DS. MARTIN LUTHER KING VERMOORD AUTOPARADE Johnson diep ontdaan Politie snelde van alle kanten toe SIMCA Volgende week al gesprek? Dossier van meter hoog voor bouw ziekenh uis Katwijk Onlusten uitgebroken in vele Amerikaanse steden Grootscheepse speurtocht naar blanke moordenaar DANSEN PAGE 14 Reis naar Honoloeloe uitgesteld Roken oorzaak van brand Weesp Vrouw dood in sloot gevonden MOSKOU GONST VAN GERUCHTEN GROTE OCCASION SHOW Kosten miljoen hoger PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTTEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIRECTIE: C. M. DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4.45; p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.0019.00 u.) VRIJDAG 5 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN NACHTVORST Veranderlijke bewolking met plaatselijk enkele buien. Overwegend matige wind uit noordelijke richtingen. Vooral ln het noorden en westen van het land op vele plaatsen nachtvorst, morgen middag ongeveer dezelfde temperaturen als van- 59e jaargang, no. 17.414 MEMPHIS (AP-Reuter) Ds. Martin Luther King, 39 jaar, winnaar 1964 van de Nobelprijs voor de vrede, is vannacht in Memphis (Tennessee) doodgeschoten, terwijl hij op het balkon stond van het Lorrainehotel. Een kogel trof hem in hals en gezicht. Hoewel de politie onmiddel lijk ter plaatse was, slaagde de moorde- Volgens ooggetuigen stond King op het balkon en boog zich voorover om iets te zeggen tot enige medewerkers op de binnenplaats. Op dat moment werd er geschoten. Iemand snelde toe en poogde met een handdoek het bloed te stelpen. King kon niet meer praten, maar zijn ogen waren nog open. Ruim een kwar tier later stierf hij in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk vanwaar er geschoten is. Aanvankelijk heette het, dat van de straat af was geschoten, la ter werd de mogelijkheid van een rij dende auto geopperd en weer later noemde men de mogelijkheid van een kamer, gelegen tegenover het hotel. Er was vrij veel politie in de buurt. „Ze kwamen van alle kanten aanren nen", aldus een medewerker van King, tevens getuige van de moord. „Ook uit de richting vanwaar het schot viel". Heel het huizenblok f werd hermetisch afgesloten. Er werden twee mannen aangehouden, die evenwel later weer op vrije voeten zijn gesteld. Mevrouw King bevond zich op het vliegveld van Atlanta, gereed om naar Memphis te vertrekken, toen haar de dood van haar man werd medegedeeld. „Ik wist dat dit zou gebeuren", snikte zij, „het is Gods wil". Aanslagen Op Martin Luther King zijn in de af gelopen tien jaar twee aanslagen ge pleegd. Twee jaar geleden wierp iemand een mes naar hem, toen hij in Chicago een toespraak hield. In 1957 mislukte een bomaanslag, gepleegd op zijn huis in Montgomery. In zijn laatste toespraak, gisteren in Memphis gehouden, zei hij: „Er wordt gesproken van bedreigingen van de kant van onze zieke, blanke broeders. Ik wil graag nog lang leven, maar ik ben daar nu niet bezorgd om. Ik ben nergens bezorgd om". Martin Luther King, die zijn hele leven gestre den heeft voor de gelijkberechtiging van de Amerikaanse negers, was een groot bewonderaar van Gandhi, wiens politiek van geweldloos verzet hij be wonderde en volgde. Uitbarstingen De moord öp King heeft in verschil lende Amerikaanse steden aanleiding gegeven tot uitbarstingen van woede van de negerbevolking. In Washington vlogen plunderende en brandstichtende negers de straat op. De politie moest traangas gebruiken. De geweldplegingen hadden plaats tot vlak bij het Witte Huis. Drie huizenblokken werden door negers bezet. In Memphis zelf renden negerjongens met brandbommen door de straten. Ook werden activiteiten van sluipschutters gemeld. In Nashville wer den 4000 man nationale garde in staat van alarm gebracht, nadat auto's wer den bekogeld en winkels geplunderd. naar erin te ontkomen. Met man en macht wordt gezocht naar een in het wit geklede blanke, die wegrende van de plaats van de misdaad en ontkomen zou zijn in een witte auto. Er is wel een geweer met telescoop vlak in de buurt gevonden, maar het is niet bekend of dit het moordwapen is. Toen de moord op King bekend werd, brak de hel in verschillende Amerikaanse ste den los. Groepen negers, met stenen, stokken en kettingen gewapend plunder den, stichtten brand en bonden de strijd aan met de politie. Vooral in Memphis zelf, New York, Washington en Nashville ging het er heet toe. (ADVERTENTIE) ZATERDAGAVOND 6 APRIL PATRONAATSGEBOUW te OEGSTGEEST AANVANG 8 UUR De weduwe van ds. King vecht tegen haar tranen wanneer zij in Atlanta terugkeert. Direct na het bericht van de aanslag was zij naar Mem phis gevlogen, maar toen ze hoorde dat haar mi «O i gestorven aar huis terug. De broer van de vijf jaar geleden ver moorde negerleider Medgar Evers tracht te de gemoederen tot bedaren te bren- In New York moest burgemeester Lindsay persoonlijk optreden om een einde te maken aan omvangrijke plun deringen ert geweldplegingen in Harlem en andere wijken. In Boston werden politiewagens aangevallen onder de kreet „moordenaars, moordenaars". In Raleigh, Jackson, Nartford, Tallahassee, Greenboro Monticello deden zich. even eens onlusten voor. Slachtoffers De rassenkwestie heeft in de Verenig de Staten al aan vele mensen het leven gekost. In de eerste dagen van de bewe ging voor gelijke burgerrechten voor blanken en negers verloren in september 1963 te Birmingham (Alabama) vier kinderen het leven bij een bomaanslag op een negerkerk. In datzelfde jaar werd een functionaris van het „natio nale genootschap voor de vooruitgang van gekleurden", Medgar Evers, voor zijn huis in Jackson (Mississippi) dood geschoten. In 1964 werden drie leden van de burgerrechtsbeweging ontvoerd, ver moord en begraven op een boerderij te Philadelphia (Mississippi). In maart 1965 werd de 39-jarige blanke mevrouw Viola Liuzzo uit Detroit uit een passerende auto doodgeschoten, toen zij een neger die aan een vrijheidsmars van Selma naar Montgomery (Alabama) had deelgeno men, naar huis bracht. Onder de talrijke andere slachtoffers van rassengeweld bevonden zich in dat jaar twee ijveraars voor rassengelijkheid, Danials en een katholieke priester Morrisroe, van wie de eerste werd vermoord en de andere zwaar gèwond. In 1966 werd James Meredith, die in 1962 als eerste neger aan de universi teit van Mississippi studeerde, bij een vrijheidsmars in Mississippi neergescho ten. Hij werd slechts licht gewond. In de zomer van 1967 werd bij Natchez in dezelfde 6taat een andere neger, Whar- lest Jackson, vermoord. (ADVERTENTIE) paasvoordeel t/m 6 april melk hazel nootjes gram van 109 ADVERTENTIE ONZE SHOWROOM IS VANAVOND NOG OPEN TOT 10.00 UUR KOMT U OOK? AUTO BIERMAN Stationsweg 11-17 Telefoon: 4 0 4 4 7 „Nu weet ik hoe ziek Amerika is" (Van on2e correspondent) ATLANTA „Het is gods wil, wij wisten dat het kon gebeuren", zo zei mevrouw King snikkend toen zU het nieuws van de moord op haar man vernam. Zy was op het vliegveld van Atlanta, op weg naar Memphis, toen zü op de hoogte werd gesteld, en keerde onmid dellijk terug naar huis. Dr. Kings vader, hulppredikant van de Baptistenkerk in Atlanta, zei by het vernemen van het tra gische nieuws: „Nu weet ik hoe ziek Amerika is". King bekend werd. Hier WASHINGTON (Router-AFP- AP) Naar aanleiding van de moord op ds. Martin Luther King heeft een diep ontdane president Johnson zyn reis naar Honoloe loe, waar hy over de kwestie Vietnam besprekingen zou voe ren, een dag uitgesteld. Staande voor het Witte Huis vroeg hy alle Amerikanen het blinde ge weld, dat ds. King het leven heeft gekost, te verwerpen. „Amerika is geschokt en be droefd. Ik bid dat de verwanten van ds. King troost zullen vinden in al hetgeen hy heeft getracht te doen voor het land waarvan hy zoveel hield". Johnson heeft persooniyk mevrouw King opge beld om haar zyn deelneming te betuigen. Vice-president Humphrey noem de de dood van King „tragisch en smartelyk voor zyn familie en het land. Déze misdaad brengt schande over ons land". Robert Kennedy gelastte onmid- dellyk al zyn verkiezingstoespra ken af. In de toespraak waarmee hy juist op het tydstip van de moord bezig was, zei hy over King: „Hy wydde zicb aan rechtvaardigheid en liefde onder de mensen. Er is een lid van myn familie vermoord; de moor denaar was een blanke". Gouverneur Rockefeller van New York gaf onmiddeliyk bevel de vlaggen van de openbare gebou wen halfstok te laten hangen. Evangelist Billy Graham stelde naar aanleiding van de moord op King vast. „dat deze misdaad een dramatische aanwyzing is, dat tienduizenden geesteszieke men sen in Amerika rondlopen". Richard Nlxon sprak van een „tragedie voor onze natie". De bekende voorstander van de rassenscheiding, ex-gouverneur Wallace van Alabama noemde de moord „zinloos en misdadig". In Vietnam waren de Ameri kaanse troepen, onder wie zich relatief veel negers bevinden, verbysterd en verslagen over de moord. Radio Saigon zond rouw muziek uit. Leiders van de militante neger- organisatie de CORE roemden King om zyn oprechtheid en voegden daaraan toe: „Thans Is het tydperk van de geweldloos heid afgesloten". Volgens premier John Vonder van Zuid-Afrlka Is ds. King door een communist vermoord. Hy zei ook te geloven dat de moorden op wyien premier Hendrik Ver- Hoerd van Zuld-Afrika en presi dent Kennedy het werk van communisten waren. WEESP (ANP) Het onderzoek van de rijkspolitie en justitie naar de oor zaak van de grote brand in Weesp heeft uitgewezen dat vrijwel zeker het roken van een der employés in de nabijheid van zeer gevaarlijke stoffen de brand heeft doen ontstaan. Een 23-jarige em ployé uit Amsterdam, die werkzaam was in de afdeling waar polyester stof fen werden gebruikt, heeft toegegeven gerookt te hebben. Tegen hem is op last van de justitie proces-verbaal opge maakt. ADVERTENTIE IJSSELSTEIN (ANP) Een 46-jarige inwoonster van IJsselsteln is door ver drinking om het leven gekomen. Het slachtoffers, mevrouw G. Versteeg werd dood in een sloot gevonden door een passerende schooljongen. De politie ver moedt dat de vrouw door een felle wind stoot van haar fiets is geduwd en in het water is terecht gekomen. Het slachtoffer was moeder van vier kinderen. WASHINGTON/SAIGON (AP-Reuter) Amerikaanse radiostations hebben uit Moskou gemeld dat volgende week dc eerste contacten tussen Washington en Hanoi in Moskou zulten plaats vinden. In Hanoi zou men met de eerste voorbe reidende besprekingen akkoord gaan. Hanoi zou bovendien een vermindering van de gevechtsactiviteiten in Zuid-Vlet- nam aan zyn militairen willen opdragen, mits de aanvallen tegen Noord-Vietnam volledig worden gestaakt. Al deze berich ten stammen uit „welingelichte bron". Washington heeft zich nog van commen taar onthouden. Overigens hebben tal van landen aangeboden als gastland voor de besprekingen op te treden. Moskou heeft verklaard volledige steun te geven aan de besprekingen. Generaal Westmoreland is naar Hono loeloe vertrokken voor een ontmoeting met president Johnson, de eerste sedert de aankondiging van het vertrek van Westmoreland uit Vietnam op 1 juni. Ambassadeur Bunker zou later vertrek ken, na eerst een onderhoud te hebben gehad met de Zuidvietnamese regerings leiders. President Johnson heeft vóór zijn vertrek naar Honoloeloe nog een onder- MORGEN LAATSTE DAG AUTO BIERMAN Stationsweg 11-1T Tol. 40441 Mr. J. Klaasesz geprikkeld houd met oud-president, Eisenhower. In Honoloeloe wil Amerika met zijn bond genoten spreken over de gevolgen van stopzetting van de bombardementen op Noord-Vietnam en eventuele vrrdes- kansen Washington heeft ook bekendgemaakt een Noordvletnamese klacht te zullen on derzoeken als zouden Amerikaanse bom menwerpers gisteren bommen hebben ge worpen in het uiterste noordwesten van Noord-Vietnam, ver benoorden de twin tigste breedtegraad. Het gebied dicht bevolkt ligt dicht bij de Laotlaanse Amerikaanse hoge officieren hebben vanmorgen bekendgemaakt dat het beleg van de basis Khe Sanh is opgeheven. Eerdei- waren gevechten uitgebroken, toen mariniers probeerden heuvel 471 te ver overen. Inmiddels Is een Amerikaanse ko- lonne van 19.000 marinier» naar de basis onderweg. Bij vergissing is vanmorgen een bombardement uitgevoerd op een Zuldvletn&mees dorp. Minsten» 10 men sen kwamen om het leven. Geen krant ontvangen? Bel tassen 6.00 en 7.00 uur, nummer S3839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zyn gevestigd, «lob tot de agent. (Van een onzer verslaggevers KATWIJK - „Als men de dossiers ziet die voor de bouw van .dit miekenhuls zijn aangelegd, komt men tot de con clusie. dat wij In een kranksinnige wereld leven. Deze ambtelijke bezeten heid heeft zo geprikkeld, dat Ik beslist van plan ben in deze leta te onderne- Aldus gistermiddag mr. J. Klaasesz, commissaris der koningin in Zuid- Holland, bij de opening van het psy chiatrische ziekenhuis Overduln te Kat wijk aan Zee. De commissaris had het over een stapel van tenminste een me ter hoog, waardoor de bouwkosten wel een miljoen gulden hoger zijn gewor den. Alle bij de bouw betrokken instan ties waren het er roerend over eens, dat de totstandkoming van dit zieken huis hard nodig was, maar niettemin blijkbaar tot in het oneindige vergnderd en bedisseld worden. Het ziekenhuis Overduln is een vesti ging van de vereniging Nederlandse hervormde stichting voor zenuw- en geesteszieken. Het heeft een beddcnca- paciteit van 228. Met bouw en inrich ting was een bedrag van ruim II mil joen gemoeid. Er is gebouwd door het bouw- en aannemersbedrijf J. H. Ro zenstraten te Amsterdam onder architec tuur van het Voorburg**» architectenbu reau Van Essen te Voorburg, In 1957 ia men met de voorbereiding voor de bouw begonnen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1