S>e CeidieSotiAant VREDE DAAGT IN VIETNAM 0LGA Wereld voorzichtig optimistisch; wrevel en verbittering in Saigon Hanoi is bereid te praten Drie kleuters bij felle brand in schuurtje gedood Redelijk pensioen 70 pet laatste loon JAMIN Goudprijs gedaald Voorhoede VS-leger vlak voor Khe Sanh Televisietoestel explodeert na blikseminslag Opnieuw 1300 man in staking in Europoort Aanvullende verzekering ontbreekt nog te vaak Een Paasbest idee met Fasen n*ar Kamsteeg... voor V.W. Massale Litstel plan Leber tot 30 april executies in Kanton Nieuwe directeur van PTT niet in gespreid bedje PAPENGRACHT32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20935 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30.03 Bank: Amro-Bank N.V., Leiden DIRECTIE: C. M. DRABBE J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4.45. p. kwart, ƒ13,35; fr. p. post ƒ16,20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) DONDERDAG 4 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN PLAATSELIJK NACHTVORST De wwsverwaehtlnf, mtrfedtchl door hot KlfMI, geldig tot morgenavond: Wisselend eewolkt met enkele buien, waarvan sommige met hagel of sneeuw Matige tot kraah* tige. aan dt kust af en toe harde westelijke wind. In het binnenland op vele plaataen nachtvorst Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. 59e jaargang, no. 17.4IS WASHINGTON - HANOI (AP-Reuter-AFP) Washington en Hanoi zijn beide bereid om contact met elkaar op te nemen om te zien of het mogelijk is tot vredesbesprekingen te komen. Dit begin van het breken van het ijs heeft in de wereld reacties opgewekt, die variëren van voorzichtig optimisme tot even voorzichtig scep ticisme. Hanoi's onverwacht welwillende reactie op Johnsons uitnodiging was verpakt in allerlei verwijten, gericht tegen Amerikaanse aggressie, maar liet niettemin aan duidelijkheid niets te wensen over. Later kwam uit Noord-Vietnam de waarschuwing, dat een eventueel staken van de bombardementen geen Noordvietnamese concessies zou uitlokken. President Johnson zal in Honoloeloe besprekingen voeren met zijn medewerkers, die met Vietnam te maken hebben. Ook president Thieu en generaal Westmoreland zijn daartoe uitgenodigd. LONDEN (AP) Dv goudprijs op de vrjje markt is vandaag een volle dol lar gedaald. De vooruitzichten op be sprekingen over Vietnam hebben het ver trouwen in de dollar, het pond sterling en Britse staatsobligaties versterkt. De goudprijs was vanmorgen 36.70 dol lar per ounce. Gistermorgen was deze prijs 37.70 dollar; de sluitprijs was 37.60 dollar. Op de markten in Frankfort en Parijs waren het pond sterling en de dollar eveneens sterk. Op de Londense aandelenbeurs tegen de Britse staats obligaties vijf achtste punt Ook de in- dustrieaandelen waren sterk. Ook de beurs in New York ging omhoog. MAN ZAT VIJF DAGEN DOOD IN STOEL ALMELO. (AN?) Eer si n*i. is ont dekt. dat de 68-jarige heer W. Tuin nit Almelo sinds vijf dagen dood in zijn stoel heeft gezeten. Een buurman, die toevallig over de schutting naar binnen keek, zag de man zitten en waarschuw de de politie. De heer Tuin is vermoedelijk vorige week donderdagnacht overleden. De kranten van vrijdag zaten namelijk nog in de brievenbus. Volgens de politie is de heer Tuin een natuurlijke dood ge storven. Hij is vermoedelijk door kolen dampvergiftiging omgekomen. W elvaartsziekten bron van nieuwe gezondheidszorg (Van een onzer verslaggevers) AMSTERDAM De toenemende wel vaart wordt voor de overheid een bron van nieuwe gezondheiszorg. Het overma tig gebruik van genotmiddelen als ge volg van de welvaart brengt volgens staatssecretaris Kruisinga van Volksge zondheid gevolgen met zich mee, die niet onderschat mogen worden. De volksgezondheid zal daarom moe ten nagaan welke maatregelen nodig zijn. om het roken tegen te gaan en om de eventuele gevolgen van een verande rende voedingsgewoonte op te kunnen vangen. Staatssecretaris Kruisinga sprak hier over vandaag op het twintigjarig-be- staansfeest in Amsterdam van de We reld Gezondheidsorganisatie. Ho Tsji Minh. president van Noord- Vietnam, die, onverwacht, een te gemoetkomende houding jegens de V.S. heeft aangenomen. Onder de Zuidvietnamese leiders heeft de onverwachte ontwikeling twijfel, wre vel en zelfs verbittering gewekt, al heeft dit geen weerslag in de voorzichtige offi ciële verklaring die zij in Saigon hebben laten verschijnen. Vooral het katholieke blok is ernstig boos. Boos omdat de bom bardementen deels zijn gestaakt, boos omdat Thieu naar Hanoloeloe gaat. zodat het erop lijkt dat hij door Johnson ont boden is. Elders in de wereld zijn de reacties gunstiger President De Gaulle die lang kritiek op de VS heeft gehad, noemt nu het initiatief van Johnson een „redelijke en moedige daad". Naar verluidt zou hij met Noord-Vietnam overleg hebben ge pleegd over stappen die tot vredesonder handelingen zouden kunnen lelden Een kennelijk opgelucte Oe Thant heeft het Europese hoofdkwartier van de VN •aangebodeu al* plaat* voor' eventuele onderhandelingen. Paus Paulus volgt de situatie „met hoop op toekomstige posi tieve ontwikkelingen". Johnsons politieke tegenstanders in de V.S. hebben zich zeer voldaan getoond en in een officiële Britse verklaring wordt hoopvol en met voldoening ge reageerd. Canada verwacht dat het einde van de oorlog in 'zicht komt en houdt zich, als lid van de controlecom- ie voor Vietnam, gereed om aan een vredesconferentie deel te nemen. In Amerikaanse politieke kringen houdt zich, voorzichtig optimistisch, op de vlakte en waarschuwt men dat de strijd nog niet voorbij is. Moskou heeft tot dusverre nog niet gereageerd. Geen krant ontvangen? Bel tusscD 6.00 en 7.00 uur, nummer 33839 en per speciale koerier wordt u de krant alsnog gebraebt. Waar agentschappen zijn gevestigd, wende men zich tol de agent SPORADISCHE TEGENSTAND SAIGON (AP) De voorhoede van een büna 20.000 man sterke Amerikaanse en Zuidvietnamese troepenmacht is opgerukt tot minder dan anderhalve kilometer van de omsingelde basis Khe Sanh in het noordwesten van Zuid-Vietnam. Ver wacht wordt, dat deze voorhoede vanavond nog het kamp bereikt. Khe Sanh wordt belegerd door naar schatting 20.000 Noordvietnamezen, die onder de persoonlijke leiding zouden staan van Vo Nguyen Giap, de overwinnaar van Dien Bien Phoe. Tot dusverre hebben de oprukkende Amerikaanse cn Zuidviet namese troepen weinig tegenstand ontmoet. De opzet van de operatie is dc ver keersweg 9 weer vrij te maken, zodat Khe Sanh weer over land bevoorraad kan worden. Khe Sanh was tot voor enkele maanden een oase van rust. Terwijl de 5000 Amerikaanse mariniers lagen te zonnen, sport bedreven of naar films keken, voerde Noord-Vietnam honderden kannonnen en ander wapentuig in het diepste geheim aan. Op 20 januari brak de hel los: onafgebroken artilleriebeschietingen en totale omsingeling, zodat de basis en dit niet zonder gevaar alleen uit de lucht bevoorraad kon worden. De laatste weken hebben de Noordvietnamezen een deel van hun troepen teruggetrokken. CLINGE Bij een brand in een houten schuurtje in Clinge (by Terneusen) «ijn drie kinderen van vier jaar om het leven gekomen. Het zUn Alex Verschuren. Mare Nücsscn en Dirk van Dorsselaer. Een vierde Jongetje van tea Jaar. Dannie van Goethem, kon op het nippertje aan de vlammen ontkomen. Aangenomen wordt, dat de brand in het schuurtje op het erf van de 78-jarige Th. Thock is ontstaan door het spelen met lucifers. Het vuur werd door een krachtige wind aangewakkerd. In vijf minuten tijd waren nog slecht» wat sneu- lende resten te zien. waaronder de verkoolde lichamen van de kindren. De brand weer kon niets uitrichten De heer Thock zat op het moment van de brand In de bejaardensociëteit te kaarten. Dannie van Goethem rende onmiddellijk na de brand naar huis Kenrtelijk uit angst vertelde hij zijn ouders niets van het gebeurde. Inmiddels had een van de buren de smeulende overblijfselen van het schuurtje ontdekt. Er heerst ln het dorp grote verslagenheid. (Van onze correspondent) STEENBERGEN Tijdens een kort maar hevig onweer is dc bliksen in een t.v.-antennc op een huis in Steenbergen geslagen. Alle leidingen van de antenne naar de televisie brandden door. Het t.v.-toestel explodeerde. Door deze ex plosie sprongen ook alle ruiten in dc kamer. Ook de telefoonleidingen brand den alle door. Er brak echter geen brand uit, zodat de brandweer, die onmiddel lijk uitrukte, niet in actie hoefde te ko- Hoofdonderwijzer besmet zestien leerlingen met tb (Van onze correspondent) ALKMAAR Door het optreden van t.b. bij het hoofd van de Alkmaarse Prins Bernhardsrhool sijn 16 kinde ren met t.b.-bacillen besmet. Het hoofd van de school is eind februari opgeno men In bet sanatorium Zonnegloren te Kocot. Zijn ziekte kwam aan het licht, toen enkele kinderen bij een onderzoek door de schoolarts positief reageerde op de hun uitrustingstukken in jeeps en vrachtauto's, op weg naar het strijdtoneel i>oor de operatie „Pega sus", die Khe Sanh moet ontzetten. ROTTERDAM (ANP) Bij de aan- neminR.smaatschappU Fluor Nederland N.V., die op het ogenblik voor rekening van Esso Chemie in Europoort een amoniakfabriek bouwt, hebben gisteren ongeveer 1300 werknemers opnieuw het werk neergelegd. Eerder gingen al 800 man voor drie uur in staking om hun eisen betreffende loonsverhoging en ar beidstijdverkorting kracht bij te zetten. De actie van de 800 man eindigde, na dat de directie van Fluor de eisen van de stakers had ingewilligd. Zij stolden de cis dat zij de in de CAO vastgelegde gratificatie bij het beëindi gen van het dienstverband bij alle reden van ontslag uitgekeerd zullen krijgen. De werknemers van Fluur Nederland zijn niet ingedeeld in de bouw-CAO, maar hebben vanwege het grote aantal niet-bouwvakkers onder het personeel een eigen regeling. DEN HAAG (ANP) De voorzitter van het NVV, de heer A. II. Kloos. be twijfelt of de bestaande indeling en par ticipatie van de ruim 1700 pensioenfond sen aan redelijke normen van doelmatig heid voldoen. Een enorme verbetering zou naar zijn mening al worden verkre gen, indien de bedrijfspensioenfondsen zouden worden ingedeeld volgens het patroon van de bedrijfsverenigingen, waarmee waarschijnlijk tevens de weg wordt geopend om tol vcrplichtstelling over te gaan. Dit dat een einde zou ko men aan liet bestaan van een grote groep loontrekkenden. waarvoor geen enkele additionele verzekering bestaat. De te kort schietende deelneming is overigens niet het enige probleem van bedril l.s- ondernemingspensioenfondsen. In 1957 bedroeg de gemiddelde uitkering van de bedrijfspensioenfondsen 38 pro cent van de AO W-uitkering. In 1965 was dit percentage al gezakt tot 17 procent. Voor dc ondernemingspensioenfondsen was dit percentage in 1957 144 procent van de AOW en in 1965 80 procent. Dc oorzaken van deze relatieve achteruit gang zijn gelegen in de structurele aan passing van de AOW en het feit, dat de AOW welvaartvast Is. De heer Kloos signaleerde in zijn voor dracht ook het bestaan van vele kleine ondernemingspensioenfondsen. Het ge middelde aantal deelnemers bedroeg in 1964 555, terwijl het gemiddelde bij de bedrijfspensioenfondsen 13200 was. In de 13 grote bedrijfspensioenfondsen zijn dan ook meer deelnemers dan in alle an dere 1700 pensioenfondsen tezamen. (ADVERTENTIE) Dc I (ADVERTENTIE i LISSE Gladiolenstraat 39 NOORDWIJKERHOUT - Dorps straat 38 LEIDERDORP v. d. Valk Boumanweg 2 OEGSTGEEST - Ge' dit tijdens dvicscommis n Den Ha; het I pensi ln 19»;."> bol.tnd voor ongeveer 45 pro-j cent van de totale beroepsbevolking in I Inunclicmt naast dc AOW een vorm van I j additionele pensioenverzekering. Grof- weg betreft het thans driekwart van dc beroepsbevolking. Wanneer dc over- hcidssector niet wordt meegeteld dan is i volgens dc heer Kloos waarschijnlijk eenderde deel van dc loontrekkers in 't bedrijfsleven niet additioneel verzekerd. paasvoordeel t/m e april paastulband van 95 voor 85 niet duur mol heerlijk De Liberiaanse tanker .Zake Taloure" een sustersrhip van de „Torrep Canton' heeft de Rotterdamse haven •rlaten. Het schip was op verzoek van de Franse regering aan de ketting gelegd, vamvege een vordering voor het de door de „Torrey Camion" met olie bevuilde stranden. Het opheffen eau het beslag gebeurde tijdens mm kort (ffidina voor dm prmoidmt mam dm Rotterdamss rmohUusmk, schoonmaken DEN HAAG Staatssecretaris Keyzer heeft op het ministerie van Verkeer en Waterstaat een onderhoud gehad met dc Nederlandse ambassadeur in Duits land. De ambassadeur had in opdracht van minister Luns een gesprek gehad roet dc DiiUnc minister Leber naar aan leiding van de Duitse beperkende maat regelen op het Nederlandse vrachtver- TOKIO (AP) Radio-Moskou heeft om- voer. De ambassadeur heeft er b|| de geroepen, dat onlangs in Kanton ongeveci heer Leber op aangedrongen de geno- 9ii0 tegenstanders an Mao Tsc-toeng mrn maatregelen nog een» te bezien, zijn geëxecuteerd. Volgens de radio heb- j Voorlopig is de invoering van de nieuwe ben onlangs gevechten tussen militai- j regeling uitgesteld tot .10 april. Ge- ren en geurilla's plaats gehad in het ge- vraagd is voorts om soepele toepassing 1 bood van Kanton. j van de maatregelen. (ADVERTENTIE Slapen alleen is nog geen uitrusten. de diep-slaap matras waarop u ook echt uitrust! DEN HAAG De nieuwe dtrec- teUl gMMtoaJ w"i de P.T.T., de heer II. Reliviud, heeft zich giste ren aan de pern voorgesteld. Dat hU als 60-Jarige econoom niet In ren opgemaakt bed komt. blijkt uit de volgende cijfers en gegevens: Er is nog een wachtlUat van 120.000 gegadigden voor een tele foon Per aanfluiting Is een bedrag nodig van 3000 gulden. Dit vergt een niet voorhanden bedrag van 390 miljoen 8 De kosten van de P.T.T. worden voor een belangrijk deel bepaald door de loonkosten, daar veel ser vice geboden wordt met man kracht. Dit gebeurt veelal tegen kostprijs. Hier legt de P.T.T. Jaar lijks 35 miljoen op toe. De mechanisatie en de com puter zullen volgens de directeur- generaal niet leiden tot aantasting van de ..privacy". Ondanks toene mende registratie van persoonlijke gegevens blijft het ambtsgeheim Bij het muken van plannen op de lange termijn is dc kwestie van het ponsen van kaurten voor de girodienst een moeilijk probleem. De oplossing van dit probleem waagt 800 ponnstera, die per Jaar 15 miljoen kosten. Deze kosten kunnen zelfs oplopen tot 20 mil Bovendien moeten de kaarten dim direct door een machine kun nen worden gelezen. Hiervoor is een prijsvraag uitgeschreven. Tot nu toe reageerden 5000 Nederlan ders met een oplossing. Over de eerste prijs van 25 000 gulden is nog geen beslissing genomen. Ondanks de toenemende concur rentie van de banken heeft de girodienst er sinds januari van dit Jaar dagelijks 900 nieuwe rekening houders bygekregen. Naast mobilofoon en semafoon bestaat nog een nieuwe vorm van Kcsprrksovrrdrachtnamelijk de sgn. datatransmissie; of zoals men liet populair uitdrukt „Het praten op afstand met de computer" of de ontwikkeling naar „mens-machine- dialoog". Hiervoor z|Jn uiteraard tclefoor.ilnen nodig. De voorspel ling van buitenlandse deskundigen, dal over tien Jaar het halve lijnen - net In gebruik zal zijn voor de datatransmissie en de andere helft voor telefoongesprekken, kon de heer. Relnoud Net onderschrijven HIJ verwachtte ren dergelijk beeld pat aan het rlndr van deze eeuw. (Zie ook pagina 9) ADVERTENTIE)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1