VEERBOOT ZINKT; AL 100 DODEN S)<2 C<2icbe6otiAant Korte pauze in gol van onlusten V.S. I Zuiveringsactie bij Saigon begonnen Weer plunderingen Bemanningsleden springen met op elke arm een kind in koude kolkende water Kans op rellen in elke getto Verruiming voorschotten schadeclaims Indonesië H.H. Adverteerders Orkaan teistert Nw.-Zeeland Politiek moet open staan voor ambtenaren Thieu kondigt mobilisatie af Minister Rooivink in Eerste Kamer AOW gaat spoedig 3 pet. omhoog PAPENGRACHT 3 2 - LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 - ADVERTENTTEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Leiden DIRECTTE: C. M DRABBE J F. J M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w t 1 04: p mnd ƒ4.45. p kwart, ƒ13.35; fr. p post f 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes 2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) WOENSDAG 10 APRIL 1 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN - NOORDOOSTELIJKE WIND De weersverwachting, meegedeeld door het KNMT, geldig -tot morgenavond: Droog weer met feen heldere naöht en op vele plaatsen nachtvorst. Morgen overdag flinke zon nige perioden en ongeveer dezelfde middagtempe- raturen als vandaag. 59e jaargang no. 17.418 NEW YORK, NEWARK (Reuter-AP) De begrafenisplechtigheid van ds. Martin Luther King heeft gisteren slechts een tijdelijke pauze gebracht in de golf van rassenonlusten in de Amerikaanse steden. Gisteravond is het opnieuw tot verscheidene uitbarstingen gekomen, met name in Kansas City, Newark en in de New Yorkse wijk Brooklyn. In Atlanta, waar dominee King ten grave werd gedragen, kwamen laat op de avond enkele kleine incidenten voor, zonder dat dit tot ernstige gevolgen leidde. In San Francisco werd een bus- (Van c e parlementaire redactie DEN HAAG Minister Luns (Bui tenlandse Zaken) is bereid in te gaan op het verzoek van de Tweede Kamer om de bestaande voorschottenregeling voor ichadeclaims op Indonesië uit te brei den. De uitbreiding houdt in. dat erken de schadeclaims van natuurlijke perso nen van 60 jaar en ouder, die reeds een voorschot van 5 pet hebben ontvangen nogmaals een tweede voorschot van 5 pet zullen krijgen tot 12.500 gulden. betaling voorschot za vinden. De i: dit tweede aanvullende 1 zo snel mogelijk plaats- aanmerking komende per- i niet nogmaals een verzoek or in te dienen, want hun leeftij- de gewenste betalingswijzen zijn de overheid al bekend. Voorts zullen op claims van naamlo ze vennootschappen, waarvan alle aan delen eigendom zijn van één persoon van 60 jaar of ouder, of van een echt paar waarvan een der echtgenoten min stens 60 jaar is, de reeds verstrekte voor schotten van 5 pet eveneens worden ver hoogd tot 10 pet. Ook hierbij geldt dat dit tweede voorschot maximaal 12.500 gulden kan bedragen. Spoedzitting van centrale comité Russische C.P. MOSKOU (AFP) De strijd van de Russische communistische partij voor de steun van de internationale commu nistische beweging en de huidige inter nationale situa'ie zijn de onderwerpen van het rapport, dat gisteren aan de vol. I tallige vergadering van het centrale co- I mlté is voorgelegd door zijn secretaris generaal, L. Brezjnev, aldus meldt het Russische persbureau Tass. De door Brezjnev gekozen onderwerpen voor zijn openingsverslag schijnen de verwachtingen van waarnemers te be vestigen, volgens welke deze voltallige vergadering van het centrale comité een dringend karakter zou hebben. Dit eens- deels In verband met de internationale situatie (Vietnam) en anderdeels door de gebeurtenissen in Tsjecho-SlowakQe en Polen. ADVERTENTIE Advertenties voor zaterdag 13 april (Paasnummer) kunnen worden op genomen op vrijdag 12 april tot uiterlijk 12 uur 's middags Voor orders, welke ons later be reiken, kan geen plaatsing worden gegarandeerd. Ze zullen worden ge plaatst op dinsdag 16 april a.s. De directie chauffeur door een sluipschutter gedood, terwijl in Kansas City een neger werd doodgeschoten door de eigenaar van de zaak die liij wilde plunderen. Ook in Trenton werd een jonge plunderaar doodgeschoten, terwijl in Jacksonville enkele blanken vanuit een rijdende auto een negerjongen doodschoten. Het totaal aantal doden na de moord op King be draagt thnns 37. In de negerwijk van Newark braken gisteravond minstens 30 branden uit. Een daarvan legde dertien huizen in de as. waardoor ruim 200 mensen dakloos werden. In enkele gevallen trof de po litie brandbommen aan. Vorig jaar was Newark het toneel van hevige onlusten waarbij 26 personen het leven lieten. In Brownsville, een van de negerwijken van Brooklyn, braken gisteravond gelijktij dig een twaalftal branden uit. Groepen jonge negers trokken plunderend door de straten. Zes leden van de presidentiële com missie, die de rassenonlusten van vorig jaar heeft bestudeerd, eisen directe maatregelen om de oorzaken van de huidige onlusten weg te nemen. Ver scheidene leden hebben kritiek geuit, dat ondanks het aandringen op spoed, tot nu toe vrijwel niets Is gedaan om de aan bevelingen van het rapport ten uitvoer te brengen. Elke gemeente met een get to kan ongeregeldheden verwachten, al dus «1e oom missieleden. WASHINGTON (A.P.). Vice- president Hubert Humphrey zal na Pasen deelnemen aan de ver kiezingsstrijd om het president schap. De vice-president be schouwt zjjn kansen tegen zijn democratische tegenstanders sena tor Kennedy en senator McCarthy als „goed". De vice-president heeft geen geld en evenmin plannen voor deel name aan de voorverkiezingen Hij heeft zijn vrienden dan ook opdracht gegeven hem niet als kandidaat in te schrijven voor de voorverkiezingen, zelfs niet die in zijn geboortestaat Zuid-Dakota. Humphrey acht zich verzekerd van de steun van de georgani seerde vakbonden. Vooral in het zuiden staat hij sterk in zijn schoenen. Hoewel Johnson heeft 'gezegd niemand politieke steun te verlenen in de verkiezingsstrijd, zullen veel aanhangers van de president zich nu achter Humphrey scharen. (ADVERTENTIE) Ei, Ei, een idee op z'n paasbest zo'n luxe paasei of paasmand. Méér keus op de „ei-in" bij Jamin! WELLINGTON (Reuter - A.P.) In de zwaarste wervelstorm die Nieuw-Zeeland ooit heeft ge troffen en die gepaard ging met windsnelheden van 200 km per uur, is voor de haven van de Nieuw- zeelandse hoofdstad Wellington een grote veerboot met ruim zevenhonderd opvarenden, gekap seisd en gezonken. Het merendeel van de opvarenden kon tijdig overboord springen. Vandaag tegen de avond (Nieuwzeelandse tijd) deelde de politie mee, dat ongeveer 100 doden zijn gebor gen. Gevreesd wordt dat het aan tal slachtoffers nog zal stijgen. Het mag desondanks een wonder worden genoemd, dat zoveel van de mannen, vrouwen en kinderen er in het kolkende, ijskoude water het leven heb ben afgebracht. Zestig personen zijn in het ziekenhuis opgenomen. De orkaan heeft vooral het schiereiland Auckland en de rest van het noordelijk «!eel van het Noord Eiland getroffen In dit gebied, waar veel Nederlandse immi granten wonen, is ongeveer 5000 hectare onder water komen te staan. Veel tele foon- en telegraafverbindingen zijn ver broken. De bevolking is via de radio ge waarschuwd binnen te blijven om niet te worflt# getroffen door rondvliegende stuk ken hout en metaal. In Wellington zijn op str gedood De veerboot, de 8944 ton metende ..Wahine", was enige uren tevoren vlak bij de haven door een vliegende storm met windstoten van 200 km per uur op een rif geslagen, maar erin geslaagd weer vlot te komen. De kapitein meldde „alles onder controle", maar kort nadat de „Wahine" de havenmond was binnen- gedreven met een groot gat in de zij kant, begon het slagzij te maken. Daar na verdween het binnen enige minuten onder water voor de ogen van de ver bijsterde mensen op de kant. (Zie verder pag. 2, eerste kolom (Van onze parlementaire redactie DEN HAAG Het zogenaamde ver bod voor een ambtenaar om lid te zijn van een bepaalde politieke partij zal op nieuw op zijn merites worden bezien. Minister Beernink (Binnenlandse Za ken) heeft de Tweede-Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken meegedeeld, dat een studie hiernaar reeds is begon nen. De Kamercommissie aanvaardde een motie-Franssen (Soc.) waarin de regering gevraagd wordt, de terzake gel dende bepalingen in het rijksambtena renreglement nader te bezien. De motie zal nu met gunstig advies naar de vol tallige Tweede Kamer worden doorge- De enkele weken geleden bij het debat over de binnenlandse veiligheidsdienst ingediende moties van de PSP-er Wie- benga werden door de Kamercommis sie met overgrote meerderheid verwor pen. Minister Beernink had deze moties ontraden. De eerste motie stelde, dat het lidmaatschap van een Nederlandse politieke partij geen verhinderde factor mag zijn bij benoeming of bevordering in overheidsdienst. In de 2e motie werd gesteld, dat het lidmaatschap van d«' PSP geen verhinderende of belemmeren de factor mag zijn voor benoeming of bevordering in overheidsdienst. De 5-jarige Berniee, het dochtertje van mevrouw King, is b|j haar moe der gekropen in de Ebenezer Bap- tistenkrrk van Atlanta. In die kerk, waar dominee King en diens vader jarenlang het evangelie hebben ge predikt, werd de vermoorde neger leider door z(Jn gemeente en dui zenden belangstellenden uitgeleide gedaan. (Meer hierover op pag. 11.) (ADVERTENTIE) «ssKffiS» Zoekt U een gouden armband of collier JUWELIER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft ze. Grote keuze i Altijd v 's Maandag alle prijzen, ordelig gesloten SAIGON (Router-A.P.) Ten noorden van de Zuidvletnamese hoofdstad Saigon is vanmorgen een grote geallieerde zui- veringaoperatle begonnen, die luistert naar de optimistische naam „Toan Thang" (algehele overwinning). Er ne men 70.000 man Amerikaanse. Austra lische, Nieuwzrelandse, Thaise en Zuld- virtname.se troepen uan deel. Het «loei is het centrale hoogland ten noorden van Saigon aan de Cambodjaanse grens van guerrilla's te zuiveren. De afgelopen da gen heeft een soortgelijke operatie direct rond Saigon plaats gehad. President Nguyen Van Thleu van Zuid-Vletnam heeft vandaag 'n volledige mobilisatie afgekondigd. Hierdoor kun nen alle mannen tussen achttien en vijfenveertig Jaar worden opgeroepen (Van DEN HAAG De AOW-ullkeringen sullen binnen zeer afzienbare tijd met 3 proeent omhoog gaan. Dit al> resul taat van de recente loonontwikkeling. Minister Rooivink (Sociale Zaken) deel de dit mede In de Kamer bij de behan deling van de begroting voor Sociale Za ken en Volkegeeondbeid. Begrip had hij voor de noodzaak, dat de pensioenen van vele duizenden werk nemers moeten worden verbeterd. Over wogen zal worden of hierover een ad vies aan de SER zal worden gevraagd. Ook nu verdedigde de minister het af keuren van enkele onderdelen van de Bouw-CAO. In antwoord op scherpe kri tiek van de heer Kloos (PvdA) zei hij meer begrip voor het standpunt van de regering te hebben verwacht. Aan de kostenstijgingen moet paal en perk wor den gesteld. Met betrekking tot de verbetering van de werkgelegenheid zei de minister, dat studies worden verricht v«x>r een analy se van de werkloosheid. Een beter in zicht in de ontwikkeling van de arbeids markt op lange termijn ls dringend no dig. Hij noemde het een verheugend te ken. dat het merendeel van de school verlaters in het arbeidsproces is opge- voor militaire dienst. Thans zijn 778.000 Zuldvietnamezcn onder de wapenen, met als maximumleeftijd drieëndertig Jaar. Deze maatregel heeft de kennelijke be doeling Zuid-Vietnam een sterkere po sitie te geven, nu tussen de Verenigde Staten en Noord-Vietnam wordt onder handeld over verdesbeBpreklngcn. Sai gon vreest bulten die b«»spreklngen te worden gehouden. President Johnson heeft Inmiddels ge antwoord op de boodschap, die hij maan dag uit Hanoi heeft ontvangen. Naar z.yn mening kunnen onderhandelingen op ambassadeursniveau beginnen, zodra belde partijen een keus hebben gemaakt uit de verscheidene ontmoetingspunten, die thans ln studie zijn. Zuld-Vletnam heeft laten weten, dat de Cambodjaanse hoofdstad Pnom Penh voor haar onaan vaardbaar Is voor Inleidende bespre kingen. onder meer omdat Cambodja een delegatie van de Vletkong heeft toe gelaten. Jongeren willen monument King DEN HAAG (ANP) Het dagelijks b<>stuur van de Christelijk Historische Jongerenorganisatie (CHJO) heeft de Nederlandse Politieke Jongeren Contact- raad (NPCR) als samenwerkingsorgaan van de politieke jongerenorganisatie ver zocht om. mogelijk in samenwerking met de Nederlandse Jeugdgemeenschap (NJG) en anderen, initiatieven te ontwikkelen om een monument te doen oprichten ter nagedachtenis van dr. Martin Luther King. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 3X839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Raar agentschappen rijn gevestigd, «ends men zich tot de eg ent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1