£cidde(Soii^cmt In Den Haag plaats voor twee zenders Strijd om macht in Boerenpartij JAMIN Radio in steden Beperking voorkomt storing van zenders in buitenland Dr. Shumway verricht overplanting van hart Haarlem heeft interesse voor eredivisieschap Melkprijs Basis weggeslagen onder Xerxes/DHC maandag 2 cent omhoog Aanslag op t.v.-station in Saigon ALLEMAAL OM HETTY BEGONNEN Tanker Alinda loopt vast op pier Randstad remmen ten gunste Brabant Snelle speuractie van politie: zedenmisdrijf met meisje voorkomen „Dodenherdenking" PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0019.00 uur) VRIJDAG 3 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENKELE OPKLARINGEN Do weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Enkele opklaringen, maar ook hier en daar een bui. Zwakke tot matige wind uit zuidelijke rich tingen. Dezelfde temperaturen als vandaag of iete hogere. Drieëntwintigste jaargang, no. 7020 Van o e parlementaire redactie) DEN HAAG Plaatselijke radiostations hebben volgens minister Bakker van Verkeer en Waterstaat en minister Klompé van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk redelijke mogelijkheden. Zij kunnen in ieder geval bereikbaar zijn in de verschillende stadsgebieden. De lokale zenders, die een gering vermogen moeten hebben, storen het landelijk F.M.- en T.V.-net nauwelijks. Wel kunnen door deze plaatselijke zenders storingen optreden in de buitenlandse radio- en t.v.-programma's. Dit kan men alleen voor komen door het aantal lokale zenders beperkt te houden. De berekeningen hebben uitgewezen, dat in Amsterdam, Den Haag en Rotter dam twee plaatselijke radiostations ge realiseerd kunnen worden. Voor één plaatselijk radiostation zijn geschikt: Utrecht, Breda, Vlaardingen. Zwolle, Hilversum, Eindhoven, Dordrecht, Twente (streekzender voor Hengelo, Almelo, Enschede), Groningen "en Maastricht. De ministers hebben dit gisteravond meegedeeld in pintwoord op vragen van de Tweede-Kamerleden Dijkstra en Visser van D '66. Zij geven echter te kennen, dat op dit moment nog niets gezegd kan worden over de preciese vermogens van de zender. Hierover moet namelijk als gevolg van de radio-over eenkomst van Stockholm 1962 eerst overleg gepleegd worden met de buur landen. Een en ander brengt bijzonder veel werk met zich mee in verband ook met de frequentieverdelingen. Daarom moet eerst een concrete opzet van deze plaatselijke radiostations ge reed zijn, voordat een dergelijke proce dure aangemoedigd kan worden. Het gaat er hierbij volgens de minister Vooral om of een groot aantal kleine stations opgericht moet worden of een klein aantal grote zenders. Deze keuze is af hankelijk van het gebruik dat men ervan wil maken. PALO ALTO (A.F.P. - A.P.). De toestand van de 40-jarige timmerman Joseph Rizor. die gisterochtend in het Stanfordziekenhuis te Palo Alto (Califor- nic) een nieuw hart gekregen heelt, is redelijk. HU ligt nog in een zuurstof- tent. Zyn longen werken nog niet goed als gevolg van de ziekte van zü» oude hart. Rizor. vader van vier kinderen, is twee jaar bedlegerig geweest. De transplantatie is verricht door een team onder leiding van hartchirurg Nor man Shumway, die ook de transplan tatie verrichtte bij Mikc Kasperak. Kas- perak overleed toen veertien dagen na de operatie. Het nieuwe hart van Rizor is afkomstig van een 43-jarige man, die overleden is aan een ongeneeslijke her senziekte. De naam van de donor is, op verzoek van de familie, niet bekend gemaakt. Bloedgroep en weefsel van de donor kwamen overeen met die van De operatie heeft viereneenhalf uur in beslag genomen. Rizor, die vaak de wens te kennen had gegeven een harttrans plantatie te willen ondergaan, is de achtste mens op de wereld, op wie de ingreep is toegepast. Rizors vrouw ver klaarde: „Het was zijn enige kans om in leven te blijven". Israëliërs doden 17 saboteurs TEL AVIV (AP) In de afgelopen twee dagen hebben Israëlische troepen zeventien Arabische saboteurs gedood langs de Israëlisch-Jordaanse grens, al dus een woordvoerder van het Israëli sche leger. Twaalf saboteurs werden gisteravond gedood door de Israëlische patrouille bij N'ot Hakibar, een nederzetting aan de grens in de Negevwoestijn. Vier overvallers vonden hun einde in het dal van de Jordaan toen zij overstaken naar de westelijke oever bij Tel Aboet Soetz en een andere werd doodgescho ten in het Beisandal, meer naar het noorden, aldus de woordvoerder Kees van Dongen ernstig ziek MONTE CARLO (AP) De schilder Kees van Dongen, 91. is vandaag met longontsteking in een ziekenhuis in Mon te Carlo opgenomen. Zijn toestand is ernstig. De in Nederland geboren schil der kwam in 1897 naar Parijs en vestig de zich na 'n moeilijke periode als por tretschilder en cartoonist van de „Belle Epojue". Hij behoorde tot de school van het fauvisme en zijn vrienden waren Matisse en Picasso. Hij was in Parijs een populaire figur en werd Frans staatsburger in 1929. Hij woont reeds lang met zijn vrouw aan de Franse Ri viera. Vorig jaar was er 'n grote over zichtstentoonstelling van zijn werk in het museum Boymans-van Beuningen te Rotterdam. Dutschke moet tweede operatie ondergaan BERLIJN D.P.A.). - De bij ee aanslag ennstig gewonde ideoloog va de Westduitse studentenorganisatie S.D.S., Rudi Dutschke. moet nog een operatie ondergaan. Volgens een mede deling van de Westberiijnse politie willen de artsen van het ziekenhuis waarin Dutschke ligt. bij de patiënt over on geveer anderhalve week weer de schedel kap aanbrengen, die bij de operatie nt de aanslag verwijderd werd „om. hel leven van de patiënt te redden". De ge nezing van Dutschke heeft inmiddels voortgang gemaakt. De patiënt mag tweemaal een kwartier per dag zijn bed uit. (Van onze sportredactie) DELFT De dag nadat het bestuur van de Stichting Xer xes/DHC de mogelijkheden he kend had gemaakt, waardoor Delft zijn eredivisieclub zou kunnen behouden, is de basis voor het voortbestaan reeds weggeslagen. Financier P. A. Hoogenboom heeft onderhande lingen met Feijenoord afgeslo ten ten aanzien van het over nemen van zeven spelers van de combinatie: Treytel. Hanegem. Radovic. Dorjee. Kronshorst. v. d. Heijden en Reijers. De spe lers zullen uiteraard moeten toestemmen in de transfer maar daaraan behoeft nauwelijks te worden getwijfeld. Wat blijft hen anders over. Met de verkoop van dit zeven tal zou een bedrag van vijf tot zes ton zijn gemoeid. Het ex ploitatietekort van ruim twee ton kan worden aangezuiverd en de heer Hoogenboom ont vangt her. restant. Xerxes/DHC heeft dan geen spelers meer om met enige kans op (klein) suc ces in de eredivisie te blijven spelen. Het plan om via de Delftse ingezetenen, industrie en/of gemeente vóór 15 mei drie ton (met daarenboven ander halve ton als „start" voor het nieuwe seizoen) bijeen te bren gen. Is op zeer losse schroeven gekomen. Wie wil geld steken in of schenken aan een failliete boedel. Rest Xerxes/DHC derhalve een fusie, wat erop neerkomt dat. het eredivisieschap wordt ..ver kocht". De eerste divisieplopg Haarlem heeft interesse om door middel van een fusie hot ere divisieschap te vei werven. Wel licht dat die club het restant van de contractspelers wil over nemen maar in elk geval raakt Delft dan het betaalde voetbal kwijt. In theorie ls het nog niet zo ver maar indien de overgang van zeven spelers naar Feijenoord doorgang vindt en daaraan bestaat geen twijfel zou toch nog viereneenhalve ton op tafel moeten worden gebracht plus daarenboven een (fors) bedrag om nieuwe spelers aan te ko- ix-n. Gezien de ontwikkelingen in het verleden mag niet wor den aangenomen dat thans eensklaps tonnen beschikbaar komen. Blijft over een fusie, waarbij de andere partij slechts ls geïntereseerd in het eredivi sieschap en niet tin het spelen in Delft. De dag nadat er plan nen waren gesmeed is Xerxes DHC. in feite in staat van fallissement, nagenoeg ter ziele. (Van e verslaggevers) Regeling op komst voor vakanties van scholen (Vai DEN HAAG Zeer binnenkort ver schijnt een beschikking van staatssecre taris Grosheide (Onderwijs), waarin het probleem van dc vakantieregeling bij het voortgezet onderwijs voor een groot deel geregeld wordt. Voor de rijksscholen zal de regeling betrekking hebben op alle vakanties, dus voor zomer-, kerst- en paasvakan tie. Voor de gemeentelijke en bijzonde re scholen zal de regeling een datum aangeven, waarop de zomervakantie uiterlijk moet beginnen. Alsook een da tum voor welke de zomervakantie niet beëindigd mag zijn. Nadere bijzonder heden hierover zullen spoedig bekend gemaakt worden. Staatssecretaris Grosheide heeft geen kans gezien om met West-Duitsland nog voor de komende zomer een regeling te treffen, die een vakantiepiek kan voorkomen. De schoolvakantie in West- falen valt dit. jaar samen met. die van de Nederlandse scholen. Men is th<* s wel druk doende om voor de zomer fan 1969 een betere Europese vakantie- spreidingsregeling tot stand te brengen. SAIGON (AP) Een taxi geladen met explosieven is vanmorgen in de lucht gevlogen vlak bü de t.v.-stations de Amerikaanse strüdkrachten er Vietnamese regering in het centrum Saigon. De ontploffing, blükbaar 't werk van Vietkongterroristen. doodde vier Vietnamezen en verwondde er 25 bene vens vUf Amerikanen. Het gebouw naast het t.v.-station werd zwaar beschadigd en er werd ook schade aan het t.v.-station aangericht De politie zei, dat de taxi geladen was met naar schatting 54 kg tnt. Zij sloeg een gat in de grond van vier meter. De ontploffing had plaats terwijl er veel Vietnamezen in het vernielde ge bouw waren. Het is eigendom van dc universiteit. Ook op de campus werd schade aangericht. Geen krant ontvangen? Bel tussc per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. IVaar agentschappen z()n gevestigd, wende men zicb tot de agent. Mevrouw King, de weduwe t King, bekijkt een exemplaar haar aangeboden in Memphi- in de vermoorde negerleider ds. Martin Luther an een biografie ox-er haar man. Het boek werd de stad waar King vermoord is en waar ook der armen" begonnen is. (Van nze parlementaire redactie DEN HAAG Ruzie In en om de vrije omroep van boer Koekoek en de mooie Haagse Hetty Bennlnk, die dezer dagen openbaar geworden ls. verbergen de machtsstrUd binnen de Boerenpartij tus sen leider en fractievoorzitter II. Koekoek en de gewiekste Bredase advocaat en fractiegenoot van Koekoek, inr. II. Kro nenburg. De laatse is hard op weg de nieuwe leider In de Boerenpartij ie wor den HU doet overal in het land van zich spreken, geelt liinks en rechts juridische adviezen weg en treedt In de Tweede Ka- op ol. Vanmorgen vlot getrokken (Van verslaggevers) HOEK VAN HOLLAND. Vanaf kwart over zeven gisteravond tot vanmorgen vier uur heeft op de pier van Hoek van Holland de 18.000 ton metende olietanker „Alinda" vastgezeten. Het schip, geladen met zware benzine, is niet lek geslagen. Vanmorgen om vier uur lukte het de sleepboten Maas- bank. Schouwenbank, Azië, Europa Mlddelbank en Slroombonk van L. Smit en Co. de oliereus uit zijn benarde situatie te bevrijden. Om kwart over zeven liep de Britse tanker tijdens dichte mist op de Noorderpier bij Hoek van Holland. De tanker kwam vast te zitten dicht bij de vuurtoren op het Noorderhoofd. Gisteravond tegen zeven uur kwam er plotse- dichte mist opzetten De r vel 3 als e r uit De mist was géwordén, dat post in Hoek niet kon Omroepster Hetty Bennlnk. die volgens haar zeggen de vrije omroep van de Boerenpartij groot- maakt, maar die nu door Koekoek In diens partijblad op de vingers getikt is vanwege haar „chaoti sche administratie", wordt gesteund door J tnr. Kronenburg Deze treedt zelfs op als advocaat binnen de partij en tegen boe- j renlelder Koekoek, die officieel uungekon- 1 digd heeft de blikvangrter van zijn poli- I tieke zendtijd 'r zullen uitrangeren Mr Kronenburg heeft al geprobeerd al- 1 advocaat van Hetty Bennlnk «Ie verzoe nende hand te reiken, maar de heer Koe- koek neemt het niet meer Het zit hem I namelijk bijzonder hoog, dat nu Kronen burg. die toch al zoveel politieke touwtjes In handen genomen heeft, nu ook nog achter ..de omroepster" staat en haar ver j dedlgt In het parlement u boer Koekoel: echter al praktIscn buitenspel gezet. Wan neer zijn fractiegenoot en steunpilaar Verlaan uit Amsterdnm niet het woord 1 voert, dan staat mr„ Kronenburg op de katheder om politiek te bedrijven op een manier, die zelfs boer Koekoek nooit voor mogplijk gehouden heeft. Maar en di' j I ls hel grote verschil mr, Kronenburg 1 I spreekt goed. discussieert fors en gemak- j 1 kelijk ui interrumpeert bovendien hard I I en politiek nogal Rrof- Hij heeft in de partij al heel wat volgelingen op zijn i *"«"lle actie v ,1 virW 1 slachtoffer ge beperkte binnen een kwar tier het zicht tot enkele tientallen meters. Die plotselinge mist was er de oorzaak van dat de Neder landse hopperzuiger Geopotcs VIII en de Alinda met elkaar in aanva ring kwamen. De schade, die door deze botsing werd veroorzaakt, was betrekkelijk gering, maar do Britse tanker moest een plotselin ge uitwijkmanoeuvre maken en strandde daardoor op het Noorder- inmlddels zó dik en vanaf de sein- i Holland 't schip i. Via de radar de positie bepalen. Het scheepvaartverkeer werd vrijwel geheel lamgelegd en slechts kleine schepen konden vanuit Rotterdam doorvaren. Omdat de Alinda ruim 12.000 ton hoogst brandbare ben zine aan boord had, werd groot alarm gegeven. De Hoekse politie sloot direct alle toegangswegen tot de Waterweg af om te voor komen, dat nieuwsgierigen deze wegen zouden blokkeren. Kort na de stranding waren de eerste sleepboten al ter plaatse en tegen tien uur lag een vloot van acht slepprs bij dc Alinda. Men had echter het nadeel, dat het vallend water was en alle pogingen om de Britse tanker vlot te trekken, waren tevergeefs. Vanmorgen vroeg werd bij hoog water een nieuwe poging ondernomen, die lukte. De Alinda was vanuit Botlek op weg naar Engeland. Door 't kalme weer was cr geen ernstig gevaar voor schip en bemanning. Over brandgevaar heeft men zich aan boord van de Brit geen ernstige zorgen gemaakt DEN HAAG Met ingang van maan dag 6 mei wordt de melk twee cent per liter duurder. Dit geldt ook voor de pro- dukten «it consumptiemelk. Voor kar nemelk en taptemelk en de daaruit af geleide melkprodukten geldt een prijs verhoging van 1 cent. Een en ander heblun de ministers van Economischs Zaken en van Landbouw gisteravond ge zamenlijk bekendgemaakt. Volgens de ministeriële beslissing zijn deze prijsverhogingen om twee redenen noodzakelijk. De eerste reden is de ver hoging van het vetgehalte van 3 naar 3,2 procent. Dit besluit is genomen om een kleiner boteroverschot te verkrijgen. Door de verhoging van het vetgehalte van 0,2 procent betekent dit een over- schotverminderlng van 3000 ton. De verhoging van het vetgehalte brengt een prijsverhoging van 1,4 cent met zich mee voor de gewone melk en melkpro dukten. De resterende 0,6 cent van de 2- centsverhoging wordt door Economische Zaken noodzakelijk geacht In verband met de kostenstijging bij verwerking, transport en distributie. (ADVERTENTIE) morgen voordeel waaierbiscuits 300 gram van 69 niet duur wol heerlijk N.K.V.-voorzitter Mertens (Van e verslaggevers) DOORN N.K.V.-voorzitter Mertens is van oordeel, dal de industriële vesti gingen In dc randstad moeten worden afgeremd ten gunste van Weal-Brabant en Zeeland. De ruimtelijke ordening zat krachtiger ter hand moeten worden ge- De voorzitter van het N.K.V. zei dit gisteravond in het A.C. de Bruynln- stituut op een bijeenkomst van voorzit ters van N.K.V.-bonden en Journalisten naar aanleiding van de ongeregeldheden in St.-Willebrord. Hij bestreed, dat 't Helke een crimineel dorp zou zijn. Alles zal moeten worden gedaan, zei de heer Mertens, om de werkloosheid in West- Brabant te bestrijden. Krachtige maat regelen, die de regering tot nog toe ge nomen heeft, zijn hier voor nodig. De werkgelegeheid zul moeten worden ver beterd door de industriële ontwikkeling in West-Brabant krachtig te stimuleren. Onjuist noemde de heer Mertens het om West-Brabant te beschouwen als re servegebied voor werknemers, die in een tijd van hoogconjunctuur in de randstad kunnen werken. West-Brabant en ook Zeeland bieden voor de industri ële ontwikkelingen zeer gunstige pers pectieven, zei de heer Mertens. Hij sloot met zijn opmerkingen aan bij wat dc Eorste-Kamcrleden Elffc- n. h (AA) en Van den Beigh (V.V.D vorige week bij dc behandeling van de begroting van Volkshuisvesting en Ruim telijke Ordening in de Eerste Kamer hebben gezegd. Zij pleitten toen voor af remming van dc ontwikkeling der Rijn mond ten gunste van West-Brabant en VLAARDINGEN' Doi hand gekregen Het zal leider Koekoek 1 slachtoffer geworden van e. niet meevallen de baas te blijven In eigen «erd in twintig minuten do huifl iio i baard op neg naar hei tweede plan te verhuizen liet snelle optreden van de Vlaardlngse politie en de idje Is een zevenjarig Vlaardlngs niets je net niet het zedenmisdrijf. Een man, die het meisje meenam, de politie achterhaald en Ingesloten. (ADVERTENTIE) Het meiaje. de zevenjarige Marjolein van der Jagt werd gistermiddag om kwart over v(jf door een man In z(Jn auto meegenomen. Het vriendje van het meisje, de zevenjarige Robert Schippers rende onmiddellijk naar de ouders van het meisje om deze te waarschuwen. Op hun beurt waarschuwden de ouders do Vlaardtngsë politie, die onmiddellijk een speuraotie Inzette. Twintig minuten Inter om vijf over half zes, trof de politie de man met het meisje ln het Hargapark In Schie dam aan. De man had nog geen kana gezien zijn plan te volbrengen. De man. de 37-jarige B. S. uit Vlaardingen heeft zich al meerdere malen aan zedenmisdrijven schuldig gemaakt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1