Rust in V.S. hersteld SCHADE 2,5 MILJOEN BIJ BRAND VEILING VAN WESTERLEE Geweldgolf over steden van Amerika Duizenden samengestroomd voor begrafenis van King JAMIN Amerika wacht op antwoord Hanoi FEDERALE TROEPEN INGEZET „Ik wist niet dat sla kon branden" Arbeiders (250) tijdig gevlucht Huiskes trekt zich terug uit schaatswereld VLOOIENMARKT PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank NV., Lelden DIRECTIE: C. M DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p mnd. ƒ4.45. p. kwart, ƒ13.35; fr. p. post ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18 00—19.00 u.) MAANDAG 8 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NACHTVORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wolkenvelden, afgewisseld door flinke opklarin gen en op de meeste plaatsen droog weer Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. In het binnenland op uitgebreide schaal nachtvorst. Mor gen ongeveer dezelfde middagtemperaturen alt vandaag. 59e jaargang, no. 17.416 WASHINGTON (Reuter-AP) In de meeste grote Amerikaanse steden heerste vanmorgen in alle vroegte een gespannen rust. Maar het was een verademing na de golf van geweld, die dit weekeinde over Amerika was losgebarsten. Meer dan 14.000 man federale troepen werden door president Johnson ingezet om de nationale gardes van de staten en de politie bij te staan in Washington, Chicago en Baltimore. Sluipschutters, brandstichters en plunderaars pleegden de ene geweld daad na de andere. Het aantal doden ligt rond de 25, vrijwel allen negers. De schade is gestegen tot vele tientallen miljoenen dollars. Tal van negerleiders pro beren de negers thans tot rust te manen. De neger zanger James Brown riep via de radio de mensen op naar huis te gaan: ,.Ga van de straat, ga naar huis, sticht geen brand, geef de kleintjes een kans om te ATLANTA, AP/Keuter Ter wijl het stoffelijk overschot van ds. Martin Luther King liet opgebaard In de kleine negerkerk van Atlanta, waar hU en zijn vader de leer van menselijke waardigheid en geweldloosheid hebben gepre- I dikt, stromen uit alle delen van de Verenigde Staten dui zenden mensen naar de stad i in Georgia om de vermoorde I negerleider morgen op zijn I laatste tocht te vergezellen. I Gisteren, een dag van natio nale rouw oin de dood van King, was het volmaakt rus tig in Atlanta, maar na de begrafenis vrezen de autori teiten grote moeilijkheden. Een jonge neger uit Memphis, waar King werd gedood, uitte zich als volgt' „Hij was een zwarte man die geloofde dat geweldloosheid succes zou heb ben. Als ze King doden, als ze een president doden, wat maken ze zich dan zorgen om ons? Als King begraven wordt wordt ook de geweldloosheid begraven". Ook negerleiders vrezen dat veel van hun vol gelingen thans hun geduld verloren hebben. Verwacht wordt dat morgen honderdduizend mensen de uitvaart van King zullen bij wonen. Onder hen zullen pre sident Johnson en vice-presi dent Humphrey z(jn, zo is de verwachting Verder zullen aanwezig zijn senator Robert Kennedy, gouvem-ur Nelson Rockefeller van New York, ondersccretarlsgeneraul Ralph Runeh van de Verenigde Na ties. burgemeester John Lind say van New York en beken de urtlesten als Marlon Bran do, Mahalia Jackson. Sammy Davis. Hill Crosby, Sidney Poitiers en Harry Belafonte. De weduwe van King, die vandaag deelneemt aar» de een mars die was opgezet ter ondersteuning van stakende vuilnismannen in Memphis en waaraan ds. King zelf zou deelnemen, heeft verklaard dat het werk van haar man moet worden voortgezet. „Mijn man vertelde de kin deren vaak dat. als Iemand niets had dat waard was er voor te stenen. h|J niet goed kon leven. Hij zei ook ens dat het er niet om gaat hoe lang Je leeft, maar hoe goed. HU wist dut zijn leven leder moment kon worden afgebro ken en we hebben die moge lijkheid eerlijk bezien". ..Hij haattto nooit. hR wan hoopte nooit aai* het goed doen. en hU moedigde ons aan hetzelfde te doen. 7.o heeft h() ons voortdurend op een tragedie voorbereid. Ik ben verrast en verheugd over het succes van ïUn lessen, want onze kinderen zeggen kalm pappie Is niet dood. IliJ kan lichamelijk dood si)n. maar zijn geest zal nooit „De dag dat het negervolk en anderen in slavernij geheel vrij zijn, op de dag (Lit haat zal zijn verdwenen, op de dag dat er geen oorlog meer Is op die dag weet Ik da| m|Jn verdiende i De hoofdstad Washington L .dt de aanblik van een legerkamp, dat een hevige luchtaanval heeft doorstaan. Dui zenden militairen, de bajonet op het ge weer en ti-aangasgranatien bij de hand, patrouilleren door de straten, waar mln- saens negen mensen het leven hebben verloren. Het aantal gewonden loopt naar de duizend, en er zijn ruim 4000 ar restaties verricht. Voor de warenhuizen stonden gisteren lange rijen mensen om eten te krijgen. Er was een tekort aan melk en brood. De bevolking van de stad iiestaat voor mee dan de helft uit negers,- die voor het merendeel een goede betrek king hebben. Chicago werd zaterdag het ergst getrof fen. Elf mensen verloren er het leven en er zijn honderden daklozen. Kerken, sociale instellingen en particulieren heb ben voor de daklozen en hongerige men sen hun deuren geopend, en op veel pun ten in de stad wordt kleding en voedsel verzameld. Jeugdbenden helpen bij het distribueren van de goederen. „We slaan iedre zijn hoofd in die wat wegneemt", aldus een bendelid. In Pittsburgh, het grote staalcentrum van Pennsylvania, hebben staatspolitie en nationale garde nr?t groot machtvertoon na 3 dagen van grote botsingen een be trekkelijke rust gebracht. De wijk Hill, waar 50.000 negers wonen, werd geheel afgesloten van de rest van de stad. Baltimore in Maryland was genood zaakt naast 6000 man van de nationale garde nog 2000 man federale troepen te hulp te roepen. In de stand van rond een miljoen inwoners, wonen 350.000 negers. Gisteren werden 300 branden gesticht, terwijl overal werd geplunderd. Vier men sen kwamen om het leven. Terwijl in de meeste steden de onrust wegebde, ontstonden weer onlusten in Nashville, Tenneessee. waar de school voor reesrveofficieren op de campus van de staatsuniversiteit door brand werd verwoest. (ADVERTENTIE) ANKERHORLOGE voor 30 en 40.—. Of het allerbeste van 200.en 400.. Eterna, Certina, Prisma, Junghans, Ewe, Anker. Roamer, Citizen. HORLOGER v. d. WATER Haarlemmerstraat 181 heeft het ALTIJD VOORDELIG 's Maandags gesloten. (Van een onzer verslaggeversI DE LIER Een laaiende vuurzee ijzet't vanmorgen binnen drie kwartier een vier jaar oude hal op het terrein van een van Nederlands grootste veilingen, Westerlee in De Lier, tot een rokende puinhoop getransformeerd. Aangewakkerd door een felle wind vraten de verzengende vlammen zich door de duizenden kurkdroge kratten en langs de uiterst brandbare plasticdakbedekking, die als een hete regen op de negentig brandweerlieden neer daalde. Vierhonderd duizend kroppen sla, die zo juist geveild waren, werden verteerd, bergen verpakkingsmate riaal schrompelden ineen, tientallen machines veranderden in de kokende oven tot geblakerde gedrochten. Van de hal zelf, een pronkjuweel van 8000 vierkante meter, bleef geen steen overeind. Een aangrenzende hal van 4000 vier kante meter, die nog niet afgebouwd was, werd ook geteisterd door de vlam men: een muur stortte over een lengte van 100 meter in en eternietplaten vielen één voor één in de dampende binnenzee vol bluswater. Nauwelijks een uur, nadat een plotselinge vuurtong de 250 arbeiders in de hal in paniek op de vlucht had gedreven, kon een voorlopige raming van de schade worden gemaakt: de grootste brand, die het Westland sinds tientallen jaren heeft overvallen, heeft voor 2% miljoen gulden vernield. De brand ontstond om drie minuten over tien bij één van de verpakkings machines, die op dat moment in vol be- i drijf waren. Een achteloos weggeworpen sigarettepeuk, die gretig voedsel vond in de bergen emballagemateriaal, die de I vloer bedekten, was waarschijnlijk de j oorzaak. Slapakker Aric Steenbergen werd met de anderen in de hal volledig verrast: „Bin- I nen vijf seconden was het gebeurd. De vlammen loeiden om mijn oren, overal waar ik keek, was vuur. Ik rende naar de telefoon, maar die was er al niet meer. Ik zag alleen nog een in elkaar gedeukte hoorn op de grond liggen. Met een paar collega's hebben we nog twee machines kunnen redden. Toen moesten we rap maken, dat we wegkwamen. Het dak begon te kraken en overal viel het j beneden. Het was afschu- st niet eens, dat sla kan puin al i welijk: ik branden". Maartei brandwee ONTPLOFFING IN WINKEL: TIENTALLEN DODEN IN VS RICHMOND (Indiana). (AP) Bij het I doorzoeken van de puinhopen, die bet gevolg waren van een zware ontploffing 1 en brand te Richmond, zjjn thans 391 doden geborgen. Bovendien worden nog 33 personen vermist. De autoriteiten te Richmond zeggen. dat de vermisten hoogstwaarschijnlijk allen dood zijn. Door de brand en ontploffing, die zich zaterdag in het centrum van Richmond voordeden, werden bovendien ruim 100 personen gewond. Aan het doorzoeken van de puinhopen wordt deelgenomen door honderden vrijwilligers alsmede door politiemannen, brandweerlieden en manschappen van de nationale garde. De ontploffing ontstond in de kelder van de Marting Arms Co., een winkel in sportartikelen. In die kelder lag een voorraad buskruit voor de verkoop aan jagers en dergelijke. De recherche on derzoekt of een lekkende gasbuis de oorzaak van de ontploffing kan zijn ge- (Van onze sportredactie) UTRECHT Anton Huiskes za| zich geheel uit de schaatswereld terugtrekken. Vanmorgen deelde de gewezen schaats coach van de Nederlandse ploeg mee, dat h|) zich in de toekomst geheel zai toe leggen op het recreatieve werk dat h(J bij de dienst „Spel en Sport" van de katholieke jeugdraad verricht. Anton Huiskes heeft ook het voorstel van de Zweedse schaatsbond om even als vorig Jaar de Zweedse rijders weer onder zijn hoede te nemen, afgeslagen. „Ik kreeg van de Zweedse bond een contract van vier Jaar aangeboden, maar men kon mij geen garanties geven, dat ik na deze periode een evenredige func tie zou gaan vervullen aan het werk, dat lk momenteel in Nederland verricht. In mijn huidige werk kan ik mijn ge- dachtengang beter tot uitdrukking bren gen dan in de topsport van de schaatsen- rijderij. Daarom is deze topsport onher roepelijk voor mij afgeschreven, ook al zou ik door de K.NJS.B. worden gevraagd. Ook aandrang van de rijders zal mij niet meer van dit standpunt kunnen afbren gen", aldus Anton Huiskes. ALLEEN BLAUWE PLEKKEN Jongen maakt val van meter (Van onze correspondent VLISSINGEN Het 10-jarige Vlis- singse J. G. heeft bij een val van een hoogte van 8 meter alleen enkele blau we plekken opgelopen. Hij is wel ter ob servatie in het ziekenhuis opgenomen. Het jongetje viel bij het stoeien op zijn slaapkamer door een raam, dat slechts met enkele spijkertjes beves tigd was. Het kind kwam met zijn hoofd kussen in zijn arm terecht in een vuil nisemmer. Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur. nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de kram alsnog gebracht. Wsar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tot de agent. Prins van de vrijwillige in De Lier zag het vuur van- uit zijn kantoor op het veilingterrein: „Ik j ben meteen weggerend om de spuit te halen. Deze stond in het dorp, een kilo meter verder. We waren binnen tien mi- nuten bij de brand en na een kwartier konden we al beginnen met blussen". De chauffeur van de Lierse brandweer wagen. tuinder v. d. Lingen, kwam daar door te laat: ,,Na de melding ben ik met een naar de spuit gereden; ik kon hem nog net zien wegstuiven. Ik ben er met j mijn eigen wagen met een vaart van 120 kilometer per uur achteraan gegaan. Ik 1 ben 30 jaar bij de brandweer, maar iets heb ik nog nooit meegemaakt." Een beeld van de brand op het veilingcomplex Westerlee bij De Lier. Een enorme vlammenzee verteerde in razetul tempo de slaloods op 't achterterrein, iraar naar schatting zo'n vierhonderdduizend kroppen sla lagen opgeslagen. De brandweer ran Xaaldu-ijk, die met twee spuit tea gens de strijd tegen het vuur aanbond, kon hier niets meer redden. Deze loods werd volledig »n de Telekinese in Sovjet-Unie MOSKOU (AFP) De 40-jarige Rus sische Nelly Mikhailova kan door ge bruik van louter gedachtekracht voor werpen verplaatsen, heeft het Sovjet- Russische persbureau Tass meegedeeld. Verscheidene van haar experimenten zijn verfilmd, zoals het verplaatsen van siga retten en fruit en het aan de mond bren gen van stukjes brood zonder gebruik van de handen. De film toont ook hoe zij zonder zich te bewegen een klok laat stilstaan en een van de schalen I van de balans omlaag drukt. Om in de toestand te geraken waarin zij dat presteert, trekt zij haar spieren samen en concentreert zij haar gedach- ten. Na elk experiment is zij een paar i ki'o lichter geworden en slaat haar hart zwakker, aldus Tass. Mikhailova zegt dal /ij haar gave van haar moedei heeft meegekregen en dat haar zoon het ook Met 't Vredespaleis als achtergrond luistert secretaris-generaal Oe Thant naar 't „We shall overcome de hymne van ds. Martin Luther King, waarmee deze het door hem zo verfoeide geweld relativeerde. De foto is niet alleen een :ichtba*tr bewijs van 't eerste, officiële bezoek dat Oe Thant aan Nederland bracht, het sgpibolisrert tevens de vele besprekingen, die de secretaris generaal van de Verenigde Naties de laatste jaren heeft gehouden om één ideaal te bereiken: de vrede in de wereld. Begrafenis King morgen op t.v. t correspondent ADVERTENTIE) advocaatbowls 200 gram van 119 voor 99 niet duur wol heerlijk (ADVERTENTIE) HEDENAVOND HA AO WEG 14 stad. Wel Zün boodschappen Beperking Villi culieren in Hanoi ontvangen, maar dei. 1 O lijken geen antwoord te zijn op ons voor- III zo heeft de officiële woordvoerder bombardementen wut< Hui«dit - WASHINGTON-SAIGON (Rtr-AP) De Verenigde Staten wachten nog op een ..officieel antwoord uit Hanoi op het Amerikaanse voorstel onmiddellijk vre desbesprekingen te beginnen in Geriève. Dit voorstel is woensdag gedaan in een boodschap aan een functionaris van Noord-Vietnam In do Laottaanso hoofd- In de Amerikaanse boodschap weid verklaard dat Averell Harriman „onmid dellijk beschikbaar zou zijn om contact te leggen met vertegenwoordigers van de regering van Hanoi". Hanoi heeft daar entegen verklaard dat de Verenigde Staten zich doof houden eit een ant woord op het oorspronkelijke aanbod uit Hanoi willen uitstellen. Wel hebben de Noordvietnamese premier en minister van Buitenlandse Zaken tegenover Char les Collingwood, correspondent van de CBS. zich zeer verlangend getoond om te gaan onderhandelen en daarbij als mogelijke plaats de Cambodjaanse hoofdstad Pnom Penh genoemd. In Washington is ook verklaard dat president Johnson de grenzen van het gebied, waarin Amerikaanse toestellen mogen bombarderen, heeft ingekrompen tot de l»dc breedtegraad, ruim 80 kilo meter zuidelijker dan de aanvankelijk aangehouden 20ste breedtegraad. Presi dent Johnson heeft bovendien in het weekeinde gesproken met generaal West- moreland over het aanwijzen van een militair raadsman bU de besprekingen met Hanoi en de opvolging van de ge neraal. die in juli stafchef van het Ame rikaanse leger wordt. Westmoreland is weer naar Saigon teruggekeerd, na ver klaard te hebben dat de militaire situatie in Zuld-Vietnam thans beter is dan ooit In Zuid-Vietnam is overigens de strijd, na het ontzet van de basis Khe Sanh, weer fel opgelaaid. Bij Dah Nang en Saigon sneuvelden veel Vletkongstrijders. HILVERSUM. De N.T.S. sul mor- gemnlddag van 16.30 tot 17.30 uur een rechtstreekse reportage via Nederland 1 uitzenden van de begrafenis van dt. Martin Luther King In Atlanta. De uit - ending zal via de eommunieatiesatellel Early Bird naar Europa worden over geseind. De kans bestaat, dat de repor tage, die wordt overgenomen van de Amerikaanse t.v., uitloopt tot 18.00 uur. De N.R.U. deelt mee. dat de radio reportage van de begrafenis van ds. King van 16.30 tot 17.30 uur zal worden uitgezonden. Achtervolgde inbreker reed met auto in gracht AMSTERDAM (ANP) Dt 30-Jarig. Hagenaar N. J. E. L», die in de Jordaan in Amsterdam dóór rechercheurs met zijn 26-jarige maat K. W. R uit de hoofdstad bij een inbraak was betrapt, raakte tij dens zijn achtervolging even de kluts kwijt en reed met zijn auto ln de Brou wersgracht. De man wist zichzelf te red den en zwom naar de kant waar de re chercheurs hem arresteerden. Tijdens een woeste en wilde achtervolging door de Jordaan loste de Hagenaar zijn maat. Deze sprong, toen de auto daarvoor even langzaam ging rijden, er uit. Hetzelfde deed een rechercheur uit de het duo achtervolgende politiewagen en hU dook op de Amsterdammer, die gearresteerd

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1