FLAT INGESTORT IN O.-LONDEN <3EZ> 0LGA „Ik hoorde een verschrikkelijke explosie... JAMIN Personeelstekort: bedrijf naar België XERXES/D.H.C. DEFINITIEF OPGEHEVEN Matig resultaat in gesprek Hanoi-V.S. BAKBOTER VOOR KEUKENGEBRUIK Bewoners 4 etages vermist Politiecoureurs op Franse snelwegen Vondelinge heeft al naam ook Geen succes met werving Maleisië wil associatie met EEG Studenten bezetten Odeon Amerika door wervelstorm geteisterd Punten van overeenkomst Wens van minister Lardinois van Landbouw: PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. f 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 et p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) DONDERDAG 16 MEI 1968 KATHOLIEK OAGBLAD VOOR LEIOEN EN OMSTREKEN ENKELE BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMf, geldig tot morgenavond: Half- tot zwaarbewolkt met plaatselijk enkele buien. Matige, later langs de kust mogelijk vrij krachtige wind tussen west en noord. Vannacht iets lagere, morgen overdag ongeveer dezelfde tempera turen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.447 LONDEN (AJ\ - Reuter). Met man en macht zoeken tientallen politiemannen en brandweerlieden naar doden en overlevenden onder het puin van een 23 verdiepingen hoog nieuw flatgebouw in Canning (Oost-Londen), dat vanmorgen omstreeks zes uur na een dave rende explosie is ingestort. Meer dan twintig personen zijn naar ziekenhuizen overgebracht, som migen met ernstige verwondingen. Tot dusverre zijn twee doden ge borgen, maar men vermoedt dat nog meer slachtoffers onder het puin liggen. De bewoners van de vier hoogste etages worden ver mist. Het flatgebouw was enige weken ge leden in gebruik gekomen. Na de explo sie stortte een gevel in zijn geheel in. Een geluk bij een ongeluk was nog, dat het juist de gevel was waarachter de woonkamers gelegen waren en niet de slaapkamers. Nachtwaker Castell zag alles gebeuren. „Om zes uur was er een verschrikke lijke ontploffing. Het leek wel of er een vliegtuig door de geluidsbarrière ging. Daarna hoorde ik stukken muur naar beneden komen. Ik keek over een muur en zag dat een gevelwand geheel ver dwenen was. In sommige flats waren hele kamers verdwenen". Ongeveer vijftig brandweer-, ambu lance- en ziekenauto's werden naar de plaats van het ongeluk gedirigeerd. Er woonden twaalf gezinnen in het gebouw. Bewoners van de omliggende huizen bebben de raad gekregen cldera hun (ADVERTENTIE) morgen voordeel volle maantjes 300 gram van 85 niet duur wel heerlijk iiliiiiiilfil'a i (Van onze correspondent) HEEMSKERK Hoogovenrangeerder S. R. Smidt, die woensdagmorgen zes nur in een smalle en tochtige gang van een souterrain van een Heemskerkse flat een zevenpond wegende te vondeling ge legde baby aantrof, heeft het meisje de naam Barbara van Heemskerk gegeven. In dien de moeder van de momenteel ln het St.-Jozefziekenhuis te Heemskerk verblijvende vondeling wordt gevonden, zal een naamsverandering plaats vinden. De heer Smidt vond het kind gewikkeld in twee handdoeken en een plastic zak. Doktoren van het ziekenhuis menen, dat het kind nauwelijks een dag oud moet zijn geweest, toen het door de hulpeloze moeder te vondeling werd gelegd in de koude gang. Onmiddellijk stelde de po litie een buurtonderzoek in. Tot nog toe heeft dit geen enkel resultaat gehad. De talrijke tips, die bij de politie van Heems kerk binnenkomen, worden alle nauw keurig nagegaan. De doktoren hebben goede hoop, dat de in de couveuse ge legde Barbara van Heemskerk in leven btjjft. (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG De N.V. Ter Horst en Co. te Rijssen wil haar produktieoapaci- teit in België uitbreiden. Dit zal onge veer een half jaar in beslag nemen en de personeelsbehoefte in het Belgische Lookeren met 20 man vermeerderen. In Rijssen werken momenteel 1100 man. Intensieve wervingsacties hebben welis- enig resultaat opgeleverd, maar helaas nog niet tot opheffing van het personeelstekort geleid, mede door ver loop van aanwezig personeel. Mocht men niet in slagen dc genoemde 65 man personeel aan te trekken, dan zal over brenging van machines naar Look volgen. Dit heeft minister De Block (Econ. Zaken) mede namens minister Roolvink (Soc. Zaken) medegedeeld in antwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Nederhorst en Masman (Soc.) In ver band met de gunstige ontwikkeling in de tapijtindustrie ziet Ter Horst en Co. te Rijssen kans meer brede juteweef- sels te verkopen dan thans in de fabrie ken te Rijssen en Lookeren met de hui dige personeelsbezetting en produktie- capaciteit worden geproduceerd. De direct*- van Ter Horst en Co. acht het niet mogelijk een derde vestiging in het oosten van Nederland naast de be staande te Rijssen in Lookeren rendabel te exploiteren. Bovendien heeft de di rectie er, gezien de opgedane ervaring Rijssen, gfeen vertrouwen in dat elders in het oosten wel voldoende per soneel voor een derde vestiging zou kun- worden aangetrokken. DEN HAAG (ANP) Aan de vo avond van zijn vertrek naar Brussel, West-Dultsland en Rusland, heeft de vi- cc-prcmier van Maleisië, Abdul Razak. die sedert maandag met zijn echtgenote in ons land vertoeft, op een persconfe rentie verklaard, dat zijn land nauwe re handelsbetrekkingen wil met de EEG. bijvoorbeeld in de vorm van een geas- aocieerd lidmaatschap. Nederland Is bereid Maleisië te sten aen in zijn pogingen tot deze nauweri banden te komen, zo blijkt ook uit het slotcommuniqué. De vice-premier zei dankbaar te zijn voor de Nederlandse hulp in de vorm van twee miljoen gul den en vertelde, dat behalve ons land •ok Denemarken hulp heeft toegezegd •n wel voor tweeëneenhalf miljoen Ma leisische dollars. Frankrijk wil het land met honderd miljoen frank steunen en met nog eens tweemaal een miljoen, wanneer er projecten zijn, waarin dit bedrag geïnvesteerd zou kunnen i den. PARIJS (AFP) Een mehigte lar schatting 4.000 personen, voo melijk studenten, heeft gisteravond der leiding van do „culturele actiegroep" het Theatre de France, „Odeon" ir Parijs bezet. De toeschouwers, die een voorstel- ig van het Amerikaanse ballet var Paul Tayler hadden bijgewoond, ont moetten bij het verlaten van het gebouw op de trappen de betogers, die zonder verdere incidenten meteen hun plaatsen innamen. Het theater is berekend op 2500 personen. Tegen de voorgevel van het Odeon werd rode vlag aangebracht, terwijl bin- op het podium de sprekers elkaar afwisselden. Nog voor middernacht ver scheen de acteur Jean-Louis Barrauit, die directeur van het theater is ten tone le, nadat hij telefonisch op de hoogte was gesteld. Barrauit kon zich nauwelijks verstaanbaar maken. „Ik befrijp uw verlangens", zei hij, maar voegde eraan toe, dat het „Theatre de France ook een internationaal theater is, waar op het Vakantiegangers naar het warme zuiden, pas op. Denk niet meer, dat u na een overtreding op een van de autosnelwegen de Franse politie te snel af bent. De heren hebben hun- voorzieningen getroffen: achter het bordje Gendarmerievan deze blauwe Citroen DS-S1 bevind* zich een opgevoerde motor, die de wagen goed maakt 1 >oor een snelheid van tweehonderd kilometer per uur. En de gendarmes hebben leren rijden: ze zijn opgeleid op een speciale school op het circuit van Le Mans. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 our, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zicb tot de agent. (Van onze correspondent) DELFT Xerxes/DHC is niet meer. Het stichtingsbestuur van de combi natie gaf de heer Hoogenboom volledige vrRheld van handelen, omdat z(j er niet in waren geslaagd het door Hoogenboom verlangde bedrag van 300.000 gulden, of garanties voor dat bedrag, vóór woensdag 15 mei om 24.00 uur op tafel te brengen. Hardnekkige pogingen van Delftse en Rotter damse sympathisanten om vla acties de stichting voor een ondergang te behoeden, liepen op nieta uit. Het actiecomité kwam niet verder dan 40.000 gulden. Hoogenboom heeft nu de beschikking over zowel de spelers als de vereniging. Hij zal moeten uitzien naar een vereniging die of een fusie met de stichting wil aangaan of het eredivisieschap van Xerxes/DHC wil kopen. Onder de serieuze ge gadigden bevindt zich de eerate-divisieclub Haarlem, die in principe bereid schijnt te zijn om „alles" voor drie ton over te nemen. De heer Hoogenboom zou vandaag een oriënterend gesprek hebben met het bestuur van de Haarlemse vereniging. Ook eerste-divisieclub HVC Wijkt grote belangstelling te hebben voor de stichting. Als derde gegadigde wordt PSV genoemd. LITTE ROCK (Reuter) Wervelwin den die vannacht het raidden-westen en zuiden van de Verenigde Staten heb ben getroffen, hebben zeker aan 32 men sen het leven gekost. De meeste slachtoffers werden geteld Arkansas (20) en Iowa (11). Ook in Wapella, Illinois, viel een dode. De schade is het grootst in de univer siteitsstad Jonesboro in Arkansas, waar dertien mensen om het leven kwamen en in de gemeente Charles City in Iowa, waar volgens de laatste berichten tien en de dood vonden. Op de werf ven de NDSM is de „Isaac Sweers" het laatste ran de serie van zes voor de Koninklijke Marine gebouwd onderzeebootbestrijdingsfregatten van de „Van 8peijk"-klassc in diens gestéld. Met een driewerf .JJozeeging de ,Jsaac Sweers" het nat (ADVERTENTIE) De meest makkelijke verf heet Stenen, hout en glas kannen van af heden niet slechts worden ge» bruikt om een riante woning mee te bouwen, maar ook om er een welgesneden kostuum uit op te trekken. De Italiaanse mode-cm t* werper Domenico Albion heeft zijn „versteende" couturemodeilen, waarvoor leer als basismateriaal wordt gebruikt, in de openbaarheid gebracht. Mienmetsel m'n mown straks nog even aan, wil jet" Van onze correspondent L, Kleijn) PARIJS De VictnambcKprckingen. die gisteren in dc Ruc Kleber bijna drieëneenhalf uur geduurd hebben. Iieb- ben weinig constructiefs opgeleverd. Ze zijn ook niet bijster hartelijk geweest. Harriman heeft 55 minuten en de Viet namees Thoey anderhalf uur gesproken. De Amerikaanse gedelegeerde heeft eerst een aantal beschuldigingen oorlogsmisdaden tegengesproken ei het tweede deel van zijn betoog de pun ten opgezocht, waarover belde delegaties het eens zijn. Namelijk herstel van di vrede en eerbiediging van de neutrali teit van Laos en Cambodja. Op de persconferentie van de Vietname- zen kregen de journalisten zo goed als niets te horen. Bij de Amerikanen op hun persconferentie hoort men meer. Het gaat er ongedwongen toe er is geen enkel protocol. De Ameri kaanse woordvoerder Jordan stond ach ter een katheder. Men zag hem af toe op de lippen bijten als een lastige vraag werd gesteld. Aan zijn gezicht was duidelijk te zien dat hij het liefst vierkant had gezegd: „Wij zijn geen steek opgeschoten". Maar het is zijn plicht er de moed in te houden en niet ai te veel uit de school te klappen. De Amerikanen en Noordvietnamezen zijn het eens over de volgende vijf pun ten: Zuid-Vietnam moet een onafhanke lijke, democratische vreedzame en wel varende staat worden; respect voor de verdragen van Genèvc van 1959. De- Amerikanen voegen daaraan toe: ook respect voor de verdragen over I.aos; de Binnenlandse Zaken van Zuid-Viet nam moeten geregeld worden door het volk van Zuid-Vietnam iclf. Do Ameri kanen zeggen: „Akkoord, maar zonder dwang van buiten"; hereniging van Noord- en Zuid-Vietnam. Volgens de Amerikanen hoort daarbij dat de bevol king van Noord- en van Zuid-Vietnam zich daar zelf over moet uitspreken; beide delegaties zijn het eens over de strikte toepassing van de militaire vor- dragen van Genève vun 1954. Toen in de persconferentie aan woord voerder Jordan werd gevraagd of de dag van woensdag enige vooruitgang had gebracht, luidde het antwoord: „Vooruitgang bestaat altijd, zolang er gepraat wordt. Onze constructieve houding heeft aan de andere kant van de conferentietafel geen weerklank ge vonden. Wij kijken naar het heden en de toekomst terwijl de Noordvietnamezen alleen maar het verleden willen zien". De volgende bijeenkomst zal zaterdag om half elf worden gehouden. De Ame rikanen hadden vrijdug voorgesteld maar Thoey verkoos zaterdag en daar bleef het bij. De Amerikanen bereiden zich voor op een langdurig verblijf ln Parijs. Hem man heeft besloten zijn gezin te laten overkomen. (ADVERTENTIE) Slapen alleen is nog geen uitrusten. (Van onze parlementaire redactieI DEN HAAG Minister Lardlnoii .ju Landbouw wil zijn best doen oir ogenblik kunstenaars uit allerlei landen botcrconcentraat (bakboter) op d« voor het voetlicht treden, die men de markt le brengen. Dit produkt is ge kans moet geven zich vrijelijk uit te|schjkt Voor gebruik in de keuken. Goed- drukken". Dooperkcnning door lutheranen AMSTERDAM (KNP) De Lutherse synode, die gisteren werd gesloten, heeft met algemene stemmen het ont werp tot wederzijdse dooperkenning met de katholieke Kerk aanvaard. Het con cept moet nog door het episcopaat wor den goedgekeurd. Soortgelijke weder zijdse erkenning van de doop kwam tot stand met de hervormde kerk en de ge reformeerde kerk. kope koelhuisbotcr kan volgens de mi nister niet eerder dan in de herfst in de handel konicn. Eerder is dit niet moge lijk. omdat Nederland anders moeilijk heden krijgt met België en Frankrijk. België zal ons anders zeker beschuldi gen dat wij hiermee de botersmokkel bevorderen, aldus zei de minister giste ren in de Tweede Kamer. Ir. P. Lardinois moest het opnemen te gen een groot aantal Kamerleden, die zich bijzonder ongerust toonden over de positie van de melkveehouderij en de gemengde bedrijven na de marktproble men. De moeilijkheden begonnen, nadat de E.E.G.-melkprijzen in Brussel in een overgangsfase terecht kwamen. Als ge volg daarvan ontstond er een prijsval op de producentenmarkt, die in sommi ge Nederlandse provincies zelfs tot de monstraties leidde. De minister deelde de teleurstelling van de Kamerleden over deze prijsval. maar hij gaf tegelijk de geruststellende verklaring, dat volgons hem het melk prijsjaar 1968-1969 praktisch gelijk zou uitkomen als het prijsjaar 1966-1967. Wel had hij grote zorg over de resul taten voor de melkveehouderij op mid dellange termijn, wanneer de akkoorden van Brussel te algn uitblijven of ongun stig uitvallen. De socialist 6. van der Ploeg drong met steun van D '66, de P.S.P. en de groep-Aarden in een motie aan op een zo spoedig mogelijke ver koop van koelhuisboter tegen een gulden per pakje. Deze motie kwam vanmid dag in temming, evenals een motie van drs. J. Dijkstra van D '66. Daarin vraagt deze met klem een compensat Melk De verkoop van rauwe volle melk dooi de boer zelf blijft, aldus de minister, ln het algemeen nog verboden, ook al staan de consumenten er voor in de rij. De keuringsdienst voor waren moet de mi nister advies uitbrengen over de aspec ten van de volksgezondheid, die aan de rauwe melk verbonden zijn. Toch zal er dit jaar wat moeten gebeuren, want op 1 april 1969 wordt de verkoop van deze zogenaamde rauwe volle melk in de zes E.E.G.-landen waarschijnlijk wel toege staan, met een keuze uit ook andere soorten melk met minder vet. De kwestie is ln feite veel belangrij ker dan zij op het eerste gezicht lijkt Het guat namelijk om de keuze vun du verbruiker: moet hij duurdere en vette re melk kopen om te zorgen, dat er zo min' mogelijk boteroverschotten in Ne derland ontstaan, of heeft hij er als melkdrinker ook recht op zelf te beslis sen wat voor soorten melk hij wil en kan kopen? Wil hij dit laatste, dan zal hij via de belastingen moeten meebeta len aan het wegwerken van het steeds groter wordend boteroverschot in Ne derland. De Tweede Kamer moest dus kiezen, vooral ook. omdat nog dit jaai UÉMBÉB De Groningse veehouder II. Benthemde E.E.G. beslist zal worden of de z«-s hier intussen al mee begonnen. Men landen verschillende soorten melk zul- aat in de rij voor een volle liter melk len toeslaan ja dan nee. D<- meerderheid veertig cent. Nadat proces-ver- j van de Kamer stelde zich daarom gulden per 100 kg. melk voor de melk- baal tegen hem was opgemaakt, gaf hij I tegen motie van de heer Van der Ploeg. Bij de stemming bleek, dat 59 Kamerle den zich achter de maatregelen van mi nister Lurdlonols stelden en toestemden in een verhoging vnn het melk-vetge- halte van 3 naar 3,2 procent. In economisrh-statlstische berichten van deze week bespreekt prof. dr. II. J. Frietema nog erna uitvoerig het meld- en zuivrlbeleiden spreekt daar bij van ern ingebrekestelling. Prof. Frie tema la buitengewoon hoogleraar in de landbouw economie aan de Ned. Econo mische Hogeschool tc Rotterdam, oud- dlrcctcur van dc nationale coöperatieve raad en voormalig kroonlid van de SER. Hij acht het melk- en zuivelbeleid In de E.E.G. min of meer een fiasco. Zijn me ning ia, dat in het verleden had moeten worden getracht de ovrrproduktlr tc voorkomen en dat de principiële Tout ligt in liet garantieprljsbeleld voor melk veehouders.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1