Ste£cidse(Boti/fcci/rit Terreurgolf overspoelt Amerika CARMICHAEL: DIT IS NOG KINDERSPEL LEGER GRIIPT IN IN WASHINGTON Utrechtse helderziende geeft signalement dader moord op King LUCHTAANVALLEN GAAN NOG DOOR Bid voor ds. King DANSEN NASA twijfelt aan Saturnus Khe Sanh ontzet DANSEN DE SHOES Door shocktherapie rompslomp te lijf Waanzin van moderne tijd DANSMIDDAG PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENT!EAFDELING 20826 GIRO 10 30 03 Bank: Amro-Bank N V., Lelden DIRECTIE: C. M DRABBE - J. F. J. M KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4.45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. poGt ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) ZATERDAG 6 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN J OPKLARINGEN De weersverwachting, meegedeeld door bet KNMI, geldig tot hedenavond; Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Overwegend matige wind tusen west en noord en weinig verandering In temperatuur. 59e jaargang, no. 17.415 (Van onze correspondent) UTRECHT De Nederlandse helderziende Gerard C'roiset uit Utrecht, die reeds enige malen assistentie heeft verleend aan Amerikaanse politieautoriteiten, heeft in een persoonlijk ge sprek aan de heer C. II Enkelaar, hoofd van het NTS-pro- gramma, gisteravond telefonisch de volgende mededeling ge daan met betrekking tot de moord op ds. Martin Luther King. „De dader is ongeveer 40 jaar. Hij draagt een grote lichte gleufhoed, gewoonlijk achter op het hoofd. Voorts draagt hij een groenachtige stropdas los over de open kraag van zijn overhemd en een te wijd licht jasje, losjes over zijn lichaam. De man is 1.78 m. lang, heeft schoenmaat 46, is breed ge schouderd en heeft een gelige gelaatskleur, zomede een grove vlezige neus en blauwe ogen. Na de moord heeft de dader zich te voet door een smalle steeg begeven. Op de ene hoek van deze steeg is een café, en daartegenover op de andere hoek een winkel gevestigd. Tus- café en winkel door heeft hij zich begeven naar het einde de steeg, die uitkomt op een pleintje met een ruw onbe bouwd terrein. Daar stond een groene of blauwachtige auto, naar het mij voorkomt een Ford van ongeveer vier jaar oud met brede gele strepen. Met deze auto is hij gereden naar het noordoosten van de stad. Hier staan flats. In een van deze flats woont hij. In de omgeving van de flats staan op elkaar drie rode tanks of ketels. Hij lijkt me van beroep een zakenman, vertegenwoordiger of zoiets. De dader was in gezelschap van een jongeman van 23 24 jaar. Deze draagt een gordel met een revolver, donkere broek, blauw overhemd (is het daar warm, ik zie geen jasje, vroeg Croiset), donker haar, 1.72 m., fors type. De moord werd gepleegd op aanzet van een negersekte, die „de heilige oorlog tegen de blanken wil". Tot zover de mededelingen van Gerard Croiset, die destijds van de politie van New York als souvenir voor eerder ver leende assistentie een gouden speld ontving met het opschrift: „ereluitenant van de New Yorkse politie". De politie van Memphis gaf als signalement: de moordenaar is een blanke man van tussen de 26 en 32 jaar oud, met peper- en zoutkleurig haar. De moordenaar zou ongeveer 1.80 lang zijn, er gezond uitzien en een geschat gewicht van tussen de 75 en 80 kilo hebben. Hij droeg volgens de getui gen een donker pak en wit overhemd en vluchtte na het los sen van het schot de straat op, waarbij hij een kartonnen doos droeg, de doos werd later op straat gevonden en bevatte het moordwapen. De moordenaar had vermoedelijk zijn intrek in een kosthuis genomen gelegen tegenover het motel, waar ds. King verbleef. Met haar dochtertje Bemlse Alber- tina aan de hand daalt de weduwe van dominee King de trap af van het vliegtuig waarmee het lichaam van haar man naar haar woonplaats Atlanta werd vervoerd. Achter me vrouw King een broer van de vermoorde. Kard. Mindszenty mag Hongarije verlaten PARIJS (KNP) De Hongaarse n nister-president Jenö Fock heeft tijdens een persontvangst in Parijs verklaard, dat zijn regering bereid is kardinaal Mindszenty vrij het land te laten De Hongaarse regering weigert de Hongaarse bisschoppen echter toestem ming voor een bezoek aan Rome. De waarnemend voorzitter van de Hongaar se bisschoppenconferentie, mgr. dr Miklós Dudas van Hajdudorog, heeft de Paus moeten berichten, dat hij zijn door het kerkelijk wetboek voorgeschreven vijfjaarlijkse bezoek aan de Paus niet kan brengen. ADVERTENTIE Nederlandse bisschoppen UTRECHT (KNP) De Neder landse bisschoppen hebben naar aanleiding van de moord op domi nee Martin Luther King in Mem phis de volgende verklaring afge legd: Te midden van de blijdschap om de nieuw perspectieven, die in de laatste dagen voor de vrede in Vietnam, zijn opengegaan wordt geheel de wereld plotseling ver bijsterd door de laffe moord op do minee Martin Luther King. De bis schoppen van de katholieke Kerk in Nederland roepen alle gelovigen op met name a.s. zondag om te bidden voor hem, zijn nabestaan den en zijn volk en om God te vra gen, dat hij alle pogingen Protest Hanoi: China; politiek Sporthotel Spiero Nieuwveenseweg 21 - Nieuwkoop presenteert hedenavond de Engelse sensatie The Marmalade! (hit: I can see the rain) met in het voorprogramma: INCREDIBLE en FREE SPIRIT Aanvang 8 uur. Kaarten v.a. 7 uur aan de zaal verkrijgbaar. KAAP KENNEDY, (Reuter) Onder de Amerikaanse ruimtevaartdeskundigen groeit de twijfel aan de bruikbaarheid van de Satürnusraket bij lanceringen van bemande ruimtevoertuigen. De derde trap van de raket ontplofte deze week bij een proeflancering. Ze spatte uit el kaar en we weten niet waardoor, zei een woordvoerder van het Nationale bureau voor lucht- en ruimtevaart. De raket had een vlucht van meer dan een half miljoen kilometer door de ruim te moeten maken op een nagebootste tocht naar de maan. De Apollocabine vol tooide niettemin de berekende ruimte- vlucht en werd later bij Hawaii uit zee opgepikt. Leger Egypte weer op peil PARIJS (Reuter) De Sovjet-Unie heeft voor alle wapens die Egypte in de oorlog tegen Israël heeft verloren, i we geleverd. Het Egyptische leger i beter dan voordien. Dit heeft de Egyp tische ambassadeur in Parijs El Naggar verklaard. bedrog DEN HAAG (A.F.P. - D.P.A. - Reuter). Hanoi heeft de Verenigde Staten er beschuldigd de bombardementen op Noord-Vietnam, ook ten noorden van de twintigste breedtegraad, voort te zetten. De Amerikaanse luchtmacht heeft mee gedeeld dat alleen doelen in het zuiden m Noord-Vietnam zUn gebombardeerd. Noord-Vietnam protesteert hier krach- j tig tegen en eist dat alle acties tegen j Noord-Vietnam worden gestaakt en dat de Amerikaanse troepen en die van de andere bondgenoten van Zuid-Vietnam I worden teruggetrokken opdat het Viet- ?se volk over zijn eigen lot kan beschikken. China heeft eerst thans op president Johnsons verklaring van zondag waarin hij de bombardementen beperkte, ge reageerd. Peking heeft echter met nog geen woord gerept over het Noordviet- namese antwoord waarin Hanoi aan kondigde vertegenwoordigers te zenden voor een gesprek met de Amerikanen. Volgens Radio-Peking hebben de Ameri kanen direct na Johnsons toespraak de bombardementen geïntensiveerd Johnsons rede „politiek bedrog en oor- logschanta^". Het Krerrilth stemt wel in met de ontwikkelingen na Johnsons rede. In een verklaring werd het besluit van Hanoi gaan praten „een realistische manier m de oorlog te beëindigen" genoemd. President Nguyen VarïThieu van Zuid- Vietnam twijfelt aan de oprechtheid van Hanoi voor het houden van een succes volle vredesconferentie en waarschuwde dat hij volledige mobilisatie zal afkon digen als Noord-Vietnam weigert om vredesbesprekingen aan te gaan. MEMPHIS—WASHINGTON (Reu- ter-AP) Terwijl 350 rechercheurs met alle hulpmiddelen die de FBI tot zijn beschikking heeft, in Mem phis en omliggend gebied, zoeken naar de moordenaar van ds. Martin Luther King, koelen de negerbevol kingen van Washington, Chicago, New York, Detroit en vele andere steden hun woede met molestatie, j plundering en brandstichting. In Washington moest president Johnson het leger te hulp roepen om de toe- stand meester te worden. Het af gekondigde uitgaansverbod werd volmaakt genegeerd. In Memphis ziet men met grote vrees de massale betoging van maandag tege moet, die georganiseerd is ter nagedach tenis van ds. Martin Luther King. Stokely Carmichael, de aggressieve lei der van de militante negergroeperingen heeft de oorlog verklaard aan blank Amerika: „Met de dood van King is de laatste hoop van de blanke vervlogen". HU waarschuwde zUn volgelingen met acties te wachten tot zü over wapens zouden beschikken en hU waarschuwde de blanken dat. wat nu gebeurde, nog maar kinderspel was met wat nog te gebeuren stond. Bij de onlusten van gisteren en van nacht z(jn er al dertien doden geteld: zes in Chicago, vijf in Washington, een in Tallahassee (Florida) en een in Mem phis. Het aantal gewonden en gearrea- teerden loopt in de honderden. Pas tegen middernacht begon de onrust hier en daar te verminderen. Het stoffelijk overschot van Martin Luther King is overgebracht naar At lanta, waar dinsdag de begrafenis zal plaats hebben in tegenwoordigheid van president Johnson. Het katholieke tijd schrift Ave Maria heeft president John son verzocht Paus Paulus uit t» nodigen de begrafenis bjj te wonen. Voor Martin Luther King naar Atlanta werd over gebracht is hij enige tqa opgebaard ge weest in Memphis, op verzoek van de negerbevolking van de stad. Openlijk huilend liepen honderden langs de baar van de man, die de geweldloosheid pre dikte en door geweld omkwam. Een vrouw had een transistor bij zich. dat de Memphis Blues liet horen toen langs de bronzen kist liep. Andere vr wen raakten volkomen van streek toen zij de rouwkamer betraden. In Washington heerste gisteravond een dusdanige anarchie dat president Johnson het leger te hulp moest roepen. Militairen met de bajonet op het geweer legden een cordon om het Kapitool en brachten mitrailleurs in stelling terwijl elders in de stad benden negers onge stoord plunderden en brandstichtten. De politie zsg geen kans om de orde te herstellen. Zodra politie en militairen in de buurt waren, was het rustig maar laaide het geweld op andere plaatsen op Niemand stoorde zich aan avondklok of uitgaansverbod. Terwijl politiewagens, met stenen bekogeld, door de straten Joe gen klonk allerwegen brekend glas en stortten groepen negers zich op televi sietoestellen. radio's en fotocamera's. Een neger, die met een televisietoestel wegliep, werd achterna geeeten door een agent. Hij wierp het toestel naar de agent met de kreet: „Val dood blanke" en rende weg. De brandweer kwam han den i e kort. Zodra een brand glbluat was. laaide ergen^nders 'n nieuwe brand op. In New York 'rukte een leger van honderden negers uit Harlem op naar de winkelwijken van Manhattan een spoor van vuur en vernieling achter zich la tend. Er zijn meer dan honderd arres taties verricht. In totaal werden zestig branden gesticht. In Chicago z|jn 6000 man van de na tionale garde opgeroepen om de orde te trachten te handhaven. In Detroit werd eveneens brandge- sticht en geplunderd. In Memphis, de stad waar King ver- Voor het Kurhaus Srheveningen hangen vanmiddag 'n DAF-vracht- ivagen en een personenauto »n de kabels ran een kraan. DU grapje van acht ton sivaar staat er te kijk in verband met het veertigjarig be staan van DAF, dat vanmiddag door vertegenwoordigers van het bedrijf uit heel Europti in het Kurhaus wordt gevierd. De heer J. Blansjaar tal een feestrede uitspreken en namens de dealers een bedrag van x'ijftigduizend gulden aanbieden a/in directeur Huub i«an Doorne, be stemd voor een kunstwerk én de fabriek-in-aanbouw. moord werd, is het, na aanvankelijke onlusten vrtf rustig geworden. Militairen en politie patrouilleren door lege straten. Tijdens de onlusten zijn 200 branden gesticht en 135 arrestaties verricht. Met man en macht wordt in en om Memphis gaaocht nanr Kings moorde naar: een blanke lussen de 26 en 32 Jaar. De politie en FBI hebben, gezien de aan wijzingen waarover zi) beschikken, goe de hoop op succes. Vooralsnog neemt men aan dat de moord 't werk ls van een persoon en dat er geen sprake Is van een samenzwering. Er is 100.000 dollar uitge loofd voor hem die inlichtingen kan ge ven die lelden tot arrestatie van de moordenaar. De plaatselijke pers van Memphis heeft daar nog eens 50.000 dollar b|J gelegd. Thant verzocht bij Vredespaleis ds. Martin King te herdenken DEN HAAG De secretaris-reneraal van de Verenigde Naties, Oe Thant, is verzocht morgenmiddag om één uur voor het Vredespaleis enige woorden te spre ken in verband met het overlUden van ds. Martin Luther King Zoals in een deel van onze editie reeds gemeld organiseert de werkgroep V.N. (bestaande uit Sja- loom, KWJ en Stichting Ruimte) dan een solidariteltsdemonstratie voor de Verenigde Naties. Deze demonstratie is voor ieder toegankelijk. (ADVERTENTIE) Enorme gezellige dansavond gl V IEDERE ZONDAG 8—11 UUR ANT. CLUBHUIS LEIDEN' Entree 1.75 OM DA NS SumuEtntOEGSTGEEST 1 ADVERTENTIE SAIGON A.P.). Het beleg van Khe Sanh dat zesenzeventig dagen ge duurd heeft, is officieel doorbroken ver klaard. Mariniers en eenheden van het leger achtervolgen de terugtrekkende Noordvietnamezen. DE STAD ROME te WARMOND ZATERDAGAVOND THE COLLS ZONDAGMIDDAG, tuur THE BUFFOONS ZONDAGAVOND P O C O M A N I A (ADVERTENTIE) In DON BOSCO ZOETERWOUDE op ZONDAG 7 APRIL. Aim vang 8 i Gouverneur mr. J. Klaasesz: Korte tijd heeft het lichaam van douiln e King opgebaard gelegen In de stad Memphis, waar King werd vermoord. Enkele jonge negers bren gen de grote negerleider hier een laatste groet. financiering, die moeten worden opge lost. problemen over de hoogte van de -rplcegprijs. En telkens wil men de (ADVERTENTIE) Hotel „DE BEURS' NOORDWIJK IEDERE ZONDAG The Runaways (ADVERTENTIE) Geen krant ontvangen? Bel tussen 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt o de krant alsnog gebracht. Waar s gentschappen rfji (Van onze parlementaire redactie) DEN HAAG Gouverneur mr. J. Klaasesz van Zuid-Holland heeft heel wat losgelaten, met name in de ambte- Ujke wereld, toe lui bU dr opening van een psychiatrisch ziekenhuis te KatwUk, sei, dat dit gebouw wel een miljoen duur der was geworden door de rompslomp, die er jarenlang omheen werd gebouwd. Mr. Klaasesz (61 jaar. bUna koperen jubilaris als commissaris der koningin) xegt: „Ik zeg bU iedere gebeurtenis wel wat geks. maar deae keer zijn er heel veel reacties gekomen. De telefoon heeft niet stilgestaan. Iedereen wil meer weten. «■conomiMhc.««Kiesbureau- bieden hun diensten aan. Ik had dit allemaal niet verwacht, maar ik heb er helemaal geen spUt van. dat ik het gezegd heb. want we leven in een krankzinnige wereld". Ik kwam erop, omdat ik, voordat ik naar Katwijk ging. nog even het dossier wilde inzien om mijn geheugen op te frissen. Het was een enorme berg. En dat was dan alleen nog maar het pro vinciale dossier. Bij de gemeente, het hoogheemraadschap, bij het departement, overal heeft men zulke bergen papier over deze ene zaak. Want hoe gaat dat? Als een plan wordt geboren moet er over worden gepraat en gecorrespon deerd. Dat kost allemaal tijd. Intussen komen er nieuwe wensen of moeten vorige wensen worden teruggeschroefd. Dan praat en schrijft men weer. Ver volgens zijn er moeilijkheden met de Als je dan eens alles zou gaan uit rekenen. als je zou nagaan wat er aan lonen moet worden betaald aan al die ambtenari-n. die aan ao'n project werken, wat het tUdverlies voor die velen kost. die al vergaderende besluiten moeten nemen, dan behoeft het niet te verwon deren. dat zo'n project een miljoen meer kost dan je in eerste aanleg denkt. Want intussen hier was het elf jaar gaan ook dr bouwlonen en de materiaal kosten omhoog. Hoe i de icties? „De meeste waren zeer positief". Hoe het anders moet, weet ik ook niet Onze bezeten wereld ls zo georganiseerd, dat we niet zonder papierwinkel kunnen. De Tweede-Kamerleden Boot en De Vreeze (KVP) hebben de ministers Rool- vlnk en Beernink intussen vragen ge steld over de uitlatingen van mr. J. Klaasesz (ADVERTENTIE) SLOTBAL 1e ZONDAG NA PASEN STADSGEHOORZAAL EVERT CASTELEIN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1