Vermiste intensieve kinderen ondanks zeer speurtocht nog spoorloos Lucht voor trans sport? Politie vindt zwaar gewonde ERVAREN PILOOT VLIEGT TEGEN SPRINGENDE PARA JAMIN SLECHTS GERING AANTAL TIPS HONDERDEN BIJ ACTIE INGEZET Commissie voor compleet raadsel in urinoir Hulp aan Indonesië besproken v. d. WATER Voeding schoolgaande jeugd onvolwaardig Drink per man driekwart kan kreet die niet opgaat voor tiener Patat en ,prik zijn erg „in" Wonderkind geeft les aan universiteit PENGRACHT 32-LEIDEN 3 11 TELEFOON 20935 - REDACTIE 15 en 25594 - ADVERTENTIEAFDELING 20826 IRO 10.30 03 Bank: Amro-Bank N V., Leiden C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; mnd. 4.45; p. kwart. 13.35; fr. p. post 16.20 VERTENTIES 22 ct. p. mm. Telefoontjes 2. CHTEN bezorging tel. 33839 (18.00—19.00 uur) WOENSDAG 24 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ENKELE BUIEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: In de nacht en ochtend hier en daar mist. Morgen zonnige perioden, mnar in het binnenland enkele verspreid voorkomende buien. Zwakke tot matige wind uit noordelijke richtingen. Weinig verande ring in temperatuur. 59e jaargang, no. 17.429 0»ii r*1 ROTTERDAM (ANP) De intensieve .penractie van honderden Rotterdamse politiemannen, mariniers en warenhuis- hercheurs naar de twee Rotterdamse an zeven jaar die sinds zondag orden vermist, heeft nog niets opge leverd. Honderd mariniers zochten naar aanleiding van een bij de recherche van ia kinderpolitie binnengekomen tip vele hectaren vlak terrein af in de omgeving m de Van Brienenoordbmg. Leerlingen van de politie-opleidings- school kamden een groot deel van het Kralingsebos meter voor meter uit zon der iets te vinden. Ook het dreggen in de Zalmhaven en omgeving door perso neel van de rivierpolitie leverde niets op, evenals het zoeken van leden van de mo biele eenheid in de omgeving van de Scheepstimmermanslaan en de Van Vol- lenhovenstraat, waar de twee meisjes woonden. De speurders doorzochten gis teren ook nog honderden spoorwagons, vrachtwagens en schepen. Daar werd echter ook niets gevonden. Het aantal tips dat naar aanleiding van de publika- ties over het verdwijnen van de twee kin deren binnenkwam is volgens de Rotter damse politie betrekkelijk gering. Gis teravond beschikte men niet over enige aanwijzing, die een bepaalde theorie over het zoekraken van de twee meisjes kunnen rechtvaardigen. In politie kringen bljjft nog (onofficieel) de me ning overheersen dat de kinderen een longeluk moet zijn overkomen. Aanwij zingen hierover zijn er echter niet. even min als voor de gedachtengang dat de 'kinderen het slachtoffer kunnen zijn ge worden van een misdrijf. Het onderzoek naar de twee vermiste meisjes is vanmorgen weer voortgezet. Politiemannen dreggen in een roei boot in de stadsparken naar de twe* vermiste kinderen. Duitse ambtenaren gaan overstag (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Duitsland schUnt toch bereid te z\jn het vergunningenstelsel voor het wegtransport te verruimen. Het wekelijkse overleg tussen de ambtelijke delegaties van beide landen heeft welis waar geen concrete toezeggingen opge-u leverd, maar de indruk bestaat dat de Duitse onderhandelaars steeds meer voelen voor het Nederlandse standpunt. Vervoersminister Leber wenst echter geen strobreed van zijn oorspronkelijke bedoelingen af te wijken. De Duitse delegatie is er inmiddels el van overtuigd, dat het onmogelijk is met de 1950 vergunningen per dag ook daadwerkelijk 1950 vrachtauto's op de Duitse wegen te brengen. Deze omme- ii in de Duitse opinie is uiteraard sterk in de hand gewerkt door de hin dernissen, die óók voor de Duitse transportondernemingen zijn opgewor pen. Niet alleen staatssecretaris Keyzer, ook minister Leber heeft zich ver in de omvang van het grensover schrijdend vervoer tussen beide landen. Bij de wekelijkse onderhandelingen houdt Nederland onverkort vast aan een clausule in de gesloten overeenkomst, dat herziening van het systeem mogelijk 5 zou blijken dat het contingent ver gunningen niet voldoende benut kan worden. Toen Nederland hiervan gebruik wilde maken, kwamen de Duitsers met totaal andere interpretatie aanzet ten. Bedoeld zou zijn, dat er anders met de 1950 vergunningen moest worden ge manipuleerd om het doel te bereiken. De Duitse ambtenaren zijn nu zover, dat zij geen bezwaren zouden hebben tegen uitbreiding van het aantal ver gunningen. Nederland moet dan wel voor een waterdicht systeem zorgen, zodat hiervan geen misbruik kan worden ge maakt. Overigens is hierover van offi ciële zijde nog geen bevestiging ont vangen. Minister Leber blijft zelfs on bekommerd verkondigen, dat het „een prachtige regeling" is. Het is nu maar de vraag of de aandrang uit eigen land sterk genoeg zal worden om de bewinds an te laten zwichten. De Nederlandse socialist ir. S. Z. Pos- thumus heeft de Europese commissie gevraagd met spoed een gesprek tussen de commissie en de Nederlandse en de Duitse regering te arrangeren. In een aantal schriftelijk vragen over de moei lijkheden die vervoerders in Nederland Duitsland op het ogenblik ondervin den, dringt hij bij de executieve aan op „uiterste spoed" met het nemen van maatregelen. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. BOUWENSPECTIE ONDERZOEKT 400 KERKEN UTRECHT (KNP) De bouwinspec- ties van de 7 bisdommen in ons land hebben besloten om alle kerken, die na 1960 gebouwd zijn, te controleren op ma teriaal, dat bij de bouw gebruikt is. Het betreft ruim 400 kerken. Van het groot ste deel der kerken is vrijwel zeker, dat onstabiel materiaal niet gebruikt is. Ver- waclh wordt, dat slechts enkele kerken aan een diepgaander onderzoek zullen moeten worden onderworpen. Het besluit is genomen naar aanleiding van de instorting van de Lucaskerk in Den Bosch en het daarop gevolgde on derzoek van het t.n.o. Dit onderzoek wees uit, dat een be paalde steensoort van cement de vereiste drukproeven niet kon doorstaan. Het aartsbisdom Utrecht heeft een lijst van 15 kerken, waarvan de bouw- inspectie weet, dat cementsteen is ge bruikt, die nader gecontroleerd moet wor den. Van minstens 8 kerken wordt geen risico verwacht, omdat het gebruik van diensten gering is en bovendien op on gevaarlijke plaatsen. Van 6 kerken wordt dit nog nader nagegaan, terwijl 1 kerk, namelijk de Verrijzeniskerk in Wagenin- gen hangende het onderzoek spoedig zal uitwijzen dat heropening verantwoord is. In het bisdom Breda Is een kerk in Dongen hangende het onderzoek geslo ten, in het bisdom Den Bosch kerken in Eindhoven, Nuenen en Rosmalen. In de andere bisdommen is nog geen enkele sluiting nodig geacht. In het bisdom Rotterdam wordt, zoals bekend, alleen de Benedictuskerk in Rijs wijk op veiligheid gecontroleerd. e correspondent) nood redden en dankte bove s bet gister- toeval zjjn parachute o Ongeveer 40 commando's uit Roosendaal hadden gisteren spingoefenlngen boven de Ve- luwe In het kader compleet De slachtoffers zyn de 18- landmachtoefening duidelijk) met een vleugel. Het wordt niet onmogelijk geacht dat de vlieger op het allerlaatste moment gepro beerd heeft de parachutist te ontwijken. llierbU zou hü in een hulvc rol zijn gcruakt en die dag. In zijn afgegleden. Het vliegtuig werd totaal vernield. Ondanks de sterk eentrlfu- de.' zoals geméld, gisteren Dirven uit Huybcrgen. Ook dant Erkelena zijn para's had gale krachten, die in het raadsel hoe het mogelük is jarige adjudant-vlieger W. geweest dat eec luchtmachtvlicgcr vliegtuig tegen een parachu tist kon vliegen. Dit gebeur de 20-jarige vaandrig bij elk t storm". Er werd f Beavers en tweede vlucht april- vlogen inet „stick" de commandotroepen J. C. 3 para's. Direct nadat adju- bovcn de Veluwe. Het vlieg- de heer Dirven was gehuwd, gedropped moet hU zijn af- neerdwarrelende vliegtuig op tuig stortte door de botsing Voor z de para- gelUk ongeluk nog nooit in de iens valscherm al Nederlandse luchtvaartge- toen de botsing schiedenis voorgekomen. Ook het eerst dat de laat: het typ< bekend is een der- gezwenkt met de bedoeling traden, wist sergeant Dijkers. De vlieger cbutist, plaats bad, kw het leven. Een tweede inzittende van de Beaver, de sergeant A. C. G. Dijkers van de commando troepen, kon zich een vliegtuig Beaver (in dienst sinds 1956) andere Bcavi gen. i Beavervliegcrs. zijn parachute, dat is nog niet hü in aanraking met laten. De dispatcher is de man die de springcommando's i drie, die uit een geeft. Doorgaans hebben zij zelf. evenmin als Beaver vliegcrs, een parachute b(J zich. Sergeant Dijkers giste ren toevallig wel.... (ADVERTENTIE) morgen voordeel crème spritsjes 250 gram van 89 voor 79 niet duur woI heerlijk (ADVERTENTIE t A.s. donderdag 25 april houden wij een DEMONSTRATIE van de beroemde schoonheidsartikelen fyï ftn GALA OF LONDON Voor een gratis make-up behandeling: Fa. H. van Veen Roelofarendsveen Noordeinde 17 Reserveer tijdig Tel. 494 (ADVERTENTIE) MOGELIJK ROOFOVERVAL DEN HAAG (ANP) ln een urinoir a-an het Valllantplein in Den Haag heeft de polltic vanmorgen om zes uur een 43-jarige man aangetroffen, die letter- Uik baadde in zijn bloed. De man, die hevig kreunde, moet daar een paar uur hebben gelegen. De politie acht een roofoverval niet uitgesloten. Zeker is volgens de politie dat de man niet is beschoten, of met een bijl bewerict. Hoe hij de ernstige verwon dingen dan wel opliep, is nog niet bekend. De man is, in verband met zijn toestand, niet in staat vragen te beantwoorden. Hij ligt. nu in het ziekenhuis. Toen het slachtoffer, na een tip van een buurt bewoner, gevonden werd, lag de inhoud van zijn zakken over de grond verspreid. Onderzoek naar prijzenacties bij benzineverkoop (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG De officier van justitie by de arrondissementsrechtbank te Den Haag stelt op verzoek van de procureur- generaal by het gerechtshof, een onder zoek in naar de reclame-acties van de diverse benzinemaatschappyen. Met na me zal worden nagegaan of Esso, Shell en Chevron (Caltex) wellicht de wet op de kansspelen overtreden. J Enige tijd geleden heeft men zich op het ministerie van Justitie over de prijzenacties van de benzinemaatschap- geschonken pijen gebogen. Dit leidde ertoe dat bij namen Aisja de procureur-generaal een justitieel on- 1 I derzoek werd gevraagd. De drie maat- Het gezin heeft twee ROTTERDAM (ANP) De tweede dag van de conferentie der inter-gou- vernementele groep inzake Indonesië was gisteren in hoofdzaak gewijd aan de vraag welke hulp Indonesië van de do norlanden in 1968 kan verwachten. De bydrage van Nederland is gesteld op ruim 26 miljoen dollar met bovendien technische bystand van 5,6 miljoen dol lar. j De Amerikanen hebben hun toezeg ging herhaald om op bepaalde voor- 1 waarden eenderde van de totale be hoefte van 325 miljoen dnll.n te ver schaffen, mits het Amerikaanse Con gres hieraan zijn goedkeuring verleent en mits het resterende tweederde ge deelte door de overige partners in de hulpverlening wordt bijeengebracht. West-Duitsland heeft zijn toezegging herhaald van ruimvi83 miljoen dollar financiële hulp. Engeland zal een half miljoen pond sterling bijdragen en Bel gië zal een heel kleine bijdrage ver lenen.. Duidelyk is inmiddels ook aan de dag getreden de bereidheid van de internationale organen, o.a. van de We reldbank. om Indonesië niet alleen tech nische bijstand maar ook financiële hulp te verschaffen. Over de hulpverlening van Japan is nog niets definitiefs be kend geworden, zodat hierover de on zekerheid nog niet is weggenomen. Over het algemeen echter was men dinsdag avond Ln Rotterdam niet ontevreden over de tijdens de discussies gemaakte vorde- Voor HORLOGES en KLOKKEN JUWELIER - HORLOGEE HAARLEMMERSTRAAT 181 Tweeling voor koning Hoessein AMMAN (Reuter) In Amman heeft de Britse vrouw van koning Hoessein van Jordanië, prinses Moena, bet leven ee dochters, die de hebben gekregen. I schappijen zyn van deze maatregel niet onder de indruk. Tevoren hebben we wel I degelijk uitgezocht of we de kans liepen met de wet in conflict te komen, was het algemene antwoord. i de 6-jarige prins Abdoella en de 4-jarige prins Fai sal. Koning Hoessein heeft uit zijn eerste huwelijk met prinses Dina Abdoel Hamid een dochter, de 12-jarige prinses Alia. Reislustige (14) terug naar ouders gebracht SCHIPHOL (ANP) Een 14-jarige leerling van een blo-school uit Amster dam. is door de marechaussee op Schip hol aangehouden en aan de Amsterdam se kinderpolitie overgeleverd na een avontuurlijke poging om zonder mede weten van zijn ouders naar Londen te reizen. De jongen vervoegde zich gisteravond aan de hoofddoorlaatpost van de mare chaussee op Schiphol en vroeg om een toeristenkaart. Hij had 160 gulden bij zich. Argwaan koesterend hield men hem op Schiphol aan de lijn. terwijl aan de Amsterdamse politie werd ge vraagd bij de ouders na te gaan, of deze van de reis van hun zoon up de hoogte waren. Bij het natrekken bleek echter dat de .iongen een vals adres had opge geven. Zijn naam had men alleen kun nen verifiëren, dank zij een schoolrap port dat hij bij zich had. Het opleidingsschip „Ksmaralda" i'an de Chileense marine arri veerde gisteren in Amsterdam, waar het afmeerde aan het Stenen Hoofd. De viermaster van 3500 ton, die een bemanning telt uon 300 koppenis donderdag te bezichtigen. Het schip blijft drie dagen in Amsterdam. ADVERTENTIE De meest makkelijke verf heet UTRECHT A.N.P.). ..Van een niet gering deel van de schoolgaande jeugd in Friesland moet de voeding als onvolwaar dig worden beschouwd. Het is dringend gewenst, dat jongens en meisjes tussen de tien en de twintig verantwoord over hun voeding worden voorgelicht en dat zij worden gestimuleerd in het gebruiken van een voeding, die volwaardig is. Verder moeten er op de scholen geen fris dranken en geen snoep, maar wel melkdraoken worden ver strekt. De af eer in de overblijf lokalen van verschillende scholen zou zo moeten zjjn, dat de leer lingen er tussen de middag met plezier hun boterham gaan eten". Dit zijn de conclusies van een vrij breed onderzoek naar de voeding van de schoolgaande jeugd ln Friesland, ingesteld door het Friese „Groene Kruis". De resultaten tonen volgens de kruisvereniging duidelijk aan. dat er aan de voeding van de schoolkinderen nog wel het een en ander schort. Tot voor kort heeft men zich nooit zoveel zorgen gemaakt over de voeding van de jeugd, terwijl al lang bekend was. dat juist tieners kampen met „biologische on rust" en dat in die periode een goede voeding een eerste ver- eiste is. Er voltrekken zich bij kinderen van tien tot twintig jaar allerlei veranderingen. Al deze veranderingen kunnen in goede banen worden geleid door voldoende rust en door een juiste lichamelijke oefening als mede een goede en verantwoorde voeding. Ondertussen lijken patatee-frites en ijsjes de we reld te veroveren en rijzen cafe- taria's en automatieken als padestoelen uit de grond. De vraag is of de jeugd de patat prefereert boven brood en of ze niet meer „prik" drinkt dan melk. Het „Groene Kruis" heeft het onderzoek In Friesland in gesteld om een antwoord te krijgen op tal van vragen; Ge bruiken de kinderen deze ver snaperingen extra of in plaats van het naar school meegenomen brood? Zou de samenstelling van het voedsel van de school kinderen wel voldoen aan de normen, die de voedingsraad heeft gesteld en zou de voeding van de „overblijvers" op school minder goed zijn dan die van de nlet-overblijvers Op scholen in Drachten, Leeu warden en Sneek ztJn ruim vijf honderd leerlingen geënquetoerd. Daarbij bleek, dat da Jongens en Verder bleek, dat bjf de groep de meisjes gemiddeld wel de hoeveelheden voedsel kregen, die door de voedingsraad zijn aanbevolen, maar dat toch <-en aanzienlijk deel van de Jeugd zich bezondigt aan voedlngs- fouten, die bij een juiste voor lichting te voorkomen zouden zyn. Opvallend is, dat één van de zes geënquêteerde leerlingen een onvoldoende dlerljjk eiwit- en calciumvoorziening krijgt. In die gevallen mag aangenomen worden, dat er te weinig melk, karnemelk, yoghurt en kaas in de voeding voorkomt. Een op de drie geënq ut eerde leerlingen at alleen witbrood. Uitsluitend ge bruik van witbrood is volgens voedingsdeskundigen een veel voorkomende oorzaak van een tekort aan Ijzer en vitamine-B. MOEDER MET DOCHTER EN ZOON IN AUTO VERDRONKEN DALFSEN (ANP) Op de weg van Zwolle naar Nieuwleusen is een ver keersongeluk gebeurd, waarbij de 50- jarige mevr. W. Kasper-Snel, uit Zwol le, haar 12-jarige dochter Willenden en haar 11-jarige zoon Jan om het leven zijn gekomen. Mevr. Kasper slipte met haar personenauto, die in de wegberm kantelde en ondersteboven in een sloot terechtkwam. De Inzittenden konden niet meer uit de auto komen, doordat de portieren klemden. overblijvers tegenstelling tot de verwachting minder voedlngsfouten voorkomen dan by nlet-overbitJvara. Wol krijgen de overblijvers gemiddeld on geveer driemaal zo vaak opge warmd eten. Do enquête woes ook uit, dat ongeveer één op de vijf overblijvers tussen de mid dag niét op school eet. Tenslotte Is tijdens 't onderzoek gebleken, dat met name by de kw eek- schoot leerlingen belangstelling bestaat voor de samenstelling van de voeding. MIAMI (AFP) De universiteit van Michigan krijgt met ingang van september d»- jongste lerares van de V.S. in haar korps, de 15- jarige Sdtth Stern. Edith leerde lezen toen zij twee jaar was, kon op vierjarige leeftijd al goed schaken en beëindigde haur mid delbare opleiding toen zij 12 Jaar was. Op 13-jarige leeftijd werd zij tot de universiteit van Florida toegelaten, waar zij haar kandi daats wiskunde behaalde. Aan de universiteit van Michigan zal zij les geven in algebra, terwijl zij zich voorbereidt op het behalen van het diploma voor buitenge woon hoogleraar in de wiskunde Aan dezelfde universiteit studeert het 14-jarige „wonderkind" Mi chael Grost met hetzelfde doel.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1