^CeidseSoti/ïCi/tit Regering doet water in de wijn VERWACHTINGEN IN DEN HAAG NA NACHT LANG PRATEN AKKOORD IN FRANKRIIK JAMIN Verkeer weekeinde eist dertien doden Gunstig advies van S.E.R. Harten in Sao Paulo en Richmond overgeplant Arbeiders Renault tegen Proces tegen fabrikant van softenon is begonnen Miguelin op zijn beurt lachertje Contant geld uit bankomaat PAPENGRACHT 32-LEIÜEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V„ Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33889 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 27 MEI 1968 - KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN HOGERE TEMPERATUREN D<- weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Geleidelijk meer opklaringen en nog sleohta hier en daar een bui. Matige oostelijke wind en hoger* middagtemperaturen dan vandaag. 59e jaargang, no. 17.455 11 DEN HAAG Vandaag heeft in Den Haag druk beraad plaats gehad over de loonnota van de regering, die morgen in de Tweede Kamer zal worden be handeld. De verwachting is, dat de regering zal terugkrabbelen en voor een belangrijk deel aan de wensen van de drie vakcen trales tegemoet zal komen. De kern van die wensen is: 1. Meer geld voor de bestrijding van de werkloosheid. 2. Pas beslissen over sociaal- economische maatregelen voor 1969, als op de derde dinsdag van september de rijksbegroting is uitgebracht. Het kabinet voerde vandaag- overleg met de fractievoorzitters van de regeringspartijen. De commissies Tweede Kamer spraken met top bestuurders van de drie vakcentrales. In de Stichting van de Arbeid kwamen de bestuurders van werkgevers- en werknemersorganisaties samen. Het bestuur van de Katholieke Volkspartij voerde met de Tweede- Kamerfractie van de K.V.P. bespre-" kingen teneinde te bereiken dat de po litieke moeilijkheden rondom het kabinet-De Jong zo klein mogelijk zullen zijn. Naarstig wordt gestreefd naar een oplossing, die enerzijds het kabinet niet te veel gezichtsverlies laat lijden en anderzijds tegemoet komt aan de eisen van de vakbeweging en de kritiek van de Tweede Kamer. De loonnota van de regering bij een loonpauze van een half jaar voor 1969 werd afgekondigd ls niet alleen bij de oppositie in de Kamer, maar ook bij een deel van de regerings partijen bijzonder slecht ontvangen. Er bestaat veel begrip voor het standpunt van werkgevers en werknemers, dat de regering eerst beter het advies van de S.E.R. had kunnen afwachten. Onjuist werd het gevonden, dat de regering thans al een beslissing heeft genomen RICHMOND-SAO PAULO Zowel In Richmond (V.S.) als ln Sao Pauk» (Bra zilië) z(jn in het afgelopen weekeinde harttransplantaties verricht. In beide ge vallen ls de Ingreep geslaagd. In Sao Paulo werd het hart van I verongelukte jongeman overgebracht W I het lichaam van een 23-jarige arbetdei I De operatie werd verricht door dr. Eury I elides de Jesus Ierblbi. In Richmond kreeg een 38-jarige ma een nieuw hart. Namen van donor ei acceptor zijn niet bekend gemaakt. Twintig mensen gestrand in kabelcabines MEMPHIS (AP) Twintig zenuwach tige kinderen en vol wassenen J^bben^e- negen uur lang hoog boven de grond in kabelwagentjes zaten. Zaterdag middag was door de sterke wind de ka bel van een katrol in een toren van de kabelbaan geslagen. In de 25 wagentjes zaten 60 passagiers. Met behulp van Magirusladders bevrijd de de brandweer de meesten uit hun be narde positie, maar twintig passagiers moesten in hun wagentje overnachten omdat dit boven een meer was blijven steken. Tenslotte was tegen 1 HM (ADVERTENTIE)' morgen voordeel musketblaadjes 150 gram van 79 voor 69 niet duur wcl heerlijk Betoging tegen Israël in strook van Gaza BEERSJEBA (AP) Vijf Arabische schoolmeisjes hebben gisteren schot wonden opgelopen toen studenten in de Voor de derde dag sinds donderdag ontstonden er ongeregeldheden in de strook waar ongeveer 400 tieners leu- riepen als „Wij w bracht worden. De kinderen werden in dekens gewikkeld; zij kregen warme soep en werden met hun ouders here nigd. Slechts drie moesten wegens over spanning in een ziekenhuis worden be handeld. (Voh ome correspondent L. Kletjn) vergaderzaal van het ministei Sociale Zaken. Zonder onderbreking had hij van gistermiddag drie uur af ver gaderd met vertegenwoordigers van de vakbonden en dc werkgevers, om een einde te maken aan de stakingen. Er is een voorlopig akkoord bereikt. waarbU alle drie partijen veel water In hun wijn Pompidou zelf noemde het voorlopige akkoord revolutionair. De vakbonden bliezen minder hoog van de toren en vonden het voorlopige akkoord „niet te verwaarlozen" en „te waarderen". Maar verreweg de meeste Fransen zullen het toch wel eens zijn met André Bergeron, die namens de F O. (socialistische vuk- centrale) de vraag stelde, of een week lang algemene staking en verlamming van het economisch leven nodig waren Een lachende Pompidou aankomst voor de eerste bespre kingen met de vakbondsleiders in Frankrijk. „Israël eruit". Meer dan meisjes bouwden van stene: cade op de grote Dir-El-Balah van 200 school jaar achter zij ste- wierpen. Een Is raëliërs geraakte in paniek en schoot met zijn revolver op de menigte. Vijf meisjes moesten met lichte verwondin gen naar het ziekenhuis worden over gebracht. over verlenging van de C.A.O.'s met een half jaar in 1969, terwijl de verwachting is, dat de algemene economische situatie aan het verbeteren is. De S.E.R. werkt thans aan het elfde halfjaarlijkse rapport over do economische toestand, dat vermoedelijk binnen een maand uitkomt. Dit rapport zal de econo mische situatie vrij gunstig beoordelen. Uitgaande van dit rapport zouden de thans voorgenomen maatregelen van de rege- In het intensieve beraad ls erop aan gedrongen eerst te wachten tot het elfde economische rapport van de S.E.R. uit is. De regering zal hiertoe vermoedelijk wel bereid zijn. Als dit gebeurt, staan de vakanties voor de deur en is de rijks begroting voor 1969 praktisch gereed. Een discussie over de definitieve regeringsmaatregelen op het terrein van de lonen in 1969 zou dan pas na de derde dinsdag van september plaats hebben. Hier is in het overleg tussen ministers en regeringspartijen, tussen vakbewe ging en Tweede Kamer, tussen K.V.P.- bestuur en Tweede-Kamerfractie op aan gestuurd. Van de kant van de regering is te kennen gegeven, dat het kabinet wel wat water bij de wijn wil doen, maar er weinig voor voelde om gezichtsverlies te lijden. Want dat kan het kabinet na de ongunstig ontvangen loonnota niet hebben. SARAGOSSA (Reuter) De be kende Spaanse stierenvechter Mi guel Mateo „Miguelin" heeft zater dagavond in Saragossa zijn trekken thuis gekregen. Vorig weekeinde had taü zijn collega El Cordobes belachelijk gemaakt door „in bur ger" in de arena te springen cn ongewapend allerlei capriolen met de stier uit te halen. Hü wilde hiermee aantonen dat de stieren vechter uit Cordoba niet met wer kelijk aggressieve dieren de strijd zou durven aanbinden. In Saragossa werd hij nu het j slachtofer van een dergelijke grap. Ga- ongewapend de stier tot aanvallen i te bewegen. Toen dit niet lukte trok hij het dier aan de staart, tot l vreugde van een deel der toeschou- wers, maar tot woede van „Migue- j lin" en zijn aanhangers. Tegen de politie, die hem uit de arena haal- j de, verklaarde Galindo dat hij wraak had willen nemen voor het beledigen van „El Cordobes'. „Miguelin" moest vorige week een etmaal ln de gevangenis doorbren gen en een boete van 4. 000 peseta (ongeveer 225 gulden betalen. i dit resultaat te bereiken, het voorlopige akkoord la hei t dat de minimumlonen tul len worden verhoogd tot 520 francs per laand. Dat is een verhoging met 35 tot procent. Dit percentage lijkt teer hoog en is op het eerste gezicht indruk wekkend. Maar men mag de vraag blijven ïllen hoe een slecht betaalde arbeider ït vrouw en één of twee kinderen enswaardig kan leven van 520 franca, k al krijgt hij er zijn kindertoeslag bij. De andere lonen gaan omhoog met tien procent, muur de glijdende loonschaal, dat wil zeggen de automatische aanpas sing van de lonen bij de toenemende duurte, hebben de vakbonden er niet loor kunnen krijgen. Als dus de werkgevers op de prijzen •erhalen. wat de loonsverhogingen hun kosten, zijn we over enige maanden weer ils vóór de stakingen. De enige toezegging die de regering heeft willen doen is, dat volgend jaar maart de koop kracht van de lonen opnieuw zal worden bekeken. Hetzelfde hebben de werk gevers beloofd wat betreft de verlaging de pensioengerechtigde leeftijd. De werkweek zal geleidelijk worden ver laagd, maar bepaalde termijnen voor rlaging zijn niet genoemd. s speciaal dc syndicale vrijheid die door Pompidou als revolutionair werd bestempeld Daar verstaat men onder, de vrijheid van vakvereniginga- actle in de bedrijven, zoals het houden vergaderingen, van de onderne mingsraad, het verspreiden van brochu- Ma; Lelijke ceggei Strijd heviger in Vietnam Parij: zijn is di ;ON (AP) Terwijl vandaag in dc besprekingen lussen Noord- in en do Verenigde Staten hervat a Vietnam heviger ge- De communistische strategie van „vechten en praten" is er op gericht de onderhandelingspositie van Noord-Viet- nam te versterken door zware militaire druk uit te oefenen op de noordelijke grens van Zuid-Vietnam en door de drei ging het centrale hoogland en de hoofd stad Saigon te omsingelen. Opnieuw is de druk op Saigon ver groot. Er zijn drie nieuwe bataljons van in totaal 500 tot 1000 man naar de hoofd stad gestuurd. Vandaag zijn hevige ge vechten geleverd aan dc noordelijke, de zuidelijke, de zuidwestelijke en de wes- Wiïjke kent vac Saigon. i buitenlandse jour Op gereserveerde plaatsen hadden onge veer twintig ouders plaatsgenomen. Ten behoeve van de pers lieten zij zich foto graferen met foto's van hun misvormde kinderen opgeheven in hun hand De stad Alsdorf had voor dit monsterproces spe ciale voorzieningen getroffen. Extra- parkeerplaasen waren aangelegd voor het gebouw had de politie' dranghekken geplaatst. Een volkomen overbodige maat regel overigens, want het alledaagse leven van het mijnwerkersstadje ging zijn ge wone gang. Af en toe keken voorbij gangers nieuwsgieriug toe, maar van een massale interesse was niets te bespeuren. Het aantal pers-, radio, en televisiemen sen overtrof deze toeschouwer# enkele ROOD LICHT GENEGEERD EKENSWAAKD (ANP) Bi gië) in het kanaal van Terneuzen ge- it-den cn om het leven gekomen. Ook een meerijdende Belgische vriend kwam om. EERSEL Zaterdag is het 5-jarige longctje P. A. M. Corsten uit Eersel vlak voor de ouderlijke woning door een tankauto overreden en op slag gedood. UDEN Bij eon verkeersongeluk in de gemeente Uden is de 20-jarige H. F. C Bloks uit Oss om het leven gekomen. De besUitiider, mi miht.ui \an een per sonenauto raakte bij het passeren van een stilstaande auto op de linker weg- I helft n schepte de op een bromfiets rijdende man. I ROOSENDAAL -- Bij een ongeval bij i, toen een be- BODEGRAVEN Op de rijkswe Den Haag-Utrecht is de K6-jarige con structeur W. J. van der Pol uit Utrech gedood toen hij van de weg raakte ci over de kop ging. ROTTERDAM Zaterdagavond is o lentschappen zich tot de agei inder Melick en Herkenbosch dc 16-j •ige scholier J. van Melick aangered ioor een personenauto en overleden. ZIERIKZF-E In Zierikzee is zonda norgen overleden de 21-jarige SAS VAN GENT De 46-jarige Th. Vrocgop uit Sas van Gent is zaterdag nacht met zijn auto nabij Zelzate (Bel- Toestand jongen met nieuwe long verslechterd I EDINBURCH (Reuter) De tand .ui de 15-jarige Alex Smith twaalf dagen geleden als eerste ln Euro- 1 pa de long van een ander kreeg, baart j zorgen. De ademhaling van de jong miniie- goed, aldus een verklaring van I het ziekenhuis. van de vakbonden ln het nemen vun beslissingen, waarbij zij indirect zijn betrokken, zegt het voorlopige akkoord Ook hebben de vakbonden moeten af zien van hun eis tot onmiddellijke in trekking van de decreten die de sociale verzekering aanzienlijk hebben verslech terd, door bijvoorbeeld de uitkeringen bij ziekte te verlagen. De bonden hebben genoegen moeten nemen met een belofte van de regering, dat hierover in de volksvertegenwoordiging 'n nieuw debat zal beginnen. Vanuvond zal dc toestand beter be keken kunnen worden, als de vakbonds leiders de arbeiders, vooral in de auto mobielindustrie, hebben geraadpleegd. De arbeiders van Renault-Billnncourt hebben het akkoord in ieder geval al afgewezen. Zij eisen een minimumloon van 1000 franc per maand en een veer- tigurlge werkweek. AMSTERDAM, (A.N.P.) Drie grote bankinstellingen, de Algemene Bank Nederland, de Amsterdam-Rotterdam Bank en de Nederlandse Middenstands- bank gaan samen een proef nemen met geldautomaten, waaruit hun cliënten ook buiten de openingsuren van de ban ken contant geld kunnen opnemen tot een bedrag van ten hoogste 600.- per 24 uur. Deze proef zul plaatsvinden bU het N.M.B.-kantoor ln Hilversum, «en A.B.N.-kantoor ln Amsterdam cn een AMRO-kantoor in Dordrecht. 500 cliën ten van de drie deelnemende banken worden uitgenodigd aan deze nieuwe proefneming brengt mee. dat het niet mogelijk zul zijn ook geld op I icn is andere bankomaat dan 1 mrop De bediening van de bankomaat in een voudig en biedt toch de zekerheid dut geen onrechtmatige dingen kunnen voor komen. Nadat een cliënt geld heeft op genomen, wordt dc bankomaat voor hem automatisch voor een periode van 24 uur geblokkeerd. Op 28 mei begint in Amsterdam even eens een proef met een betallngs- automaat voor het opnemen van bedrugen tot 500 (het maximumbedrag dat per kascheque kan worden geïnd) ten be hoeve van een aantal rekeninghouders bij de postcheque- en girodienst, die in Amsterdam wonen of daar hun werk hebben. Het apparaat krijgt een plaats aan de buitenzijde van het hoofdpost kantoor te Amsterdam.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1