Blijvend letsel voor Dutschke na Toeristenrun op bloeiende bollen moordaanslag? f. 52.075,- SIMCA In badplaatsen zijn hotels vol Droog en zon n ig weer verwacht Duitse trek is aan t afnemen DADER OOK GEWOND Den Haag heeft nog ruimte in hotels I - &iS i JjW i:;i 'ifan.*- j§* Schietpartijen in Kansas City DANSEN Auto van moordenaar van ds. King gevonden? Bijna dood geslagen hondje begraven Studenten bestormen Springerhaus BOULE 7 Y.S. wijzen Warschau nu ook af PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 AD VERTENTTEAFDELINQ 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Lelden DIRECTTE: C. M DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p mnd. ƒ4,45. p kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2, Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) VRIJDAG 12 APRIL 1968 NOORDELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Droog weer met wolkenvelden, maar ook zonnige perioden. Overwegend matige wind tussen noord oost en noordwest. Op vele plaatsen nnchtvorst. Ongeveer dezelfde middagtemperaturen als van- KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59 jaargang no. 17.420 Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Voor het ko mende paasweekeinde wordt geen buitensporige trek verwacht van buitenlanders naar Nederland. In verband met de latere Pasen dan verleden jaar wordt wel meer be langstelling verwacht dan in 1967. In het westen van het land zijn in de grote steden alle hotels volge boekt. Alleen in Den Haag is nog ruimte in de duurdere hotels. Voornaamste trekpleister voor Zuid-Holland zijn de bollen. Voor de bollen valt Pasen dit jaar goed. Ze zijn pas in bloei gekomen. In Den Haag ver wacht men grote belangstelling voor de pier en Madurodam. Het weerbericht van het KNMI voor het komende weekeinde, dat er praktisch geen regen te verwachten is, zal alsnog veel buitenlanders naar Neder land doen trekken. De gang van Duitsers naar de Ne derlandse kust is in verhouding met èe voorgaande jaren aan het afnemen. I Over het algemeen is er veel belangstel- Mng van Engelsen en dit jaar van voor- te al veel Fransen. Ook Scandinaviërs trek- I ken meer en meer naar Nederland. De grote badplaatsen, zoals Noord- I wijk, Katwijk en Noordwijkerhout zijn 9 vol. Ook bij particulieren is er weinig (ADVERTENTIE) voor slechts f. 15,- per week Hoe dat kan? Met het specialo Abbey Leven Investerings Plan ziet U Uw kapitaal groeien in het Holland Fund en tegelijkertijd ont vangt Uw gezin de bescherming van een levensverzekering. Het Holland Fund belegt in grote Nederlandse bedrijven, zoals Albert Hefln, Heineken, De Bijenkorf, AKU, Unilever, Philips. Voorbeeld. U bent 30 jaar en kunt ƒ15,- per week opzil leggen. Abbey Leven in vesteert Uw geld in het Holland Fund en al zou dit fonds slechts 2% per jaar in waarde stijgen, dan zult U toch op 65-jarige leeftijd 52.075,- ontvangen. U ontvangt zelfs aanmerkelijk meer, als de waardestijging van het Holland Fund gelijk is aan de groei van het gemiddelde Nederlandse aandelen pakket in de laatste 20 jaar; een veilige prognose. Wat belangrijker is - de som die U dan ontvangt is volkomen belasting vrij! Bovendien moet U weten, dat bij vroegtijdig overlijden Uw gezin een gegarandeerde som van minstens 32.373,- ontvangt. Als U ,0ns de coupon zendt, zullen wij U verdere informatie geven. Bij voorbeeld hoe de uitkomsten zijn bij willekeurige bedragen vanaf 25,- per maand, gebaseerd op Uw leeftijd en een spaarperiode naar keuze. Abbey Leven Nederland N.V., lid van de Abbey International Group en verbonden met International Telephone and Telegraph Corpora tion (ITT), is de meest moderne en progressieve maatschappij op dit terrein. J Aan: Abbey Leven Nederland N.V., J Herengracht 541, Amsterdam. I Informeert U mij volkomen vrljblij- vend over het verzekering#- en in- I I veateringsplan, de VIP. I Naam: kans meer op onderdak. De kampeer terreinen zijn dezer dagen opengesteld. Er zijn slechts weinigen die het paas weekeinde in de tent* doorbrengen. In Den Haag is er alleen nog onderdak te vinden in de duurdere hotels en bij par ticulieren. In Leiden zitten de hotels ook vol. Delft heeft nog enige ruimte, maar men verwacht dat in de loop van van daag ook het sein „vol" gegeven kan worden. De ANWB verwacht vooral een trek vanuit het zuiden op de Nederlandse wegen. In verband met het steeds min der worden van de Duitse belangstelling zullen de oost-westverbindingen het niet buitensporig druk krijgen. Voor alle bin nenlandse autowegen wordt de klap ver wacht op maandagavond als de buiten landse en ook de Nederlandse auto's huiswaarts keren. Limburg ziet de ontluikende bloe sem aan de fruitbomen als een van de lokmiddelen van binnenlands en buiten lands bezoek. De hotelreserveringen lopen, volgens de VVV, „vrij aardig". Er is vooral veel belangstelling van Franse, Belgische en Duitse vakantiegangers. Het verkeer bij de doorlaatposten aan de oostgrens is niet meer, dan op dezelfde dagen van het verleden jaar. Bij de grenspost Winterswijk was het toeristenverkeer zelfs beduidend minder druk. Vandaag wordt de grootste drukte In Noord-Holland worden om streeks 2500 bedden beschikbaar gehou den om de grote stroom toeristen op te vangen, die komt, wanneer de Amster damse hotelcapaciteit het maximum be reikt heeft. „Gezellig druk", zo typeerde de po litie de verkeerssituatie in en rond Utrecht. Op de rijkswegen rond Utrecht werden vooral veel Engelsen, met cara vans, gesignaleerd. Zij trekken in ooste lijke richting. Ook zijn veel Franse auto's te zien. In Utrecht zijn de hotels bijna vol. De VW zal particuliere adressen in schakelen. De Nederlandse Spoorwegen heb ben de eerste paasdrukte goed kunnen verwerken. Het aantal passagiers kwam ongeveer overeen met een normale vrij dag. De grootste drukte werd gemeld uit de grote steden in de richting van het oosten van het land. Goed bezette trei nen reden ook tussen Alkmaar en Den Helder, kennelijk met passagiers, die de paasdagen op de eilanden gaan door brengen. 1 f KANSAS CITY (AFP) In de neger- wijk van Kansas City, waar woensdag bij hevige onlusten vijf doden en 66 ge wonden vielen, is het gisteravond op nieuw tot schietpartijen gekomen. In twee uur vielen twee gewonden en wer den 23 arrestaties verricht. Voorts zijn er weer branden uitgebroken. De wijk verkeerde gisteren vrijwel in staat van beleg. Op de daken hadden politieman nen en leden van de nationale garde postgevat om hernieuwde activiteit van sluipschutters tegen te gaan. Onder de doden die woensdagavond vielen, bevonden zich een negerpredikant en zijn 16-jarige zoon. Volgens de politie is slechts een neger door een politieman doodgeschoten en waren de omstandig heden waaronder de anderen de dood vonden, moeilijk na te gaan. 4 n\'P ONZE SHOWROOM IS VANAVOND NOG OPEN TOT 10.00 UUR KOMT U OOK AUTO BIERMAN Stationsweg 11-17 Telefoon 4 0 4 4 7 I ADVERTENTIE) 2e PAASDAG 's MIDDAGS AANVANG 8 UUR PAGE 14 Dansschool MEKEL HOGEWOERD ATLANTA (AFP) Agenten van d« I Amerikaanse federale recherche (FBI) zouden te Altanta, in de zuidelijke Ame- I rikaanse staat Georgia, een witte ford „Mustang" in beslag hebben genomen, I eenzelfde auto als de moordenaar van dominee Martin Luther King zou hebben gebruikt. De wagen stond sinds vorige week vrijdag ergens langs een trottoir i geparkeerd. De bewoners van een naburig huis zijn j door de recherche ondervraagd. Twee van hen hebben volgens het blad „At lanta Constitution" een man uit de wagen zien stappen. Hun beschrijving van hem zou overeenkomen met het sig- j nalement van de moordenaar, Mevrouw Ernest Payne zei dat de ..Mustang" tussen 20.30 en 21.00 uur vrij- I dagavond, circa 24 uur na de moord, I aan was komen rijden, aldus de krant. De bestuurder leek tussen de 25 en 30 jaar. Een in hetzelfde huis als mevrouw Payne wonende jongen van 13 zou heb- j ben verteld dat hij in de auto twee toe- I rislenvisa voor Mexico had gezien. En kele uren voor de moord op dominee King had in Memphis een aan het signa- loment van de dader beantwoordende man op het Mexicaanse consulaat een dergelijk visum gehaald, zo meldde de „Atlanta Constitution". BERGEN OP ZOOM (ANP) Twee jongelui, de 18-jarige C. A. R. en de 19- jarige J. P. L. uit Rucphen, hebben van de rijkspolitie een proecs-verbaal gekre gen wegens ergerlijke direnmishandeling. Zij hadden namelijk woensdagavond een hondje willen doodslaan met een schop. Toen zij dachten dat het beestje dood was. begroeven zij het aan de kant van de weg. Toen donderdagmorgen enkele kinderen naar school gingen en daar passeerden, zagen zij het hondje, dat j nog leefde, zich met zijn pootjes naar I boven werkte. Zij hebben het toen uit gegraven, doch het diertje was zo ernstig gewond en uitgeput, dat een dierenarts het heeft moeten afmaken. Cliuri«u.HdaK. Bij het Diocesaan Sociaal-Charitatief Centrum in het bis dom Rotterdam aan de Laan van Meer- I dervoort 478 te Den Haag is verschenen I het verslag van de diocesane charitasdag 1967. Het onderwerp van die dag was „Democratie en maatschappelijk wel- II zijn". (Van o respondent BF.KLI.IN Rudi Dutschke. de chrf- idcoloog van de Sozialistlsche Deutsche Studentcnbund S.D.S., is gisteren in de namiddag in West-Berlijn het slachtof fer geworden van een moordaanslag. Kort nadat Dutschke per fiets de cen trale van de S.D.S. op de Kurfiirsten- dainm had verlaten, hij was misschien 50 meter ervan verwijderd, werd hij van zijn fiets gegooid en door een tot dus verre onbekende man aangeschoten. Deze verwondde hem levensgevaarlijk met schoten in het gezicht, in de hals en in de borst. Dutschke moest in het zie kenhuis worden opgenomen en onmid dellijk worden geopereerd. Zjjn toestand geeft aanleiding tot ernstige bczorgheid. Pas morgen kan gezegd worden of Dutschke blijvend hersenletsel heeft op gelopen. De dader vluchtte in de kelder van een nieuwbouwpand, dat onmiddellijk door de Westberlijnse politie werd omsingeld. Op he bevel om zich over te geven, ant woordde hij met een kanonnade, die door de politie werd beantwoord. Daarop wierpen de agenten traangasbommen, die de dader dwongen om zich over te geven. Ook hij bleek door de politie kogels ernstig te zijn gewond en werd kort na zijn slachtoffer in het ziekenhuis opgenomen. De dader is een 25-jarige jongeman, die een leren nozemjack, blue jeans en een snorretje droeg. De politie heeft het automatische wapen, dat van een ge luidsdemper was voorzien, in beslag ge nomen. Het motief is nog niet bekend. Adres; I (ADVERTENTIE) DISCO DANCING Noordwijk aan Zee geheel vernieuwd heropent a.s. en vergroot zaterdag da straten rond het Bpringerhaus In Berlijn. De parallel met de schietpartij in Memphis in Amerika is evenwel beang stigend. Rudi Dutschke (27) was tic woordvoerder van de S.D.S. (ofschoon deze linkse radicale studentenbond hem op een recent congres in Frankfurt prak tisch op een zijspoor heeft gezet, omdat Dutschke zich te veel door pers, radio en televisie heef tluten bewieroken. Ook heeft hij, volgens het congres aan zijn interviews te veel geld verdiend, al had hij de inkomsten daarvan met de S.D.S, Onlusten De aanslag heeft geleid tut ernstige onlusten voor het kantoor van het Sprin- gereoneern. dat door de linkse studenten beschuldigd wordt van een hetze tegen links. Ongeveer 3500 studenten hebben hel krantengehouw rond middernacht bestormd en daar ongeveer 20 auto's in brand gestoken. 7.U gooiden ruiten in en gooiden zelfgemaakte lakkris en benzi nebommen naar binnen, waar het per- Mdirrlr (Ir project irlrn onschadelijk wist te maken. De politic slaagde er tenslotte in met knuppels en het waterkanon de menigte uiteen te drijven. Ook in andere steden trokken de stu denten de straat op. In Miinchen werd eveneens het Springergebouw door stu denten bestormd. In Keulen en Karls ruhe droegen studenten borden rond met teksten als „Memphis gelijk aan Berlijn" en „Gisteren King, vandaag Dutschke, morgen wij". In Amsterdam hebben van nacht studenten gedemonstreerd bij het Duitse consulaat met borden als „Sprin ger moordenaar". Et waren spreekkoren te horen „Viva Dutschke" en „Dood aan het fascisme". Bondskanselier Kicsinger heeft mevr. Dutschke in een telegram /nu dtepi ontwanrdiglng over de aanslag meege deeld. Hij verklaarde te hopen „dat uw man volledig mag herstellen van zijn verwondingen". Ook de senaat van Ber lijn heeft de aanslag ten diepste ver oordeeld, terwijl men bezorgd is over de radicalisering van de binnenlandse poli tiek. WASHINGTON (AP-Reuter) Sena tor Eugene McCarthy heelt verklaard dat de bezwaren van de Amerikaanse regering tegen de steden die Hanoi heeft lorgextcld voor onderhandelingen niet g steekhoudend zijn. Gisteren heeft Amerika zich ook niet akkoord verklaard m Ii.mi .,11c president heeft ver- e maanden geleden verklaard dat hij op onverschillig welke plaats tot besprekingen bereid was", aldus McCar thy die zich afvroeg waf ecu dergelijke verklaring waard was, als na Cambodja ook Polen niet voldoet. Het Witte Huis heeft gisteren laten we ten dat de V.S. In een neutrale plaats willen praten. Daarom had Amerika een aantal neutrale landen voorgesteld, waarop Hanoi niet had gereageerd, al dus het Witte Huls. De Amerikaanse mi nister van Defensie, Clifford, heeft gis teren 24.500 reservisten onder de wapenen geroepen. Tienduizend van hen zullen naar Vietnam worden gezonden. Deze vormen de logistieke steun voor de 11.000 man, die in februan na het Tet- offenslef met spoed naar Vietnam wer den gezonden. Hiermee komt hel totaal lal Amerikaanse militairen In Viet- i op bijna 550.000.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1