CddóeSotiAci/nt Narcissen en tulipa's Aangenomen wet maakt tlians m°gehjk zondag in volle bloei HUISVESTING VOOR NEGER VRIJ JAMIN Probleem nog niet opgelost Zon kietelt bloesem in Utrecht en Limburg KRITIEK IN POLEN OP ZNAK-FRACTIE „In gezelschap van studenten Zeelui door K.N.S.M. vrijgekocht Uitschuifbare muren en kindercrèches op radicalencongres Voorstel van Hanoi: Warschau Ex-directeur Linnaeushof uit huis gezet PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 - TELEFOON 20936 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTTEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV.. Leiden DIRECTIE: C. M DRABBE - J. F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w f 1 04; p mnd. 4.45. p kwart, 13.35; fr. p po6t 116.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) DONDERDAG 11 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NOORDOOSTELIJKE WINÖ De weersverwachting, meegedeeld door het KNMT, geldig tot morgenavond: Wolkenvelden, maar ook zonnige perioden en op de meeste plaatsen droog weer. Matige, morgen overdag tijdelijk vrij krachtige noordoostelijke wind. Plaatselijk nachtvorst. Ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang no. 17.419 DEN HAAG, (A.N.P.) In de bollenstreken van Noord- Holland, rondom Alkmaar en Den Helder, alsmede in de provincie Zuid-Holland zullen met het komende paasweekeinde de narcissen in volle bloei staan. Dit zal eveneens het geval zijn met de kortstelige tulipa's. De hyacinten beginnen reeds te kleuren. Tn de Keukenhof bloeien volop nQg krokussen; trompet narcissen en hyacinten, terwijl in de grote verwarmde kas een zeer uitgebreide sortering van alle mogelijke tulpen in volle bloei staan, aldus het „bloeibericht" van de ANVV, die daaraan toevoegt, dat op dit moment in ons land nog nergens de boomgaarden tot bloei zijn gekomen. Vanuit Houten komt het bericht, dat als deze week de zon flink schijnt de kans bestaat, dat op tweede paasdag de eerste perebomen en de vroege kersen in bloei zullen In elk geval zullen bij gunstig weer in het weekeinde van 27 april (twee weken na Pasen dus) de meeste boomgaarden in de Betuwe en ook die dicht bij Utrecht in bloei staan. Weer een week later, op 4 en 5 mei, zullen de roze en witte appelbloesems op hun fraaist zijn, vooral in de zuidoosthoek van Utrecht, tussen Houten en Wijk bij Duurstede. 283 Ook de provinciale VVV in Limburg zegt. dat als het weet erg mooi zal zijn deze week en er geen nachtvorst komt, met de paasdagen enige bloei te zien zal zijn van prunime- en vroege kersebloesem. Maarschalk Marian Spychalski, de- Poolse minister van Defensie, .is in tegenstelling tot eerdere berichten, door de voornaamste fracties voor gedragen als kandidaat voor het presidentschap. Hij zal Ochab opvol gen, die om gèzondheidsredenen ont slag heeft gevraagd. Spychalski is een trouwe kameraad van partijlei der Oomoelka, met wie hij ook lange tijd de gevangenis heeft gedeeld. In 1956 volgde hij Rokossowski op als minister van Defensie. Sovjet-Unie bezorgd over Tsjech.-Slowakije MOSKOU (Reuter) De zitting van het centrale comité van de Russische communistische partij is geëindigd met een resolutie waarin verontrusting wordt uitgesproken over de liberalisering in Tajecho-Slowaklje. Het Westen worcït in de resolutie ervan beschuldigd de ideolo gische oorlog tegen het communisme op te voeren om zodoende de eenheid van de communstische landen te verzwak ken. Op partijleden en alle arbeiders werd een beroep gedaan „een offensieve oorlog te voeren tegen de burgerlijke Ideologie en zich actief te verzetten te gen de pogingen om aan de socialistische ideologie vreemde opvattingen in de lite ratuur en de beeldende kunsten ingang te doen vinden". Dit stemde overeen met de waarschuwing van partyleider Brez- ajev van 31 maart aan 't adres van af vallige intelectuelen, dat deze niet onge straft met hun activiteit kunnen door- WARSCHAU (DPA) Minister-pre sident Jozef Cyrankiewicz van Polen en het lid van het politieke bureau van ie communistische party Zenon Kliszko hebben in het Poolse parlement scherpe kritiek uitgeoefend op de r.-k. „Znak" en zich tegen diegenen gekeerd die na de oktoberommekeer in 1956 een „tweede faze verlangden. Cyrankiewicz antwoordde op een inter pellatie, waarmee de r.-k. fractie Znak tijdens de recente studentenbetogingen over het optreden van de politie zich tot de regering had gewend. Cyrankie wicz verklaarde dat de vijf leden van de Znakfractie zich met de interpellatie nëgenoeg aan de zijde van de inspira toren van de incidenten geschaard had den. De politie, aldus de Poolse premier, ljad de plicht geen „antisocialistische" betogingen toe te laten en slechts ge weld gebruikt waar dat nodig geweest In zijn rede, die langer dan een uur duurde, keerde de Poolse minister-pre sident zich ook tegen het „anarchistische" standpunt van enige jeugdopvoeders, die uit „revisionistische" motieven de leiding van Polen var een conservatieve houding betichtten. De door hen verlangde „twee de faze" van de „Poolse oktober" zou niet komen. Cyrankiewicz en Kliszko eisten een grondige herziening van het leiding gevende kader in Polen. Kliszko eiste disciplinaire maatregelen tegen verscheidene wetenschapsmensen en „inspiratoren" van de gebeurtenissen aan de Warschause universiteit. Hij eiste „democratisering" van de verhoudingen aan de universitei' en kondigde even eens verscheidene personeelswijzigingen in hoge functies aan. In een bewogen toespraak verweerde de schrijver Jerzy Zawieyski, die de Znak- groep behalve in het parlement ook in de Poolse staatsraad vertegenwoordigt, zich mede namens zijn fractiegenoten te gen de beschuldigingen. De regering pro beerde naar zijn zeggen de Znak- afgevaardigden te vernederen. Zinspe lend op de aanvallen die omstreeks 1949/'50 op Gomulka waren gedaan, ver klaarde Zawieyski, dat „in deze zelfde zaal" eens ook zeer achtenswaardige per sonen was verweten dat ze naast het volk en in isolement leefden. De leider van de Znakgroep, dr. Stanislaw Stomma, verklaarde dat als de Znakafgevaardigden „aan de andera kant" stonden, zij zich toch in gezelschap bevonden van de1 maasa's studenten. Na veroordeling in Griekenland DEN HELDER De K.N.S.M. heeft de straffen afgekocht, die gisteren door de Griekse justitie werden uitgesproken over de zes bemanningsleden van het Nederlandse vrachtschip „Eos". Een woordvoerder van de maatschappij kon vanmiddag nog niet het juiste bedrag van de afkoopsom noemen. Duidelijk Is wel dot Griekenland akkoord is gegaan met de voorwaarde. war»t officiael heeft de K.N.S.M.-agent in Heraklion vanmiddag laten weten dat de zes Nederlanders in vrijheid zyn gesteld. Morgenmiddag om 5 minuten over 12 ar riveren de bemanningsleden op Schiphol. Zoals bekend, werden op 26 maait acht opvarenden van de „Eos" door de Griek se politie opgepakt, omdat zij tijdens een nationaal feest op Kreta een aantal Griekse vlaggen hadden meegenomen. Zes van hen werden veroordeeld tot ze ven maanden gevangenisstraf. In hoger beroep werden gisteren de straffen aan merkelijk verlicht. Drie man werden tot twee maanden, de andere drie tot ander halve maand veroordeeld. WASHINGTON. (Reuter-A.P.I. - Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft de wet op de burgerrechten, met onder meer het verbod op discriminatie by huur of verkoop van huizen, goed gekeurd. Tevoren was een amendement afgewezen van tegenstanders van de zg. „free housing", die hadden voorgesteld dit onderdeel van het wetsvoorstel door een commissie van senaat en huis afzon- deriyk te laten bestuderen. Het wets voorstel, dat reeds door de senaat Is goed gekeurd, is byna een jaar geleden aan het congres voorgelegd. De plotselinge aanvaarding heeft volgens congresleden overigens niets te maken met de dood van ds. Martin Luther King. In het wetsvoorstel zijn ook voorzienin gen opgenomen ter bescherming van ijveraars voor gelijke burgerrechten en bestraffing van het aanzetten tot plun deren. Ook bevat het bepalingen ter be scherming van Indianen. De discriminatie bij huur of verkoop van huizen zal in 3 fazen worden weg genomen. waarvan de laatstè op 1 Janu ari 1970 ingaat. Als de gehele wet in wer king is. zal 80 van de woningen in de Verenigde Staten volledig vrij voor negers en voor blanken moeten zyn. Toen de wet door het huis met 250 tegen 171 stemmen was aanvaard, sprak president Johnson van „een overwinning voor elke Amerikaan". Door deze voor schriften tot wet te maken wordt „de enige ware weg naar vooruitgang voor j een vrU volk" ongeslagen. Ds. Abemathy. de opvolger van ds. King, noemde de aanvaarding „slechts een eerste stap in de goede richting en j geen oplossing voor het probleem". Hij i wees erop dat in tal van steden, waar al lang elke dlscrb iluatie op het gebied van j huisvesting r.-.o verboden bii plnuiseiyke \omrdenlng, nog niets veranderd is en de negergetto's nog steeds bestaan. Het militante congres voor russengelijklield „Core" noemde de wet zelfs ..bedrog", en meende dat een doeltreffende toepassing onmogeiyk is. ADVERTENTIE at choc. fondanteitjes VV ZOO gram 89 niet duur wol heerlijk Frida, dr bruine beer uit Art Is, heeft voor het eerst haar drieling aan de kijklustigen in de Amster damse dierentuin ijetoond. De beertjes werden drie maanden ge leden a! geboren, maar Frida voel de niets voor al die publieks be- lanystellin zich i (Van o e parlementaire redactie i ADV FR I ÜNTIi FRIESE STAART- EN STOELTJESKLOKKEN. ZAANSE- EN SCHIPPERTJESKLOKKEN DIV. ANTIEKE STIJKLOKKEN MONDERNE SCHOORSTEEN- EN WANDKLOKKEN fn ruime keuze en de beste merken HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 A L T IJ D VOORDELIG 's maandags gesloten. DEN HAAG De radicale party van dm. Bogaem stelt r.i|n opricht Ingscoiigrc-, in Dronten op 27 april open voor mannen, vrouwen en kinderen. Voor de vol wasscnen Is het zeer moderne gemeenschapshuis de Mcerpnal gereserveerd, waar 450 mensen kunnen vergaderen maar zo nodig ook 6000. Het Is een kwestie van muren verplaatsen en muren samenvoegen om deze ruimte te cn-ëren. Voor d<- kinderen wordt een speciale kindercrèche Ingericht als bewijs, dat de Jonge partij ook openstaat voor zeer jonge belangstellenden. I zitter van de radicale Tweede-Kamer- I fractie, drs. J. M. Aarden. I In de middaguren wordt gediscus sieerd over de organisatiestructuur van de partij, over samenstelling van liet de- finitieve bestuur en over de definitieve naam van de partij. Tijdens de vergadering zal Llesbeth I I List, begeleid door het bekende trio van I Louis van Dijk liederen zingen van o.m. j de Griekse componist Mikis Theodorakis. Nieuwe Dronten symbolisch voor nieuwe partij Als congresstad voor de oprichtings vergadering is Dronten in het nieuwe land van de Oost-Flevopolder gekozen: symbolisch voor de nieuwe partij met totaal nieuwe politieke opvattingen. Het congres op 27 april zal worden toegesproken door de voorlopige voor zitter, drs. P. C. Bogaers en door de voor- Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 cn 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen ijjn gevestigd, wende men zich tot de agent. De Ned. Spoorwegen zullen op 27 april de sneltrein uit Rotterdam/Den Haag. die via Utrecht cn Zwolle naar het noorden loopt omstreeks half elf In Har- dcrwUk laten stoppen in afwUking van de dienstregeling. De trein maakt de bij zondere stop op verzoek van de radicale party, die de congresgangers dan van uit Harderwijk met bussen naar Dronten zal brengen. (Zie verder pagina 7). Akkoord voorstel over opname buitenlandse pleegkinderen lersla. DEN IIAAG Minister Polak (Justi tie) la akkoord gegaan met voorstellen van de commissie buitenlandse pleegkin deren, die beogen oen oplossing te geven voor 600 aanhangige verzoeken tot toe lating van Koreaanse en eventueel Viet namese kinderen tot Nederland. Van deze 600 verzoeken komen er 200 op grond van de bestaande richtlijnen niet voor Inwilliging in aanmerking. Het gaat om kinderen die als gevolg van oorlogssituaties In grote nood ver keren en verder vauk niet worden ge accepteerd door de overige bevolking vun land, waar «e geboren zyn. De voor ellen zyn Redders met zwemvesten, die bier een reddingboot van de verongelukte veerboot Wahine aan land brengen, zijn nog steeds in de weer met het zoeken naar overlevenden. Het aantal slachtoffers van de ramp in de haven van Wellington in Nieuw-Zeeland is overigens lang niet zo hoog als aanvankelijk werd geschat. Er zUn 566 passagiers en 116 be manningsleden gered, 46 lyken sijn geborgen en nog 6 personen worden vermist. Wel worden nog de lUsten van de overlevenden gecontroleerd op dubbele namen, sodat het aantal slachtoffers nog iets kan stUgen. De storm, waarin de veerboot verging, te Inmiddels gaan liggen. <*en Interimrapport, omdat men een principieel advies over de richtlijnen voor de toelating van buitenlandse pleegkinde ren In het algemeen tot later heeft wil len uitstellen. De voorstellen houden o.m. In, dat een I In een bepaald gezin op te nerhen kind een maximumleeftijd van 4 jaar mag j hebben. De adoptief-ouders zullen geen van belden ouder mogen zijn dun 40 Jaar. De bepaling dat geen buiten- l.indse pleegkinderen mogen worden op genomen In gezinnen waar al twee of I meer kinderen zijn, zal worden geschrapt. Een en ander betekent dat de commis si* een individuele behandeling voorstaat en afwijst de gezamenlijke opvang en daarna verdeling onder in uunmerking komende aanvragers. Het zorgvuldig on- derzoek van het aspirantpleeggezin be hoort Tolgena de commissie ba worden I gehandhaafd. kroost terug. Na drie maanden heeft Frida eindelijk toegegeven en toont de trotse moeder haar MOSKOU (A.I\). Het offi ciële Russische persbureau Tass heeft vandaag bekendgemaakt dat Noord-Vietnam Warschau heeft voorgesteld als plaats voor de voorbereidende vredesonderhande lingen met de Verenigde Staten. Het persbureau deelde mee dat de Noordvietnamese regering tot deze plaats had besloten, nadut de Ver enigde Staten het oorspronkelijke voorstel om de besprekingen in de Cambodjaanse hoofdstad Pnom Penh te houden, hadden af ge- HAARLEM (A.N.P.). Op last van de deurwaarder en onder toezicht van de rUkspolitie la vanmorgen de hear II. P. Koozcn, voormalig directeur van de Linnaruahof In Bennebroek, uit iUn hula aan de RUkaatraatweg 4 in Benne- broek gezet. Om half twaalf verachencn enige verhuiswagens om de Inboedel van het uit zea personen bestaande gezin Koozcn in te laden. Mevr. Roozen is ernstig ziek in een ziekenhuis opgenomen. De gedwongen verhuizing had een rustig verloop. Zoals bekend is werd de heer Roozen enige lijd geleden failliet verklaard. De Lin naeushof werd daarna aangekocht door de heer P. Grljpstra, de vroegere adjunct- directeur van de Linnaeushof. De heer Grljpstru gaat nu met zijn gezin lii het huis van de familie Roozen wonen. De gemeente Bennebroek heeft de familie Roozen een woning Han de Eikenlaan in Bennebroek toegewezen. De eigenaar van A t huis is het echter met de vordering van de woning door de gemeente niet eens cn heeft tegen de gemeente een kort geding aangespannen. Vanmorgen moest de deur van de woning aan de Eikenlaan worden geforceerd om er de inboedel van de familie Roozen in te plaatsen. De schrijver Godfried Bomana, die een vriend van de familie Roozen is, heeft nog getracht de uitzetting een dag uitgesteld te krijgen, omdat nog niet al het meubilair van de familie Roozen was Ingepakt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1