S)e CeidieSoii^ant West-Duitsland blijft nog roerig TOESTAND DUTSCHKE BETER ACHT JENEVERSTOKERS GEPAKT Te weinig geld voor research in bouwwereld 0MDANS 1TmsUTtEuMuetNTGEGSTGEEST te^S f. 52.075,- DIENSTEN IN KERKEN GESTOORD Berucht smokkelaar hoofdorganisator Herstel hiërarchie in Praag bepleit Geen gevaar voor instorten van flats DANSEN DANSEN Koude water redde baby van Wahine DANSEN LANGEZAALSMEUBELSHOW JOHNSON MAANDAG NAAR HONOLOELOE BrillaRten sieraden wenst U prettige feestdagen PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 - TELEFOON 20935 - REDACTIE 20015 6D 25594 - ADVERTENTTEAFDELINQ 20826 GIRO 10 30 03 Bank Amro-Bank NV. Leiden DIRECTIE: C M DRABBE - J F J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) pw 1 04; p mnd. 4.45. p kwart, 13.35; fr. p. po6t 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm Telefoontjes 2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18 0019.00 u.) ZATERDAG 13 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN IETS HOGERE TEMPERATUREN De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI. geldig tot hedenavond: Wolkenvelden, maar ook enkele zonnige perioden en op de meeste plaataen droog weer. Overwegend matige noordoostelijke wind. In het algemeen iets hogere temperaturen dan gisteren. 59e jaargang, no. 17.421 (Van onze correspondent) "^-BERLIJN Terwijl de toestand van de Duitse studentenleider Rudi Dutschke, op wie donderdag een moordaanslag is gepleegd, ge staag verbetert, blijft het in veel Westduitse steden roerig als ge volg van betogingen waartoe de moordaanslag aanleiding heeft gegeven. Gisteren hebben opnieuw enkele duizenden betogers op de Westberljjnse Kurfürstendamm slag geleverd met een sterke politiemacht, nadat met benzine een deel van het boulevarddek in brand was gestoken. In Frankfort en Mün- chen drongen jongelui de kerken tijdens de middagdiensten binnen en vroegen om bezinning op de aanslag. Zij deel den er vlugschriften uit. waarin tegen de bladen van krantenmagnaat Axel Springer werd gewaarschuwd. In ver band met de gespannen toestani, heeft bondskanselier Kiesinger zijn paas vakantie afgebroken. In Berlijn werd gisteren vroeg in de middag het verkeer lam gelegd, toen demonstranten erin slaagden in ver scheidene groepen naar de binnenstad door te stoten. Zij droegen rode vaan dels. Vietkongvlaggen en portretten van Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht en Rudi Dutschke. De politie probeerde hen »net wapenstokken tegen te houden, maar slaagde daar niet in. Een water kanon en een motorrijwiel van de po litie werden in brand gestoken. Het Springerhaus werd beschermd door een drievoudige prikkeldraadversperring. Ook in andere steden richtte de be langstelling van de betogers zich vooral op de Springerhuizen. De kantoren van Die Welt en Das Bild moesten het in verscheidene steden ontgelden. Meestal waren de betogers erop uit dé ex-. peditie van de kranten te verhinderen. De uitgangen van de drukkerijen werden geblokkeerd en de expeditiewagens werdén aangevallen. In Berlijn werd burgemeester Schütz een ..wapen stilstand" aangeboden op voorwaarde, dat hij de „onteigening van Springer" voor 1 mei op de agenda van de gemeenteraad zou plaatsen, hetgeen door de burgemeester van de hand werd gewezen. De toestand van Rudi Dutschke ver betert langzaam. Hij is gisteren, na de operatie waarbij twee kogels uit zijn hoofd werden verwijderd, bij bewustzijn gekomen en heeft met zijn verpleegsters gepraat. Hij herkende ook zjjn vader en zjjn broer die aan zijn bed waren. De artsen laten zich positief uit over het herstel, al is Dutschke nog niet buiten levensgevaar. De dader van de aanslag, de 23-jarige Josef Bachmann uit Peine, is nog in kritieke toestand. Hij werd door de po litie bij zijn arrestatie in een arm en in de borst geschoten. Hij was eerder ver oordeeld wegena. inbraak en verboden wapenbezit. Als amateur-schilder heeft Bachmann een voorliefde aan de dag gelegd voor portretten van usurpators. (Van onze correspondent) ST.-OEDENRODE De ont dekking van een clandestiene jeneverstokerij >n St-Oedenrode de grootste, die ooit ontdekt is heeft een koortsachtige activiteit ontwikkeld bti jus- titieautoriteiten in Den Bosch. Zij zoeken een bekende en zeer beruchte figuur, waarschijnlijk uit de randstad afkomstig, maar die in de Brabantse smok- kelwereld in uitzonderlijk hoog aanzien moet staan. Hij wordt als de hoofdorganisator gezien van een nog niet te overzien groot smokkelkomplot van mil joenen sigaretten en van een eigen organisatie in St.-Oeden- rode voor illegaal gestookte en gesmokkelde jenever. Volgens mr. J. van Mierlo, officier van justitie in Den Bosch, moet de man een tip hebben gekregen zich schuil te gaan houden. Toen de politie bij hem aan de deur kwam, bleek hij onvindbaar. Over de identiteit en wandaad van deze man wil hij nog niets loslaten. In totaal zijn in deze zaak van de illegale jeneverstokerij (se dert februari 1967 moet er vele duizenden liters zijn ge stookt) acht personen gearres teerd. Mr. Van Mierlo heeft na voorgeleiding drie Belgen, waarvan men oorspronkelijk aannam dat zij de gezochte stokers waren, laten gaan. Vast zitten nog de Oedenroodse boer A. O. (68). diens vrouw N. M. O. van E. en hun 35-jarige zoon W. G. O. Verder de wasserette eigenaar A. T. (48) uit St - Oedenrode en de 28-jarige werkloze elektricien H uit Hoogeloon. Zeer waarschijnlijk zijn de laatste twee zaakwaar nemers van de hoofdverdachte geweest. Boerin O. schijnt, toen de jeneverbende een geschikte plaats voor zijn stokerij zocht, aldoor als woordvoerdster voor de familie te zijn opgetreden „Moeder had flink de broek aan", aldus mr Van Mierlo. Hij kon nog niet zeggen of de familie onder druk van H. heeft gehandeld. De officier van justitie maakte zijn eerder op de dag uitgespro ken woorden, dat er wellicht meer arrestaties zouden volgen, snel waar. Gisteravond laat heeft hij nog een zoon van de familie laten arresteren. Deze invalide jongeman van 25 jaar woont in een huisje naast de boerderij van zijn ouders. Uit de verhoren van de acht ver dachten zou zoveel belastend materiaal tegen hem naar voren zijn gekomen dat zijn arrestatie gerechtvaardigd is. De officier verdenkt hem van medeplichtigheid bij het stoken van jenever. Deze gehuwde man is evenals de andere ver dachten op grond van de in- en uitvoerwet aangehouden. Als maximumstraf voor delicten die onder deze wet vallen staat 12 ADVERTENTIE) ROTTERDAM „Het grote probleem in de bouwnijverheid is, dat er In deze industrie veel te weinig geld en mankracht beschikbaar wordt gesteld voor research. Stichtingen als TNO en Ratiobouw moeten woekeren met het geld dat *e krijgen. De bouwwereld zelf doet beslist onvoldoende op het gebied van research. En wat er aan research wordt gedaan komt onvoldoende over bU degenen die ermee moeten werken. Er moest een kerk Instorten om de mensen de ogen te openen. Misschien gaat men nu eindelijk geloven wat wU al jarenlang proberen duidelijk te maken." Er vielen zowel bij politie als bü studenten vele rake klappen in straatw'oelingen. die geen einde Hij heeft portretten gemaakt vr Napoleon en Hitier. Hij stond bekend als „communistenhater". Allang liep hij met het plan rond een aanslag op Dutschke te plegen. Ook elders Ook elders in Europa heeft de aan slag op Dutschke tot demonstraties geleid. In Wenen gaven studenten het concern van Springer de schuld van de moordaanslag, terwijl in Rome de leus „Springer, moordenaar" rond de uni versiteit daverde. In Amsterdam werd een fakkeloptocht gehouden, die even uit de hand dreigde te lopen, toen een geluidswagen omriep, dat Dutschke in de loop van de avond was overleden. N ÓORDWIJK lste PAASDAG GEEN DANSEN 2e PAASDAG THE RUNAWAYS Bestuur in slechts drie bisdommen PRAAG (KNP) Uit heel het land bereiken op het ogenblik de Tsjeeho- Slowaakse regering van katholieke zijde duizenden verzoekschriften, die aandrin gen op herstel van het normale kerke lijk bestuur. Van verschillende bisdom men zijn deze petities ook ondertekend door zogenaamde kapittel-vicarissen, priesters uit de pas opgeheven vredes beweging. die door de regering waren belast met het bestuur der diocesen, waarvan de bisschop was uitgeschakeld of gestorven. Het hoofd van het bureau godsdienstzaken, mevrouw Kadlecova. heeft inmiddels verklaard bereid te zijn over deze kwestie met Rome overleg te plegen. Het bisschoppelijk bestuur van de j Kerk in Tsjecho-Slowakije is vrijwel ge- heel uitgeschakeld en slechts hier en I daar kon provisorisch in bestuur voor zien worden door de benoeming van een apostolisch administrator. In geen van de 12 bisdomen van het land kan een residerende bisschop zijn ambt uitoefenen. Drie diocesen worden door apostolisch administratoren be stuurd, namelijk Praag door mgr. Fr. Tomasek, Nitra door mgr. E. Necsey en Roznavia door mgr. R. Pobozny. Vier residerende bisschoppen zijn nog in leven, namelijk kardinaal Beran (79 jaar) van Praag, die in Rome woont; mgr. dr. Stefan Trochta (63), bisschop van Litomerice, die na internering na 1960 bouwvakarbeider werd en thans in een bejaardentehuis in Radvanov ver blijft; mgr. dr. J. Hlouch (66), bisschop van Bodewice, die nu dezelfde lotgeval len als mgr. Trochta thans is onderge bracht. in een tehuis in Moravië en mgr dr. K. Skoupy (81). bisschop van Brno Ook deze heeft na internering en gevan genschap thans zijn verblijf in een te huis in Cernuvka. Behalve deze bisschoppen is ook de apostolisch administrator van Hradec Kralove. mgr. K. Otcenasek (48) verhin derd zijn ambt uit te oefenen. Deze is na gevangenschap jarenlang chauffeur op een melkfabriek geweest. Op het ogenblik werkt hij als pastoor in een pa- roehie. Ook worden voorbereidingen getroffen voor een officieel gesprek over het her stel van religieuze orden en congrega ties en van veroordeelde priesters in hun Dit is een reactie op het drama var de betonstcnen, afkomstig van een var de medewerkers van de stichting Ratio bouw (wetenschappelijke afdeling van d« stichting bouwcentrum in Rotterdam) Volgens deze woordvoerder gebeuren cr los van het probleem van de bcton- stenen in gemetselde muren, een hele boel andere dingen „waarvoor je je hart vasthoudt". Wat de gemetselde muren betreft: er wordt al jarenlang gestudeerd op een goede methode om het draagvermogen I van deze muren te berekenen. Dit schijnt heel moeilijk te zijn. De studie commissie muurconstructies, waarin des kundigen van Rijk en gemeenten zitten, is bezig met de opstelling van algemene voorschriften op dit punt Veel archltcc- i ten en constructeurs onderschatten vol- gens de woordvoerder van de stichting Ratiobouw de moeilijkheden Zij gebrui- ken metselstenen in draagconstructies 1 zonder daarvan de consequenties vol- j ledig te doorzien. Meestal houden ze wel- iswaar een extra-grote veiligheidsmarge beter zijn om bij dergelijke moeilijke be- I rekeningen specialisten in te schakelen Dit gebeurt zijns inziens veel te weinig De stichting Ratiobouw geeft over de ge braakte betonstcnen een z.g. kenmerk- blad uit. een certificaat waarin vermeld wordt dat de leverancier van de beton- stenen in staat is betonstencn van de vereiste kwaliteit te leveren. Dit wil niet ..eggen dat hij ze ook inderdaad levert j Het certificaat is ook alleen maar geldig j /oor zover de betonstcnen voor binnen- I muren in de woningbouw worden ge- Stuikt i DU is de reden waarom men niet bang hoeft le zUn, dat flatgebouwen, waarin I betonstenen zijn verwerkt, op instorten staan. Sedert 1945 zUn er ongeveer 500.000 woningen In Nederland gebouwd waar gebruik werd gemaakt van beton- i stenen. Geen enkele instorting van een (ADVERTENTIE) OP :'e PAASDAG IN DANCING betoi Het is volgens de stichting best moge lijk dat buiten de woningbouw beton stenen gebruikt kunnen worden. De stichting Ratiobouw aan twee condities tificaten af. Zij adviseert desgevraagd wel bij de berekening van het draag vermogen van deze betonstenen. Bij het gebruik van betonstenen in de Lucas- kerk is volgens de woordvoerder van de stichting ratiobouw aan twee condities met voldaan. Op de eerste plaats is de belasting hoger geweest dan bij gebruik van de stenen in de woningbouw het geval is. Daarnaast zijn de stenen nat geworden waardoor het draagvermogen is verminderd. In de woningbouw worden de betonstenen alleen voor binnenmuren geschikt geacht. Normaal gesproken kun nen ze dus niet nat worden. „HET ZWAANTJE" Cultureel Centrum (ADVERTENTIE) „DE STAD ROME" MAANDAG 3e PAASDAG 's middags en 's avonds THE FIRE STRINGS AUCKLAND (AP) Een baby van een jaar die, nadat de veerboot Wahine op 4 april wm gezonken, aan een ambulance auto werd doorgegeven als een dode, blijkt nog steeds in leven te zyn. In het ziekenhuis waar de kleine (iordon Hiek wordt verpleegd, wordt aan genomen daf *Un hart ongeveer 20 minuten heeft stilgestaan. Hij bevond zich in de eerste red dingsboot van de Wahine, die aan de wal kwam en b\j aankomst noteerde de politie heni bij de do den, Zelfs de dokter van de eerste hulppost dacht dat hij dood was. maar toch probeerde hij de levens geesten weer op te wekken en constateerde nog een sprankje leven. Onderweg naar het zieken huis in Wellington werd mond-op- mondbeademing en hartmassage toegepast, die ook werd voort gezet in de lift naai de afdeling spoedgevallen. De lift bleef nog onderweg adat stroom was uitgevallen. Geneeskundig-directeur Caleb Tu cket zei gisteren: zij kregen eigenlijk pas z^jn hart weer eeht op gang toen hij 20 minuten na aan land gekomen te zyn in het ziekenhuis aankwam. Hij neemt aan dat Gordon zijn leven te dan ken heeft aan het koude water in de haven, waardoor schade aan de hersens is voorgekomen In het ziekenhuis ligt Gordon by zyn moeder. Zijn zusje van drie jaar. Almba, is verdronken. Zijn vader bevond zich niet op de veei - boot NIEUWE WETERING a.s. zondag - lste paasdag Aanvang 8.00 uur THE BLUEBEAT THE KENNY SET ENTREE I 2.50 s avonds van 8.0012.00 uui THE RO-D-YS (ADVERTENTIE' 2e Paasdag gezellig dansen 3 ANT. CLUBHUIS LEIDEN HEDENAVOND TOT 11.00 UUR 2e PAASDAG VAN 9.30 UUR V.M. TOT 12.00 UUR EN VAN 2.00 TOT 11.00 UUR N.M. STADSGEHOORZAAL LEIDEN WASHINGTON (AFP) President Johnson zal maandag naai Honoloeloe vliegen voor een ontmoeting met de Zuidkoreaanse president Tsjoen Hie Park. zo is op het Witte Huis meegedeeld. Volgens de korte bekendmaking van hot Witte Huis zullen dc presidenten gemeenschappelijke problemen bespreken. Tsjoeng Hie Park is voor overleg door Johnson uitgenodigd en heeft de invitatie aanvaard. Dooi het incident met dc ..Pueblo" en de jongste Amerikaanse Victnampolitick zijn de be trekkingen tussen de Verenigde Staten cn Zuid-Korea de laatste tijd steeds meer onder druk komen te staan. Het gesprek zou eerder hebben plaatsgehad, maar I moest worden uitgesteld in verband met de moord op dr. King. Ringen met briljant reeds va 75.—. Ook verlovingsringen. JUWELIER V. D. WATER Haarlemmerstraat 181 Altijd voordelig 's Maandags gesloten ADVERTENTIE voor slechts f. 15.- per week Hoe dat kan? Met het speciale Abbey Leven Invcsterlngs Plan ziet U V"w kapitaal groeien ln hot Holland Fund en tegeiykertyd ont vangt Uw gezin de bescherming van een levensverzekering. Het Holland Fund belegt ln grote Nederlandse bedryven, zoals Albert Heyn, Heineken, De Bijenkorf, AKU, Unilever, Philips. Voorbeeld. U bent 30 jaar cn kunt 15,- per week opzy leggen. Abbey Leven In vesteert Uw geld ln het Holland Fund cn al zou dit fonds sleehta 2^a per jaar ln wuardc stijgen, dan zult U toch op 65-jarige leeftyd 52.075,- ontvangen. U ontvangt zelfs aanmcrkeiyk meer, als de waardestijging van het Holland Fund geiyk is aan de groei vnn het gemiddelde Nederlandse aandelen pakket in de laatsto 20 Jaar; een veilige prognose. Wat belangryker ia - de som dlo U dan ontvangt is volkomen belasting vrij! Bovendien moet U weten, dat bi) vroegtydig overiyden Uw gezin een gegarandeerde som van minstens 132.373,- ontvangt. Als U ons de coupon zendt, sullen wij U verdere Informatie geven. Bij voorbeeld hoe de uitkomsten zyn bj) willekeurige bedragen vanaf 25,- per maand, gebaseerd op Uw leeftyd cn een spaarperiode na^r keuze. Abbey Leven Nederland N.V., lid van de Abbey International Group en verbonden met International Telephone and Telegraph Corpora tion (ITT), ia de meest moderne cn progressieve maatschappy op dit J Aan: Abbey Leven Nederland N.V., j Herengracht 541, Amsterdam. Informeert U mij volkomen vrfjbllj- vend over het verzekerings- en in- I vesteringsplan, de VIP. I Naam: - --.,M I Adn>: Plaats: j Leeftijd: Geen krant ontvangen? Bel l (ADVERTENTIE) per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zijn gevestigd wende men sich tot de agenl.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1