fDefoidóeGoti/tci/tit REGERING POMPIDOU WANKELT H~? Miljoenen Fransen hebben werk neergelegd Banken staan op sluiten Matador in burger zoent apathische stier op snuit Tsjecho-Slowakije: geen stap terug Autodief - zonder rijbewijs - rijdt 2 mensen dood Twee doden bij ongeluk ovens Begrip voor Sovjetvrees Nuntius naar Rome ontboden Leeuwen los bij Boltini s bezoekers Veilig Verkeer wil tweede examen rijbewijs Hoofdkwartier van Dutschke vernield PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F J M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. f 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) MAANDAG 20 MEI 1968 IETS MINDER KOUD De weersverwachting, geldig tot morgenavond door het KNMI, KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Zwakke tot matige noordwestelijke wind. Van nacht plaatselijk nachtvorst. Morgen overdag iets minder koud dan vandaag. 59e jaargang, no. 17.450 (Va. i'respondent Lucas Kleijn) PARIJS Miljoenen Fransen heb ben, al dan niet vrijwillig, het werk neergelegd. Er rijden geen treinen. De bezetting van de fabrieken gaat gestadig door. In Parijs ligt het ver voer volkomen stil. Men bereidt er zich op voor, dat ook de banken van middag sluiten, wat katastrofale ge volgen kan hebben. In het Franse parlement wordt het morgen en woensdag een dubbeljte op zijn kant j voor de regering Pompidou, als er over de motie van wantrouwen ge stemd wordt. De Gaulle zwijgt tot j vrijdagavond acht uur, maar terwijl hij zwijgt praten anderen zeer luid. i Mendes France is uit zijn winterslaap ontwaakt en heeft per radio laten weten, I dat Pompidou het land nog maar één dienst kan bewijzen: namelijk zo spoedig mogelijk altreden. Het katholieke een- trum is bang voor de straat en heeft bij monde van Lecanuet bekendgemaakt dat. in ieder geval eerste-minister Pompidou moet verdwijnen. De conservatieve demo craat Giscard d'Estaing houdt een slag om de arm en wil afwachten tot vrijdag avond als De Gaulle heeft gesproken. Maar woensdag bij de stemming zal hij in de Kamer haring of kuit moeten kie zen. De linkse gaullist Capitant heeft in het openbaar gezegd, dat hij voor De Gaulle nog alle bewondering heeft maar dat hij in de Kamer woensdag tegen de regering-Pompidou zal stemmen in de hoop daardoor het kabinet ten val te brengen. Hoeveel linkse gaullisten krijgt hij met zich mee? De vorige motie van wantrouwen over het informatiebeleid van de regering en de reclame op radio en televisie, kreeg 236 stemmen, acht te weinig voor de volstrekte meerderheid van 244. Zou de motie ditmaal worden aangenomen, dan behoeft De Gaulle de Kamer niet te ontbinden en nieuwe ver kiezingen uit te schrijven: hij kan ook een andere eerste-minister benoemen. Er gaan geruchten dat hij zich dan zal op werpen als de grote hervormer voor het afkondigen van een Amerikaanse „New Deal" in Frankrijk. (Zie verder pag. S, eerste kolom) MADRID, (Reuter) De Spaanse matador Miguel Mateo heeft bjj een stiere- gevecht in Madrid gezorgd voor een incident, dat nimmer tevoren in een Spaanse arena is voorgekomen. De matador, bij de Spanjaarden beter bekend onder de naam Miguelin, zat zaterdagavond tussen de toeschouwers terwyi de in Spanje aanbeden stiere vechter El Cordobes doende was een stier uit te dagen. Tot verbUstering van het pu bliek en waarschyniyk ook van El Cordobes. sprong Miquelin in de arena, waar hy, gekleed in een alledaags burgerpak, op de uitdruk kingloos voor zich uit staren- dc stier toeliep, het beest by de horens vatte en het en kele malen op de snuit zoen de. Vervolgens dwong hy de stier in een kring om hem heen te lopen, waarna hy gemeiyk tegen het apathisch kiyvende dier ging leunen. Toen de stier nog maar steeds niet kwaad wilde worden riep Miguelin de zwart kykende, maar niet reagerende matador El Cordobes toe: „Dit is geen stier". Hü ontving hierbU het instemmend applaus van de 24.000 toeschouwers. Het in cident is terug te voeren op een vete tussen de twee matadors. Miguelin zegt dat EI Cordobes een wedstryd in het stierenvechten. om uit te maken wie de beste matador is, uit de weg gaat. Sommigen menen, dal El Cordobes zyn successen te danken heeft aan het feit dat hy zorgvuldig geselecteerde stieren bestrydt die geen gevaar kunnen op leveren. De politie haalde Miguelin uit de arena en sloot hem in een cel van het politic bureau op. De stier, die hy na El Cordobes had moeten bevechten, kreeg nu een an- correspondent) IJMUIDEN Twee werknemers zijn zondagmorgen om het leven gekomen en zeven liepen ernstige brandwonden op bij een ernstig ongeluk in de oxy- staalfabriek van de Hoogovens in IJniui- den. De gewonden zijn opgenomen in een ziekenhuis. i Het ongeluk gebeurde toen tijdens het transporteren, door middel van een I kraan, een pan vloeibaar ruw ijzer ln een weegbrug viel. Daarbij ontstond een felle steekvlam die de 47-jarige gehuw de J. van DflUnni utt H.iarlem, vader van twee kinderen, en de 37-jarige J. A. Verhoeven uit C.heel in België het le en heeft gekost. Onder de zeven ge vonden bevinden zich twee Belgen, die •venals de omgekomen heer Verhoe ren in dienst waren van het Belgische bedrijf Savelkoul. De kraan die de pan met het vloei bare ruwe ijzer vervoerde is flink be schadigd. De reparatie ervan zal enke le dagen vorderen. De staalproduktie zal daarom de eerste dagen worden ge concentreerd in de Martinstaalfabriek. Later hoopt men, zij het met enige be perkingen, de produktie in de oxystaal- fabriek te hervatten. ADVERTENTIE morgen voordeel theespritsjes 250 gram van 19 voor 63 niet duur eeet heerlijk Leeg, verlaten, somber en doods ligt het station St.-Lazare in Parijs. Heel het railverkeer is lamgelegd als gevolg van de stakingen, die heel Frankrijk hl hu,n greep hebben. Voorlopig geen postverkeer met Frankrijk DEN HAAG (ANP) Als gevolg van het uitvallen van de trein- en luchtver- bindingen met Frankrijk is geen post verkeer met dat land mogelijk. Dc PTT verzoekt daarom tot nader bericht geen .post voor Frankrijk te verzenden. Bij de verzending van post voor lan den, die onder normale omstandighe den per trein via Frankrijk worden be reikt, moet met mogelijke vertraging tengevolge van omleiding rekening wor den gehouden. De postkantoren ver strekken nadere inlichtingen. Het tele foonverkeer naar Frankrijk ondervindt vertraging indien het abonnees betreft die niet rechtstreeks door de Nederland se telefoniste kunnen worden gekozen. De telegraafdienst heeft van de Franse PTT bericht ontvangen, dat alleen nog zeer dringende familietelegrammen mogen worden aangenomen Voor de Nederlandse beroepsgoede- renvervoersorganisaties is 't moeilijk hun leden, die op Frankrijk rijden een goed advies te geven wat zij wel of niet mogen doen. „Niet alleen dal wij niets weten", aldus 'n deskundige van de NOB-wegtransport, „ook de Kamer van Koophandel in Parijs die wij om in lichtingen vroegen, wist nog niets". Infiltraties op Haïti gemeld SAN DOMINGO, (A.F.P.) uit krin gen van tegenstanders van president Duvalier is gisteren vernomen dat Haitiaanse ballingen en uit Cuba af komstige „huurlingen" een landing heb ben uitgevoerd in Haiti. Ze zouden guerillagroepen hebben gevormd en zich over diverse gebieden hebben verspreid. Het Haitiaanse leger tracht hen volgens deze berichten op te sparen. PRAAG (AP) De voorzitter van het Tsjecho-SIowaaksc parlement, heeft verklaard, dat het duidelijk is dat zijn land zich niet van zijn standpunten zal terugtrekken. Hij zinspeelde daarmee op het onverwachte bezoek van de Rus sische premier Kosysin. Smrkovsky verklaarde: „Het gepraat ovêr politieke vraagstukken (tussen de Sovjet-Unie en Tsjecho-Slowakije) neemt af. omdat het praktisch duide lijk is dat er niets anders schuil gaat achter hetgeen wij zeggen dan wat wij besloten hebben te doen en waarvan wij ons niet zullen terugtrekken". Hij zei, dat het begrijpelijk is dat de Sovjets zich zorgen maakten en wilden weten wat er in Tsjecho-Slowakije ge- Op een Vraag waarover de Sovjets zich het meest zorgen maakten met be trekking tot de ontwikkelingen in Tjecho- Slowakije, antwoorde Smrkovsky: „Het meest vragen zij of de ontwikkelingen in Tsjecho-Slowakije niet op een punt kunnen komen dat zij de socialistische orde en 't Warschaupact schenden". Smrkovsky zei, dat het geen geheim is dat de Sovjets enorme sommen uit geven ter verzekering van de vrede en dat een deel van deze fantastische uit gaven „ook dieht voor het waarborgen van de veiligheid van Tsjecho-Slowakije". „Als Tsjecho-Slowakije zich geheel onafhankelijk zou maken ben ik, gezien onze geschiedenis, bevreesd voor het lot van ons land". Dronken soldaat wierp granaat: zes doden TOKIO (AFP) Zes personen zijn in Tokio om het leven gekomen toen een dronken gedeserteerde Zuidkoreaanse soldaat een handgranaat wierp tussen mensen die zondag 'n bioscoop in Adong, Zuid-Korea, verlieten. Er vielen 44 ge wonden. De politie heeft de militair ge arresteerd. (Van een onzer verslagge SOESTERBERG Onder he t motto „Leeuwen zijn in" heeft circusdirecteur Toni Boltini een nieuwe stunt bedacht- Vanaf morgen zullen er namelijk acht jonge leeuw envrij rondlopen tussen de bezoekers van zijn café-restauranl-bar- dancing aan de Rademakcrsstraat te Soesterberg. Boltini zal de leeuwen 's middags om drie uur loslaten. UTRECHT (ANP) Het Verbond voor Veilig Verkeer is van oordcel, dat het rüexamen in zyn huidige vorm aan- rienlijk aan betekenis zou winnen, indien de kandidaat na het. behalen van het thans gebrutkeiyke rUbewUs (dan te noe men toeiatingsbewysl na één jaar, maar uiteriyk binnen twee jaar, een tweede examen doet voor het ryvnardighelds- Volgens het verbond schept dit systeem van toelatlngs- en rij vaardigheidsexamens de mogelijkheid om de automobilist een verplichte ervaring te laten doen, die de zelfdiscipline en gewoontevorming in het verkeer bevordert. Het verbond heeft deze nieuwe aanbevelingen naar aanleiding van de verschenen nota verkeersveilig heid ingediend bij de minister van Ver keer en Waterstaat. Daarin wordt boven dien de oprichting van een hogere be- roepsschool voor verkeersdeskundigen met studierichtingen voor verkeersdocenten en rij-instructeurs bepleit. Christeiyk Jongeren Verbond Op de zaterdag in Baarn gehouden hoofd bestuursvergadering van het Christelijk Jongeren Verbond is de heer J. G. Herfst uit Capelle aan den IJssel benoemd tot algemeen secretaris van het C.J.V. De heer Herfst, afkomstig uit het bedrijfs leven en jarenlang bestuurslid van de Rotterdamse C.J.V.volgt de heer H. J. Jansen Klomp als algemeen secretaris op. De auto waarin een jongen en een meisje om het leven kwamen, nadat twee jongens, die met een gestolen auto aan de verkeerde kant van de weg waren beland, er frontaal mee in botsing kwamen. BERLIJN (AP) Het Westbcrlijnse hoofdkwartier van de linkse studenten leider Rudi Dutschke, is gisteravond overvallen door een troep mannen die alles kort en klein geslagen hebben al dus deelt de politie mee. De Indringers vernielden meubelen, ramen, kantooruitrusting en de leuning van een trap. Zij trokken de elektrische lampen van muren en plafonds, aldus de politie. Naar de mannen wordt nog steeds gezocht. NA BEZOEK AAN DANCING (Va vij 1 DEN HAAG Naar mgr. Angclo Fclici. pauselijk gezai Nederland, vorige weck donderdag Rome geroepen en zaterdag door de Paus in audiëntie ontvangen. Over bet doel van zijn reis is niets naders bekend, j Met grote waarschijnlijkheid mag wor den aangenomen, dat zijn reis verband houdt met de moeilijkheden die gerezen zijn rond de experimentele vernieuwing van het religieuze leven in Nederland. Naar wij reeds meedeelden, heeft kar- j dinaal Antoniutti, prefect van de con-1 gregatie voor de religieuzen, vorige'; week, eveneens op dinsdag, een spoed- bijeenkomst belegd met alle generaals!; van orden en congregaties die leden in J Nederland hebben. Bij die gelegenheid heeft hij zijn verontrusting uitgesproken over een aantal experimenten, die door Nederlandse religieuzen met goedvinden van hun plaatselijke overheid op touw1 zijn gezet. Men mag aannemen, dat hij zijn informaties, minstens ten dele, van de nuntiatuur in Den Haag heeft ver kregen. Wanneer de nuntius naar Ne derland zal terugkeren, is niet bekend. (Van ome correspondenten UITGEEST Een meisje uit Koog san de Zaan en een Jonjen uit Zaandam, belden 20 jaar, zUn In de naeht van zaterdag op zondag om het leven ge komen, toen naby Uitgeest de 19-Jarlge J. S., die geen rijbewijs heeft, met een door hem in Heerenveen gestolen auto, op dc voor hem HnkerrUhaan frontaal tegen de auto van de jongelui botste. l)e bestuurder van de gestolen auto en de by hem in de wagen zittende 18-jarige P. K. bleven nagenoeg ongedeerd. De auto met de twee jongens kwam op de verkeerde rybaan terecht doordat hjj na het verlaten van een parkeerplaats te voel links uitweek. De beide jongens, afkom stig uit Leeuwarden, bleken de wagen In Heerenveen gestolen te hebben na In die plaats een dancing te hebben gezocht. DEN HAAG De 72-jarige voetgan ger J. H. K. uit Leiden is zaterdagmiddag bij een aanrijding op de Van Alkemade- laan te Den Haag vijftig meter op het i dak van een personenauto meegevoerd. IJ" Udaacd* man moest met meervoudig letsel in het ziekenhuis aan dc Zuidwal Op de trappen van de Beurs i>i Amsterdam loas dit weekeinde een stand ingericht met medische artikelen. Daarbij werd gecollecteerd voor de slachtoffers van de oorlog Vietnam. Van de opbrengst wil men medische instrumenten en verbandmiddelen naar VieftuMa enden. Een prijslijst hing erbij om te laten tien hoe kostbaar de apparatuur w. Meer beschuit na geboorte ran prins RARENDRECHT (ANPl De grote publiciteit die de traditionele tnietatle „beschuit met muisjes" dit Juar verkreeg door dc geboorte van een priivje heeft liet beschultverbrulk stellig ixetltlef lie- lnvloed, zo meldt hel verslag van A. Hooi- mcyer en zonen N.V. De totale binnenlandse omzetten van banket, beschuit en koek namen in 1967 toe tot 58,5 miljoen, ruim 20 miljoen respectievelijk 25 miljoen kg. In alle drie sectoren trad echter een terugslag ln de export op, die zich het sterkst ln de koek numl fes teerde. Volgens de geconsolideerde cijfers be droeg het exploitatiesaldo ƒ1,04 miljoen (ƒ1,03 miljoen). Na afsrh rij vingen res teert een saldowlnst. van 301.000, 311.000,Voorgesteld wordt het di vidend van 5 tot 66 te verhogen. Over het omzet verloop in de eerste maanden vun 1968 is de directie niet ontevreden. worden opgenomen. De betrokken auto mobilist «m de 97 Jirin J. F. s. uit dc Belgische plaats Bcrtem. In verband met dit ongeval verzoekt de Haagse verkeerw- poLUjc (070-614141) om getuigen. UTRECHT De 35-jarige chauffeur E. van Engelhoven uit Voorthuizen is vanochtend bij het oppompen van de banden van zijn vrachtauto om het leven gekomen. De compressor barstte opeens uiteen. De chauffeur kreeg de deksel tegen het hoofd en was vrijwel op slag dood. VLIJMEN Op een kruispunt ls gis teren een 3-Jarlg meisje bij een aan rijding om liet leven gekomen. Het kind zat op de tank voorop de bromfiets bU haar vader, toen een botsing met een van rechts komende auto volgde. De va der brak een been. BLOEMEND AAI. Toen gisteren een personenauto ln de berm raakte, over de kop sloeg en tegen een boom tot stilstand kwam, werd de 22-Jorige T. Winkel uit de auto geslingerd en op slag gedood. De vijf overige inzittenden, onder wie 3 kin deren, zijn n»*t diverse verwondingen ln het murinehospltaai te Overveen op genomen. ROTTERDAM In het Dijkzlgtzlekcn - huis is zondagmiddag een 26-jarige Turk se gastarbeider overleden aan de verwon dingen die hij zaterdag by een ongeluk op het centraal station In Rotterdam had opgelopen. Hy viel tussen een reeds ry- dende trein en het derde perron bU een poging om nog ln een der wagens te springen. DUIVEN Tengevolge van een lekke achterband is een Duitse personenauto een aantal malen over de kop geslagen. Een 72-Jarige vrouw uit Essen kwam hier bij om het leven. De overige vier inzit tenden, allen familie van het slachtoffer, konden na medische behandeling te Ze venaar per taxi huiswaarts keren. ANDIJK Een 9-Jarige Jongen is za terdag vlak by zyn huis om het leven gekomen toen de grusmaaimachine, die hij met de steel voortduwde, met één wiel op de ryweg kwam juist op het ogenblik dat een vrachtauto passeerde. De auto greep de machine en verwondde do Jon gen zodanig dat hy overleed. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen rdn gevestigd, wende men slcb tot de agent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1