroep op de „vreedzame Fransen" om de over heid te helpen de rust te herstellen, c.q. te handhaven. Het referendum is voor lopig uitgesteld. De Gaulle heeft zijn vast beradenheid ongetwijfeld geput uit de conferentie die hij in Miihlhausen en in het hoofdkwartier van de Franse troepen in Duitsland heeft gehad met hoge leger officieren onder wie generaal Massu, commandant van de Franse troepen in Duitsland. Vannacht deden geruchten de ronde dat Franse troepen in Duitsland ge heel of gedeeltelijk naar Frankrijk zouden worden overgebracht. Dit is ontkend. Een ander gerucht was dat twee tankregimen ten en twee regimenten parachutisten in alle stilte naar de omgeving van Parijs zouden zijn verplaatst. In feite waren enige, bij Parijs gelegerde onderdelen, van oefeningen in de provincie naar hun kazernes teruggekeerd. AMSTERDAM. (A.N.P.) Dr poging van een groep linkse jongeren om na de uitvoering gisteravond van het politiek- demonstratief experimenteel concert in theater Carré in Amsterdam het gebouw te bezetten, is mislukt. Na het rumoerige slot van het concert bleven een paar honderd jon geren in de grote theaterzaal bijeen en ook talrijke oudere bezoekers bleven zitten om te kijken wat er zou gaan ge- Er werden pogingen gedaan door de jongeren om tot een discussie te komen, maar het werd een uitermate verwarde toestand. Er was geen zaal- microfoon beschikbaar en via een draagbare luidspreker poogden om beurten opge wonden jongelui zich boven het rumoer verstaanbaar te maken, maar van hetgeen zij zeiden waren maar flarden te verstaan. Toen het concert, waarbij zich reeds een paar incidentjes hadden voorge daan. was beëindigd, werden vanaf de balustrade van de loges rode vlaggen ontplooid en een groot aantal portret ten van Che Guevara. Ho Tsji Minh, Marx en Lenin opge hangen. Ook een Victkong- vlag werd ontplooid. Reeds toen het einde van het laatste naderde, jongeren met een spandoek met het opschrift „Revolutie" op het toneel verschenen. Een groep jonge lui zette de Internationale in, doch er waren maar weinig meezingers. Beeld houwer Jutte en Ilarry Mu- lisch kregen de zaal evenmin Tegen 1 uur kwam de direc teur van Carré, de heer Alex Wunnink. op het toneel voor het neergelaten brandscherm staan. HU deelde mee, dat niemand zich zorg behoefde te inaken over het voortbe staan van Carré. Hierover waren de jongeren ook aan het discussiëren geslagen. De heer Wunnink zei verder nog. dat de gemeente bUna eige naar is van het theater. De belangstelling verflauwde en tegen half twee waren er nog ongeveer 150 jongelui In de zaal bijeen. De mobiele eenheid van de politie, die uit voorzorg In een straat naast het theater aan het oog onttrokken, stond opgesteld, behoefde niet ln actie te komen. Aan de vlaggemast aan de voorgevel van Carré hadden jongelui kans gezien een rode vlag te hUsen. Suc cessievelijk verdwenen de „revolutionairen" met slaap in de ogen. Het experimenteel concert sal ook nog in Den Haag worden uitgevoerd. Het klimaat in Frankrijk is na de rede van De Gaulle sterk veranderd. Ochtendbladen als Le Figaro. Le Combat en Aurore, die een paar dagen geleden nog fel anti-gaullistisch waren onder de druk van de chaos, zijn vanmorgen als een blad aan de boom omgedraaid en tische vakcentrale, Seguy, legt alle nadruk op de sociale eisen, zonder de voorwaarde van het aftreden De Gaulle en Pompidou. Komt er 'n die onderhandelingen over lonen en werk tijden een beetje schot, dan kunnen de stakingen geleidelijk opgeheven worden. De linkse partijen gaan al hun krachten concentreren op de verkie zingskrachtproef. Er is voorlopig geen sprake van dat de verkiezingen door de linkerzijde zullen worden ge boycot. Vanmorgen was het in Parijs vol komen rustig. Vele straten lagen be zaaid met vlugschriften van do c~— munistische partij. Levensmiddelen zijn er nog genoeg, ook al is in de winkels niet meer van alles tc krijgen zoals vroeger. Bijna alle tabakswinkels zijn zo goed als uitverkocht. Parijzenaars reizen zelfs naar Chartres, honderd kilo meter ver weg. om daar bij tien liter tegelijk benzine in te slaan. Op ee afgelegen plek worden die tien liter i een jerrvcan overgepompt en dan gaat men voor een. nieuwe tien liter ander maal in de rij staan. Op straat lopen de kinderen zich te vervelen, want r nog altijd geen school. De onderwijzers hebben 'laten weten, dat zij er voor lopig niet aan denken weer voor de klas te gaan staan. Voor vandaag hebben de studenten demonstraties aangekondigd, zo mogelijk met de arbeiders gezamen lijk. (Van een onzer verslaggevers) SCHEVENINGEN. Het eerste kantje Hollandse nieuwe heeft vannacht twaalf uur op de Scheve: 694 gulden opgebracht. Later zakte de daarv prijs tot vierhonderd gulden voor de kleine haring, terwijl «Ie prijs voor dc grote haring varieerde van 350 tot 250 gulden. Direct na de verkoop vannacht werd met het ontdooien van dc diep vriesharing begonnen, zodat aan het eind van de morgen de haring aan de bar verkrijgbaar was. Dc prijs varieerde van één gulden tot 1,25 gulden. Deze prijs zal wel snel zakken omdat er voldoende aanvoer van haring is. Over het alge meen reageerde dc vishandel op de alslag wat voorzichtig, waardoor de prijzen lager kwamen dan vorig jaar. (ADVERTENTIE) JUWELIER - HORLOGER HAARLEMMERSTRAAT 181 (Van onze corresponded PARIJS Uit zijn landgoed in Co- lembey-Les-deux - Egl ises is Dc Gaulle Parijs teruggekomen als echtjas. Al bij zijn eerste woorden dat hij bereid was erop los te slaan en heel hard als het moest. Hij beschouwde zich als de wettelijk gekozen vertegenwoordiger van het volk en zolang hem het volk dat vertrouwen zal hij op zijn post blij- Hij niet alleen, maar ook eerste ter Pompidou, die zulke grote be isafslag kwaamheden had dat iedereen hem huldigen. Pompidou zou de nodige wijzigingen ing brengen, hetzij door 'n technici te vormen, hetzij dooi de gaulistische merderheid uit tc breiden tot bijvoorbeeld de conserva tieve dmocratvn van Giscard of he katholieke centrum. Dc volksvertegenwoordiging is ontbon den. Binnen de 20 of 'kiM logt n en wanneer die onmogelijk zouden wor den gemaakt, dan houdt De Gaulle ande re middelen achter dc hand. Hii kan artikel 16 van de grondwet met buiten gewone volmachten weliswaar niet meer gebruiken, omdat de Kamer ontbonden is. iedereen was duidelijk dat De Gaulle in dat geval de staat van beleg zal afkondigen en een beroep zal doen op het leger. Het felst was De Gaulle in zijn op de communistische partij, die hij een totalitaire partij en een partij van dic tatuur en de tirannie noemde. Die partij wilde, als het Franse volk in het diepst van zijn wanhoop was gezonken, haar wil opleggen aan de meerderheid. De vreedzame bevolking wekte De Gaullc op tot het vormen van burger wachten. Niet alleen om de regering te helpen, maar ook de prefecten in de kracht heeft re beschouwin se volk door I lijk. Men heoftj overtuiging, dal burgerwachten ties van MitterrQ voorzitter van d ten. Mendes Frai delgangen van en zei dat hij zi heel zou wijden campagne. Men krijgt thans hoe de komende door de guulliste De Gaulle zal sluizen van de anti- paganda zullen wat De Gaulle gezegdl worden nagevolgd. AIM stand zal hij met geweld onderdrukken. Voor Frankrijk is dat vooruitzicht wei nig bemoedigend. Er zijn na de Al gerijnse oorlog en de muiterij van de mi litairen en de OAS veel wapens in Frank rijk achtergehouden. Veel is in die dagen gestolen uit militaire depots. In de bur gerwachten kunnen alle mogelijke ongu re elementen sluipen die voor moord niet terug zullen deinzen. Zo fel als Pompi dou gehaat wordt door de linkerzijde, zc fel wordt Mitterrand gehaat door dc rechterzijde. Om van Mendez Fra maar niet te spreken. Het anti-semitif in Frankrijk is nog lang niet dood. Wij gaan dus dc komende weken felle verkiezingsstrijd tegemoet. F.n gebeurt er als die verkiezingen een li se meerderheid zouden opleveren? Gaulle is niet bepaald in stemming in dat geval Mitterrand tot zijn ister te benoemen. Maar laat radioscin waarin dc codenaam van de vermiste Amerikaanse kern- onderzeeër „Scorpion" voorkwam zijn opgeheven, zo heeft het minis terie van Defensie in Washington meegedeeld. Een uitgebreid onder zoek in het zeegebied waar het sein uitgezonden zou moeten zijn heeft niets opgeleverd. Men is meer en meer tot de mening gaan overhellen, dat het een vals bericht is geweest, uitgezonden door lieden, die goed op de hoogte moeten zijn geweest van de door de Scorpion gebruikte code. SCHIEDAM (A.N.P.) Vanmiddag rond twaalf uur brak brand uit in ren chemisch bedrijf aan de Korte Haven in Schiedam. l»e rookkolom was tot ver buiten dr stad zichtbaar. Het gehele brandweerkorps van Schiedam rukte uit. Dc bra ivt weerkorpsen van Rotterdam en Vlamriltngen verleenden assistentie. Des ondanks breidde de brand zich luk .trik uil. De oorzaak van de brand is niet be kend. De brand Is ontstaan door een expioteie in een opslagplaats van drogis terij artlkelea. Onmiddellijk na ae explo sie brak een felle brand uit Door de explosie sprongen tientallen ruiten van woonhuizen en winkels aan de Korte Haven. Voorzover bekend zijn er geen persoonlijke ongelukken gebeurd. Noodwetten in Duitsland Spanje willen rijden. De eerste start vanuit Oenéve naar Anecy. Valence. Nlmes. Montpelllers, Beziers, Perplgnun. De totale lengte bedraagt op de kop af >503 km. De tweede route gaat vanuit het Italiaanse Sanremo lungs de Franse m i' t ia Nii I-, d.m .-en klein Stukje pil I fy/v I I I I L AfYlot (circa 20 km) over de nieuwe nog niet LI I 1 IxW1 1 lo L j geheel voltooide autobaan naar Alx-cn Montpelller en vervolgens Per- Van een or DEN HAAG >erslogge\ hun aa nge nomen BONN (DPA) De Westduit - honds dag heeft in Bonn dc noodtoestandswet met grote meerderheid, 384 daarop niet vooruit lopen. Iedere dag legen bij ee.n onthouding, aangeno- heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. men voor de vereiste tweederd- meer- j derheid waren 331 stemmen nodig, Zo- i als gemeld verleent de wet aan de re gering verreikende bevoegdheden in ge- I val van agressie of interne spanning. Tegen de wet is vooral onder de West- i duitse studenten verzet gerezen. vakantiebestemmingen in /.uid-Erai of Spanje (waarhij dus een deel Frankrijk muet worden over gent i moeten momenteel rekening houdei de praktische onmogelijkheid hun ben zinevoorraad In FranArUk nan te vullen. De A.NAV.IV. die een inllehtlngen|i Par|j> heeft «arte grgn ADVERTENTIE morgen voordeel melk en puur krokantjes 200 gram van 99 niot duur wo/ heerlijk Geen krant ontvangen? Bel tusser 6.00 en 7.00 uur. nummer 33839 en en per speciale koerier wordt u «l« krant alsnog gebracht. Waai agentschappen zijn gevestigd, wende men zirh tot de agent gehouden I geveegd en worder i>rs rn opstandelingen, van De Gaulle zullen Joodgravers van de democj Jat op de golven drijft, van al een eerste I gaullistische demonstratief dagmiddag werd gehouder corde naar de Are de Trio Champs Elysées m weinig roepen' ..leve De des te meer „Mitterrand ..Aile communisten paar Mot king Als dat zo doorgaat communisten en socialisten niet onbetuigd laten. Het ene het andere uithalen, de ene tie zal met de andere won woord en waar dat op kan uitloj gezien tijdens de jongste 1 dcgevcchten in Parijs. De GaullS het leger achter de hand tn - na aanval op regering Wilson - LONDEN (Rrulcr) Dr Britse prrsmagnaat Cecil Kins is afgezet als president - directeur van de uitgeversmaatschappij International Publishing Corporation (IPC). Met algemene stemmen werd Hugh C'udlipp als zijn opvolger gekozen. erwachte maatregel volgt op de felle aanval die King drie weken geleden in e«n van zijn bladen, de Daily Mirror, op dc regering-Wilson deed en die het socialistische kamp schokte De persmagnaat, die Labour tot dan steeds had ge- steund, schreef dat Engeland voor de zwaarste financiële crisis sinds dertig jaar stond, cn dat dc regering had gelogen over haar goud- en dollarreserves. De dag i voor het artikel verscheen wai King al afgetreden ala directeur van de Bank van I Engaland. wijzigt met het ogenblik. Wat nog mogelijk was, blijkt dc* middag- onmogi i iikheld" het brnzinrprobli den door de A N WB. twee rou tes opgeien, die vanwege de afstand het gesrhlkst. zijn voor degenen, die naar zl Lt VER rr.'.Y TIE De meest makkelijke verf heet „Opgeslagen (Hu weer aangezet PERTH (Reuter) dc 31-jarige Au straliër Bob Sangalli heeft een d.-el van zijn oor. dat op Pasen bij een ongeluk was afgescheurd, weer aangenaaid ge kregen nadat het zes weken in zijn buik „opgeslagen" was geweest IX* artsen vonden het na het ongeluk beter om dat te doen, wegens het gevaar van infectie en weefseltrauma. In 't buikweefsel van dc patient is het stuk kraakbeen goed hersteld, zodat het weer aangezet kon plgnan. Dc lengte la 550 km. In vergeit) king met de route vanuit Gcnéve moet men wel 2(H) km verder rijden om Sun remo te bereiken. De technische dienst van de A.N.W.B deelde ons mee. dat de actieradius van de gemiddelde auto met volle tank tussen I de 325 en 425 km ligt. Daaruit blijkt dat welke route men ook neemt, de doorsteek I t van Frankrijk naar Spanje hetzelfde een"'moeri'ukheld mak' dan 1,1 mi,u,orr mate gelden voor kken. ..De situatie "en vakantiebestemming aan de Franse Rlevleru op dit ogenblik een avontuur blijft. Verandert de situatie de eerste j dagen niet in Frankrijk dun zal dit avontuur steeds hachelijker kunnen I worden. De A.N W B wees ons voorts nog op de volgende punten. Rekening moet worden gehouden met enorm.- opstoppingen bij de grensposten ln Oenéve en Sanremo, omdut zeker alle Sponjegangers (dus niet j enkel Nederlander-) deze route» willen rijden. Tweede punt ls dat het verboden j is ln Frankrijk een volle Jerrycan mee tr nemen. Volgens inlichtingen te de politie controle daarop verscherpt. Ontdekt men I een nog gevulde benzinepomp dan zul I men stellig niet. de enige tanker zijn. Per auto mag bovendien niet meer dan tien liter worden geleverd. Franse uiitorltel- I ten en leden van het Corps Diplomatique genieten voorrang De route vanuit Oenéve biedt meer kans om bcnadne bU 'e tanken dan de weg vanuit Sanremo Medegedeeld werd dat langs dc Riviera vrijwel geen druppel meer te krijgen Diefstal van benzine uit tanks van ver laten auto's is eveneens een factor, waarmee terdege rekening moet worden gehouden. Tenslote wees d.- A.N.W.B ons er na drukkelijk op dut degene, die een hotel of bungalow heeft besproken ln Frank rijk of In Spanje en er met de auto niet kan komen v.inwege de benzlnesltuatie. toch voor dr volledige kosten opdraait Een van de clausules ln de zgn. annule ringskostenverzekeringen is. dat deve de kosten van een annulering niet dekken ln geval van staking of molest. Daarvan ls hier sprake.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1