STUDENTENWIJK EEN SLAGVELD Vannacht hevige botsing pol itie-studenten op barricaden rond Sorbonne in Parijs Tientallen gewonden in nood hospitalen EERSTE GESPREK OVER PROCEDURE 7-v" Cineast blijkt geïnterviewde over Haagse bomaanslagen te wezen DANSEN The Sandy Coasl Minister Luns wilde op tien mei niet naar Mainz gaan Roosendaal is dezelfde als in Soest en Voorburg Twee mannen - „gevaarlijk - ontsnapt uil psychiatrische inrichting Nog geen wet voor verplichte keuring van auto's Beraad in Parijs Thoey bezocht Franse C.P. PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. f 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 11 MEI 1968 ONBESTENDIG Half tot zwaar bewolkt met nu en dan buien. Matige tot krachtige en vooral aan de kust tijde lijk harde zuidwestelijke wind. Vrij koel wee*. KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.443 Ontkend iets met aanslag te maken te hebben gehad (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De 29-jarige cineast A. L. A. P. die aan het begin van deze week door de Haagse recherche werd gearresteerd, is de onbekende man ge weest, die kort na de bomaanslagen op de Spaanse, Griekse en Portugese am bassades in een interview met het dag blad „Het Vrije Volk" en de VARA-ra- diorubriek „Dingen van de dag" heeft gezegd, dat er nog meer aanslagen zou den volgen. Vrijwel onmiddellijk na zijn fADVERTENTIE ZONDAGMIDDAG Ook zondagavond dansen aanhouding gaf de cineast dit tegen over de politie toe. Hij heeil echter in alle verhoren ontkent, dat hij iets met K /"\/"VT/"V"\7Y"vT*T7'0 I I /jt» de bomaanslagen te maken heeft. JL vOUlU V CA V CXAACJ. De cineast is gistermiddag na voor geleid te zijn voor de Haagse officier van justitie in vrijheid gesteld. Tij dens de verhoren heeft de cineast geen namen genoemd van personen, die de aanslagen zouden hebben gepleegd. De Haagse politie wilde niet bevestigen, of de cineast voor de nacht van de bom aanslagen een waterdicht alibi had. Commissaris J. Boltje van de Centrale Recherche wees bij die gelegenheid wel op het feit, dat de cineast in „be paalde kringen" verkeert en „bepaalde contacten" heeft. Zoals bekend is de ci neast onder meer redactielid van het undergroundblad „Iets" en medewerker van de sigmatiese stichting „Laat Hon derd Bloemen Bloeien", die enige we ken een „step-in" (tocht per step) naar Rome aankondigde. Deze steptocht is destijds aanleiding voor een radio-om roep geweest om de cineast te inter- vieuwen. Een bandopname van het be treffende vraaggesprek is toen door de Haagse politie vergeleken, met een opname van het interview, waarin meer bomaanslagen werden voorspeld.De re cherche heeft veelvuldig geluisterd en kwam tot de slotsom, dat de ondervraag de één en dezelfde persoon moest: zijn: de cineast. Gasbel in Noordzee Onder de Noord zee is gisteren een nieuwe grote aard gasbel aangeboord. De bel werd aange troffen op 80 km ten noordoosten van Great Yarmouth en geeft ongeveer 650.000 kubieke meter gas per dag. MAINZ A.N.P.-A.P.-D.P.A.-- Minister Luns heeft er vanaf gezien om op 10 mei (gisteren) naar Mainz te gaan om de herdenking- van de negentigste geboortedag van Gustav Stresemann bij te wonen en de hem toegekende gouden Stresemannmedaille in ontvangst te nemen. Dit onder het motief dat hij „andere verplichtingen" had en dat de tiende mei (de datum, dat de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen) een dag met nare herinnexingen voor het Nederlandse volk is. De uitreiking van de medaille is nu verschoven naar 21 mei. intussen ging de Stresemannherdenking in Mainz wel door. De Westduitse minister van Buitenlandse Zaken, Willy Brandt, hield een redevoering waarin hij Stresemann, de vroegere Duitse kanselier en minister van Buitenlandse Zaken, prees als do man van de „geest van Locarno". Stresemann overleed vier jaar na het sluiten van dit verdrag. Z(jn overlijden betekende het begin van het einde van de Weimarrepubliek. Van o scorrespondent) ROOSENDAAL De politie meent dat de roofoverval op een benzinestation in Roosendaal donderdagavond pleegd door de 22-jarige pas uit het Amsterdamse huis van bewaring ont snapte Martinus van E. Hij wordt er te vens van verdacht op 4 en 8 mei roof overvallen te hebben gepleegd in Voor burg en Soest. Als tweede dader voor de roofoverval in Roosendaal wordt verdacht de 39-iari- ge A. van A. uit Tilburg. De vermoede lijke identiteit van Van E. kwam aa het licht door de Roosendaalse pompbe diende J. H. Bielck, die het de wagen waarin de overvallers nen had genoteerd. PARIJS (A.F.P.-A.P.). Pas vanmorgen na zonsopgang is een einde gekomen aan een van de hevigste hotsingen tot dusver tussen de politie en de studenten. In ziekenhuizen en ijlings ingerichte noorlhospilalen werden toen door twintig ijlings opgeroepen artsen tientallen gewonden verzorgd. Om aan arrestatie te ontkomen, ver dwenen toen honderden studenten in de huizen van het door de politie bestormde Quartier Latin, de stu dentenwijk. Waar het niet lukte om aan de politie te ontkomen, wierpen zij reeksen dak pannen naar beneden. Van vele hulzen en winkels waren ruiten vernield. Hon derd auto's gingen in vlammen op. In enkele -winkels werd begin van brand geblust. Het Quartier Latin was één groot slagveld, gehuld ln een zee van traangas, vermengd met de geur van branden. Taxichauffeurs werden opgeroepen om gewonden op te halen van de barricaden, die met behulp van strautstenen waren opgelicht de studenten en dio dcor de politie waren bestormd. De ■- riepen herinneringèn op aan de Franse revolutie van 1789, voorzover men die kent uit beschrijvingen en afbeeldingen. Terwiji de gevechten diep in de nacht het hevigst waren, werd in de regerings- gcoouwen overleg gevoerd door minister van Binnenlandse Zaken Fouchet, onder wijsminister Alain Payrefltte en de mi nister van Voorlichting George Gorse. De mnlster van Defensie Messmer voegde zich later ook bij dit gezelschap. Later vertrokken zij naar het Elysée om gene raal De Gaulle op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen. Door de leden van dit „rompkabinet" werd vanochtend een verklaring uitgegeven, waarin het politieoptreden wordt verdedigd. Ook wordt heirin gezegd, dat de regering be reid is te luisteren naar de wensen van de studenten. Deze houden in, d;\t bij eerdere botsingen gearresteerde studenten zullen worden vrijgelaten, dat de gesloten Sorbonne weer wordt geopend, dat zij inspraak krijgen ln het studieschema en dat zodanige demoeratisexingen worden doorgevoerd, dat de studie aansluit bij de eisen, die de maatschappij stelt. De dag van gisteren was tevoren al aangewezen voor de grote studentende monstratie als hoogtepunt in een climax van betogingen. Zeker 25.000 studenten trokken samen in het Quartier Latin. Zij namen deze wijk in bezit en wierpen, overmoedig geworden, barricaden op. van waarachter zij kreten aanhieven en de politie tartten. Aan de oproerpolitie was opdracht ge geven zo lang mogelijk optreden uit te stellen in de hoop, dat. de studenten bij gebrek aan reactie uit zichzelf zouden verdwijnen. Dit bleek ijdele hoop. Om twee uur vannacht ging de politie over tot het bestormen van de ruim 50 bar ricaden. De studenten boden hevig tegen stand. De gevechten duurden vier volle De werkgevers en werknemers zien wel mogelijkheden voor het optrekken van de CAO's. De regering evettewl blijft huiverig, zo is gisteravond op nieuw gebleken in het gesprek ran de regering met de Stichting van de Arbeid. De optimistische NVV-voor- zltter Ktoos trekt zelfs een bedenke lijk. gezicht als hij een regerings woordvoerder hoort zeggen, dat de situatie zorgelijk is. Hij is het daar namelijk niet mee eens. tZie pag. 5) uren. De oproep tot kalmte van de Pa- rijse bioscoop word in het strijdgewoel niet gehoord. De speciaal voor liet beteugelen van oproeren getrainde politie kende geen pardon met de studenten. Niet alleen iu het Quartier Latin, maar ook in de om geving van de Jardln du Luxembourg werden de betogers aangepakt met traan gasgranaten. Deze werden niet zoals gis teren boven hun hoofden afgeschoten, maar recht op hen gericht. Dc studenten trachtten deze granaten terug te werpen. De iiolitie werd ook onthaald op een re gen van stenen. Dc geheldme en met schilden uitgeruste politic liet zich hier door niet tegenhouden. zy bestormde de barricaden en knuppelden met groot ge weld op de studenten in. strijdgewoel uit klonk uit (ADVERTENTIE) Spontane vrolijke dansavond de openstaande ramen van huizen de radio, die tot diep in de nacht dringende oproepen bleef herhalen om de rust te bewaren. In de hitte van de strijd werden deze oproepen niet gehoord. Op sommige barricaden hebben de studenten langer dan drie uur stand gehouden. En als de politie zich van een barricade meester had gemaakt, trokken dc studenten slechts langzaam terug. Duizenden straat klinkers vlogen de politie om en tegen de oren. Het leek op een oorlog. Met dien verstande, dat een deel van de burgerij de strijd gadesloeg vanuit de ramen, terwijl andere burgers druk bezig waren hun eigendommen veilig te stellen. In tussen golfde de strijd heen en weer. Van verschillende barricades werd de politie enige malen teruggedreven voor zij deze definitief kon bezetten. Het was de studenten bloedige ernst met hun wensen. Wie hiervan niet tevo ren al verzekerd was, is hiervan vannacht wel overtuigd geraakt. Door de speciale overvalwagens werden 400 arrestanten afgevoerd. De meeste opstandelingen wa ren jongelui van rond de 21, onder wie veel meisjes. Slechts tien procent van de betogers werd gevormd door nlet-studen- ten.Ult htm kelen zal de Internationale, die werd gezongen om de politie te tergen, wei het meest luid geklonken hebben. Eerst werd nog gevreesd, dat de studen ten naar de rechter Seineoever zouden marcheren om daar de Vietnamese vre desbesprekingen te verstoren. Hiervoor bleek echter geen belangstelling te be staan. ZIJ zochten hun wensen te ver wezenlijken in straatgevechten. EINDHOVEN (ANP) Gisteravond •/.yn 2 patiënten uit de rükspsyrhlatrlsche inrichting aan dc Boschdyk te Eindhoven ontsnapt. Het zijn de 28-Jarlge .1 N. P. en de 35-jarige H. B. Zy waren ingedeeld in categorie 1. betgeen wil zeggen dat *U gevaarlijk kunnen zyn. In de inrichting verbleven zij normaal ln afgesloten ruimten- Hun vermissing werd rond half zeven vastgesteld. De Eindhovense politie heeft direct een scherpe controle Ingezet op de uitvals wegen en ln de omgeving van liet station. (Van i i onzer verslaggevers) DEN HAAG De gedachte van een jaarlUk.se verplichte keuring voor auto's, waarmee overheid en organisaties als BOVAG, ANWB en KNAC al jarenlang spelen, is nog niet voldoende uitgewerkt om via een wetsontwerp aan het par lement voor tc leggen. Dlt wets ontwerp zal dan ook voorlopig nog wel op zich laten wachten. De subcommissie periodieke keu ring uit de commissie veiligheid wegverkeer heeft in december 1965 al een rapport uitgebracht over de wijze waarop en de frequentie waarmee een periodieke keuring van auto's zou moeten worden uit gevoerd en door welke instantie. De in de subcommissie vertegen woordigde ANWB heeft zich altyd op het standpunt gesteld, dat men zou moeten beginnen met de oud ste voertuigen en dat de keuring niet zou mogen worden verricht door bedrijven die commercieel belang hebben bij reparatiewerk. De keuring zou met andere woor den niet door garagebedrijven mogen geschieden, maar verricht moeten worden door daarvoor apart in het leven tc roepen in stellingen onder supervisie van de rijksdienst voor het wegverkeer. Bedrijven met veel voertuigen en een eigen technische dienst zouden de periodieke keuring evenmin zelf mogen verrichten. Statistisch is vastgesteld, dat 5 procent van de verkeersongevallen veroorzaakt wordt door mechani sche gebreken aan voertuigen. De verplichte keuring bestaat reeds in o.m. de volgende landen: België; eenmaal per jaar voor auto's ouder dan 5 jaar (kosten 10.-); West-Du itsland; om de twee jaar voor iedere auto 10.80); Engeland eenmaal per jaar voor wagens ouder dan 5 jaar; Italië jaarlijks (f 4.20); Luxemburg; jaarlijks 17.-): Zwitserland; jaarlijks 9.-) cn Frankrijk. Dinsdag a.s. behandelt de Eerste Kamer de begroting van Verkeer en Waterstaat van minister Bakker. Uit de agenda blijkt dat do Senaat dit punt dan ter sprake wil stellen. Veel nieuws zal minis ter Bakker de senatoren niet kun nen vertellen. Het knelpunt vormt de kwestie van het met de perio dieke keuring tc belasten apparaat, dat nog geheel moet worden op gebouwd en waarmee aanzienlijke bedi ngen gemoeid zullen zijn. De financiële positie van het rijk vormt een ernstige belemmering, ook als men tot een bepaalde taak verdeling zou weten te komen met de bestaande ki-uringsappara- tcn van de rijksdienst voor het wegverkeer en van de ANWB. Voor keuring zouden ruim IJl mil joen personenauto's en circa 300.000 vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen in aanmerking komen. Het wordt onmogelijk ge acht deze aantallen met de be staande apparatuur exclusief de garagebedrijven jaarlijks te tes ten. Daarom is de kans groot dat bij invoering van een periodieke keuring aanvankelijk alleen de oudere voertuigen van b.v. voor 1960 aan de beurt komen. Men zou dan de keuring successievelijk kunnen uitbreiden tot meer recen te bouwjaren. iX'.s s' 4 - f i hel aanheffen van kreti (Van onzp correspondent) PARIJS. Amerikanen cn Vietna- mezen hebben elkaar voor het eerst aan de conferentietafel ontmoet. Dc bespre kingen, dlc uitsluitend gingen over de procedure, dc plaatsen aan tafel en de taal, hebben twee uur geduurd. Ze z(jn geëindigd met een handdruk en zi|n van morgen om half elf hervat. Volgens de Noordvletnamrzen was het eerste öoiitact ..correct volgens de Ame rikanen „hartelijk". De clgeniyke onder handelingen over het onvoorwaardelijk staken van de Amerikaanse bombarde menten zullen niet eerder dan maandag beginnen. Het waren gisteren en vandaag niet de voorzitters van de belde delega ties, de Amerikaan Harrlman en dr Noordvietnamees Thoey. die elkaar ont moetten. maar de ondervoorzitters, name lijk de Amerikaan Vance en de Vn-tn.i- mese kolonel Van Lo. Maandag zullen de besprekingen op hoog niveau worden ge voerd. Als eerste kwam kolonel Van Ln uit het hotel Majestic. Op de trappen van het hotel werd hl) uangeitouden door de journalisten. Aanvankelijk keek de kolo nel zeer ernstig, maar naarmate hij vra gen beantwoordde, kwam er een glimlach om zijn lippen cn tenslotte werd hU een en al vriendelijkheid Een paar minuten later kwam de Amerikaan Vance naar buiten. Hij begon met zijn bril schoon te maken en haalde een papier voor de dag. waar van bij een korte tekst voorlas. Ook dr Amerikaan keek ln het begin zeer ernRtig en de glimlach die later om zijn lippen speelde, werd nu niet bepaald groot. Gistermiddag heeft Thoey een bezoek gebracht nan het hoofdkwartier van de Franse communistische partij op Place Kossuth, waar hij lang gepraat heeft met de twee eoramunifitenlelders Waldeck Rochet en Jacques Duclos. Tegen vyf uur keerde hij naar hotel Lutetla terug. (ADVERTENTIE) goed Ideal moederdag kersenbonbons

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1