SteCcicbeGoti/ïa/nt WASHINGTON KRABBELT TERUG JAMIN positie McCarthy versterkt door uitslag wiscosin Algemene indruk in Amerika en wereld: 'ei-in" bij Jamin met paaseieren. Nieuwe vorm van kunsthart in studie April doet duidelijk wat hi i wi Wachten is op Humphrey Kritiek op havenpolitiek Rotterdam Psychiatrisch onderzoek van machinist Bommen tot 100 km zuidelijk Hanoi 63.000.000 Wie van de drie geeft Giessen z n 1000ste? W ijzigingen in Poolse legerleiding PAPENGRACHT 32-LEIDEN POSTBUS 11 TELEFOON 20933 REDACTIE 20015 en 25594 ADVERTENTIEAFDELING 20826 GIRO 10.30 03 Bank: Amro-Bank N.V., Lelden DIRECTIE: C. M DRABBE - J. F. J. M. KOENS HOOFDREDACTEUR: L. C. J. ROOZEN ABONNEMENT (bij vooruitbetaling) p.w. 1.04; p. mnd. ƒ4,45. p. kwart, ƒ13,35; fr. p. po6t 16.20 ADVERTENTIES 22 ct p. mm. Telefoontjes ƒ2,— Klachten bezorging: telefoon 33839 (18.00—19.00 u.) PLAATSELIJK NACHTVORST De weersverwachting, meegedeeld door het KNMI, geldig tot morgenavond: Wisselend eewolkt met enkele buien, waarvan sommige met hagel of sneeuw Matige tot krach tige, aan de kust af en toe harde westelijke wind. In het binnenland op vele plaatsen nachtvorst. Morgen overdag ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. WOENSDAG 3 APRIL 1968 KATHOLIEK DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN 59e jaargang. 17.412 Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG Een stroom po laire lucht, in het kielzog van een inmiddels naar het oosten wegge trokken depressie, is verantwoor delijk voor de vinnige natrap van de winter; een, in alle vroegte ge vallen indrukwekkende laag sneeuw was het tastbare resultaat, dat nochtans de lentezang van de vogels niet vermocht te storen. Engeland had al een voorproefje gehad van dit witte geweld, dat de temperatuur, vergeleken by vorige week, meer dan twintig graden deed dalen. Sneeuwstormen woed den er gisteren de gehele dag. In Schotland daalde de temperatuur tot meer dan zes graden onder nuf en verontruste boeren zwoegden om pasgeboren lammeren en an der vee in veiligheid te brengen. Langs de wegen stonden stakende auto's ais evenzovele protesten tegen de wisselvalligheden van de zogeheten gematigde zone. De vooruitzichten op korte termijn zijn voor Nederland niet best: de noordwestelijke stroming blijft ge handhaafd; dus sneeuw en hagel in de komende vierentwintig uur en hier en daar temperaturen be neden het vriespunt voor vannacht zodat op vele plaatsen de sneeuw zal blijven liggen. Niettemin: het is lente, -li doet april wat hij wil. (ADVERTENTIE) (Van o espondent) VLISSINGEN Geschokt cn verbijs terd heeft Zuidwest-Nederland gerea geerd op de nota van de Kamer van Koophandel in Rotterdam. In deze nota wordt een felle aanval gedaan op het regionaal industriebeleid. Drs. W. Roemers, burgemeester van Vlissingen noemde de nota ..een staal tje overtrokken Rotterdams chauvinis me. eenzijdig van visie, een verhitte de magogen-dunt cn getrompetter om in Den Haag indruk te maken" Burge meester mr. C. Becht van Tilburg vond de nota ..Nauwelijks geloofwaardig, eng randstadsgeredeneer en getuigend van een ontstellend gebrek aan begrip vour het feit. dat Rotterdam een deel van Ne derland is en niet omgekeerd". Zowel burgemeester drs. L. J. M. van de Laar van Bergen op Zoom als de heer Roe mers vroegen ich af of een zeehaven- overleg met een „zo merkwaardig ma noeuvrerend Rotterdam" wel zin heeft. In de nóta nnerrt de Rotterdamse K. en K. liet regionaal industrialisatiebeleid een visiepolitiek, die in Europa niet meer past. De kamer is van mening, dat het geen zin heeft stimulerende maatregelen toe te kennen aan bepaal de streken in het land. In de nóta wordt nadrukkelijk gezegd, dat industrieën met groeikansen, die voor de welvaart van het land van groot belang zijn, het oog laten vallen op ag glomeraties. waar iedereen al zit en niet op gebieden, die de regering prefe reert. De Kamer van Koophandel blijkt het volgens de nota belachelijk te vin den, dat in het westen van Nederland, waar 50 procent van de Nederlanders woont en werkt, geen plaats voor ver der* economische gro*i meer sou lijn. MILWAUKEE. Wisconsin (Reuter). De democratische „vredeskandidaat" senator Eugene McCarthy heeft in de voorverkiezingen in Wisconsin zijn posi tie zodanig versterkt, dat hij zich sterk genoeg acht om niet alleen de demo cratische kandidatuur, maar zelfs het presidentschap te behalen. Evenals in New Hampshire, waar hij 42 pet. van de stemmen behaalde, was hij de enige actieve democratische kandidaat, maar na telling van de stembureaus bad hij 57 pet. van de democratische stemmen op zich verzameld. President Johnson, die op het stem biljet vertegenwoordigd was door de gouverneur van Wisconsin, behaalde 35 pet.. Waarnemers zien hierin een uit blijven van de door sommigen verwach te „golf van sympathiestemmen" na het besluit van de president zich niet herkies baar te stellen om al zijn aandacht aan de kwestie-Vietnam te kunnen wijden. De andere democratische kandidaat. Robert eKnnedy, die niet aan de „pri- maires" in Wisconsin meedeed, kreeg 6 pet., de onafhankelijke kandidaat George Wallace, oud-gouverneur van Alabama, kwam nog niet aan één procent toe even min als vice-president Hubert Humphrey. In de Republikeinse voorverkiezingen in dezelfde straat kreeg Richard Nixon 80 procent der stemmen, gouverneur Ronald Reagan van Californië ongeveer 11 procent, Harold Stassen 6 procent en gouverneur Nelson Rockefeller van New York één procent. McCarthy, wiens verkiezingscampagne begon als een protest tegen de Vietnam- poiitiek van Johnson, voelt zich thans de leidende kandidaat van de democra tische partij. Vooruitlopend op een mo gelijke campagne van vipe-president' Humphrey zei hij: „Zelfs als er nog laatkomers zich aandienen, geloof ik niet TREINONGELUK BEESD ARNHEM (ANP) De rechtbank te Arnhem heeft de zaak tegen de 38-jarige machinist bij de Nederlandse Spoorwe gen J. v H uit Rotterdam, die schuld zou hebben aan het spoorwegongeluk bij het station Beesd op 25 augustus van het vorig jaar. waarbij twee doden vie len, aangehouden om nadere inlichtingen te verkrijgen over de psychische ge steldheid van de machinist. De officier heeft 14 dagen geleden 350 gulden boete en één maand voorwaardelijk gevange nisstraf geëist De machinist is intussen in zijn functie hersteld na medisch te zijn goedge- dat het verschil zal maken. Ik geloof dal wij een zekere overwinning tegemoet gaan". Van Humphrey wordt vandaag of morgen een beslissing verwacht WASHINGTON (Reuter, A.P.) Al- lerwege in en buiten de V.S. be treurt men het diep, dat het Noord- vietnamese gebied, dat voorlopig van bombardementen verschoond zou blijven, veel kleiner blijkt te zijn, dan aanvankelijk uit Johnsons woor den viel op te maken. Achteraf wordt I als grens de twintigste breedtegraad, 1 die Noord-Vietnam ongeveer in twee- en deelt, genoemd. De algemene in druk is dan ook, dat het Amerikaan se „vredesgebaar" in geen geval voor Hanoi een aanleiding is om op bespre kingen aan te sturen. Van Amerikaanse zijde wordt erop j gewezen dat het gebied benoorden de 20e breedtegraad economisch het be- langrijkste en het dichtst bevolkt is. Met name de steden Hanoi (ruim 100 km ten noorden van de 20e breedtegraad) en Haiphong zijn in dat deel gelegen. Aan vankelijk was men de mening toegedaan dat alleen de gedemilitariseerde zone buiten het besluit tot staken van de bom bardementen zou vallen. De slechte in druk is niet weggenomen na een ver klaring van het Pentagon, dat slechts hebben Intussen zijn in verschillende delen van de wereld bemiddelingspogingen op gang komen. Wilson gebruikte de „hot line" om in contact te komen met het Kreinliiv over een vredesipltiatoa Goldrush op olie en aardgas van start tig experts, Duit sers, Engelsen en Italianen bevolken deze rechthoek iwn t.1 miljoen, die tach- kilo i telijk i Bel de Noordzee steekt. Eén ADVERTENTIE Geen krant ontvangen? Rel tossen 6.00 en 7.00 uur. nummer 33838 en per speclaJe koerier wordt u de krant alsnog gebracht. Waar agentschappen zqn gevestigd, wende men zich tot de agent. Nederland wordt met Pasen een "ei" land. 'n Jamin paasei-land. Meer dan 63 miljoen eieren liggen er In de Jamin-winkels klaar. Eieren in alle soorten en maten. Eieren voor alle mensen en smaken. DaaromKom naar de "ei-in" bij Jamin. New Delhi heerst grote activiteit onder 1 verschillende dipl>ynaten. Daar worden nTe mogelijkheden o'flderzocht voor een nieuwe conferentie van Genève. Elders gaan de gevechtshandelingen door. In Saigon is bekend gemaakt, dat een Amerikaans patrouillevliegtuig met tien man aan boord door een schip van de Cambodjaanse vloot in de Golf van Siam is neergeschoten. (Van onze correspondent) GIESSEN Op het moment, dat hij wil schrijven, telt Giessen, ge legen nabij de Maas in het land ran Heusden en Altena. 999 inwo ners. Maar dat zal niet lang meer duren. Op de gevel van het ge meentehuis prijkt een ooievaar met de spreuk „Giessen in verwach ting" Het moet al gek gaan wil Brabants kleinste gemeente niet voor Pasen naar duizendste inwo ner kunnen verwelkomen. Wie dat zal zijnT Volgens nauwkeurige, scherp met het oog gevolgde waar schijnlijkheid sberi keningen, waar aan de gehele bevolking mee doet, zijn er drie a s. moeders, die voor de verrassing kunnen zorgen. Voor de Giessennren een soort quiz: „uHe van de drie'.'" De midden standers van het dorp zitten al tien dagen lang niet feestelijke etalages, waarvoor al een jury is langs geweest. Op de scholen lig gen de beschuiten met muisjes al klaar om op het eerste teken aan de jeugd uitgedeeld te worden. Zo dra de duizendste inwoner er is, gaat burgemeester mr. J. N Schol- ten een hi)zondere gemeenteraads vergadering voorzitten en snelt hij nadien met een spaarbankboekje naar de duizendste. WASHINGTON (AP) Dr. Frank Hastings, leider van het program van kunst- hartondcrzock <an liet n-.-niin't na kunsthart ontwikkeld cal zjjn, dat het gewone hart kan vervangen, waardoor transplantatie van een mensenhart niet meer nodig is. Het „robothart" krijgt zijn energie uit het verteerde voedsel van het lichaam zelf cn de ingeademde zuurstof De elektrische energie komt van een brandstofcel die de zuurstof uit de bloedstroom verbrandt en ook glucose, een vorm van suiker die geproduceerd wordt door het voedsel dat op normale wijze wordt verteerd. Di Hastings zei, dat ln het laboratorium reeds veelbelovende resultaten zijn be reikt bij het ontwikkelen van het brandstofcelconcept Hij ziet goede vooruitzichten voor honderdduizenden hartpatiënten. De brandstofcel, bestaande uit poreus maar stevig geleiachtig plasticmatoriaal, wordt aangebracht in de slagader, de elektrische energie die de brandstofcel produceert stroomt naar de „spieren" van het robot- hart. waardoor dit in staat is bloed uit en in zichzelf te pompen Het robothart zelf zal bestaan uit hard, maar soepel rubberachtig materiaal, dat bedekt wordt met een dun laagje levend weefsel, verkiegcn uit een ader ln het been v an de patiënt De brandstofcel wordt ontwikkeld door de Monsanto Research Corporation in Everett, Massachusetts. Hond 82 dagen onder sneeuw t'IIARLOTTETOWN (AP) De h (iershond „Major" is na 82 dagen on de sneeuw in een greppel gelegen hebben op /.(jn boerderij teruggekeerd De zevenjarige herdershond we men met de collie, Laddie op 8 ja door de jonge baas, Winston Halton (17), tijdens 'n sneeuwstorm uitgelaten. Lad- die keerde terug, maai1 Major niet j Winston zocht dagen lang naar hem Vrijdag hoorde Winston zucht gejank. Af gaand op het geluid zag hij dc neus var het dier boven de sneeuw uitsteken in een diepe greppel, ongeveer van het huis van Halton. Met zijn vader groef hij het dier uit. Major, brood mager. jankte van vreugde. Hij deed een poging om te gaan staan maar dat kon hij niet. Hij kon ook nie blaffen. De hond was de helft in ge wicht achteruitgegaan. Boomschors was het enige vaste voedsel dat het dier blijkbaar ln leven had gehouden Rarnard ontkent bericht over transplantatie hersenen KAAPSTAD (DPA) De Zuldafri- kaïinse hartchirurch professor Harnard heeft nadrukkelijk dc geruchten tegen gesproken dat hij van plan is een her- sentransplantatte uit te voeren. Barnard zei. dat men hem onjuist geciteerd had cn dat hij ervan overtuigd was, dat hij een hersèntransplantutic niet meer mee werk oa* Marcel Duchamp. Het kan ook zi/n, dat een goed willende bewoner de honden in tijn buurt uiat ewdelijkheid wilde leren. WARSCHAU (AP) 't Officiële Pool- pcmhurrau PAP heelt melding ge- aakt van belangrijke mutatie» in de Poolse legerleliAng, waarbij vier gene raal» tijn betrokken. Drie van hen heb ben hun troepencommando verloren. Er is een nieuw commandant voor het militaire district Warschau benoemd als opvolger van generaal Waruszak, die een weinig belangrijke functie bij de In- tondunco kreeg. Het is niet bekend of de mutaties verband houden met de studentendemonstraties en de ongeie- geldheden van de vorige maand. 100.000 OP NUMMER 25399 DEN HAAG (ANP). ln de 584ste staatsloterij is de ton gevallen op num mer 2 5399 plus 50 gulden De loten werden onder anderen verkocht door mevr. J. A. van Krieken, Westplantsocn 184, Delft (serie C) en mevr M. W. Peterse, Beatrlxstr. 25, Leiden (serie D).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidse Courant | 1968 | | pagina 1