S)e£eidbe(Eou/ta4it Maurits, Willem, Pieter, Hendrik OPROER IN ST.-WILL EBRORD ROEPNAAM MAURITS, GEWOON MOOIE NAAM NAMEN VAN 3600 GRAM WEGENDE PRINS Elfjarig meisje redt vier broertjes en zusjes uit brand BESTUUR IOC LAAT Z.-AFRIKA VALLEN Politie slaags met honderden heethoofden Eerst wilde mr. Luns als „azaleakoning" Verlate Corrie als koningin naar F.S. Kinderen in brandende patatkraam Zweefvlieger gedood Collard met formatie belast Dode en twee gewonden bij steekpartij Gestoorde in leeuwekooi van Artis PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4,45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. poet ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) MAANDAG 22 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN ZONNIGE PERIODEN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Zwakke tot matige wind tussen zuid en west. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.427 (Van een onzer verslaggevers UTRECHT Maurits, Willem, Pieter, Hendrik, zijn de namen die prinses Margriet en haar echtgenoot, mr. Pieter van Vol lenhoven, aan hun zoon hebben gegeven. ,,Wij zullen hem Mau rits noemen", zei de zichtbaar gelukkige vader vanmorgen bij de aangifte op het Utrechtse stadhuis. .Allereerst hebben wij die gekozen, omdat we het gewoon een leuke naam vonden. Op de tweede plaats omdat het een grote naam is in de geschiedenis van de Oranjes. De naam Wil lem hebben we uiteraard om historische redenen gekozen. Pie ter is de naam van de vader en de grootvader, dat is zo'n beetje traditie bè. En Hendrik is de grootvader van mijn vrouw. Hij was op 19 april jarig". De jongste Oranjeprins woog bij zijn geboorte precies 3600 gram. ,Jik heb het uitgerekend, het is zeven pond en nog wat", vertel de mr. Van Vollenhoven vanmor gen, „want ik had die vraag ver wacht". Prins Maurits werd om 19.36 uur geboren. De bevalling had plaats door middel van een keizersnede. „Prof. Plate had ons ruim van tevoren al gewaarschuwd, dat wij ernstig rekening moesten houden met een operatie", vertelde mr. Van Vollenhoven, die ook kon vertellen, dat zowel moeder als zoon het uitstekend maken. „Mijn zoon is een schat van een jongen. Hij is erg levendig, want hij brult voortdurend. Ik weet niet op wie hij lijkt. Volgens mij heeft hij mijn voorhoofd. Maar ja, iedereen probeert er natuur lijk iets van ons allebei in te ontdekken. Ik weet niet wanneer mijn vrouw en mijn zoon naar huis komen. Mijn vrouw moet voorlopig nog blijven liggen. We hopen wel dat het zo gauw mo gelijk zal zijn". Mr. Van Vollenhoven is niet zelf bij de bevalling geweest, omdat het een operatieve ingreep was. Wel heeft hij enige dagen in het academisch ziekenhuis vertoefd, waar hij volgens zijn zeggen „zwaar door de zusters is vertroe teld". Mr. Van Vollenhoven maakte vanmorgen eveneens bekend, dat de koopvaardij peet zal staan over zijn zoon. „Wij, vooral prinses Margriet, hebben het buitengewoon gewaardeerd, dat wij door bijna alle koopvaardij schepen zijn gelukgewenst met telegrammen via radio Scheve- ningen. We hebben ontzettend veel gelukwensen gekregen, bloe men en telegrammen. Kinder tekeningen stromen nog steeds binnen, maar prinses Margriet was vooral door de blijken van medeleven van de koopvaardij getroffen". De Nederlandse koop- Een klein deel van de ge schenken, die voor moeder en zoon op het. Loo werden ge bracht. vaardij was ook peet bij de doop van prinses Margriet in 1943. Bij de doop van de jonge priné zal een deputatie, samengesteld uit vertegenwoordigers van de gezag voerders, de officieren en de scheepsgezellen, aanwezig zijn. Wie precies is nog niet bekend. Ook over de plaats en de tijd van de doop wordt nog na gedacht. Prinses Margriet en haar echtgenoot hopen daarover spoedig te beslissen. Even voor tienen vanmorgen ar riveerde mr. Van Vollenhoven, gekleed in het uniform van vaandrig van de koninklijke luchtmacht, op het feestelijk versierde Utrechtse stadhuis om zijn zoon aan te geven. Een handjevol belangstellenden had zich toen onder paraplu's verza meld. In de met rode en witte rozen versierde burgemeesters kamer had de aangifte plaats, tegenover Utrechts burgemees ter en in aanwezigheid van dr. L. J. M. Beel, vice-president van de Raad van State, lt.-generaal A. B. Wolff, bevelhebber van de luchtstrijdkrachten, wethouder dr. J. de Nooy en de chef van het bureau burgerlijke stand, de heer R. Vleer. „Ik heet u, mijnheer Van Vollen hoven cn vooral: gelukkige jon ge vader, van harte welkom", aldus burgemeester De Ranitz. „En ik wens u nogmaals geluk met de vreugdevolle geboorte van uw zoon. Overeenkomstig de voorschriften heeft u hem mij vanmorgen getoond in de aan wezigheid van twee getuigen. Het was voor mij een bijzonder grote verrassing, dat het kind ons allereerst door de moeder werd getoond en daarna pas door de vader. Het is een mooi kind, een flinke baby, alleen het stem geluid hebben we niet gehoord, maar dat zal ongetwijfeld muzi kaal zijn". Mr. Van Vollenhoven komt over enkele maanden uit dienst. „Ik weet nog niet precies, wat ik dan ga doen. Ik hoop wel binnen niei al te lange tijd daarover te be slissen". Prinses Margriet zal zich over enkele maanden zelf met de op voeding van haar zoon belasten. „Ik weet niet of zij van tevoren Spock gelezen heeft. Ik heb er in ieder geval niets van gemerkt, maar ja toen zat ik ook in dienst", zei mr. Van Vollenhoven, die lachend verklaarde enkele dagen „prestatieverlof" te heb ben gekregen Noordvietnamese kolonel met aanvalsplannen overgelopen SAIGON (Reuter) Een kolonel van 't het Noordvietnamese leger heeft zich overgegeven aan het Zuidvietnamese leger, zo is van welingelichte zijde in Saigon vernomen. Het is de hoogste Noordvietnamese leger heeft zich overge geven aan 't Zuidvietnamese regerings- Dac, had volgens de zegslieden gebruik gemaakt van het „open armen"-aanbod een hal brandden uit. Hij had de communistische plannen bij zich voor een tweede golf aanvallen op Saigon, waarbij meer dan 10.000 man in gezet zouden worden. Deze tweede golf zou op 22 april beginnen, maar werd onbekende redenen uitgesteld. Noord-Vietnam heeft de V.S. er beschuldigd steeds meer voorwaarden te stellen aan de plaats waar inleidende vredesbesprekingen kunnen worden houden tussen beide landen. De beschul diging was vervat in een artikel in het officiële partijblad Nhan Dan. Hanoi houdt zich vast aan de steden Pnom Penh en Warschau als plaats van overleg, al dus het blad. Nhan Dan herinnerde eraai dat president Johnson had beloofd op elke plaats en op ieder tijdstip te willen praten. Het blad beschuldigde de V.S. van onoprechtheid, omdat steeds meer op die belofte wordt teruggekomen. Brand in Newark: 500 daklozen NEWARK (AP) Door een brand, die volgens de atoriteiten het werk van onbekenden moet zijn, zijn 500 personen in een negcrwük van Newark dakloos geworden. In totaal zijn 34 huizen in as ge legd. In de afgelpen twee weken zijn door branden in Newark meer dan 800 perso nen merendeels negers dakloos ge worden. Tal van kleine bedrijven zijn verwoest. (Van onze correspondent AMSTERDAM De elfjarige Beppie Visser heeft in het afgelopen weekeinde kans gezien haar vier jongere broertjes en zusjes te redden uit hun brandend huis in de Amsterdamse Bossenburger- straat. De brand was ontstaan doordat de kleinere kinderen in een slaapkamer met vuur hadden gespeeld, terwijl hun vader en moeder boodschappen deden. Het meisje slaagde erin de kinderen naar buiten te brengen ondanks het feit dat het vuur zeer snel om zich heen greep. De slaapkamer, de huiskamer en een hal branden uit. HOUTEN Voor de ogen van 1.500 bezoekers ontplofte zondag om half drie in het zwembad „De Trip" te Houten de benzinetank van een in een bestelwagen ingebouwde patatkraam. Een 15-jarige jongen, die zowel de auto bestuurde als in de kraam bediende, trachtte een oven opnieuw aan te steken toen deze uitgegaan. Met een 12-jarig dssistentje wist hij zich ternauwernood uit de op laaiende vlammenzee te redden. Hij is met een verschroeid gezicht naar he: ooglijdersgasthuis te Utrecht overge bracht. De niet verzekerde autokraam i: geheel uitgebrand. De brandweer var Houten kon nog enkele butaangasflessen uit de vuurgloed redden. De rijkspolitie heeft proces-verbaal opgemaakt omdat twee minderjarigen er met de auto op uit waren gestuurd. De chauffeur van de wagen had zich zondagochtend ziek gemeld. Over zes weken nieuwe harttransplantatie LONDON (REUTER) De Zuidafri- kaanse professor Chris Barnard heeft in London in Ontario (Canada) gezegd over ongeveer zes weken in Zuid-Afrika opnieuw een harttransplantatie te zul len verrichten. De Zuidafrikaans chi rurg, die met succes een harttransplan tatie op de tandarts Blaiberg verrichte, zei na vijf van dergelijke operaties „de hele kwestie opnieuw te zullen bezien". LEEUWARDEN (ANP) Dc 36-jarl- ge ingenieur C. van der Schenk uit Noord-Bergum is zondagmiddag bij het zweefvliegen op de Leeuwarder vlieg basis met zijn toestel neergestort ei om het leven gekomen. Tijdens het optrekken door de lierin stallatie ging er iets mis. Het toestel viel als een baksteen van ongeveer 60 meter hoogte omlaag en werd volkomen vernield. Toen de overige zweefvliegers bij het wrak aankwamen, bleek de heer van der Schenk, gehuwd en vader drie jonge kinderen, te zijn overleden. Het vliegen werd daarna afgelast. De heer Schenk was een ervaren zweefvlie ger. Naar de oorzaak van het ongeval wordt een onderzoek ingesteld. KABINETSCRISIS BELGIE BRUSSEL. (A.N.P. Koning Boude- wön heeft vanochtend de voorzitter van de Belgische socialistische partij. Collard, belast met de vorming van een regering. De heer Collard heeft de opdracht aan- De fomatie-opdracht aan Collard min of meer verwacht. Ein vorige week is n.l. een informatiepoging van eer Vlaamse CVP-minister uit het aftreden de kabinet, graaf d'Alcantara, vastge lopen op een weigering van de socialis tische partij om verder mee te werken aan studies van de drie grote partijen CVP, BSP en PVV) over de Belgische gemeenschapsproblemen, vooruitlopend op een regeringsformatie SCHIPHOL (ANP-AP) Met een haar op de borst gespelde zilve ren azalea is mcj. Cor rie Luns, de enige dochter van minister Luns, gisteren per KLM naar New York gevlogen om volgen de week in Norfolk (Virginia) in het plaatselijke festival haar rol te vervullen van azaleakoningin. Haar vader deed haar zelf uitgeleide. Hij bezorgde de Uni ted States Travel service, die de reis had georganiseerd, enige hoofdbrekens door vlak voor het vertrek naar Schiphol op te bellen met de mededeling, dat zijn dochter vertraging had ondervonden, zo dat ze niet met het toestel van 13.00 uur, maar pas twee uur later kon vertrekken. Dit leidde tot enig geharrewar met de Amerikaanse ambas sadeur Tyler, die te lefonisch niet meer tijdig kon worden ge waarschuwd, omdat hij al op weg naar Schiphol was. Daar aangekomen moest de ambassadeur tot zijn spijt vaststellen, dat andere verplichtingen het hem onmo gelijk maakten op het vertrek van de azaleakoningin te wachten, zodat hij onverrichterzake terugkeerde. Toen minister Luns kort na twee uur arriveerde, trad hij opgeruimd alleen het ontvangstcentrum van Schiphol bin nen met de laconieke mededeling, dat zijn dochter helemaal niet kon komen, maar dat hij zichzelf beschikbaar wilde stellen als azaleakoning. Corrie bleek voor dit grapje even achter de hand te zijn gehouden. Voor het jaarlijkse azaleafestival, dat vier dagen duurt, nodigt Norfolk steeds een doehter van een internationaal be kende figuur uit om In het grootse bloe mencorso en tUdcns de overige festivi teiten te schitteren als azaleakoningin. De 24-jarige dochter van minister Luns zal in deze functie, ook op de praal wagen, worden geflankeerd en terzijde gestaan door 14 prinsessen, die gerccru- teerd worden uit de buitenlandse meis jesstudenten van Amerikaanse univer siteiten. Van dit uitstapje naar Amerika maakt mej. Luns gebruik om na afloop van het feest per Greyhoundbus een trip door dc hele Ver. Staten te maken, die bijna twee maanden in beslag zal nemen. Op deze tocht wordt zij vergezeld door mej. Gwendolyn Quadekker uit Den Haag. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Vader en dochter Luns in overleg „lk azaleakoning of jij azalea koningin t" GROESBEEK (ANP) Gisteravond omstreeks half 12 heeft te Groesbeek in de buurtschap Stekkenberg tussen nachtelijke cafébezoekers een steekpar tij plaatsgevonden, waarbij de 21-jarige G. E. gedood werd door messteken in rug cn borst en twee andere personen, W. W. die gehuwd was, en nog een jon ge man E. E. door messteken eveneens zwaar gewond werden en naar het zie kenhuis te Nijmegen zijn overgebracht. De rijkspolitie stelt een onderzoek ln. LAUSANNE (ANP) Het dagelijks bestuur van het Internationaal Olympisch Comité heeft gisteren in Lausanne besloten de 71 leden van het IOC' opnieuw te laten stemmen over deelneming van Zuid-Afrika aan de Olympische Spelen in Mexico. Het telegram aan de leden van het IOC, waarin hun land wordt ge vraagd opnieuw hun stem uit te brengen, bevat verder de aanbeveling van het bestuur, dat het niet verstandig zou zijn Zuid-Afrika wel aan de Spelen in Mexico te laten deelnemen. De negen leden van het bestuur, die in kasteel Vidy bij Lausanne zaterdag en zondag veertien uur vergaderden, spraken zich eenstemmig uit voor de nieuwe stemming en onderschrijven allen de aanbeveling. Om Zuid-Afrika van de Spelen in Mexico te weren zullen 36 van de 71 leden moeten tegenstemmen. Het bestuur van het IOC kwam in Lausanne bijeen, nadat een groot' aantal landen had gedreigd de Spelen te boycotten indien Zuid-Afrika wordt toegelaten. In totaal deelden 36 landen officieel mee niet naar Mexico te gaan. De beslissing om Zuid-Afrika, dat in 1964 wegens discriminatie ten aanzien van huidskleur van de Spelen in Tokio werd geweerd, toe te staan een ploeg naar Mexico te zenden, werd ln februari in Grenoble na een schriftelijke stemming genomen. AMSTERDAM i A.N.P. I. - Een pat lint van de psychiatrische inrichting in Santpoort heeft zaterdag nogal wat ontsteltenis in dc dierentuin Artis in Amsterdam verwekt doordat hij bij de leeuwen over het hek klom, door de gracht waadde en het leeuwenterras beklom. Op ztjn gemak wandelde hij vervolgens tussen de verbouwereerds dieren door. Toeschouwers ivaiUtjchuwdev ijlings oppassers, die eiVi slaagden door de schuiven van de nachthokken open te zetten de leeuwen van het terras te krijgen. De man werd opgepakt en aan de politie overgeleverd. Het bleek dot hij vroeger in Artis had gewerkt en de heilige overtuiging had, dat de leeuwen bang voor hem waren. Zijn avontuur heeft hem niet meer schade dan 'n nat pak opgeleverd. De man is naar Sanfpoorf teruggebracht. (Van o e correspondent ST.-WILLEBRORD. De rijkspolitie van het rayon, waartoe St.-Willcbrord behoort, heeft het zaterdagnacht en zon dagavond zwaar te verduren gehad van honderden heethoofden. Een regen van straatklinkers daalde op dc hoofden van de politiemannen neer. De politie weerde zich met de blanke sabel, traangasbom- men cn de vuist. Ijlings opgeroepen mobiele eenheden, die speciaal zijn opge leid voor het dempen van oproeren, De aanleiding tot deze volksfurie was een blijkbaar onschuldige kwestie. Na een vechtpartijtje van enige dronken lieden nabij een café verscheen de politie met de opdracht aan het samengelopen publiek om zich te verwijderen. Hieraan werd geen gehoor gegeven door Dirk van S., een 21-jarige jongeman uit Etten. Hij zei „recht op de straat te hebbpn, omdat hij zijn belasting voor de brommer al had betaald". De Jongen werd vanwege zijn halsstarrigheid mee genomen naar het bureau. Een tierende menigte volgde de politie, waarna het bij het politiebureau tot een treffen Vijf politiemensen werden gewond. Ook bij de vechtersbazen moeten harde klappen gevallen zijn, maar hierover is verder niets vernomen. Gearresteerd werden in totaal twintig jongelui, die aan een nader verhoor zijn onderworpen. De politie weet namelijk nog steeds niet, wat precies de reden is geweest voor enige honderden jongemannen om zo huis te houden. De openbare verlichting werd compleet vernield. De Dorpsstraat in St.-Wlllibrord werd voor een groot deel opengebroken om aan keien bij wijze van munitie te komen. Ook vele ruiten werden vernield. De politie vergiste zich, toen zij dacht, dat het met de rel op zaterdagavond wel afgelopen zou zijn. Het lieve leven begon gisteravond opnieuw. Zo mogelijk nog feller dan tevoren. Maar toen was de politie op moeilijkheden bedacht en kon er van stonde af aan scherper wor den opgetreden. Voor de politie staat vast, dat het oproer op gang Is geholpen door rad draaiers, een groep van Jonge werk lozen, die de streek al langer onveilig maken. Het verbaast de politie echter, dat zij de steun kregen van zoveel café bezoekers, die tijdens de eerste scher mutselingen de cafés uitstroomden en partij kozen tegen de politie. (Zie verder peg. 5»

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1