S>e Qeidbe(2oivuuit Leberplan van de kaart TEGENPLAN IN DE BONDSDAG zo kan het ook ..m Tal van eisen niet haalbaar LAATSTE BEROEP OP VIJF WERVEN: WERK SAMEN Bij bouw mammoetdok Roofoverval NS-station Vb-L dam Mijnwerkers omgekomen in Frankrijk DANSEN Harttransplantaties in Londen en Houston over kêüze Parijs SYMBOOL Vliegramp: 84 doden Wereld is opgelucht over keuze Parijs Instemming van Zuid-Vietnam Vete Tanen Mijnwerkers omgekomen in DANSEN Frankriil MADAMS kSUMUETNT0EGSTGEEST1 PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V, Leiden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN 'ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2s— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) ZATERDAG 4 MEI 1968 HOGERE TEMPERATUREN Veranderlijk* bewolking met hier en daar een regen- of onweersbui. Zwakke tot matige wind tussen ooet en xntd en hoger* temperaturen dan KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang, no. 17.437 De mij, de kon. mij „De Schel- In het licht van het rapport n Ecor»unisehc de", de Ned. dok- en scheeps- Keyzer over de Nederland- L. do Block, bouwmij, de Rotterdamse se scheepsbouwindustrie en dringend droogdokmij en Wilton-Fij- de omstandigheid, dat de enoord, het project gezamen- gering bereid is a scheepswerven in Rotterdam lijk zullen ondernemen. een enkel project en omgeving gedaan om sa- .Voorzover de minister bekend cieringsgarantie te overwegen, te werken bij de bouw DEN 1IAAG (ANPl Zaken, heeft ..c beroep op de vijf en exploitatie van een nieuw bouw- en reparatiedok voor schepen van een half miljoen ton of meer in het gebied van de Nieuwe Waterweg. heeft de directie van Verolme werd Dit blijkt uit het antwoord geen opdracht gegeven om de vijf werven gedaan de minister op schrifte- met de bouw van een dergelijk overeenstemming te komen dok te beginnen. Wel is men over een gezamenlijk project. begonnen met het egaliseren dat zowel op reparatie als op menlijke aanpak wordt gevon- van het terrein, waarop het reparatie en nieuwbouw be- den. En zich daartoe intussen dokproject van deze ondeme- trekking zou kunnen hebben lijke vragen van het Tweede Kamerlid Th. Joekes (V.V.D die de minister o.a. had ve zocht alles in het werk te ervan bewust was, van de wer ven een voor hen „buiten gewoon moeilijke en diep ingrijpende beslissing" te vra- slechts gen. Niettemin is zij ervan finan- overtuigd dit te moeten doen in het belang van niet alleen de Nederlandse economie, maar ook van de toekomst van de betrokken werven. De totstandkoming van een gezamenlijk project blijft ge wenst, zo besluit minister De dringend beroep op Block de beantwoording van tot de vragen. Hij zal naar zijn vermogen bevorderen, dat als nog de basis voor een geza- te bevorderen, dat de ming eventueel zou worden Minister De Block Verolme dok-en scheepsbouw- uitgevoerd, aldus de minister, directies, dat de regering zich hebben gewend. UTRECHT (ANP) Vanochtend om streeks kwart voor zes is in het station Voorburg-Leidschendam een roofoverval gepleegd op een loketbeambte. De indrin ger, een ongeveer 25-Jarime man, dwong de beambte in een hoek van het plaats- kaartenkantoor te knielen. Hij duwde hem in die richting met een hard voor werp onder z(jn Jas. dat volgen» de be ambte een revolver moest voorstellen. Daarna deed hö een greep in de kas. waaruit hfl ongeveer 2000 gulden weg nam. HU ging er daarna vandoor in een gereedstaande auto. De politie van de omliggende gemeen ten is vereocht uit te kijken naar de over valler. De Voorburgse politie vermoedt dat de man er met een kleine crème kleurige auto vandoor is gegaan. De loket beambte is vanochtend ondervraagd. Hem werd een aantal foto's voorgelegd om t etrachten achter de identiteit van de dader te komen. LYON (A.F.P.). Zes Franse mijn werkera, die gisteren op een diepte van 600 meter werden ingesloten in de mijn schacht Charies in Roche-la-Moliers bij Saint-Etlenne, zijn door reddingsploegen dood aangetroffen. Het ventilatiesysteem was door een op een mijngasontploffing gevolgde instorting verwoest. Ook was brand uitgebroken. Drie lichtgewonden konden na de explosie in veiligheid worden gebracht. ADVERTENTIE n a rm w r nnn»r Gisteren hebben politiemannen in Parijs rake A Is A rr h/y klappen uitgedeeld aan betogende studenten. Bij de demonstraties kwam 't op vele plaatsen tot hevige geveohten, waarbij de studenten de politie met stenen en stokken te lijf gingen. (Van onze correspondent J. Bouwer BONN Het heftig omstreden Leber plan (tot sanering van de YYcstduitse Bundesbahn voornamelijk op kosten van het wegvervoer) is in zijn huidige, oor spronkelijke vorm praktisch van de kaart. De christen- en sociaal-democra tische coalitiegenoten spreken thans openlijk van een „compromis" tussen het SPD-Leberplan en het CDU-C8U-te- genplan, dat werd ontworpen door de verkeersexpert van de Kiesingerpartij, dr. Muller Hermann. Het werd als te genvoorstel in de Bondsdag ingediend. Volgende week woensdag zal over het Leber- en het Muller Ilermannplan een coalitiegesprek worden gevoerd. Uit deze formulering is al af te lezen, dat het Leberplan op verschillende pun ten zal worden gewijzigd. De vraag is zelfs, hoeveel er van het oorspronkelijke Leberplan over zal blijven. De algeme ne indruk is dat dat niet al te veel zal zijn. Minister Leber wil aanstaande dinsdag zelf een onderhoud hebben met bondskanselier Kiesinger. Het is niet be kend wat hij met zijn regeringschef wil bespreken. Het minste is wel dat hij pro beert dr. Kiesinger ervan te overtuigen, dat hij zijn CDU-CSU-fractie in het ge lid achter het Leberplan zou moeten brengen. Enkele waarnemers in Bonn geloven echter, dat minister Leber de kanselier misschien een zachte hint zal geven, dat hij zijn portefeuille terug zal geven, indien zijn verkeerspolitieke pro gramma dat tenslotte als „regerings programma" in het parlement werd in gediend te zeer wordt verwaterd Het „tegenplan" van dr. Muller Her mann stemt wel overeen met de alge mene doelstelling van het Leberplan, na melijk de sanering van de staatsspoor wegen. Dr. Muller Hermann wil echter andere wegen bewandelen. Hij wil in plaats van de door minister Leber voor gestelde extra-heffiftg op het wegvervoer over lange afstanden een wegenbelas ting voor zware auto's. Jaarlijks zal de ze worden geheven en naar asdruk wor den berekend. Ook het door de minister voorgestelde vervoersverbod voor dertig stuks massagoederen is voor dr. Muller Hermann en een groot deel van de chris ten-democratische parlements fractie niet aanvaardbaar. Nederland wil een soepeler toepassing van het Duits Leberplan voorzover het de 1950 vergunningen voor het wegver voer aangaat. Nederland wil namelijk bereiken dat het overeengekomen aan tal van 1950 vrachtauto's die zich ge lijktijdig over de grens mogen bevinden ook inderdaad bereikt wordt. „De rege ring heeft er intussen steeds op gewezen, dat de regeling een compromis is, waar voor Nederland offers gebracht heeft", aldus blijkt uit een antwoord van minis ter-president De Jong op vragen van de socialistische fractievoorzitter drs. J. den Uyl, (ADVERTENTIE) Tand overgeplant in Turkije LONDEN - HOUSTON (Reuter - DPA) - Slechts enkele uren nadat in liet episcopaalse ziekenhuis St.-Lucas in Houston (Texas) de negende harttrans- krant alsnog gehraebt. Waar ^agentschappen /fin gevestigd, plek in Waalsdorp, achter het mo nument waarop vanavond de stille aandacht zich richt, hebben velen de laatste consequentie van ban strijd moeten aanvaarden, 't Kruis met de horizontale en verticale balk is al 'n symbool van wat hen tot 't verzet bewoog: hun gericht heid op de mensen, 't streven naar 'n betere wereld hier en hun ge richtheid omhoog, hun idealistisch streven, dat hen over de aardse wisselvalligheden heen deed uit- I »m daar tot uitdrukking t«* brengen, j dal men ala lid van het VLN te allen tjjde en onder alle omstandigheden het democratisch graag in Nederland onder 1 steunt, dat men tegenstander l« van nrdt verstorende demonstratie* en dat men sjjn diensten aanbiedt om ao nodig mee te helpen de orde te In-waren en de vrjjlieid te waarborgen. Het gaat er ln de cerate plaat* om, al- du* de heer Doppen, „dat de plaAtm-iykc politie in alle gemeenten van on* land i duideiyk merkt op hoeveel gezagsge- tmnv. I- N--.|,Tl.r.-!. lü opgenomen en in de loop van de nacht overleed. Alleen het onderste gedeelte van haar hart werd overgeplant. Na de aanhechting begon het hart onregel matig te kloppen, maar na toediening I van een elektrische schok werd de hart- j slag weer normaal. Drie kwartier lang nam een hart-longmachine de taak van deze vitale organen van de patiënt over. De officiële bekendmaking door het ziekenhuis voor hartziekten in Londen eerste, harttransj>Untat^^p^ E toestel, Op vele plaatsen in het land wor den vanavond de gevallenen her dacht, maar rond dit kruia sal niemand sich scharen. De stilte bl(jft volledig gerept op de ze plek waar drieëntwintig jaar geleden voor het laatst de schoten van het executiepeleton die stilte braken. Op deze plek in Waalsdorp, achter liet mo nument waarop vanavond de stille aandacht zich richt, hebben velen de laatste consequentie van hun strijd moeien aanvaarden, 't Kruis met de horizontale en verticale balk is al 'n symbool van wat hen tot 't verzet bewoog: hun gericht heid op de mensen, 't streven naar 'n betere wereld hier eu hun ge richtheid omhoog, hun idealistisch streven, dat hen over de aardse wisselvalligheden heen deed uit zien naar wat, hoe gebrekkig ook, toch werkelijkheid is geworden: een leven in vrijheid. WASHINGTON AFP-Rtr). viermotorig passagiersvliegtuig va type Blectra is bil Dawson, in de hau had genoemd; Wash- j VV1 I If*II I AfTPIl de luchtvaartmaatschappij ington door Parijs niet uitdrukkelijk op AXlV- il om t etrachten achter de identiteit de dader fce komen. Gesprek Washington-Hanoi DEN HAAG (A.P. - Reuter - A.N.P. - A.F.P.). Met voldoening ia er aller- wege in de wereld gereageerd op het akkoord tussen Hanoi rn Washington, dat omstreeks 10 mei in Parijs voorbe reidende besprekingen zullen worden gehouden, die wellicht zullen leiden tot een oplossing van het Vietnamese con flict. De onderhandelingen zullen geleld worden door de bekwame diplomaten Xoean Thoey (56) en Averell Harri- man (76). Ook Zuid-Vietnam heeft ingestemd met Parijs als plaats van de ontmoe ting. Daarmee hebben alle belangrijke partijen hun goede wil getoond: Hanoi door akkoord te gaan Parijs, hoewel STAD ROME verlies, de Amerikanen een redelijk compromis kon aanbieden. De dis cussies over een plaats van samenkomst hebben een maand geduurd. Secrttaris-generaal van de V.N., O* Thant vond het akkoord „het beste be richt dat hij sedert lange tijd gehoord had". Elders vond men dat ook, want de koersen op de beurzen van New York, Londen en Parijs stegen onmiddellijk. In Parijs was men ln het geheel niet verbaasd over de keuze; naarmate er meer steden afvleien, raakte Parijs meer en meer in de aandacht. Waarnemers hadden overigens Parijs van meet af aan al getipt als de plaats waar de inlei dende besprekingen tussen Hanoi ed Washington gehouden zouden worden. Hanoi heeft inmiddels laten door schemeren. dat zijn eerste Interesse 1st het vaststellen van een datum, waarop dc bombardementen in hun geheel ge staakt zullen worden. Instemming van Zuid-Vietnam DEN HAAG (A.P. - Reuter - A.N.P. verlies, de Amerikanen een redelijk compromis kon aanbieden. De dis cussies over een plaats van samenkomst hebben een maand geduurd. Secretaris-generaal van de V.N., O* Thant vond hel akkoord „het beste be richt dat hij sedert lange tijd gehoord li l Klili'i S vond nun dat ook. w.ml n a rm tt i nnnnr G™teren ^ben politiemannen in Parijs rake /iAAxj A A LL tN klappen uitgedeeld aan betogende studenten. Bij de demonstraties kwam 't op vele plaatsen tot hevige geveohten, waarbij de studenten de politie met stenen en stokken te lijf gingen. Dancing ,'t Zwaantje' ZONDAG 5 MEI Cuby and the Blizzards Toegang onder voorbehoud I aag aan de Stanford universiteit in Cali- fornië een dergelijke ingreep verrichtte I De patiënt van Shumway, de limmer- 1 man Joseph Rizor, maakt het nog steeds goed. Een woordvoerder van het medi sche centrum van de universiteit maakte gisteren bekend dat de donor van deze operatie de telefoondirecteur Rudy F Anderson was. Hij overleed aan een her senbloeding. De toestand van de patiënt in Houston is bevredigend. Het is de 47-jarige boek- houder Everett Clair Thomas uit Phoenix (Arizona). Hij kreeg het hart van een I 15-jarige getrouwde vrouw, die donder dag met een kogel in het hoofd I lorl I ro tvcnlo nlotial- pianlaliè ter wereld op een mens was I uitgevoerd, begon in het nationaal zie- i van het Duits Leberplan voorzov de 1950 vergunningen voor het w voer aangaat. Nederland wil na bereiken dat het overeengekomei tal van 1950 vrachtauto's die zie lijktijdig over de grens mogen be ook inderdaad bereikt wordt. „De ring heeft er intussen steeds op ge dat de regeling een compromis is, voor Nederland offers gebracht aldus blijkt uit een antwoord van BERGEN OP ZOOM (ANPl De laatste tyd heeft een «Ich voor contro leur van de Shell uitgevende inwoner uit Ommen enkele benzinepomphouders in We*t-Brabant bij de neus genomen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1