Se £eieUe (Sou/tont FRANKRIJK OP RAND BURGEROORLOG Ieder uur meer afglijden naar anarchie Alleen vakbeweging voor verdelen winst uit bedrijf WERKERS OP NAAR UTRECHT De Gaulle spreekt vanavond Vliegende dokters voor booreilanden Vrij zware aardbeving in N.-Zeeland VLUCHT KAPITAAL GEVREESD >ij frontale botsing twee doden Duizenden in trein en bus voor protest PAPENGRACHT 32- LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V„ Lelden DIR.: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) VRIJDAG 24 MEI 1968 OPNIEUW IETS WARMER De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog weer met wolkensluiers in de hogere ni veaus. Matige, later af en toe krachtige wind tussen oost en zuidoost. Opnieuw iet* hogere temper* - KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.454 (Van onze correspondent L. Kleijn) PARIJS Ieder uur glijdt Frankrijk meer naar de anarchie. Wij leven in Parijs allemaal op een vulkaan, die ieder ogenblik vuur en kokende lava kan uitspuiten. Voor vandaag, vrijdag, zijn nieuwe demonstraties aan gekondigd van de vakbonden, van de studenten en van de boeren. De Parijse prefect heeft iedereen die nog over wijsheid en gezond verstand beschikt, bezwo ren de demonstraties 24 uur uit te stellen. Maar zoals De Gaulle en Pompidou te laat zijn gekomen, zo komt ook de prefect te laat. De stemming is zo, dat geen enkele demonstratie meer kan worden uitgesteld. De arbeiders en de studenten willen de straat op. De besturen hebben de betogers niet meer in de hand. Als De Gaulle vanavond om acht uur spreekt, zullen in Parijs en in de provincie miljoenen mensen op de been zijn om op straat buiten de volksvertegenwoordiging andermaal te eisen dat Pompidou verdwijnt. En misschien niet alleen Pompidou. De nacht die wij in Parijs achter de rug hebben is een verschrikkelijke nacht geweest. De Hemelvaartsdag begon zo vredig. Voor het eerst na weken stond de zon weer aan de hemel. De mensen hadden een vrije dag en ontvluchtten Parijs. De paar liter benzine die zij nog te missen hadden, werden besteed aan wat verademing in de campagne en wat frisse lucht. Maar tegen de avond betrok de hemel. Letterlijk en figuurlijk. Over de Sorbonne, boven het Quartier Latin stapelden zich onweerswolken op die zich in donder en bliksem ontlaadden. Provocatie Om zeven uur gisteravond was de Boulevard Saint-Michel vol mensen. Van alles door elkaar: studenten, toeristen, Parijzenaars aan de wandel. Op de brug over de Seine bij Place Saint-Michel in de buurt der bekende fontein de C.R.S., de gehate C.R.S., met de karabijn over de schouder en de traangasbommen bij de hand. Waarom die C.R.S. daar moest staan is een raadsel. Alleen al ttfet zien van C.R.S. wekt provocatie. Iedereen her innert zich hoe hard de C.R.S. van zich heeft afgeslagen bij de eerste barricade gevechten. Hard en meedoogenloos. Tot zelfs in hun huiskamers werden de Parij zenaars door traansgasbommen achter volgd. Om 8 uur werden naar de C.R.S. bij Pl&ce Saint-Michel de eerste stenen geworpen. Door wie? Niemand weet het. Sommigen zeggen: door provocateurs. In elk geval hadden de studenten van de Sorbonne er niets mee te maken, want zij hadden geen enkele demonstratie aan gekondigd. De C.R.S. begon op te rukken. Van weerskanten. Om 10 uur in de avond wa ren er 6000 demonstranten. Tegen mid dernacht waren het er 10.000. Hun aan tal was niet meer te tellen. De Boulevard Saint-Michel zag zwart van de mensen. De ramen van de huizen puilden uit van de nieuwsgierigen. C.R.S. en demonstran ten naderden elkaar tot op een afstand van 200 A 300 m. Demonstranten gooiden met stenen. De C.R.S. gooide met traan- j gasbommen. Ditmaal van een bijzondere samenstelling. Er kwam niet alleen ver stikkende rook en brandbare vloeistof uit, maar de explosies veroorzaakten nog een I regen van vonken. De eerste barricaden j werden opgeworpen. De bij elkaar ge sleepte kisten raakten in brand. In brand gestoken door wie? Door de demonstran ten? Door de traangasbommen van de politie? Tegen middernacht waren er naar schatting 30 tot 50 barricaden. Werkelij ke barricaden. Bomen van 7 m werden omgezaagd en over de weg gesmeten. Barricaden werden opgehoogd met auto's en kleine vrachtwagens. Benzine was een welkom middel om de zaak. in brand te steken. Zestig maal moest de politie in grijpen om het-vuur te blussen. Waar mogelijk werden de brandweerwagens omsingeld door demonstranten en werd hun de weg versperd. Ordedienst In het niemandsland tussen betogers en politie probeerde een spontane orde dienst van studenten en hoogleraren bei de kanten tot rede te brengen. In een oorverdovend tumült bezwoeren leiders van de U.NJE.F. de studenten naar huis te gaan en de C.R.S. niet verder op to rukken. Men zag in het niemandsland 5 studenten onderhandelen met. een com mandant van de C.R.S. zonder karabijn en zonder stalen helm. Men zag een an dere C.r.S.-commandant. niet zonder risico de menigte inlopen naar een aan tal jonge extremisten die bezig waren de straat open te breken. „Doe dat niet" zei hij, voor zo ver verstaanbaar. „Want zo lang er geen straten worden opengebro ken bluft de C.R.S. staan waar zij staat". Het Parijse publiek, men kun wel zeg gen het gehele Franse publiek, zat in die uren ademloos achter de radiotoestellen en de transistors. Van de ene op de an dere minuut hielden Radio Europa en Radio Luxemburg de Fransen op de hoogte van wat er zich in het Quartier Latin afspeelde. Bijna overal brandden tot na middernacht de lichten in de hui zen. want men kreeg het gevoel, dat Frankrijk aan de rand van de burger oorlog stond. Om 3 uur in de nacht was het ergste voorbij, maar ln die paar uur na mid dernacht is er door de C.R.S. hard, zeer hard geslagen. Mensen die op straat stonden en niets met de betoging te ma ken hadden, werden in hun hulzen ach tervolgd en afgeranseld, zo hard, zo zon der enig medelijden, dat commandanten van de C.R.S. tussenbeide moesten ko men en schreeuwen: „Zo niet mannen". De c.RB.-manschappen koelden hun woede op de laatsten die zij te hooi en te gras op straat ontmoetten. Balans Vanmorgen vroeg hield de prelect van politie in Parijs een persconferentie waarin hij de voorlopige balans van de nacht opmaakte: meer dan 100 doden. DEN HAAG (ANP) Zeventien artsen uit de Nederlandse kuststreek zjjn bereid gevonden per helikopter of eventueel per reddingboot hulp tc gaan bieden aan zieke schepelingen en bemanningen van booreilanden. Het geldt ook voor opvarenden van schepen, die met minder dan zeventig koppen varen. Op schepen met grotere be manningen moet een scheepsarts aanwezig zijn. Toch betreft het hier niet alleen kleine schepen. Men denke maar eens aan met vrij kleine bemanning varende mammoettankers en verder aan booreilanden. De zeventien artsen maken deel uit van de radio-medische dienst van het Ned. Roode Kruis. Bij deze dienst zijn bovendien twee artsen met ruime ervaring als scheepsarts aangesteld. Zij zijn dag en nacht via semafoon en radio-Scheveningen bereikbaar. Helikopter voor Disneyland stort neer: 23 doden LOS ANGELES (Reuter) Tussen Los Angeles en het beroemde amuse mentspark Disneyland is woensdag een Sikorsky S-fi4-helikopter verongelukt. A Ie drie inzittenden 21 toeristen en dr twee piloten zijn om het leven geko- Hct toestel is .volgens ooggetuigen ln de lucht geëxplodeerd. De wrakstukken kwamen terecht in een veld bij het stad je Paramount. Ze lagen over zo'n groot gebied verspreid dat hefschroefvlicgtui- gen moesten worden ingeschakeld oit» do daken van gebouwen af to zoeken naar mogelijke overlevenden. De veron gelukte helikopter was eigendom van de maatschappij „Los Angeles Airways", die dagelijks chartervluchten naar Dis neyland uitvoert. Mia Farrow met reuzebril bij haar aankomst op Schiphol gisteravond. De ex-echtgenote van Frank Sinatra, verblijft een week in ons land. om onder regie van Joseph Losey in Noord-wijk opnamen te maken voor de film „Secret ceremony".waarin zij met Robert Mitchum en Elizabeth Taylor een van de hoofdrollen vervult. ADVERTENTIE V WELLINGTON. (A.P.) Een vrij zware aardbeving heeft vannacht hel grootste deel van Nieuw-Zeeland ge troffen. Een vrouw werd gedood cn ten minste veertien werden gewond, van wie twee ernstig. De zwaarste schade is aangericht aan de westkust waar de mijnstad Rcclton met een bevolking van 2000 zielen tot rampgebied is verklaard. De vrees bestaat dat door de grote hoeveelheid aarde die erin terecht is gekomen de rivier Bulier buiten zijn oevers gaat treden. De mensen die in dit gebied wonen, is aangezegd zich voor te bereiden op evacuatie. De elektrische stroom is in vele gebieden uitgevallen. Andere gebieden waar schade is aan gericht waren de steden Westport, Hokitaka, Murchison en Nelson. In de stad Greymouth zijn alle ruiten in de winkelwijk verbrijzeld. Kuiken met vierpoten (Van onze correspondent HOEVEN Kuikenmeester L. van Aart uit Hoeven keek vreemd op, toen hij er tussen zijn mestkuikens een ont dekte dat vier poten bleek te hebben. Hij heeft het dier, dat kennelijk geen last van lijn „uitwas" heeft, apart gezet in een hok. Het beestje is negen weken oud. De twee extra-poten zijn overigens niet volwaardig. Aan de ene zit een klauw met twee tenen, aan de andere een klauw met drieëneenhalve teen. Kolenhandelaar uit de tijd DEN HAAG Binnen vijf jaren zal het grootste deel van de handelaren in vaste brandstoffen verdwijnen. Staatsse cretaris Van Son (Econ. Zaken) heeft dit meegedeeld in antwoord op schrifte lijke vragen vanuit de Tweede Kamer. Uit dit antwoord blijkt, dat van de zij de van de handel in vaste brandstoffen 492 aanvrangen om bedrijfsbeëindigings hulp zijn ingediend. Met geweldig machtsvertoon rukte i vannacht de oproerpolitie met gesloten i gelederen op tegen een grote menigte van studenten en nieuwsgierigen, die binnen de kortst mogelijke tijd strijders werden. Deze veldslag in het Quatier I Latin leverde 78 gewonde politieagenten en 110 gekwetste wcerspannigeu op. Catherine Pickersgill uit Cosett (Engeland) mag dan een aardige baby van al achttien maanden zijn, zelf ziel zij blijkbaar weinig perspectief in de finale van de verkiezing Mooiste Britse baby van het jaar". Een flauw gedoe, maar de titel kan heel wat opleveren: vierduizend gulden, een enorme zilveren trofee en met haar hele JamiHe een gratis vakantie in een dure badplaats. (Van onze parlem redactie DEN 1IAAG De SER heeft geen ga- zamelljk standpunt kunnen formuleren over vermogensaanwasdeling (VAD) en investeringsloon. I'it een SER-advies aan de minister van Sociale Zaken „inzake vermogensaanwasdeling en andere in strumenten van bezitsvormingsbeleid" blijkt, dat vakcentrales en werkgevers nog steeds lijnrecht tegenover elkaar staan wat betreft dc VAD. waarbij el ke groep een paar kroonleden als mede standers kreeg. Er was alleen een klei nere meerderheid te vinden voor de op vatting. dat VAD niet door de wet be lemmerd moet worden. De voorstanders van de VAD (de vak beweging) /.eggen in het advies, dal VAD een belangrijk instrument kan zijn in een beleid, dut gericht is op dc vor ming van duurzaam bezit onder brede lagen an de bevolking cn op het schep pen van evenwichtiger vermogensver houdingen. Met de loonpolitiek cn het huidige bezitsvormingsbeleid bereikt men dit niet zo goed. Deze voorstanders wijzen erop, dat thans door de onderne mingsbesparingen (is- de ingehouden winst) de vermogensgroei overwegend toe valt aan de vermogensbezitters. Het is zo, dat de kapitaalverschaffers winst derven en de werknemers minder loon krijgen, omdat een deel van dc winst in het bedrijf blijft. Maar daarna is het meer waard geworden bedrijf alleen eigendom van de kapitaalverschaffers. De vakbeweging wil, dat de factor ar beid ook een deel krijgt van de vermo- gensaanwas. Tegelijkertijd wordt erkend, dat de werknemers hun deel niet aan de onderneming moeten onttrekken als dit ongewenst is voor het bedrijf. Zij zou den in plaats van contanten aandelen, certificaten, obligaties e.d. kunnen krij gen. De vakcentrales aanvaarden niet de stelling, dat de kapitaalverschaffers de risico's dragen en dus ook recht heb ben -ip de baten. Als een bedrijf slecht draait, lopen de werknemers immers het evpn grote risico van ontslag en werk loosheid. Beide groepen dragen dus dc gevolgen van een mislukking, beide groe pen i i derhalve ook i het t, eerste kolom)' DEN BOSCH (ANP) Gistermiddag zijn bij een frontale botsing tussen een vrachtauto en een personenauto op de provinciale weg Den Bosch-Vlijmen de 44-Jarige wachtmeester der rijkspolitie J. B. Abelen, en de 39-jarige mevrouw Brouwcrcns-Meeuwis, eehtgenote van een collega van de wachtmeester om 't leven gekomen. Mevrouw Abelen werd met ernstig letsel in het Groot Ziekcn- gasthuis in Den Bosch opgenomen. De vrachtauto was vanuit een uitrit de provinciale weg opgereden, in de rich ting Den Bosch, en kwam vrrmoede- lijk door een defect aan de stuurinrich ting op de linker weghelft terecht en vervolgens in frontale botsing met de tegemoetkomende personenauto. Op dc rijksweg AmsterdamDen Ilaag h|j Schiphol is gistermiddag ren auto tegen ren lichtmast ge reden. De drie inzittenden, twee dames en een kind, werden gewond naar een ziekenhuis over gebracht. Dr auto werd zwaar beschadigd. ADVERTENTIE DE MANTELSPECIALIST RECHTSTREEKSE VERKOOP AF FABRIEK AAN PUBLIEK verschaft U aanwijsbaar TIENTALLEN GULDENS VOORDEEL De fijnste materialen voor tieners, twennie en voor alle dames van elke leeftijd TERLENKA en TERGê- REGENMANTELS 39.S0 TERLENKA REGENMANTELS T,r,«l "I 49.5» 19 auto's vernield, 50 branden geblust. 9 barricaden opgeruimd. 210 gearresteer den. onder wie slechte 44 studenten. Vandaag zouden dc studenten betogen uit protest tegen het uitwijzen van Cohn Bendit. De vakbonden demonstreren tegen het uitblijven van onderhandelin gen met de regering en de werkgevers. ITe boeren demonstreren speciaal ln West-Frankrijk, waar weinig politie meer Is omdat de gewapende macht voor het grootste deel naar Parijs is gedirigeerd. Om te demonstreren hoe ernstig de toe stand is. citeren wij het hoofdartikel van de gaullistische Paris Jour, die met vette letters de gehele voorpagina beslaat. De redactie schrijft het volgende: „Onder handelt en onderhandelt dadelijk... Deze toestand kan niet langer voortduren". Intussen 1* bekendgemaakt, dat de organisatie van werkgevers en werk nemers ln Frankrijk is uitgenodigd voor een onderhoud met de regering, dat morgenmiddag om 3 uur op het ministe rie van Sociale Zaken ln aanwezigheid van premier Pompidou zal beginnen. (Van 'edactir DEN HAAG. Enige tienduizenden demostranten worden zaterdagmiddag in Utrecht verwacht op de grote protest - bijeenkomst, die de drie vakcentrales N.V.V.. N.K.V. en C.N.V. in de Jaarbeurs hallen beleggen. Op vele plaatsen blijken al geen autobussen meer te huur te zijn. zodat velen per trein moeten reizen. De Spoorwegen leggen daarom extra-treinen in. Maandag zetten de vakcentrales hun campagnes voort in de Stichting van de Arbeid en enige Kamercommissies; dins dag zal blijken of de Tweede Kamer de regering steunt bij baar loonpolitiek. Hoewel de vakcentrales de bij eenkomst in Utrecht organiseren en de leden van de vakbonden de reiskosten vergoeden, wordt het ver voer naar de Domstad plaatselijk of re gionaal geregeld. De verschillende vak bonden werken hierbij eendrachtig sa men, ongeacht dc oen tra Ie, waarbij lij zijn aangesloten. Daardoor heelt men op centraal niveau geen sluitend inzicht in de belangstelling voor de demonstratie ve bijeenkomst. De reacties en informa ties wijzen echter op een massale op komst. Er is ruimte voor honderddui zend personen, 40.000 kunnen er in de twee afgehuurde hallen, 60.000 gaan er nog ip de binnenplaats, waar men al leen maar kan luisteren. Men is echter niet zo optimistisch te veronderstellen, dat men „uitverkocht" geraakt. Twee honderd vakbonders zullen een orde dienst uitvoeren, want men wil liever geen politie binnen hebben. Tijdens de meeting, die 'g middags om een uur begint en die niet lang zal duren, zullen van elke vakcentrale twee bestuurders het woord voeren, onder wie de drie voorzitters Kloos, Mertens en Van Eibergen NAAR DEN HAAG Nadat de georganiseerde werkne mers aldus tot uitdrukking hebben ge bracht boe zij over het regeringsbeleid denken wat betreft loonpauze. stimule-1 ring. werkgelegenheid cn prijsontwikke- j Jing. zullen hun topfiguren maandag naar Den Haag komen om daar dc campagne tegen dc loonnota voort tc zetten. Om 11' uur worden dc vertegenwoor digers van dc vakcentrales in gehoor i ontvangen door de vaste commissies voor economische zakenen voor finan ciën uit dc Tweede Kamer. De centra les zullen daar hun inzichten over de loonnota kenbaar maken. Zij hadden om een openbare hearing verzocht, maar de openbaarheid werd door de commissies met 16 tegen 6 stemmen afgewezen. Maandagmiddag om 3 uur wordt, eveneens in Den Haag. een vergadering gehouden van de Stichting van de Ar beid, 't samenwerkingsorgaan van werk geversorganisaties en vakcentrales. De vakcentrales hebben deze vergadering geëist omdat zij precies willen weten, wat de werkgevers van de loonnota vin den. Weliswaar hebben de werkgevers in lere bijeenkomsten de vakcentrales verklaard, dat zij een ingreep in de :n niet noodzakelijk vonden, maar na verschijnen van de loonnota hebben zij verklaringen uitgegeven, die volgens dc vakcentrales elementen van sympa thie met het regeringsbeleid inhouden. „We willen precies weten tegen wie we ons in de komende strijd moeten ver weren". zo zei NVV-voorzitter Kloos De bijeenkomsten de kath. Mijn- I werkershond. te laat op de hoogte ge- I bracht, zal niet of nauwelijks vertegen- Moordigd zijn kan men beschouwen als net „voorbereidende werk" voor 't debat in de TM-eede Kamer, dinsdagmld- j dag over de loonnota. Niemand waagt 1 zich aan een voorspelling over de afloop van dat loondebat. De meest gedurfde prognose tot dusver ic. dat het kabinet bet aanzienlijk moeilijker zal krijgen dan tijdens het Kamerdebat over de metaal- j CAO. Geen krant ontvangen? Bel tussen •i 00 en 7.00 uur. nummer 33839 en cn per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen z(jn gevestigd, wende men zich tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1