OLGA Washington aanvaardt; Hanoi zegt nee DADERS BANK ROOF GEGREPEN Grootvader Cabrol legendarisch arts JAMIN Djakarta biedt conferentieschip Impasse van vier weken BUSONGELUK IN BELGIË EIST 30 GEWONDEN Dupli-kaast B Alleen Delft kan Xerxes/DHC nog redden van de ondergang LIZ TAYLOR EIND MEI WEER NAAR NOORDWIJK Nederland kiest president van V.S. Grote actie in september en oktober üFii iwië i'TrrrvT"*:rr j«tirn MAN GOOIT BUTENDE STOF IN GEZICHT VAN TEENERS Veilig verkeer gaat zonder voetgangers verder Geroofde 13 mille terecht Parade in Jeruzalem zonder één incident „Verleid- en moord'' meisjes in Vietnam .HET STROPHE" - nieroperatie op keukentafel - PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIR.: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C, J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 ADVERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2.— KLACHTEN bezorging tel. 33839 (18.0 9.00 i DONDERDAG 2 MEI 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZONNIGE PERIODEN Op de meeste plaatsen droog weer. Vannacht plaatselijk mist, morgen overdag zonnige perioden, •wakke tot matige wind tussen zuid en wset. Dezelfde middagtemperaturen. 59e jaargang, no. 17.435 DEN HAAG (Reuter - AFP - DPA - ANP) De Verenigde Staten hebben een schip ter beschikking te stellen voor inleidende vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam. Het schip een oorlogsbodem of een koop vaardijschip zou ter hoogte van de Noordvietnamese kust in de Golf van :stationccrd. De Indonesische minister van Buiten landse Zaken, Adam Malik, maakte het voorstel gisteren na een kabinetszitting bekend en korte tijd later deelde de woordvoerder van het Witte Huis, George Christian, mee dat de Verenig de Staten akkoord gingen. De Verenigde Staten en Noord-Vietnam hebben beide vertegenwoordigingen in Indonesië en de regering in Djakarta had al geruime tijd gelegen aangeboden te bemiddelen. Tot de vijftien door de Verenigde Staten voorgestelde en door Hanoi afgewezen steden voor een inleidend gesprek, be hoorde ook Djakarta. Waarnemers maken uil het snelle ant woord van Washington op dat men daar de gelegenheid niet voorbij wil laten gaan om de impasse over de plaats van onderhandelingen te doorbreken die nu al duurt sedert Hanoi 3 april positief reageerde op Johnsons gedeeltelijke stop zetting van de bombardementen (31 maart) ln een poging tot vredesonder handelingen te komen. Een van de Indonesische schepen die faciliteiten voor een gesprek zou bieden, Unie aan Indonesië is geleverd. Een half jaar geleden zei president Johnson in een toespraak tot de beman ning van een Amerikaans vliegdekschip: „Een neutraal schip in neutrale wateren zou even goed zijn als welke andere plaats voor vredesbesprekingen". Een aantal senatoren onder leiding van Fulbright, heeft er bij president Johnson op aangedrongen de bezwaren tegen Warschau als onderhandelingsplaats te laten vallen. Door remmen geschoten BRUSSEL (DPA) Aan de Belgisch- Luxemburgse grensovergang Bras zijn woensdag dertig schoolkinderen gewond geraakt toen een bus, waarvan de rem men weigerden, van achteren op een geparkeerde bus botste. De kracht van de aanrijding was zo groot dat de ge parkeerde bus in een andere bus schoof, dia er voor stond. Drie van de gewon de kinderen moesten ln het ziekenhuis blijven. (ADVERTENTIE) B6S, Die slag is aan u. Mijnh. P. Biezenaar uit Valkenswaard Prijswinnaar van f 500,- fn het boeiende Shell Dupli- kaart spel. Speel mee, win mee op elk Shell-Station. VOOR 15 MEI 1,5 TON BIJEEN BRENGEN DELFT. Voetbal Delft krijgt twee w tüd om zich uit te treken geldschietei I. De grote ntal wellicht i s/DHC. Vóór uur 's nachts zal dooi gaf gisteravond opening hoe. Xerxes/DHC heeft het afgelopen seizoen Xerxes/DHC. de t heer Hoogenboom, stopte Z jarenlang grote sommen in i de club, tot een bedrag van momenteel rond 750.000,-. De afspraak was gemaakt dat dit bedrag in gedeelten, plus rente, afgelost zou worden door de Stichting. Doordat het publiek Xerxes/DHC in de steek liet, kwam hiervan betaald icde verkocht Welke den, is nog niet bekend- Financier Hoogenboom is bereid 'ondci 15 mei i let vóór .15 mei. rhting Xerxes •erdwijnen. Er genheid te stellei 300.0 nboom zich zal dai verslaggevers) Elizabeth Taylor land. Een van de film- (Van NOORDWIJK weinig werkelijke si wereld tegenwoordig nog rijk h 24 mei tot 31 mei naar Nederland komen om in Noordwij k in en om Huis ter Duin opnamen te maken voor haar nieuwste film „Secret ceremony". Zij wordt daar in geregisseerd door niemand minder dan Joseph Losey, maker van o.m. „The servant", „Eva" en „Accident". Haar te genspeler is Robert Mitchum, terwijl Mia Farrow tot voor kort mevrouw Sinatra ln de film de rol zal spelen van een meisje, dat sterk onder Liz' in- Drie jaar geleden bezocht Liz Taylor ook al ons land, niet om er zelf op te treden, maar om ook al in Noordwijk de opnamen bij te wonen die haar echtgenoot Richard Burton maakte voor Martin Ritts verfilming van John ie Carrés cold" (Van onzi parZertienfgire redactie) DEN HAAG Nederland zal ook een keuze gaan maken uit de kandidaten voor het Amerikaanse presidentschap. Er wordt een „akte precedent" georga niseerd in de komende herfst met infor matieve bijeenkomsten, verkiezingscam pagnes en t.v.-uitzendingen om de Ne derlanders verkiezingsrijp te maken. De organisatoren vinden, dat de functie van president van de Ver. Staten ln be langrijkheid ver uit gaat boven het lei derschap van een land en dat de hele wereld in zijn verkiezing inspraak zou moeten hebben. De resultaten van de Nederlandse „verkiezingen" zullen dan ook ter kennis van de Amerikanen wor den gebracht door de „werkgroep pre cedent", waarin zitting hebben de heren Piet Reckman (van Sjaloom), drs. Mar cel van Dam (socioloog) en ds. H. J. Diekcrhof (de pacifistische legerpredi- kant). De Amerikaanse president, aldus de werkgroep, is verantwoordelijk voor de buitenlandse politiek en neemt uit dien hoofde beslissingen, die het wel 'en wee van de hele wereld raken. Het lijkt daarom niet juist, zo vervolgen zij, dat de presidentskeuze beperkt moet blij ven tot de 200 miljoen Amerikanen, zijn de slechts zes procent van de wereldbe volking. De soevereiniteit van afzonder lijke staten is een achterhaalde zaak. Alles wat wereldtaak is, moet door we reldinstanties worden verricht en niet door soevereine landen, die de grootste macht hebben weten te veroveren. Niet een land moet beslissen over het ge bruik van kernwapens, over Vietnam. NATO. de i rijken, tusse. ding i tADVERTENTIE pindarotsjes 200 gram van 92 voor 79 mol duur wol heerlijk (ADVERTENTIE) BREDA De Bredase recherche maakt jacht op een onbekende man die tijdens het beatfestival dinsdag op de grote markt met een sterk bijtende stof heeft gegooid. Zes teeners kwamen daarover hun beklag doen. Twee ervan kregen de stof ln hun ogen en liepen een lichte beschadiging van het netvlies op. Allen verklaarden, dat de vloeistof als het ware uit de lucht was komen vallen. Men vermoedt dat het hier gaat om zoutzuur of een sterk verdunde ammo- niakoplossing. In diverse kledingstukken ontstonden brandgaten. UTRECHT (ANP) Het hoofdbes NVBV nd dal heeft gericht t< met het verzoel nen bij het org de voetganger.* „Met dit sooi buitel liggei waarop het verbond sedert zijn oprich ting in 1932 deskundigheid en ervaring bezit". In zijn brief merkte het hoofdbestuur van 't Verbond voor Veilig Verkeer ten slotte op, dat nu voor de zoveelste keer door ongecoördineerd hi NVBV hoop r -ring i ichtbai (Van on;c correspondent BEETGUM Twee Duitsers en een in Duitsland woonachtige Nederlander zUn in Emmeloord (N.O.P.) gearresteerd een uur nadat lil een bankoverval pleeg den in de Friese plaats Beetgum (gem. Menaldumadeel). ZU maakten 13.004 gulden buit. Kort na de overval waren alle wegen in Friesland en daarbuiten door de politie afgezet Zodoende kwa men de rovers niet ver. De arrestatie van de drie gewapende mannen verliep zonder moeilijkheden. Het geld kon In z(Jn geheel aan de bank worden terug- Kort voor tien uur kwamen de man nen het bankgebouw binnen, gekleed in overall en gewapend met pistolen. Zij bieden. De mannen deden de geldkist en verdwenen. In een oog wenk waren zij weg in een in Leeuwar den gestolen auto. Deze auto werd late» langs de weg nabij Rauwerd door de po litie teruggevonden. De mannen waren nergens te zien. Later bleek, dat zij in een andere auto waren overgestapt. In deze auto werden zij later aangehouden. Gedurende het uur, waarin de mannen vluchtten, ia er druk door de politie ge patrouilleerd op alle wegen. Hieraan i> het te danken, dat de rovers spoedig ge grepen konden worden. Zij zijn overge bracht naar Leeuwarden, waar zij In- j middels zijn voorgeleid aan de officier I van justitie. ontwikkeld door Madison Avenue maakt nu deel nit van het wapenarsenaal van de Viekong. De guerrillastrijders om de grote Amerikaanse mariniersbasis ge bruiken nu „verleld-en-vermoord-pa- troullles" van meisjes om de Amerikaan se mar'-Rers in da val te lokken. Onlangs hadden drie mariniers die in êm nabijheid van hun kamp patrouil leerden drie meisjes ontdekt, die in een rivier zwommen. Enkele minuten later leg een marinier dood ln het -water; de andere twee worden nog steeds vermist. (ADVERTENTIE) (Van onze correspondent L. Klcijnl PARIJS De naam van professor Christiaan Cabrol, die in Frankrijk voor de eerste maal b(j de vrachtrijder Clovis Roblain een hart heeft overgeplant, zal voorlopig wel niet uit de geschiedenis van de Franse medische wetenschap ver dwijnen. ook al is dc patient door een slechte functie van de hersenen overleden. De grootvader van professor Cabrol was In zijn tüd niet minder bekend. Deze heeft onder ongelooflijke omstandigheden op een jongen een operati>- uitgevoerd, die bijna niet te geloven is. Deze jongen leeft nog altijd en is inmiddels tweeëntachtig jaar geworden. Zijn vrouw is vijfenzeventig en nog zo j levendig als kwikzilver. „Ik was een jongen van dertien jaar", vertelt Eugène j Pctlt, „en werkte als alle andere jongens van mijn leeftijd in de wUingaarden. Geleidelijk kreeg Ik zoveel pijn in mijn rug, dat mijn vader de dokter liet komen. Dat was dokter Cabrol, de grootvader van de tegenwoordige professor Cabrol. die in de streek (Aisme) een gewone dorpsarts wai. Hij constateerde ln mijn rechternier een groot gezwel, dat onmiddellijk operatief moest worden verwijderd. Er waren in die dagen nog geen behoorlijke ziekenhuizen en ambulances om mij te vervoeren bestonden evenmin". „Dan zullen we maar ter plaatse moeten opereren", zei dokter Cabrol. „Mijn moeder maakte de keuken zo goed mogelijk schoon, legde een laken, op de keukentafel en omdat er nog geen elektrisch licht was, werd de dokter door een buurman met een olielamp bijgelicht. Dokter Cabrol duwde mij een zakdoek met chloroform onder de neus. De laatste woorden, die ik mij herinner, waren: „Dokter neem die zakdoek weg. waait stik". Op de keukentafel werd mijn rechternier verwijderd en alles verliep verder vlot. Dat ik tweeëntachtig jaar ben geworden, dank ik aan de grootvader van de tegenwoordigs professor Cabrol". rVolgend jaar", voegt Mathilda Petit eraan toe, „vieren wij ds vijfenvijftigste JERUZALEM, VF.I\-Keuter). Met een enorme Davidster aan de hemel, ge vormd door Fouga Magi-terstraahUeg tuigen van d« IsrualiM-he luchtmacht, is vanmorgen de grote mlHUIra parade ln Jeruzalem begonnen ter herdenking van het Jarig bestaan van de Maat Israel. De Israëliërs hebben de parade laten doorgaan ondanks een resolutie van de V.N. en een persoonlijk verzoek van secretnris-generual Thant van de V.N. dit niet te doen. De Arabletrn zijn hier b|J- annder boo* om en wel in ds eerste plaats omdat de Israëlische troepen tijden* de parade door het deel van Jerusalem «ui trekken dat Israël ln de juni-oorlog Jordanië heeft. Op de eretribune zag men president Zalman Sjaaar. premie Levi Eajkol. de chef van de generale staf, generaal Bar lm, de leden van de regering, onder wie minuter van Defensie Mosje Da jan en vele eregaaten, onder wie de stafchef van Oeganda en ds burgemeesters van lende typen, waaronder oorlog van Amerika gekocht* Bfcyhawk* en een groot aantal helikopters vlogen over de «tod, toegejuicht door rond een half mllj«»en menden De parade van het leger werd geopend door drie Centurion diep ln de nacht Juni-oorlog op hadden vannacht feest gevierd ln de straten van ds stad. De wijk van de Arabieren ln Oost- Jeruxalem, waa vrijwel verlaten. De win kels waren gesloten cn de meeste Arabie ren waren thuU gebleven op verzoek van hun leider» die op des» wijze wilden protesteren tegen de parade. Op de wes telijk# Jordaanoever, beset gebied ainda de Juni-oorlog, was alles rustig. Inattsn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1