CcldbeSoiiAcmt Levensteken vermiste duikboot „ALLE STATIONS OP DIT NET" „DIT IS DE SCORPION..." Heel Frankrijk in spanning over besluit De Gaulle KINDERCRÈCHE IN BRAND: 9 DODEN Reddeloos in diep water? Produktie DAF-55 gestaakt Teruggekeerd naar Parijs Paniek in Arnhems park BRILJANT v. d. WATER Duinrell 70 procent duurder PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR: C. M DRABBE J. F. J. NL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 1 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 30 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VRIJ ZONNIG D<- weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog en vrij aonnlg weer met een matige tot vrij kraahtige wind tussen noor<fco*t en oost. Dezelfde mlddagtemperaturen als vandaag of Iets hogere. 59e jaargang, no. 17.459 Staking Frankrijk Van e verslaggevers) BORN. De stakingen in Frank rijk vinden ook in Limburg op diverse terreinen hun weerslag, onder meer in de D.A.F.-fabriek in Bom, waar. zoals bekend de D.A.F.-55 geproduceerd wordt, die niet een Franse Renaultmotor is uitgerust. Door de stakingen in de Renaultfabrieken is er stagnatie gekomen in de levering van deze motoren. „Dit betekent geen vermindering van de werkgelegenheid omdat wij gelijktijdig hebben besloten de produktie van de D.A.F.-44 op te voeren. Er blijven dus in Born eenzelfde aantal wagens van de band rollen", zo verzekerde men ons van D.A.F.-zijde. De toestand in Frankrijk heeft voor de D.A.F.- fabrieken in Eindhoven en Born ook tot gevolg dat de export van D.A.F.-auto's naar Frankrijk bij het uitbreken van de ongeregeld heden meteen stil kwam te liggen. De wagens die normaal naar Frankrijk zouden worden geëxpor teerd, worden nu bij de dealers in Nederland en andere landen afge zet. „De kopers van de D.A.F.-55 behoeven zich niet ongerust te maken, of te vrezen dat ze lang op hun wagen moeten wachten nu de produktie van dit type tijdelijk wordt stopgezet. Door het uitvallen van de export naar Frankrijk zijn er genoeg D.A.F.-55- voorraden bij de dealers", aldus de voorlichtingsdienst van D.A.F. Staatsmijnen/D.S.M. ondervindt eveneens gevolgen van de stakin gen in Frankrijk. Ook het vervoer van propeen heeft tot dinsdag jl. totaal stilgelegen. Bij de Kon. Ned. Papierfabriek in Maastricht hebben de Franse sta kingen een dubbel gevolg. Op de eerste plaats uiteraard stagnatie van de export, op de tweede plaats echter een toeloop van bestellin gen van afnemers, die voorheen- het papier uit Frankrijk betrok ken, maar nu ten gevolge van de stakingen zonder toevoer zijn ge raakt en zodoende niet meer in staat zijn hun orders uit te voeren. Deze drukkerijen en uit geverijen in België, Duitsland en Nederland trachten thans de uit gevallen papieraanvoer uit Frank rijk te compenseren met papier van de K.N.P. Volgend jaar zal het verkeer over de bruggenroute RotterdamZee land de Heinenoordtunnel kunnen gebruiken. Vandaag werd het eerste tunnelstuk afgezonJcen. De Heinen oordtunnel geuit de smalle Baren- drechtse brug vervangen. SPEURTOCHT NAAR VERMIST JONGETJE AMSTERDAM (ANP) Een veertig tal politiemannen heeft gisteravond en een groot deel van de macht samen met buurtbewoners en toevallige voorbijgan gers de Amsterdamse Jordaan uitge kamd op zoek naar dc vierjarige Henk Kersberger, die sinds woensdagmiddag vier uur wordt vermist. Het kind dat op de Westerkade woont, werd voor hel laatst bij de Egalantiersgracht gezien Om drie uur vannacht was de jongen nog niet gevonden. De grootscheepse speurtocht was toen al gestaakt. Alleen zes rechercheurs van de kinderpolitie zetten het zoeken voort. In verband met de verdwijning kre gen de surveillancewagens opdracht uit te kijken naar een grijze Renault Dau- phine. De politie was getipt dat gister avond omstreeks half twaalf een jonge tje, dat aan het signalement van Henk zou voldoen op de Brouwersgracht in een dergelijke wagen zou zijn gestapt, samen met een ongeveer twaalfjarig meisje. De auto, met een man aan het stuur, was daarna weggereden en later nogmaals gezien op de Lindengracht. Het signalement van Henk Kersberger luidt normaal postuur, blond haar, blauwe ogen, rondblozend gezicht. Hij is gekleed in een korte blauwe broek, blauw-wit gestreept bloesje en bruine sandalen. Wanhopige poging tot redding WASHINGTON (Reuter-AP) - Er is een levensteken ontvan gen van de Scorpion, de Ame rikaanse atoomonderzeeboot, die met 99 opvarenden sedert 21 mei spoorloos op de Atlan tische Oceaan verdwenen is. Volgens de peilingen kwam de boodschap van ongeveer 110 mijl ten oosten van Norfolk. De boodschap; „Alle stations op dit net. Dit is de Scorpion (roep letters)" de rest van het be richt kwam verminkt door werd opgevangen door een pa trouillevliegtuig en zes radio- stations. De boodschap was in door de Scorpion gebruikte ge heime code gesteld. De plants vanwaar de boodschap vermoedelijk kwam. ligt buiten het zogenaamde continentale plat, waar de zee meer dan tweehonderd meter diep ïb. Indien de Scorpion in dit diepe water gezonken Is, is redding niet mogelijk. Men houdt met de kleine mogelijkheid rekening, dat de Scorpion drijvende Is. I e*n J"*"1*41"!» vaa i de' Amerikaanse marine 'n oranjekleurig wie twee vroifwelUke personeelsleden, voorwerp waargenomen op honderd mijl i gasontploffing, die een kindercrèche noordelijk van de plaats waar twee in Hapeville veranderde in een grote smeulende puinhoop. De aangerichte verwoestingen waren zo groot dat de politie uren na de brand nog niet met zekerheid wist of er nu zeven of acht kinderen waren omgekomen. Later bleek dat zeven kinderen waren gedood en een achtste in levensgevaarlijke toestand in het ziekenhuis was opgenomen. De directrice van de crèche, de vijftig jarige mevrouw J. M. Gardner, is bij het reddingswerk omgekomen in de vlammen. Een van haar assistenten, de 30-jarige Mildred Reeves, vond eveneens de dood in de vlammen. Alleen omdat zij en anderen steeds weer terug gingen in het door brand geteisterde gebouw is het dodencijfer onder de kindeven niet hoger ge worden. De brand ontstond toen een bulldozer een gasleiding raakte en men het geluid van ontsnappend gas kon horen. Arbeiders begonnen onmiddellijk de kinderen weg le brengen. De eerste groep was nog niet in een nabij gelegen huis gebracht of de eerste ontploffing deed zich voor. Er brak brand uit en binnen enkele minuten stond het gebouw in lichterlaaie. Niettemin konden de arbeiders tweeëntwintig kinderen in veiligheid brengen. De leeftijd van de kinderen i crèche varieerde van zes maanden tot zes jaar. dagen na de vermissing van de Scorpion een olievlek was gezien. De olievlek heeft men niet meer kunnen terugvinden en ook het oranjekleurig voorwerp is nog niet opgespoord. De Scorpion I een oranje boei aan boord, wagM noodseinen gegeven kunnen worden. Schepen en vliegtuigen zijn ge dirigeerd naar de-plaats waar 'te i.irtlo- boodschap vermoedelijk vandaan is ge komen. Dc Amerikaanse marine heeft de Scorpion nu officieel als vermist op gegeven. Dit is een administratieve maatregel, die het mogelijk maakt de gezinnen van de opvarenden financieel te steunen. (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS. President De Gaulle is naar Parijs teruggekeerd om de kabi netsvergadering bil te wonen, waarop waarschijnlijk de beslissingen vallen. Heel Frankrijk wacht met grote span ning af. welke deze beslissingen zullen zijn. BUna alle belangrijke Franse bladen dringen aan opj de vorming van een nieuwe linkse regering onder Pierre Mendès-Franee, ontbinding van de natio nale vergodering en algemene verkiesln- Rrn. De leiders van de conservatieve democraten en ex-minister van Finan- ciën. Giscard d'F.staing. pleiten voor het aanblijven van Dc Gaulle, maar achten het aftreden van de regcrlng-Pompidou noodzakelijk. De nieuwe regering, aldus Giscard d'Eslaing, moet geen voorlopige regering i zijn zoals voorgesteld door Mitterrand en Mdès-France, maar een normale rege- ring, die Frankrijk moet bevrijden uit zijn isolement, dat een dodelijk gevaar is. Deze nieuwe regering moet onmid dellijk een dialoog beginnen voor een zelfstandige en moderne universiteit, de onafhankelijkheid waarborgen van radio en televisie en in de volksvertegenwoor- j diging een debat beginnen over de decre- ten die de sociale verzekering hebben verslechterd. Zodra de kalmte is terug- gekeerd zal het land zich vrij moeten kunnen uitspreken in algemene verkle- zingen en als die een linkse meerder heid opleveren zal dat moeten worden gerespecteerd volgens de regels van het democratisch spel. De democratlsch- socialistische federatie en de communis tische partij eisen de macht op, doch die macht moet in handen blijven van i ten werkelijke meerderheid in het land. De bedoeling van Giscard d'Estalng is dus blijkbaar, dat na aftreden van de i :-Pompidou een nationale rege- j worden gevormd met De Gaulle •sident van de republiek. Aange- zien een nationale regering tezamen met de oppositie van links een volstrekte i onmogelijkheid is, doet Giscard een indi rect beroep op De Gaulle om een nieuwe eerste minister aan te wijzen die niet anders zijn kan dan Giscard d'Estaing zelf. In dat geval zou Giscard zijn ministers kiezen uit een groep van nieuwe gaullisten, uit zijn eigen co nier- I vatief-democratische fractie en uit het katholieke centrum onder leiding van Leeanuet. Of Lecanuet daartoe bereid is moet worden afgewacht. Hij sprak zich gisteren uit voor een regering van „open baar welzijn" en gaf bij voorbant zijn zegen aan Mendès-Franee wanneer deze de politieke vrijheden zou kunnen waar borgen. Het woord is thans aan De Gaullo. Zou de generaal besluiten op het Elysée te blijven zitten, dan gaat Frankrijk nog een paar bewogen dagen tegemoet. Yvonne Paul uit New York weer op Schiphol Leeuw sleurt invalide uit auto Burgemeester Samkalden bracht gisteren een bezoek aan discus siërende studentendie de hal van de Amsterdamse universiteit naar Parijs voorbeeld bezetten. Het ging er alleen wat vrediger aan toe. Zie ook pagina 5. SCHIPHOL (ANP) Yvonne Paul (39), nog steeds in dezelfde blauwe re genjas. is vanochtend onverwacht terug gekeerd op Schiphol. Zü arriveerde In een Kjntoestel van Pan American uit New York en weigerde prompt de lucht haven af te gaan. Haar was in New York voor dc derde maal door de Ame rikaanse immigratiedienst de toegang tot dc V.8. geweigerd. (ADVERTENTIE) Voor JUWELIER HORLOGER Haarlemmerstraat 181 Mej. Paul blijkt er n.l. toch in ge slaagd te zijn opnieuw aan boord van een vliegtuig te stappen met bestemming New York zonder over het veTeiste toe latingsvisum te beschikken. Na maanden- lang op Schiphol te hebben gebivak- keerd vertrok ze op 28 maart j.L van Schiphol naar Parijs om daar haar ge- luk te beproeven. Twee maanden heeft ze in Frankrijk verblijf gehouden, waar i precies is niet bekend. Toen de stakingen uitbraken en de I grote vliegvelden bij Parijs gesloten werden, leek haar kans helemaal miniem, maar 25 km ton zuiden van Parijs bleef een militair vliegveld, Bretigny, opere- ren. Ook enkele vliegtuigen van de bur- i gerluchtvaart mogen er landen. Die kans heeft Yvonne weten l«- be- nutten. Ze meldde zich er op 28 mei met <-en geldig reisbiljet, haar Nederlandse paspoort, met haar oude verblijfsvcrgun- j 1 ningen voor New York en ze slipte dooi de oppervlakkige controle heen. an de 's Avonds laat arriveerde de machine r.ng Duinrell te Wassenaar, Graaf op Kennedy Airport. Yvonne liep prompt Van" Zuylen van Nijcvelt. vreest dat de tegen de lamp. Aangezien er geen vlucht kampeertarieven in 1970 met zeventig i,.rUg naar Parijs was, zette men haar procent zullen zijn gestegen. Dit betekent gisteravond op het eerste het beste lijn- dat men in dit jaar op Duinrel voor een i■nestel van Pan American, dat naar Ne- ovcrnachting 3,31 gulden per persoon derland vertrok, het land, waarvan moet betalen. Voor de huurprijzen van Yvone de nationaliteit heeft. Van een onzer verslaggevers WASSENAAR Dc directeur Bet onvervutehte, ietwat mgetS vertrek van De Gaulle naar Cotonsbep-les-deux-Kglises. gal aas- leiding tot deze, aan duidelijkheid niets tt wensen overlatende spot- inent én de straten van Parijs. EUROPA CUP VERDRONG PEYTON PLACE (Van onze correspondent HILVERSUM AVRO-televiaie, dlr gisteren op Nederland 2 uitzond, wilde de liefhebber» van de aerie Pey ton Place" tegemoet komen, door de afleveringen anderhalf uur later uit te zenden. Zo werden het programma „Literaire ontmoetingen" en het Lv.- ipel „De sterkste" van Strindberg naar voren geschoven om de kijkers in de gelegenheid te stellen op Nederland-1 de Europacupfinale te volgen. Helaas had niemand in Bussum en Hil versum voorzien dut de wedstrijd met 'n half uur zou worden verlengd. Dom ini kwam dat de AVRO zijn zendtijd reeds ver zou overschrijden door een zc«*r actuele extra-reportage van ,.Te- levizier" uit Frankrijk. In verband hiermee moest men direct na de nor male speeltijd op Wemblev starten met Peyton lace". Toen dan ook de voetballiefhebbers direct rta dc match overschakelden naar het twee de net. restten hun nog slechts vijf minuten van deze populaire t.v.-serie. Dit had uiteraard vele boze telefoon tjes met de omroepstudio tot gevolg Maar met alle goede wil kon de AVRO-televIsie de kijkers deze teleur stelling niet besparen. Dc aflevering zal zo deelde men van AVRO-zljde mede niet worden herhaald. dit verho- 570 gulden tot 954 - vaste standplaats? ging inhouden va j Oorzaken van deze drastische stij-1 i ging zijn volgens de heer Van Zuylen de i I verhoging van lonen en prijzen, die vol gend jaar de tarieven vijf tot tien pro- j cent zullen doen stijgen en de nieuwe BTW. waardoor de omzetbelasting met twaalf procent stijgt. Verder verwacht de heer Van Zuylen een verhoging van de heffing van het Hoogheemraadschap! van Rijnland tot zeven gulden per ver vuilingseenheid per persoon per jaar. V (ADVERTENTIE) morgen voordeel bitterkoekjes 250 gram van B5 voor 75 ct duur tol heerlijk ARMIEM (A.N.P.) In bet onlangs te Arnhem geopende l.eeuwenpark. dat behoort bij Burgers Dierenpark, is ren 27-jarige Finse toerist gister middag door een leeuw uit zün auto gesleurd en ernstig gewond. In strijd met de voorschriften heeft de Fin. dia invalide is. b(j het fotograferen van een leeuw uit het ge opende raampje geleund, waarna een andere leeuw hem van achteren aanviel en naar buiten slrurde. Doordat inzittenden van an dere auto'z onmiddellijk be gonnen te claxonneren werd de in jeeps rondrijdende wacht gealarmeerd Met schuimblu.-ela en waarschu wingsschoten wist men de beide leeuwen van de man te verdrijven. Daarbij heeft de Fin dc tegenwoordigheid van geest gehad om zich roerloos te houden zodat de leeuwen hun aandacht uitsluitend richtten op de parkwachten. Zijn echtgenote, die bij hem in de auto zat bleef ongedeerd. De Fin reed in een .speciaal geconstrueerde auto in ver band met zijn gedeeltelijke in validiteit Een lichte druk op het portier is voldoende om de deur te openen. Dat is kennelijk gebeurd toen de leeuw dc Fin aanviel Ondertussen staan twee nieu we leeuwenparken op het punt hun poorten te openen. 500 000 bezoekers per jaai verwachten de eigenaien van het wildpark bij Tudderen in de Duitse zelfkant, op enkele kilometers van de Nederlandse grens bij Sittard. dat zaterdag open gaat. De 32 leeuwen zwerven sinds gisteren op een gebied van 150.000 vierkante meter nog wat onwennend rond. De leeuwen in de Beek se bergen zijn ook los (foto). Zij zwer ven rustig over het terrein van 300.000 vierkante meter. Een savanna-achtig park dat zaterdag gereed is de bezoe kers voor een autosafari te ontvangen. Kunstcollectie J. P. J. van Heijst onder de hamer (Van onze kunstredactie) DEN HAAG Tijdens de kunstveiling die de f.i J A. de Waart cn Zonen N.V op dinsdag 11, woensdag 12 en donder dag 13 juni a s houdt in zijn veilingza len, Stadhouderslaan 100, Den Haug, komt een belangrijk gedeelte onder de hamer van de voormalige verzameling van oud-directeur van de fa. J. B. van Heijst en Zn. N.V., de heer J. P. J. Kan Heijst. Tot die verzameling be- 1 hoort een groot aantal belangrijke schil- j I derijen en verder enkele meubelen en an dere kunstvoorwerpen. De catalogus van de velling, waarin ook andere col lecties en nalatenschappen zijn opgeno men. vermeldt dc namen van onder meer M. Bauer, A. van Beyeren, Isaac Is raëli, H B., Hermanns en A. Koek- koer, Judith Leyster, J. Maris, Jean- Marc Nattier, Frans Pourbus, W. Roe- lofsen J. H. Welssenbruch Geen krant ontvangen? Bel tussen h 00 en 7.00 uur. nummer 3383» en en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen i|jn gevestigd, wende men sich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1