S)e CoidseGoti/ïcoit VAKCENTRALES^GAAN IN DE CLINCH Massaal offensief tegen nota over loonpolitiek Vochtige aanslag op Lübke A.R.: vergoeding aan laagbetaalden voor prijsstijging als gevolg B. T. W. Kloos: .,Je reinste waanzin Franse regering zal niet vallen DANSMIDDAG Limburger doodgeschoten H a IT A Hoè anders weet U pas na de sensatie van een demonstratie Protest SER bij kabinet J JAMIN DANSEN Invasiemacht op Haïti vernietigd PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIE AFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V„ Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. RL KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 22 MEI 1968 WEINIG VERANDERING Opklaringen, maar ook wolkenvelden met In hoofzaak in het zuiden val» het land kans op een bui. Zwakke tot matige, overwegend oostelijke wind. Opgeveer dezelfde temperaturen als vandaag. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.452 (Van onre parlementaire redactie DEN IIAAG De drie vakcentrales zullen zaterdag in de Margriethal in Utrecht een massale protestvergadering houden tegen het loon- en werkgelegen heidsbeleid van de regering. Dat is gis- steravond tijdens een spoedbijeenkomst van het overlegorgaan der drie vakcen trales besloten. Verder willen NVV, NKV en CNV dat vrijdag een vergadering van de Stichting van De Arbeid wordt ge houden, waar een duidelijke positiebe paling van de werkgevers inzake de loonnota van de regering zal worden ge- De drie vakcentrales willen door de Kamercommissies voor economische za ken en voor sociale zaken worden ge hoord, alvorens de Tweede Kamer de volgende week dinsdag de loonnota van de regering zal bespreken. Kamervoor zitter Van Thiel is gevraagd het moge lijk te maken dat de besturen van de vakcentrales hun standpunt aan de Ka mercommissies kenbaar maken. Ook de fratievoorzitters zouden dan hierbij wor den gevraagd. De kamercommissies zou den de vakcentrales maandag kunnen De vakcentrales zullen nog deze week de regeringsnota beantwoorden met een tegennota over de loonpolitiek en de werkgelegenheid. De sociaal-economi sche raad zal een protestbrief naar de regering sturen, omdat de SER over de regeringsmaatregelen inzake de lonen niet is geraadpleegd, zo deelde de voor zitter van het overleg, de heer A. Kloos, gisteravond mee. De heer Kloos noemde de uitlating van minister Roolvink dat deze geen behoef te had aan een SER-advies „je reinste waanzin". Het bestuur van de SER heeft vrijdag al aan de voorzitter .opdracht gegeven bij de regering te protesteren, zodra de loonnota zou zijn uitgekomen. Voorzitter Van Eibergen van het CNV noemde de regeringsmaatregelen een zijdig, omdat over prijsverhogende maatregelen voor 1969 al beslissingen xijn genomen. MASSAAL PROTEST De drie vakcentrales hopen zaterdag met 25.000 man tegen het regeringsbe leid te protesteren. Als de Margriethal te weinig plaats zou bieden, zal een tweede Jaarbeurshal worden ingescha keld. Deze protestbijeenkomst van de drie vakcentrales tezamen is een uniek gebeuren. Op x-ecente werkgelegenheids- congressen in Groningen en Eindhoven traden NW en NKV eendrachtig op, maar het CNV plaatste zich toen buiten Zes sprekei's zullen tijdens de protest vergadering het woord voeren: de drie voorzitters Kloos, Mertens en Van -Ei bergen, alsmede de Boon (NVV), Bak ker (CNV) en Beumer (NKV). WIESBADEN (DPA) Een oudere man heeft in het Kurhaus van Wiesbaden bondspresident Hein- ricli Lübke van West-Duitsland natgegooid. Liibkc woonde de ver gadering van de Duitse artsen bond bü. Toen hU een dankwoord wilde uitspreken voor een aan hem toegekende erepenning sprong een man op en goot onder de kreet: „Weg met de bondspresi dent" een met water gevulde plas- ticzak leeg over z(jn hoofd. De dader van de „aanslag", die door persfotografen en zaalwach ters aan de politie werd ©verge-» leverd, werd geïdentificeerd als Roderich Böttner, uitgever van het blad „Junges Deutschland", ox-gaan van de Jungdeutsche Partei Deutschlands (JPD). Böttner verklaarde met zijn daad de rol van Lübke in het derde rijk belachelijk te hebben willen ma ken. Volgens de autoriteiten in Wiesbaden is Böttner geestelijk gestoord. pppMjj j Pompidou blijft premier 700 miljoen-extra bestemmen voor werkloosheid en sociale premies (Van onze parlementaire redactie DEN IIAAG Drs. J. Boersma heeft gisteravond een aantal eisen van de A-R.- Tweede-Kamerfractie op tafel gelegd, waaraan de regering moet voldoen, voordat deze fractie akkoord gaat met het nieuwe belastingsysteem, de B.T.W. De eisen van de A.R.-fractie houden in Compensatie voor de minimum-loontrekkers; Compensatie voor de trekkers van de A.O.W, de A.YV.VV.; Verhoging van de kinderbijslag vanaf het derde kind; Compensatie in de sociale sfeer door premieverlaging. Dit alles moet bekostigd worden uit de algemene middelen, aldus drs. Boersma, die daarbij liet welen, dat van voor een eventuele vexhiging van de loon- en inkom stenbelasting niet veel meer zal overblijven Hoogstens een optrekking van de belastingvrije voet, maar dan met een afgren deling naar do hogere inkomens, zoi hij. Met de A.R. waren alle fracties gisteren van mening, dat de regering de gevolgen van de B.T.W., doorwerkend in prijsstij- gingen, moet compenseren, waarbij ook de andere fracties wezen op de groepen, die drs. Boersma zo nadrukkelijk als eis op tafel gelegd had. I tADVERTENTIE Hotel DE BEURS N O O R D W IJ K IEDERE ZONDAG van 3 tot 6 uur The Runaways 1ADVERTENTIE Morgen, 23 mei, HEMELVAARTSDAG zal ons blad niet ver schijnen en zullen onze kantoren de gehele dag GESLOTEN ZIJN. De directie. Oude man valt op vakantie in ravijn PALMA DE MALLORCA Het lichaam van Cornelis Dukker (74) uit Zaandam, is gevonden op de bodem van een 10 meter diep ravijn bij Caserio de El Arenal, 7 km van Palma. Volgens de politie is Dukker bij een wandeling in het ravijn gevallen. Het slachtoffer was enkele weken op vakantie op de Balearen. DADER AANGEHOUDEN (Van onze correspondent) MAASTRICHT De Pools-Nederland- se fabrieksarbeider W. L. (43 jaar) uit Eisden heeft zijn even oude landgenoot Stefan K. afgelopen nacht met enkele schoten uit een geweer van het leven berqofd. De aanleiding tot het drama zou zijn geweest een verhouding, die het slachtoffer zou hebben gehad met de echtgenote van de dader. De dader werd kort na de schietpartij aangehouden. Hij is vader van zes kinderen en leeft reeds geruime tijd in onmin met zijn echtge note. (ADVERTENTIE) Er waren mensen, die hoofdschuddend W neerkeken op „automatische" auto-rijders. V. Ze rijden nu VOLKSWAGEN, automatisch. Omdat het zo helemaal anders is. kamsteeg vertelt er meer over op pag. 12 in de PvdA, die de 700 an het overstapje naar erkgelegenheid en voor Studenten en ai bei ders in Frankrijk blijven rumoerig. Met rode vlaggen en de vuisteti gebald trekken de studenten op naar de Renault- fabrieken in Boulogne BiUancourt om hun solidariteit te betuigen met de arbeiders, die deze fabriek bezet (Van onze correspondent L. Kleijn i PARIJS Het staat vast dat de motie van wantrouwen in het Franse parlement zal worden verworpen. De onafhanke- Ujkcn van het Centrum hebben zich ach ter de regering gesteld. Pompidou zal eerste minister blijven, zijn kabinet wat oplappen en daarna zal De Gaullc vrij dagavond aankondigen dat in juni een referendum zal worden gehouden over medezeggenschap van de arbeiders in de bedrijven en van de studenten in de universiteiten. Maar daar krijgt men de arbeiders niet mee aan het werk. De vakbonden zeggen: nu of nooit. En zal de regering niet voldoende toegeven, dan gaan de kranen van het water en het gas dicht en de elektrische stroom zal worden I uitgeschakeld. De communistische CGT j heeft dal gisteren nog duidelijk laten weten: dat er nog water, gas en elektri citeit is dankt het Franse volk niet aan De Gaulle of aan de regering, maar aan ons, de vakbonden. De regex'ing werd gisteren en vandaag I van alle kanten bekritiseerd en deed aan zelfkritiek, maar er kwam niets positiefs uit de bus. Socialisten en communisten verdedigden samen hun motie van wan- j trouwen, maar geen van hun sprekers zei wat nu eigenlijk een regering van links, een regering van het volksfront wil. Het bleef in het vage van: „Weg met Pompidou". Het katholieke centrum is bang voor de straat en een volksfront, de conser vatieve democratie Giscard durft de stormloop tegen het Elysée nog niet aan. De gaullisten blijven zich blindstaren op De Gaulle en verwachten van hem een wonder. Het verbond van werkgevers wil wel onderhandelen met de vakbon den, maar zegt niet waarover. De enige die het goed gaal is de dominicaan Bou logne met zijn nieuwe hart. Laboratoria zijn weliswaar in staking, maar het se rum dat de dominicaan net nodig heeft I wordt geleverd. Ook Marianne zelf zou oen nieuw hart moeten krijgen, maar wie I durft die operatie aan? Zover gingen deze fracties echter niet, met uitzondering v miljoen gulden extra voor de overheid als uitvloeisel het nieuwe systeem geheel bestemd wilde zien voor de i de compensaties. Bij de PvdA stak het wel zeer sterk, dat. miiv-ter Witteveen van Financiën gisteren vlak voor het begin van de Kamerdebatten gekomen was met een nota van wijzi ging, waarin hij de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting te beginnen op 1 januari 1969 aankondigde. „De liberale minister loopt hiermee vooruit op de pro paganda van de WD voor de aanstaande verkiezingen", aldus de socialistische Tweede-Kamerfractie. (Zde ook pag. 7) DEN IIAAG (ANP) De S.E.R. heeft, naar de voorzitter van het overlegorgaan j der drie vakcentrales, de heer A. H. Kloos, heeft meegedeeld aan de voor zitter van de raad, drs. J. W. de Pous. opdracht gegeven onmiddeliyk na het vcrschUnen van de nota van het kabinet aan de Tweede Kamer over het te voe ren loon- en werkgelegenheidsbeleid in een brief te protesteren tegen het feit, dat het kabinet de raad niet heeft ge- Die opdracht aan de vooi'zitter van de S.E.R. moet vrijdag j.l. in de besloten vergadering van de raad, waarvan de heer Kloos plaatsvervangend voox-zitter is, van werknemerszijde zijn gegeven, omdat er in de toen ook gehouden zeer korte openbare vergadering met geen wooi'd over is gei'ept. Tot vanmiddag is van de kant van de S.E.R. geen brief over deze kwestie aan het kabinet uitgegaan, zo is ons bij na vraag gebleken. Te \Trwachten is. dat hij niet eerder dan vrijdag a.s. zal kun nen worden verzonden. (ADVERTENTIE/ .....en als dessert IVS van in handig gezinspak (ADVERTENTIE) HEMELVAARTSDAG A.S. DONDERDAG 23 MEI IN DE ALKEBURCHT Aanvang 8 uur Roelof arendsveen m.m.x The Flying Birds Zaal dicht om 9 uur. Hart overgebracht in Houston HOUSTON (AFP) In het St.-Lttke- ziekenhuis in de Amerikaanse stad Hom- ton is dinsdag voor de vierde maal een harttransplantatie uitgevoerd. De man bij wie het liart werd ingebracht Is de 47-jarige autohandelaar Luis John Flat- ro uit Elmont. Dc donor was een 17-jarige JonfMi, Hubert Brungardt, die kort tevoren was overleden aan een hersenbloeding. Luis John Flerro was maandag ln het zieken huis opgenomen. Van de drie vorige pa tiënten zijn er twee overleden. De der de maakt het goed. De operatie is dc vierde, die sinds 3 mei ln het ziekenhuis is uitgevoerd. Twee van de drie patiënten die een nieuw hart hebben gekregen zijn over leden, maar de derde maakt het goed. HEMELVAARTSDAG (morgen) GEZELLIGE DANSAVOND 811 uur Ant. Clubhuis Leiden. Entree 1.75 Ol^DANS ^JStOEGSI^EEST te^J? Fabriek ingestort in Soerabaja DJAKARTA (Reuter) Negen men sen zijn gedood en 76 gewond door het instorten van een half afgebouwde sigarenfabriek in Soerabaja (Indonesië) De fundamenten van de fabriek waren door zware regenval ondermijnd. Verkeer ontwricht door toeloop naar leeuwenpark (Van onze correspondent) ARNHEM Het vorige week geopen de Buxger's Leeuwenpark in Arnhem kan de vloedstroom van bezoekers nau welijks meer verwerken. Er ontstaan soms files die tot Velp reiken. Het plaatselijk verkeer wordt door deze toe loop dan ook totaal ontwricht. Daar om heeft een gemeenteraadslid de raad om meer politietoezicht en invoering van eenrichtingverkeer in de omgeving van het park gevraagd. Morgen, Hemel- vaartsdag, verwacht men wederom een enorme toeloop. Mogelijk zullen er een kleine 2000 wagens de hekken van het park passeren. ..PAPA DOC" O WASHINGTON (Reuter) Preside» Francois Duvalicr („Papa Doe") va Haïti heeft op een telefonische pen conferentie via zijn ambassadeur i Washington verklaard dat een invasi. strijdmacht van Haïliaanse ballingen in zijn land vernietigd is. Ook voorspelde hij dat elke volgende invasiepoging een zelfde lol te wachten staat. Volgens president Duvalicr waren maandag 30 tot 35 ballingen op het vliegveld van Cap Haitien in het noor den van het land geland. Van de inva siemacht werden vijf man doodgescho ten, de overigen zouden voortvluchtig zijn. Ook werd een B.-25 bommenwer per onbeschadigd buitgemaakt, die aan het Haïtiaanse leger zal worden geschonken, aldus Duvalier. In de Dominicaanse grensplaats Manzanilla kon men gisteren uit Haïti hevig artillerievuur horen. De strijdkrachten van de Dominicaanse Republiek zijn, naar uit officiële brond vei-nomen wordt, in staat van paraatheid gebracht. Er zijn uit voorzorg troepen naar de grens gezonden en oorlogsschepen patrouilleren langa de kust. In het restaurant van Toni Boltini te Borsterberg lopen sinds I leeuwtjes rond. Ze scharrelen wat rond tussen de bezoekers komen ze even aan tafel zitten om de restjes op te maken mevrouw Bolt mi met één van de welpen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1