9e£cicbe(Boti^ant TOESTAND MINDER GESPANNEN J Pompidou waarschuwt tegen anarchie in Frankrijk NTS-Sport zit KRO dwars Gemeenten eigen personeelsbeleid „Wat ze ook zeggen, ik houd van ze ESRO-2 draait in baan om aarde Auto te water: vier doden De Gaulle komt niet terug Geen Ajax op televisiescherm ARRESTANT BREEKT ENKELS BIJ SPRONG NAAR DE VRIJHEID AMSTERDAM KRIJGT METRO Wens van ARK A - besturen Niet strak met getallen werkene Visakte voor bejaarden te duur Amerikanen ontruimen A Shauvallei Leeuwin in wildpark gewond na een bezoekje aan de buren PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20326 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Leiden DHL: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes f 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) VRIJDAG 17 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN HIER EN DAAR NACHTVORST Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Koude nacht met hier en daar nachtvorst en over dag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Meest matige noordoostelijke wind, later draaiend naar noord tot noordoost 59e jaargang, no. 17.448 Zittend op het hoofd van Victor Hugo, die nog een bereidwillige hand toereikt, geeft een student op de binnenplaats van de Sorbonne aanwijzingen aan zijn collega's door middel van een megafoon. Maharisji Jogi over Beolies HOLLYWOOD (AP) De Ma*harisji Mahesj Jogi zegt van de Beatles, die hem ontrouw zijn geworden: „Wat ze ook zeggen, ik houd van ze. Zolang zij naar mediteren zullen zij van mij zijn". Daarmee reageerde de Hindoe op een bekendmaking uit Londen van George Harrison: „Wij hebben genoeg van hem, maar wij hebben niet gebroken met zijn ideeën over meditatie". De Maharisji sprak op een persconfe rentie ter introductie van de film „Ma harisji" waarin hij een rol speelt. Spe lend met enkele rode en gele rozen zei hij: „Ik wordt voor mijn aandeel in de film niet betaald. Ik heb het werk ge daan om mensen te kunnen bereiken". Na aftrek van de kosten zal 50 pet van de winst worden uitgekeerd aan. de inter nationale meditatievereniging, die de Maharisji in Indië heeft gesticht. VANDENBERG (AFP-Reutcr) Op dc luchtmachtbasis Vandenberg in Ca- lifornië Is vannacht voor het eerst een Europese satellet. gelanceerd. De 74 kilo wegende ESRO-2 van de Euro pese organisatie voor ruimteonder zoek verliet de basis even over drie uur en kwam in een baan om de aarde. De lancering van de kunstmaan, die beschilderd is met de vlaggen, van elf naties, werd bijgewoond door de con suls van de tien Europese landen, die lid zijn van de ESRO: Nederland, Bel gië, Zweden, Denemarken, Frankrijk, West-Duitsland, Italië, Spanje, Engeland en Zwitserland. Het elfde lid zijn de ver enigde Staten, die de draagraket van het type „Scout" leverden. De succesvolle lancering komt na een serie mislukkingen waarbij de ESRO-1 werd vernield en de lancering van de ESRO-2 uitgesteld (zie verder pagina 7). AMSTERDAM (A.N.P.). Vier per sonen zijn vannacht door verdrinking om het leven gekomen, toen de auto waarin zij zaten op dc Cruquiuskadc in Amster dam waarschijnlijk door te hoge snel heid uit de bocht vloog en in het water terecht kwam. Kort na het ongeluk hebben een 20- jarige chauffeur, de heer Hartman, en een politieagent van het bur,eau Katten burgergracht getracht de inzittenden, een hoogzwangere vrouw van 20 jaar, twee broers van ongeveer dezelfde leeftijd en een oudere man, te bevrijden. Aangezien de auto op de linkerzijde was terecht gekomen en het rechterportier niet was open te krijgen, mislukten hun pogingen. Kikvorsmannen van de brandweer kon den een half uur nadat de auto te water was geraakt, de wagen open krijgen. De vier inzittenden bleken te zijn verdron- De politie heeft geconstateerd, dat de auto, uit 1955, drie gladde banden had en dat het remsysteem niet goed func tioneerde. (Van onze correspondent Lucas Kleijn) PARIJS De toestand in Frankrijk was vanmorgen iets ontspannen. Gisteravond steeg na de rede van Pom pidou, waarin hij vroeg de anarchie af te wijzen en aankondigde dat reservetroepen van de gendarmerie i opgeroepen, de spanning tot tophoogten. Aanleiding tot Pompidous rede was het overslaan van het studenten- verzet naar de arbeiders, die fabrieken begonnen te bezetten, met name de Renaultfabrieken in Rouaan, Flins, Boulogne-Billancourt en Le Mans en de Sud Aviation in Nantes. De vakbonden hebben de arbeiders evenwel behoorlijk in de hand. Ongeveer duizend studenten, die optrokken naar de bezette Renaultfabrieken, werd de toegang geweigerd. Dit om de directies geen voorwendsel te verschaffen om een beroep op de politie te doen. Van hun kant hebben de Franse nationale studen tenbond en de vereniging van hoogleraren afgezien mars naar het hoofdkantoor van de staatsomroep. Deze mars was aangekondigd door anarchistenleider Cohn Bendit. President De Gaulle trekt er zich weinig van aan en denkt er niet over om zijn Roemeense i tijdig te beëindigen. Van beide kanten probeert men de openbare mening op zijn hand te krijgen. De regering probeert de studentenwe reld te verdelen door onderscheid te ma ken tussen goede en slechte studenten. Zij beroept zich op een pasgehouden pu bliek opinie-onderzoek waaruit zou blijken dat de sympathie van het Parijse publiek voor straatdemonstraties binnen i een week gedaald is van 71 tot 49 pet. j Van hun kant zeggen de studenten dat zij thans de arbeiders aan hun kant hebben en dat bezetting van de Renaultfabrie ken nooit mogelijk zou zijn geweest wan neer de studenten niet een week geleden de Sorbonne hadden bezet. De situatie is momenteel als volgt: Aan de meeste Franse universiteiten worden geen colleges meer gegeven. De studenten houden in gebouwen verga deringen tegen de gevestigde orde, maar zij weten nog niet. wat daarvoor in de plaats moet komen. Arbeiders hebbon vier fabrieken van de grote genationaliseerde Renaultfa brieken, tva;10 ooo .èiisen v erken, be zet. Door een staking worden de kran ten in Parijs niet bij de verkooppunten afgeleverd. De personeelscommissies van de Franse radio en tv hebben voor vandaag een algemene vergadering uitgeschreven om te stemmen over een staking van onbe perkte duur. De voornaamste eis is be ëindiging van de voogdij door de ministe ries van Voorlichting en Financiën. De fabrieken van de vliegtuigfabriek Sud Aviation te Nantes zijn nu reeds vier dagen bezet en de regionale directeur van de maatschappij wordt gevangen ge houden. De studenten die gisteravond het Odeontheater hadden verlaten om deel te nemen aan een mars naar de Renault- fabriek te Boulogne-Billancourt, werden bij terugkeer niet in het theater toege- i een onzer verslaggevers) DEN HAAG/HILVERSUM Het voornemen van de KRO- tclevisie om een aantal vriendschappelijke, door Ajax te spelen, wedstrijden tegen Europese topclubs uit te zenden, Rjkt schipbreuk te IRden omdat dc KNVB geen toestemming zou verlenen voor uitzending. Indien de toestemming inder daad wordt geweigerd heeft de NTS hierin mede de hand Er is een bespreking geweest tussen de KNVB en NTS-sport. Onderwerp van gesprek was de verhoging van het bedrag voor uitzending van voetbalwedstrijden. De NTS-vertegen- woordiger had bepaalde volmachten waarmee aan het ver langen van de KNVB grotendeels tegemoet zou worden ge komen. Maar ook de door de KRO uit te zenden wedstrijden kwamen ter sprake. Van NTS-zijde is erop gewezen, dut dtf KNVB zichzelf in het vlees zou snijden door het aantal t.v.- wedstrijden van hoog niveau nog meer uit te breiden. Het publiek zou niet alleen overvoerd worden mei voetbal een stelling die nauwelijks houdbaar is, want de kijkdicht heid zal voorlopig niet verminderen al zou elke week voet ballen op het scherm komen maar bovendien steeds weer geconfronteerd worden met het betere voetbal, meer gaan selecteren, kieskeuriger worden en aldus bijvoorbeeld Inter landwedstrijden, meestal op veel lager peil staand, minder bezoeken. Mede door deze injectie van NTS-sport zou de KNVB ertoe neigen de plannen van de KRO en Ajax te torpederen. Men kan zich in dit geval afvragen of NTS-sport niet teven wil trachten zich te ontdoen van een „zuilconcur rent", zoals „Brandpunt Buitenspel" en binnenkort ook de t.v.-sportrubriek van de VARA, reeds zijn en worden. Louis Pasteur vormde op de binnenplaats van de Sorbonne een rustpunt. Beschermend houdt liij de rode vla.g geheven boven de hoofden van rustende studenten. (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG. Een 33-jarige opper man, die door twee Haagse rechercheurs in zijn woning werd aangehouden, omdat hu drie inbraken zou hebben gepleegd, heeft zich door een sprong van zes meter hoog tjjdeiyk aan zyn arrestatie kunnen onttrekken. Hjj kwam van de tweede etage op straat terecht en brak beide enkels. Behulpzame buren sleepten de gewonde opperman weg en brachten hem naar het ziekenhuis aan de Zuidwal voordat de rechercheurs het in de gaten hadden. De opperman zag kans om te ontsnap pen. toen de rechercheurs hem permissie gaven om zich in de slaapkamer om te kleden. Even later hoorden de politie mannen gestommel. Zij gingen kijken, maar konden hun arrestant nergens meer ontdekken, ook op straat niet. De opperman hield het overigens niet lang in het ziekenhuis uit, want een dag later vond de politie hem toch.... in het bed van een familielid. De opperman had met een 21-jarige colporteur, die „normaal" kon worden gearresteerd, onder meer lood en koper gestolen. Verder hield de politie deze week ook enige vrienden van dit tweetal aan: een 20-jarig meisje en een 21-jarige lood gieter, die met de colporteur op 2 april een 56-jarige ambtenaar in de Approche- straat hadden beroofd. De man werd mishandeld en miste naderhand zijn portefeuille waar zeshonderd gulden in zat. AMSTERDAM (ANP) De gemeente raad van Amsterdam heeft zich met 38 stemmen voor en 3 stemmen tegen ak koord verklaard met de voorstellen van B. en VV. inzake de bouw van een tendele ondergronds stadsspoor ter oplossing van de problemen van het openbaar ver voer in de hoofdstad. Baank- (ADVERTENTIE) morgen voordeel sinaasbowls 150 gram van 89 voor 79 (Van o e sportredactie ROOSENDAAL De voorzitter mr. J. J. de Leeuw van de landelijke hoofd groep gemeenteambtenaren van de ARKA heelt tijdens de jaarvergadering in Roosendaal een vurig pleidooi gehou den voor een autonoom personeelsbeleid van de gemeente. „Duidelijker dan ooit", zo zei hij, „zijn wij in dc afgelopen maanden ge confronteerd met de invloed, die de centrale overheid wil uitoefenen op het bezoldigingsbeleid van de gemeentebe sturen. Wij blijven echter van mening, dat de gemeentebesturen de gelegtnheid moet worden gelaten een eigen perso neelsbeleid te voeren. Een te stringente hantering van de toetsingsnormen en in wonertallen als enige basis voor hot be zoldigingsbeleid belemmert de gemeen tebesturen in het voeren van een soepel en eigentijds personeelsbeleid. Wij zul len ons dan ook blijven verweren tegen de aanvallen van de rijksoverheid Jn de ze". zei hij. Het bestuur van de landelijke hoofd groep heeft zich voorgenomen zich op nieuw over de gehele bezoldigingsproble- matiek te beraden. Tevens zal, aldus de voorzitter, een ernstige studie gemaakt worden van de materiele positie van dc gemeentesecretaris. Gevreesd wordt, dat in de herindelings- gebieden de hogere functionarissen zo als burgemeesters, secretarissen en hoof den van diensten, niet terstond aan een gelijkwaardige functie geholpen zullen kunnen worden, terwijl een aantal jon gere ambtenaren mogelijk zonder werk zal geraken. De voorzitter stelde de vraag of een gewestelijke samenwerking niet verkiesbaar is boven een samen werking van gemeenten. Dr. W. J. J. Dij8sclbloem. directeur van hel ARKA-bureau, hield een toe spraak over de confessionallteit van de vakbeweging, die in de laatste tijd her haaldelijk in discussie wordt gesteld. Spreker was van mening, dat een pluri formiteit in de vakbeweging gehand- huafd moet blijven. Bij een uniforme vakbeweging bestaat gevaar, dat men de macht laat prevaleren boven de persoon lijke waarde van de arbeidende mens. Schippersvrouw met twee zoontjes ten onder in aangevaren schip II 1.1 MSTAD (ANP) Bij een a an. vzring nabij de noordelijke voorhaven lot dc Volkcrakslulzen. vannacht om kwart over ëén een vrouw en twee kin deren om het leven gekomen. Zij waren opvarenden van het motor schip „Luctor et Emcrgo" (520 ton), dat op ongeveer 100 meter uit de oever van Willemstud in de zij werd gevaren door de zandbak „Dlntel". Schipper J. C. Aar- noudso van de „Luctor et Emergd", die zich op het moment van de aanva ring in de stuurhui bevond, stelde de alarmbel in werking, waardoor zijn knecht wakker werd en aan dek kon komen. Direct daarna werd zijn schip aangevaren door de „Curina uit Antwer pen en zonk. De vrouw vun de schipper de 34-jarige mevrouw M. Aarnoudse- Geluk en hun twee zoontjes, de vijfjarige Pieter en de tweejarige Antonio, die in het achterschip lagen te slapen, gingen met het schip ten onder. SAIGON (AP) Hel Amerikaanse op perbevel heeft het grote offensief in de A Shauvallei afgebroken. Daarmede zijn de Noordvietnamezen weer heer en meester in dit gebied. Luitenant-generaal William Rosson, commandant van de grote geallieerde operatie, zei dat de vijand binnen enke le weken van de vallei - vermoedelijk weer een belangrijke opslag- en troepen basis zou maken. De A Shauvallei wordt beschouwd als de belangrijkste Noordvietnamese basis in Zuid-Vietnam. Door de Amerikaanse operatie is waarschijnlijk niet meer dan 25 procent van de daar aanwezige voor- 1 raden buitgemaakt. Geen krant ontvangen? Bel lussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen ziln gevestigd, wende men zicb tot de agent. De tegenstemmers war Meijer (Onafhankelijk) Verlaan (Boerenpartij) en van der Eyden (KVP). Twee middagen en twee den heeft de discussie in beslag geno men, hoewel zoals van het debat in de wandelgangen wel vaststond de koppen al wari teld. Aangenomen mag worden, dat besluit van de raad is gevallen B I haast zullen maken de noodzakelijke I financiële medewerking van het rijk te j verwerven. Wanneer de eerste spade in de grond kan worden gestoken is mede daarvan afhankelijk. Maar loopt alles gunstig dan zal Amsterdam waurschijn- lijk in 1975 een metro hebben, hoewel het gehele project waarschijnlijk niet voor het jaar 2000 gereed zal zijn. Dan zullen ook echter alle delen van de hui dige stad via metrolijnen met het cen trum verbonden zijn. (Van on ze partem redactie) DEN HAAG De sportvisscry is voor heel wat bejaarden een aantrekkelijke vryetydsbesteding, maar ze zitten een beetje met de voor hen nogal dure kleine visakte. waarvoor ze 8 gulden moeten be talen. Dit heeft het Tweede-Kamerlid v. d. Spek van de PSP ertoe gebracht hier over vragen te stellen aan minister Lar- dinois van Landbouw en Visserü, die verantwoordelUk Is voor dit soort zaken- Het Kamerlid Van der Spek wijst de minister er in dit verband op, dat jon geren beneden vijftien jaar de kleine visakte soms gratis, meestal tegen een laag prijsje kunnen krijgen. Waarom dan niet bejaarden, die heel wat uurtjes van hun vrije tijd aan het water slijten, vraagt de PSPer. Van het hardhandige de landrover- een kooi te bekomen ARNHEM De bewoners van hel Arnhemse leeuwenpark biyken zich uitstekend op hun gemak te roeien. De twee groepen, die elk een deel van het park toegewezen hebl>en gekregen beschouw en hun gebied al* een territoir waar op niemand behalve dan de veilig in blik opgeborgen men* wordt geduld. Indringers erstand ge- patrouille kon de naar een opwinding en te beotellen v bracht. Dat ondervond leeuwin, die gisteren een ..buurtbeaoekje' wilde afste ken. Zy glipte door de sluis tussen de twee „woongebieden" parkeren. Nadat en belandde zo op het terrein „safari" zijnde publiek van de buren. De hoofdbewo ner was van het bezoek niet gediend en maakte dat met bek 'en klauwen op onmisken bare wijze duideiyk. De be- buurtpraatje snakkende leeu- de verwondingen die win nog maar op het nip- den* het gevecht met huur- pertje ontzetten, door het man had opgelopen. Die ver- tulg boven het dier te wendingen vallen overigens mee. Van de iQde van het wildpark zei men dat het erzocht door te rijden, kreeg dier, na volledig hersteld te de leeuwin een spuit ver- zUn, weer teruggaat. Maar dovende middelen, waarna zij dan zullen de sluizen zó ver- naar Burgers Dierenpark werd beterd zijn, dat „even buur- vervoerd. Daar ligt ze nu In ten" onmogelijk i» geworden. f prijzigste minijaponnetje ter wereld wordt hier gedragen door Frangoisr Hardy. Hel is geheel vervaardigd uit goud (negen klloi en dm mant (.too karaat). Het zangeresje droeg het gewaadter gciegenKMd mm de opening van <fInternationale Diamanten Expositie in Pnn/s. Een jurkje voor ém dag, maar nu niet direct een weggooijurk.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1